Aušros alėja sulauks darbininkų ir pjūklų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Auš­ros alė­jos lie­pos taip pat bus pjau­na­mos,bet ku­ria­mas ir komp­ro­mi­sas. Pa­gai­lė­ta kai ku­rių lie­pų, ku­rios au­ga at­kar­po­je nuo Dva­ro gat­vės iki Kaš­to­nų alė­jos, ties tar­pu­ka­riu sta­ty­tais pa­sta­tais.
Šiau­liuo­se atei­na ei­lė Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­jai: Sa­vi­val­dy­bė su kon­kur­są lai­mė­ju­siu ran­go­vu UAB "Šiau­lių plen­tas" pa­si­ra­šė re­konst­ruk­ci­jos dar­bų su­tar­tį.
Bus tvar­ko­ma is­to­ri­nė mies­to cent­ro erd­vė – vie­na se­niau­sių Šiau­lių gat­vių, ku­rio­je daug kul­tū­ros pa­vel­do. Ver­ty­bė­mis lai­ko­mi ir ke­lio­li­ka se­nų­jų me­džių. 90 ki­tų bran­džių me­džių pjau­na­mi, vie­toj jų so­di­na­mos dau­giau­sia ma­ža­la­pės lie­pos.

Di­dins alė­jos pa­trauk­lu­mą

Re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas api­ma Auš­ros alė­jos at­kar­pą nuo Že­mai­tės iki Var­po gat­vių. Bus tvar­ko­mos ir čia esan­čių vie­šų­jų pa­sta­tų priei­gos.

Sa­vi­val­dy­bė gar­si­na, jog re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tu no­ri pa­di­din­ti šios mies­to te­ri­to­ri­jos pa­trauk­lu­mą gy­ven­to­jams.

Šio­je alė­jos at­kar­po­je yra ne vie­nas kul­tū­ros ver­ty­be pri­pa­žin­tas pa­sta­tas ir kul­tū­ros ob­jek­tas. Tarp jų – Zu­bo­vų rū­mai, Didžd­va­rio par­kas ir Kaš­to­nų alė­jos priei­gos. Ša­lia – Cent­ri­nis par­kas, Kul­tū­ros cent­ras, Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka, Šiau­lių vals­ty­bi­nio ka­me­ri­nio cho­ro "Po­li­fo­ni­ja" įstai­ga.

"Bus pa­ge­rin­tos lais­va­lai­kio ir poil­sio ga­li­my­bės, su­si­sie­ki­mo ga­li­my­bės, die­gia­ma ma­žo­ji ar­chi­tek­tū­ra, ap­švie­ti­mas, tvar­ko­mi žel­di­niai, at­lie­ka­mas te­ri­to­ri­jos per­pla­na­vi­mas, pa­ge­ri­na­mas te­ri­to­ri­jos pa­sie­kia­mu­mas iš­ple­čiant va­žiuo­ja­mą­ją da­lį ir da­li­nai pa­kei­čiant eis­mo or­ga­ni­za­vi­mą, įren­giant par­ka­vi­mo vie­tas, lie­taus nuo­te­kų sis­te­mą", – to­kie dar­bai iš­var­dy­ti Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je.

Ti­ki­ma­si, jog at­si­ras "di­des­ni srau­tai vie­šuo­siuo­se ir ko­mer­ci­niuo­se ob­jek­tuo­se ir išau­gu­si gy­ve­ni­mo ko­ky­bė Šiau­lių mies­te".

Pro­jek­to ver­tė – per 2,858 mi­li­jo­no eu­rų ( su PVM – 3,09 mi­li­jo­no eu­rų). Iš jų 2 mi­li­jo­nai eu­rų – eu­ro­pi­nės pa­ra­mos ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos. Li­ku­sios – Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos.

Pro­jek­tas tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tas iki 2021 me­tų gruo­džio 31 die­nos.

Juo­zas Alek­sa, bend­ro­vės "Šiau­lių plen­tas" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog dar ne­ga­li įvar­dy­ti, ka­da tiks­liai pra­si­dės re­konst­ruk­ci­ja.

"Pa­gal su­tar­tį dar tu­ri­me gau­ti įvai­rius lei­di­mus, tarp jų – ar­cheo­lo­gi­niams ty­ri­mams at­lik­ti, nes ta te­ri­to­ri­ja yra kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­jo­je, – in­for­ma­vo J. Alek­sa. – Tik ta­da da­ry­si­me dar­bo pro­jek­tą, ku­riam nu­ma­ty­ti 2 mė­ne­siai. Tad konk­re­čiau ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ka­da ran­gos dar­bai pra­si­dės."

"Dar­bo pro­jek­to eta­pe dar daug kas sprę­sis, to­dėl ne­no­rė­čiau konk­re­čiau dar­bų ko­men­tuo­ti", – sa­kė "Šiau­lių plen­to" va­do­vas. Jis neat­me­tė, jog dar­bai ga­li bū­ti tiks­li­na­mi.

Is­to­ri­nė gat­vė

Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­jos tech­ni­nį pro­jek­tą ren­gė ar­chi­tek­tas Ša­rū­nas Sa­ba­liaus­kas. Jis "Šiau­lių kraš­tui" pa­brė­žė, jog – tai vie­na se­niau­sių is­to­ri­nių te­ri­to­ri­jų.

"Yra net teo­ri­ja, jog mies­to gat­vės bu­vo for­muo­ja­mos pa­gal Didž­va­rio dva­ro so­dy­bos ri­bas – ly­giag­re­čiai ir stat­me­nai joms", – sa­kė ar­chi­tek­tas.

To­dėl svar­biau­sias pro­jek­to tiks­las – pa­ro­dy­ti is­to­ri­nius ur­ba­nis­ti­nės struk­tū­ros rai­dos eta­pus, pa­žy­mė­ti bu­vu­sios Šiau­lių dva­ro so­dy­bos te­ri­to­ri­ją ir ri­bas ir iš­ryš­kin­ti XX a. 4-ojo de­šimt­me­čio už­sta­ty­mo komp­lek­siš­ku­mą.

"No­ri­me pa­ro­dy­ti tuos du is­to­ri­nius per­si­py­ni­mus: XVI–XIX am­žiaus ir XX am­žiaus tar­pu­ka­rio de­šimt­me­čių",– ak­cen­ta­vo Š. Sa­ba­liaus­kas.

Gat­vė esa­mo­je Auš­ros alė­jos tra­so­je mies­to že­mė­la­py­je at­si­ra­do XVIII am­žiaus pa­bai­go­je. Tarp tur­gaus aikš­tės ir dva­ro ta­da bu­vo su­pla­nuo­ta gat­vė, va­di­na­ma Sker­si­ne, ku­ri bai­gė­si dva­ro so­dy­bos, va­di­na­mos Didžd­va­riu, var­tais.

Au­go mies­tas, ir gat­vė kir­to dva­ro so­dy­bą. Taip dva­ro rū­mai at­si­dū­rė prie gat­vės. XX a. tre­čia­ja­me de­šimt­mer­ty­je nu­ties­ta gat­vė su­nai­ki­no dva­ro so­dy­bos struk­tū­rą. Ša­lia jos iš­ki­lo tar­pu­ka­rio mo­der­niz­mo ar­hi­tek­tū­ros pa­sta­tai.

Is­to­ri­ja bus pa­ro­dy­ta ženk­li­ni­mais grin­di­ny­je prieš Zu­bo­vų rū­mus. Čia su­pro­jek­tuo­tas ova­li­nis parteris–skveras su gė­ly­nais ir vie­ta me­ni­niam ak­cen­tui.

Ar­chi­tek­to nuo­mo­ne, ak­cen­tas ga­li bū­ti su­sie­tas su Šiau­lių eko­no­mi­ja, nes dar Ty­zen­hau­zas pa­sta­tęs rū­mų pir­mą aukš­tą.

Ki­to­je alė­jos pu­sė­je, ties tar­pu­ka­rio mo­der­niz­mo ar­chi­tek­tū­ros pa­sta­tais, nuo Dva­ro gat­vės iki Kaš­to­nų alė­jos at­ku­ria­mi vi­di­niai kie­me­liai su tvo­ro­mis, gė­ly­nais.

"Čia pa­lie­ka­mi ir ge­ros būk­lės me­džiai", – pa­brė­žė ar­chi­tek­tas.

Kirs 90 me­džių, pa­liks – apie 20

Š. Sa­ba­liaus­kas įvar­di­jo, jog 90 me­džių alė­jo­je bus pjau­na­ma, o so­di­na­mas 71 me­de­lis, dau­giau­sia ma­ža­la­pės lie­pos.

Ar­chi­tek­to skai­čia­vi­mu, pa­lie­ka­ma apie 20 ge­ros būk­lės me­džių. Tarp jų trys ąžuo­lai, au­gan­tys ša­lia Zu­bo­vų rū­mų, nes jie "ge­ri ir gra­žūs". Ar­chi­tek­to žo­džiais, taip ku­ria­mas komp­ro­mi­sas, nes "nė­ra tiks­lo vis­ką iš­pjau­ti", "kaž­ką blo­go da­ry­ti".

Jis pa­brė­žė, jog "me­dis mies­te tu­ri bend­rą kom­po­zi­ci­nę reikš­mę", ver­ti­na­mas "bend­ras es­te­ti­nis vaiz­das".

Štai pjau­na­mi me­džiai prieš Zu­bo­vų rū­mus, kad at­si­ver­tų jų vaiz­das. "Van­da­liz­mas, kad jie čia bu­vo pa­so­din­ti, nes už­den­gia rū­mus", – pik­ti­no­si ar­chi­tek­tas.

Jo nuo­mo­ne, aist­ros dėl me­džių ky­la, nes ne­pa­tei­kia­mi ar­gu­men­tai, ko­dėl vie­naip ar ki­taip yra pro­jek­tuo­ja­ma.

"Juk me­džiui ken­kia ir as­fal­tas – ta­da nai­kin­ki­me tą prie­žas­tį ir au­gin­ki­me miš­ką", – sa­kė Š. Sa­ba­liaus­kas.

Jis tei­gė, jog me­ro yra pa­kvies­tas atei­nan­tį ant­ra­die­nį Sa­vi­val­dy­bė­je pri­sta­ty­ti pro­jek­tą. "Šiau­lių kraš­tui" ir me­džių gy­nė­jai sa­kė, jog yra su­lau­kę ži­nu­čių, jog tą­dien, 16.00 va­lan­dą, vyks Vil­niaus gat­vės bul­va­ro ir Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tų pri­sta­ty­mas.

Pa­gal su­tar­tį dar tu­ri­me gau­ti įvai­rius lei­di­mus, tarp jų – at­lik­ti ar­cheo­lo­gi­niams ty­ri­mams, nes ta te­ri­to­ri­ja yra kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­jo­je.

Komentarai

Rimas    Ket, 2019-07-11 / 08:57
Brandžiuosius medžius mieste reikia puoselėti, saugoti, prižiūrėti, gydyti, o ne NAIKINTI. Apgailėtina, kuo pavirto mūsų klerkai, o ir mūsų architektus -- verčiau vadinti betono ir trinkelių architektais ??? Viską kopijuoja nuo Europos, kurioje miestai nuplikę, be medžių arba jų itin maža. Vardan Europinio euro nušluojama brangiausia ir sodins klonus. O miestelėnai abejingi ---- biurokratams leidžia daryti ką tik nori
Artas    Ket, 2019-07-11 / 09:14
Šaunu miestas atsinaujina , dėkui miesto valdžiai ir architektams šaunus projektas.
"atsinaujina"    Ket, 2019-07-11 / 14:06

In reply to by Artas

Atsinaujina? Iškerta brandžius medžius - tai čia atsinaujinimas? Kas per projektuotojai šiais laikais, kad nemoka projektuoti erdvių - ar jiems esantys medžiai trukdo, ar nesugeba, ar taip paprasčiau - iškirtai ir nereikia sukti galvos. Brandūs medžiai labiausiai ir puošia miestą, o ne naujai sudėtos trinkelės ir maži medeliai, kurie neatlieka jokios funkcijos. Klimatas šyla - ir kaip mūsų valdžiažmogiai nesupranta, kad be brandžių medžių miestuose greitai pradėsim dusti. Jau dabar kai karščiai buvo pro "atnaujintas" gatves niekas ir nebenori eiti. Ar savivalei kada ateis galas?
Atsijauniniu    Pen, 2019-07-12 / 10:27

In reply to by "atsinaujina"

Jus tikras paradoksas. Kodel jus dar perkate kinetiskus produktus? Vienas laivas sugadina daugiau oru nei, 1000000 masinu. Kodel skrendati su lektuvu? Vienas lektuvas sugadina labiau ora nei 100000 masinu. O cia protestuojate del tu medziu ir esate uz gera ora. Pirmiausia pradekite pas save. Jus pirmiausia turite pradeti saugoti gamta. Jus tikriausia net nezinoti, kad siuksles galima rusuoti.
Užmiestis    Ket, 2019-07-11 / 09:47
Miesto valdžia gyvena savo užmiesčio sodybose ir nebesuprasi tų sukaimėjusių miestiečių. Jiems miestas tik iš tolo, kad pro automobilio langą gražiai atrodytų, kaip paveiklsiuke. O daugiau ir nerūpi. Ai dar tie pinigai, europos.
kike    Ket, 2019-07-11 / 10:06
Šiauliai, kaip ir kiti Lietuvos miestai, taps apgailėtinu miesteliu. Kaip ir Lietuva, dabartinėj tautų brolijoj...
Kikei    Pen, 2019-07-12 / 10:00

In reply to by kike

Taip. O jus tikra lietuve. Mokate tik murmeti ir babeti. Pagal jus Lietuvoje viskas blogai. Todel ir jusu vaikai isvaziuoja is Lietuvos, nes tevai nuolat nepatenkinti.
Remontuoti verkiant reikia ne tik gatvę    Ket, 2019-07-11 / 11:02
Kai iškirs medžius - atsivers pastatai ir tada pasimatys, koka vargana jų būklė - aptrupėję, murzini, su skirtingais plastmasiniais langais, baisiom durim ir supuvusiais lietvamzdžiais. Vargšas paštas ir kitoje gatvės pusėje esantys namai, toliau smetoniniai pastatai - suvargę, metų metais neremontuoti. Liūdnas vaizdas
Artas     Ket, 2019-07-11 / 11:07

In reply to by Remontuoti verkiant reikia ne tik gatvę

Va būtent , kad tiek metų niekas nedaryta , o dabar kada pradedama daryti dar kažkas kniaukia , kad nereikia kirsti medžių , nereikia slėpti tą ką turim , kai atsivers tada bus galvojama iš kur gauti pinigų ir kaip tai sutvarkyti , o jei viską paslėpsim po medžiais tai tie pastatai nugrius neremontuoti viskas gerai suremontuokim , atnaujinkim gatves , o paskui prieis eilė ir pastatam .
:(    Ant, 2020-01-07 / 18:26

In reply to by Artas

Cha. O už ką renovuoti? Miestas pinigų neturi, o ES nebeduos... Teks taip gyventi. Na bet per auto langą nelabai kas matosi, o vaikščioti, panašu, tomis gatvėmis nevaikštote.
na    Ket, 2019-07-11 / 11:04
Nukertant medžius, atsiveria bjaurūs pastatų fasadai, tai gal juos vertėtų renovuoti?
čia tai bent    Ket, 2019-07-11 / 11:20
va stai ir matote kokios morales dabar nunai architektai- sodinti medį yra vandalizmas !
Regina    Ket, 2019-07-11 / 12:50
atskirkime 2 dalykus ---žmonės, kurie pasisako UŽ SENUOSIUS MEDŽIUS, nepasisako PRIEŠ gatvių atnaujinimą. Klerkai eina lengviausiu keliu --- pirmiausia reikia viską sugriauti, nukirsti kas įmanoma, nepalikti akmens ant akmens, o po to žiūrės. Šiauliuose dirba devyndarbiai --- dirba visus darbus vienu metu ir nei vieno nepabaigia iki galo. Pasidairykite po miestą ir suprasite. Rengiant gatvės rekonstrukcijos projektą, turėjo būti suformuluota pagrindinė architektūrinė užduotis --- išsaugoti kaip įmanoma daugiau brandžių senųjų medžių. NES miestas tūri būti žalias, gyvybingas, vėsus, teikiantis atgaivą. Apgailėtina, kai toks primityvus architektų, miesto valdžios ir klerkų mąstymas: copy-paste kultūra iš Europos ir už už europinius eurus. Šiauliuose mėgsta betonų plynes ir medžius-klonus (betoninės Auksinio berniuko aikštė, Raudų sienos aikštė) Apgailėtini architektai .
Juozas    Ket, 2019-07-11 / 15:36

In reply to by Regina

To paties arhitekto darvai .vusur pilkas betonas .sporto rūmai. Irgi to paties stiliaus .nui betono vemti norisi.labai pigus darbas . visgi objektu kaina ispūsta
Juozui    Pen, 2019-07-12 / 10:06

In reply to by Juozas

O jus. Geriau padarytumte? Kur jus buvote per paskutinius 9 metus? Kiek jus pridejote prie Siauliu miesto geroves? Aisku ir jus pabegote is Siauliu ir is Lietuvos, nes iskojate sau geroves. Kritikuoti ir vienas, bet padeti, prisideti prie miesto geroves yra jau kazkas kitas. Prasau isokite ir jus i miesto taryba, gal tada geriau bus.
Kaip architektas, taip cinikas ir demagogas.    Ket, 2019-07-11 / 16:37
Kaip architektas, taip cinikas ir demagogas.
Demagogui    Pen, 2019-07-12 / 10:10

In reply to by Kaip architektas, taip cinikas ir demagogas.

O kas jus? Pasaulio bambas?Papusryciavote tiesa, kad taip kalbate. Demokratija yra, kai mazuma, diktuoja teisykles daugumui.
Kirvis    Pen, 2019-07-12 / 14:24
Keletą metų uždarbiauja Uk,visi miestai žaliuojantys..tas pats pas vokiečius,olandus,belgus,austrus..tiesiog kur daug žalumos gaivesnis oras..
Jaras     Sek, 2019-07-14 / 09:56
Pažiurektit i tas mažaukštes liepas rekonstruotame bulvare ,jau tiek metuų praejo ,o jos taip baisiai atrodo palygint su senomis miesto liepomis

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.