Aušros alėja sulauks darbininkų ir pjūklų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Auš­ros alė­jos lie­pos taip pat bus pjau­na­mos,bet ku­ria­mas ir komp­ro­mi­sas. Pa­gai­lė­ta kai ku­rių lie­pų, ku­rios au­ga at­kar­po­je nuo Dva­ro gat­vės iki Kaš­to­nų alė­jos, ties tar­pu­ka­riu sta­ty­tais pa­sta­tais.
Šiau­liuo­se atei­na ei­lė Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­jai: Sa­vi­val­dy­bė su kon­kur­są lai­mė­ju­siu ran­go­vu UAB "Šiau­lių plen­tas" pa­si­ra­šė re­konst­ruk­ci­jos dar­bų su­tar­tį.
Bus tvar­ko­ma is­to­ri­nė mies­to cent­ro erd­vė – vie­na se­niau­sių Šiau­lių gat­vių, ku­rio­je daug kul­tū­ros pa­vel­do. Ver­ty­bė­mis lai­ko­mi ir ke­lio­li­ka se­nų­jų me­džių. 90 ki­tų bran­džių me­džių pjau­na­mi, vie­toj jų so­di­na­mos dau­giau­sia ma­ža­la­pės lie­pos.

Di­dins alė­jos pa­trauk­lu­mą

Re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas api­ma Auš­ros alė­jos at­kar­pą nuo Že­mai­tės iki Var­po gat­vių. Bus tvar­ko­mos ir čia esan­čių vie­šų­jų pa­sta­tų priei­gos.

Sa­vi­val­dy­bė gar­si­na, jog re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tu no­ri pa­di­din­ti šios mies­to te­ri­to­ri­jos pa­trauk­lu­mą gy­ven­to­jams.

Šio­je alė­jos at­kar­po­je yra ne vie­nas kul­tū­ros ver­ty­be pri­pa­žin­tas pa­sta­tas ir kul­tū­ros ob­jek­tas. Tarp jų – Zu­bo­vų rū­mai, Didžd­va­rio par­kas ir Kaš­to­nų alė­jos priei­gos. Ša­lia – Cent­ri­nis par­kas, Kul­tū­ros cent­ras, Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka, Šiau­lių vals­ty­bi­nio ka­me­ri­nio cho­ro "Po­li­fo­ni­ja" įstai­ga.

"Bus pa­ge­rin­tos lais­va­lai­kio ir poil­sio ga­li­my­bės, su­si­sie­ki­mo ga­li­my­bės, die­gia­ma ma­žo­ji ar­chi­tek­tū­ra, ap­švie­ti­mas, tvar­ko­mi žel­di­niai, at­lie­ka­mas te­ri­to­ri­jos per­pla­na­vi­mas, pa­ge­ri­na­mas te­ri­to­ri­jos pa­sie­kia­mu­mas iš­ple­čiant va­žiuo­ja­mą­ją da­lį ir da­li­nai pa­kei­čiant eis­mo or­ga­ni­za­vi­mą, įren­giant par­ka­vi­mo vie­tas, lie­taus nuo­te­kų sis­te­mą", – to­kie dar­bai iš­var­dy­ti Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je.

Ti­ki­ma­si, jog at­si­ras "di­des­ni srau­tai vie­šuo­siuo­se ir ko­mer­ci­niuo­se ob­jek­tuo­se ir išau­gu­si gy­ve­ni­mo ko­ky­bė Šiau­lių mies­te".

Pro­jek­to ver­tė – per 2,858 mi­li­jo­no eu­rų ( su PVM – 3,09 mi­li­jo­no eu­rų). Iš jų 2 mi­li­jo­nai eu­rų – eu­ro­pi­nės pa­ra­mos ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos. Li­ku­sios – Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos.

Pro­jek­tas tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tas iki 2021 me­tų gruo­džio 31 die­nos.

Juo­zas Alek­sa, bend­ro­vės "Šiau­lių plen­tas" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog dar ne­ga­li įvar­dy­ti, ka­da tiks­liai pra­si­dės re­konst­ruk­ci­ja.

"Pa­gal su­tar­tį dar tu­ri­me gau­ti įvai­rius lei­di­mus, tarp jų – ar­cheo­lo­gi­niams ty­ri­mams at­lik­ti, nes ta te­ri­to­ri­ja yra kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­jo­je, – in­for­ma­vo J. Alek­sa. – Tik ta­da da­ry­si­me dar­bo pro­jek­tą, ku­riam nu­ma­ty­ti 2 mė­ne­siai. Tad konk­re­čiau ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ka­da ran­gos dar­bai pra­si­dės."

"Dar­bo pro­jek­to eta­pe dar daug kas sprę­sis, to­dėl ne­no­rė­čiau konk­re­čiau dar­bų ko­men­tuo­ti", – sa­kė "Šiau­lių plen­to" va­do­vas. Jis neat­me­tė, jog dar­bai ga­li bū­ti tiks­li­na­mi.

Is­to­ri­nė gat­vė

Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­jos tech­ni­nį pro­jek­tą ren­gė ar­chi­tek­tas Ša­rū­nas Sa­ba­liaus­kas. Jis "Šiau­lių kraš­tui" pa­brė­žė, jog – tai vie­na se­niau­sių is­to­ri­nių te­ri­to­ri­jų.

"Yra net teo­ri­ja, jog mies­to gat­vės bu­vo for­muo­ja­mos pa­gal Didž­va­rio dva­ro so­dy­bos ri­bas – ly­giag­re­čiai ir stat­me­nai joms", – sa­kė ar­chi­tek­tas.

To­dėl svar­biau­sias pro­jek­to tiks­las – pa­ro­dy­ti is­to­ri­nius ur­ba­nis­ti­nės struk­tū­ros rai­dos eta­pus, pa­žy­mė­ti bu­vu­sios Šiau­lių dva­ro so­dy­bos te­ri­to­ri­ją ir ri­bas ir iš­ryš­kin­ti XX a. 4-ojo de­šimt­me­čio už­sta­ty­mo komp­lek­siš­ku­mą.

"No­ri­me pa­ro­dy­ti tuos du is­to­ri­nius per­si­py­ni­mus: XVI–XIX am­žiaus ir XX am­žiaus tar­pu­ka­rio de­šimt­me­čių",– ak­cen­ta­vo Š. Sa­ba­liaus­kas.

Gat­vė esa­mo­je Auš­ros alė­jos tra­so­je mies­to že­mė­la­py­je at­si­ra­do XVIII am­žiaus pa­bai­go­je. Tarp tur­gaus aikš­tės ir dva­ro ta­da bu­vo su­pla­nuo­ta gat­vė, va­di­na­ma Sker­si­ne, ku­ri bai­gė­si dva­ro so­dy­bos, va­di­na­mos Didžd­va­riu, var­tais.

Au­go mies­tas, ir gat­vė kir­to dva­ro so­dy­bą. Taip dva­ro rū­mai at­si­dū­rė prie gat­vės. XX a. tre­čia­ja­me de­šimt­mer­ty­je nu­ties­ta gat­vė su­nai­ki­no dva­ro so­dy­bos struk­tū­rą. Ša­lia jos iš­ki­lo tar­pu­ka­rio mo­der­niz­mo ar­hi­tek­tū­ros pa­sta­tai.

Is­to­ri­ja bus pa­ro­dy­ta ženk­li­ni­mais grin­di­ny­je prieš Zu­bo­vų rū­mus. Čia su­pro­jek­tuo­tas ova­li­nis parteris–skveras su gė­ly­nais ir vie­ta me­ni­niam ak­cen­tui.

Ar­chi­tek­to nuo­mo­ne, ak­cen­tas ga­li bū­ti su­sie­tas su Šiau­lių eko­no­mi­ja, nes dar Ty­zen­hau­zas pa­sta­tęs rū­mų pir­mą aukš­tą.

Ki­to­je alė­jos pu­sė­je, ties tar­pu­ka­rio mo­der­niz­mo ar­chi­tek­tū­ros pa­sta­tais, nuo Dva­ro gat­vės iki Kaš­to­nų alė­jos at­ku­ria­mi vi­di­niai kie­me­liai su tvo­ro­mis, gė­ly­nais.

"Čia pa­lie­ka­mi ir ge­ros būk­lės me­džiai", – pa­brė­žė ar­chi­tek­tas.

Kirs 90 me­džių, pa­liks – apie 20

Š. Sa­ba­liaus­kas įvar­di­jo, jog 90 me­džių alė­jo­je bus pjau­na­ma, o so­di­na­mas 71 me­de­lis, dau­giau­sia ma­ža­la­pės lie­pos.

Ar­chi­tek­to skai­čia­vi­mu, pa­lie­ka­ma apie 20 ge­ros būk­lės me­džių. Tarp jų trys ąžuo­lai, au­gan­tys ša­lia Zu­bo­vų rū­mų, nes jie "ge­ri ir gra­žūs". Ar­chi­tek­to žo­džiais, taip ku­ria­mas komp­ro­mi­sas, nes "nė­ra tiks­lo vis­ką iš­pjau­ti", "kaž­ką blo­go da­ry­ti".

Jis pa­brė­žė, jog "me­dis mies­te tu­ri bend­rą kom­po­zi­ci­nę reikš­mę", ver­ti­na­mas "bend­ras es­te­ti­nis vaiz­das".

Štai pjau­na­mi me­džiai prieš Zu­bo­vų rū­mus, kad at­si­ver­tų jų vaiz­das. "Van­da­liz­mas, kad jie čia bu­vo pa­so­din­ti, nes už­den­gia rū­mus", – pik­ti­no­si ar­chi­tek­tas.

Jo nuo­mo­ne, aist­ros dėl me­džių ky­la, nes ne­pa­tei­kia­mi ar­gu­men­tai, ko­dėl vie­naip ar ki­taip yra pro­jek­tuo­ja­ma.

"Juk me­džiui ken­kia ir as­fal­tas – ta­da nai­kin­ki­me tą prie­žas­tį ir au­gin­ki­me miš­ką", – sa­kė Š. Sa­ba­liaus­kas.

Jis tei­gė, jog me­ro yra pa­kvies­tas atei­nan­tį ant­ra­die­nį Sa­vi­val­dy­bė­je pri­sta­ty­ti pro­jek­tą. "Šiau­lių kraš­tui" ir me­džių gy­nė­jai sa­kė, jog yra su­lau­kę ži­nu­čių, jog tą­dien, 16.00 va­lan­dą, vyks Vil­niaus gat­vės bul­va­ro ir Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tų pri­sta­ty­mas.

Pa­gal su­tar­tį dar tu­ri­me gau­ti įvai­rius lei­di­mus, tarp jų – at­lik­ti ar­cheo­lo­gi­niams ty­ri­mams, nes ta te­ri­to­ri­ja yra kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­jo­je.