Alėjos rekonstrukcija su šoko terapija

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pjau­na­mi me­džiai, truk­dan­tys pla­tin­ti gat­vę.
Šiau­lių Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­jos pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai pra­si­de­da – pir­ma­die­nį pra­dė­tos pjau­ti se­no­sios lie­pos. Iš vi­so alė­jo­je bus iš­pjau­ti 82 me­džiai, at­so­di­na­mas 61 me­dis, ke­lio­li­ka iš­sau­go­ma.
"Šo­ko te­ra­pi­jos bus, bet kiau­ši­nie­nės neiš­kep­si, kiau­ši­nio ne­su­dau­žęs", – sa­ko alė­jos re­konst­ruk­ci­jos ar­chi­tek­tas Ša­rū­nas Sa­ba­liaus­kas.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Atė­jo ei­lė Auš­ros alė­jos lie­pų pjū­čiai.

"Gat­vė – ne me­džių au­gim­vie­tė"

Pir­ma­die­nį pra­dė­ta lie­pų pjū­tis Auš­ros alė­jos at­kar­po­je nuo Var­po gat­vės link Dva­ro gat­vės.

Auš­ros alė­ja bus re­konst­ruo­ja­ma nuo Var­po gat­vės iki Že­mai­tės gat­vės.

Sa­vi­val­dy­bė dėl alė­jos re­konst­ruk­ci­jos yra iš­da­vu­si lei­di­mus kirs­ti iš vi­so 82 me­džius. Iš jų 60 lie­pų, 7 kle­vus, 6 ąžuo­lus, 3 kaš­to­nus, 3 obe­lis, 1 uo­sį, 1 šer­mukš­nį, 1 eg­lę.

Pjau­na­mos lie­pos, pa­vyz­džiui, yra ir 20 cm skresmens, ir 70 cm skresmens, ąžuo­lai – 19 cm, 29 cm, 32 cm skresmens (1 met­ro 30 cm aukš­ty­je).

Sa­vi­val­dy­bės duo­me­ni­mis, pa­gal pro­jek­tą bus at­so­din­tas 61 me­dis ir pa­so­din­ti 346 krū­mai.

Vie­toj iš­pjau­tų me­džių bus so­di­na­mos 44 ma­ža­la­pės lie­pos, 4 gink­me­džiai, 3 rau­do­nie­ji kle­vai, 8 raus­va­žie­džiai kaš­to­nai, 2 de­ko­ra­ty­vi­nės obe­lys.

Re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­rius ar­chi­tek­tas Ša­rū­nas Sa­ba­liaus­kas "Šiau­lių kraš­tui" ko­men­ta­vo, jog ša­li­na­mi me­džiai, ku­rie pa­ten­ka į va­žiuo­ja­mą­ją da­lį, nes gat­vė pla­ti­na­ma. Ša­li­na­mi ir dėl būk­lės.

"Yra me­džių, ku­rie lyg ir ge­rai at­ro­do pa­gal ver­ti­ni­mą ir dar ga­lė­tų aug­ti, jei­gu ne­bū­tų da­ro­mi to­kios apim­ties dar­bai, bet pa­ju­di­nus vi­sas dan­gas ir at­lie­kant po­že­mi­nius dar­bus jų šak­nys bus pa­žeis­tos, – tei­gė ar­chi­tek­tas. – Ban­dy­da­mi sau­go­ti me­dį, tu­rė­si­me pro­ble­mų atei­ty­je, kai rei­kės juos keis­ti ir su­tvar­ky­tą gat­vę vėl ar­dy­ti."

Jo žo­džiais, "gat­vė – ne me­džių au­gim­vie­tė".

"Gat­vė­je me­dis yra tik vie­nas iš pen­kio­li­kos ly­gia­ver­čių jos kom­po­nen­tų, ne vie­ną kar­tą esu sa­kęs, jog me­džiui mies­te aug­ti truk­do pa­ts mies­tas – dan­gos, pa­sta­tai, ma­ši­nos, žmo­nės. Nai­kin­ki­me tas prie­žas­tis ir me­džiai pui­kiai augs", – aiš­ki­no mies­to me­džių si­tua­ci­ją Š. Sa­ba­liaus­kas.

Alė­ja pra­žys spal­vo­mis

Iš pra­džių pro­jek­tuo­to­jai gar­si­no, kad re­konst­ruo­jant alė­ją bus ša­li­na­mas 91 me­dis. Ar pa­si­kei­tė nuo­sta­tos me­džių at­žvil­giu?

"Iš tie­sų su kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tu Ka­ro­liu Gru­šu ėjo­me ir žiū­rė­jo­me, ko­kius me­džius dar ga­li­ma iš­sau­go­ti, – sa­kė Š. Sa­ba­liaus­kas. – Yra iš­sau­go­mi tie, ku­rie ne­mai­šo gat­vės re­konst­ruk­ci­jai ar yra gat­vės priei­go­se."

Jis iš­var­di­jo dau­giau nei de­šimt to­kių me­džių. Lie­ka aug­ti lie­pa prie Auš­ros alė­jos san­kry­žos su Dva­ro gat­ve, du kle­vai ties "Po­li­fo­ni­ja", trys dar tar­pu­ka­riu so­din­ti kaš­to­nai ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tu, trys ąžuo­lai prie Didžd­va­rio rū­mų ir du di­die­ji ąžuo­lai prie bib­lio­te­kos, ties įė­ji­mu į Cent­ri­nį par­ką, gu­do­bė­lė prie bib­lio­te­kos. Lie­ka ir ąžuo­las Auš­ros alė­jos ir Sa­lan­tų gat­vės kam­pe. Iš­sau­go­mi vi­si me­džiai, tarp jų eg­lės Kul­tū­ros cent­ro priei­go­se.

Au­gan­tys alė­jo­je 3–4 jau­ni me­de­liai bus per­so­di­na­mi į par­ką.

Alė­jo­je be me­džių bus so­di­na­mi 346 krū­mai, įren­gia­mi gė­ly­nai, so­di­nant dau­gia­me­tes gė­lės. Ar­chi­tek­tas ti­ki­na, jog alė­ja pra­žys spal­vo­mis.

De­ko­ra­ty­vi­nių krū­mų kom­po­zi­ci­jos bus įren­gia­mos ties pa­što pa­sta­tu, "Po­li­fo­ni­ja", po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tu, bib­lio­te­ka.

Didžd­va­rio rū­mų par­te­ry­je su­pro­jek­tuo­ta krū­mų kom­po­zi­ci­ja ir gė­ly­nas. Ties Kul­tū­ros cent­ru so­di­na­ma de­ko­ra­ty­vi­nių spyg­liuo­čių kom­po­zi­ci­ja.

"Vi­sur, kur rei­kia pa­pil­dy­ti kom­po­zi­ci­jas, ten so­di­na­mi dau­gia­me­čiai au­ga­lai, gė­lės – mū­sų tiks­las, kad žel­dy­nai bū­tų įvai­rūs, kad jaus­tų­si me­tų lai­kų po­ky­čiai, – pa­brė­žė Š.Sa­ba­liaus­kas. – Dau­gia­me­čiai au­ga­lai pa­rink­ti taip, kad rei­kė­tų tik mi­ni­ma­lios prie­žiū­ros, kad kas­met ne­rei­kė­tų so­din­ti bran­gių gė­lių, bet alė­jo­je bū­tų spal­vų, gė­lės žy­dė­tų nuo pa­va­sa­rio iki šal­nų."

"Aiš­ku, bus šo­ko te­ra­pi­jos, kai iš­pjo­vus me­džius, at­si­vers pa­sta­tai, bet bus ir ge­rų po­ky­čių. Ki­ta ver­tus, neiš­kep­si kiau­ši­nie­nės kiau­ši­nio ne­su­dau­žęs", – pa­brė­žė Š. Sa­ba­liaus­kas.

Re­konst­ruk­ci­ja truks dve­jus me­tus

Me­džių kir­ti­mas pra­dė­tas pa­gal Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir UAB "Šiau­lių plen­tas" pa­si­ra­šy­tą "Auš­ros alė­jos (nuo Že­mai­tės g. iki Var­po g.) vie­šų­jų pa­sta­tų ir vie­šų­jų erd­vių priei­gų re­konst­ruk­ci­jos dar­bų“ su­tar­tį.

Me­džius ker­tant alė­jo­je eis­mas ne­bus ri­bo­ji­mas.

Sa­vi­val­dy­bė ak­cen­tuo­ja, jog pro­jek­to tiks­las – "Šiau­lių mies­to tiks­li­nės te­ri­to­ri­jos pa­trauk­lu­mo gy­ven­to­jams di­di­ni­mas".

Taip pat, jog bus "pa­ge­ri­na­mos lais­va­lai­kio ir poil­sio ga­li­my­bės, su­si­sie­ki­mo ga­li­my­bės, die­gia­ma ma­žo­ji ar­chi­tek­tū­ra, ap­švie­ti­mas, tvar­ko­mi žel­di­niai." Bus iš­ple­čia­ma va­žiuo­ja­mo­ji da­lis, įren­gia­mos par­ka­vi­mo vie­tos, lie­taus nuo­te­kų sis­te­ma.

Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­jos dar­bus bend­ro­vė "Šiau­lių plen­tas" įsi­pa­rei­go­jo at­lik­ti iki 2021 me­tų gruo­džio 31 die­nos. Su­tar­ties ver­tė – 2,8 mi­li­jo­noi eu­rų.

Re­konst­ruk­ci­ja fi­nan­suo­ja­ma iš Eu­ro­pos Sa­jun­gos pa­ra­mos lė­šų, ku­rių yra skir­ta 2 mi­li­jo­nai eu­rų, ir Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ar­chi­tek­tas Ša­rū­nas Sa­ba­liaus­kas sa­ko, jog "gat­vė – ne me­džių au­gim­vie­tė", bet ke­lio­li­ka se­nų­jų me­džių pa­lie­ka aug­ti.

Komentarai

:D:D:D    Ant, 2020-01-07 / 12:26
"Šiau­lių mies­to tiks­li­nės te­ri­to­ri­jos pa­trauk­lu­mo gy­ven­to­jams di­di­ni­mas" :D:D:D:D:D:D:D:D
jo    Ant, 2020-01-07 / 13:04
Triedaliai, baikit viduriuoti dėl kelių medžių. Pasakyta, kad bus atsodinta. Neberašinėkit nesąmoningų komentarų.
R.     Ant, 2020-01-07 / 18:10

In reply to by jo

Ne medžius atsodins, o į žvyrą ir statybinės atliekas sukaišios niekada neužaugsiančias olandiškas susneles. Dėl to ir liūdna.
0101001110101p1p1p    Tre, 2020-01-08 / 12:03

In reply to by jo

Proto bokšte, pažiūrėk kokius "gerus" medžius pasodino bulvare, jau jie yra ligoti, kodėl? Nes durneliukai nesugeba suprast kad 1medis visur neaugs ir netiks klimatas. Bet aišku čia juk pinigai figūruoja, o kur taip yra tai dzin ant paprastu žmonių ir jų noru matyt žalumos betono dziunglese
miestietis    Ant, 2020-01-07 / 13:54
Yra mažiausiai dvi rūšys medverkių, pirma- tai prigimtiniai verksniai, kuriems bet kas vistiek bus blogai, o antra- verksniai iš reikalo, tai visokie nustumti nuo kokio posto, įvairūs partinukai, pasamdyti politinių oponentų ir panašiai. Ta, antra grupė verksnių, yra netgi pavojingesnė, nes jiems ir bulvare asfalto lopai būtų neblogai, kad išsilaikytu iki būsimų rinkimų ir bet koks sąstingis su rekonstrukcijoms būtų, nes jie tuomet turėtu į ką baksnoti piršteliais.
padlaižiai    Tre, 2020-01-08 / 10:40

In reply to by miestietis

Yra viena rūšis, kuri prie visų valdžių prisitaiko - padlaižiai pataikūnai. Bet ir juos galima suskirstyti į dvi rūšis. Pirma- tai prigimtiniai padlaižiai. Antra, padlaižiai iš reikalo, tai visokie iš biudžeto gausiai maitinami (arba to besitikintys), nuo valdžios tiesiogiai priklausomi veikėjai.
miestiečiui    Tre, 2020-01-08 / 20:34

In reply to by miestietis

Užtat medžių naikintojų yra viena rūšis - vietiniai chunveibinai, per gvoltą nešantys mums "progreso" saulę akurat pagal kinų kultūrinės revoliucijos tradicijas
Klausytojas    Ant, 2020-01-07 / 15:04
Tai tas aplaužytas klevas prie Polifonijos, kur per vėtrą šakos lūžo ir pasimatė visi viduriai juodi geras? Užgrius vieną dieną ant žmonių, ten vaikų darželis dar yra, kodėl kertat sveikus o puvėkus liekat?
tai    Ant, 2020-01-07 / 17:32

In reply to by Klausytojas

nereikia perlenkti - tas, kas supuvę, savaime aišku, reikia pjauti. Bet kam liesti sveikus medžius? Nesugebame išsaugoti ar kitaip lengviau? Nupjovei - pasodinai naują - šluotražį.
klausytojas    Tre, 2020-01-08 / 09:11

In reply to by tai

Tai, jug straipsnyje aiškiai parašyta: prie Polifonijos išpuves klevas liks. Polifonijos direktorė dar praitą vasarą man sakė, kad to medžio likvidavimu nesirūpins, nes ne dainininkų reikalas medžius pjauti. Tai paaiškinkit, kaip čia išeina?
Šiaip    Ant, 2020-01-07 / 15:48
Aš tai už medžius, reikia juos saugoti, tačiau yra ir aplinkybės, kad juos reikia kirsti, keisti į naujus. Blogai tik, tame, kad paprastiems žmonėms valdininkai nemoka paaiškinti, neįrodo, arba visiškai nekreipia dėmesio ( nes jie protingiausi, ir žino kaip turi būti ) į piliečių nuomones, nusprendžia , kaip sovietiniais laikais, kas geriau sovietinei liaudžiai, ir juos atstovauja .... . Šiaip, senus medžius genėti yra privaloma, nes tik taip medis atsigauna, jo šaknys pailsi, ir per metus du šakos atauga. Miestas ne miškas, reikia formuoti medžius, kad niekam netrukdytų ir patiems medžiams į sveikatą, jei jie yra protingai apgenimi. Tik reikia surasti kompromisą, dėl gyventojų norų ir specialistų pasiūlymų, bet niekas tuo neužsiima savivaldybėje.
Pavyzdys -kuriozas    Ant, 2020-01-07 / 15:54
Čia toks pavyzdukas apie savivaldybės specialistus, baudas dėti greitai moka. Žmogelis savo gyvenamosios paskirties nuosavame sklype nupjovė kelis ažuoliukus, kurie savaime užaugo ( būna ir taip, bet visuomenė jų nesodino, pinigų neįdėjo), kaimynai apskundė, tai labai greitai baudą uždėjo ar ne 6000 eurų. Savame sklype negali daryti ką nori ? O čia visuomeninis turtas - ąžuolai , liepos, kertami net neatsiklausiant visuomenės ? Gal leidimų išdavėjams reikėtų baudas dėti tūkstantines, tada gal išmoks atsakingiau elgtis su visuomeniniu turtu ?
Taip    Ant, 2020-01-07 / 16:08
Šiauliuose turime neblogą botanikos sodą, yra privačių bendrovių, turime tų specialistų, jei jie per prasti, tai galima samdytis iš Vilniaus ar Užsienio ( jei mokesčių mokėtojų pinigų negaila), reikėtų tik ištyrinėti medžius, surašyti rimtoje pažymoje protingai jų būklę ir su atsakingu parašu dokumentaciją paskelbti visuomenei, kad tuos medžius būtina šalinti ar genėti ir t.t. Šito nepadaryta, o jei padaryta , kodėl neskelbiama ?
Dėl viso pikto priminkit    Tre, 2020-01-08 / 01:53

In reply to by To taip

Naujas anekdotas. ŠU dendrologai? Kokia jų praktinė ir mokslinė veikla šioje srityje? Ir iš viso, panašu, ŠU užsilikę daugiausiai savi geri žmonės, kurie viską padarys taip, kaip reikia. :(
R.     Ant, 2020-01-07 / 18:07
Beviltiškas miestas, išpjaunantis savo praeitį. Ir neturintis ateities. Tik ružavas vizijas... :(
Svečias    Ant, 2020-01-07 / 22:32
Kalbantiems apie istoriją ir jos išsaugojimą siūlau pažiūrėti istorines miesto nuotraukas. Gal baigsis tada perdėtas rūpestis Ale naikinama istorija ar atmintimi
kaimietis    Ant, 2020-01-07 / 23:38
Bus tas pats kaip ir Tilžės ar Dvaro g. :D Miniatiūriniai neužaugantys medeliai, daug daug trinkelių, sovietinė atidengta ypatingos vertės architektūra, dar padarys parkavimo vietas, dėl ko sulėtės eismas, dar kokią dviračių juostą įpaišys, tada dėl saugumo Zoną 30 km/h nustatys. Nu žodžiu bardakas dėsis. Ir dar žalių rodyklių nebebus sankryžose. Išminčiai. Ačiū! :D
Svečias    Tre, 2020-01-08 / 09:05
Taip ir nesupratau - o kur čia tas šokas? Kam čia buvo naujiena, kad dauguma senų suvargusių medžių kris? Kam buvo naujiena, kad gatvė platinama, ir jie paprasčiausia atsiranda ne vietoje? Kam buvo naujiena, kad tvarkomos Zubovų dvaro prieigos, ir ten negali likti tie medžiai, kurie auga ne vietoje? Gumbuoti, suvėžėję, suvargę - jie puošia miestą? Klausykit, žmonės, man regis, čia jau protestas vardan protesto, kad tik pakurstyt ugnį prieš permainas mieste. Atsibodo jau visa ta protestų kampanija. Suprantu A.Stankūnienę, kuri stojo prieš vardinių medžių kirtimą parke, surinko faktus, pakalbino žmones ir labai pilietiškai bei operatyviai sutvarkė reikalą. Pagarba, tikro žurnalisto vertas darbas. Na o čia jau pardon... Žmonių erzinimas, kitaip nepavadinsi.
>>    Tre, 2020-01-08 / 10:26

In reply to by Svečias

žmonės šiuo atveju kovoja ne tik už medžius, bet ir prieš savivaldybės administracijos veiksmus, kuriais ne tai, kad neviešinama kokie veiksmai numatomi, neteikiama prašoma informacija, miesto gyventojai nušalinami nuo dalyvavimo miesto valdyme, bei tai daroma sąmoningai, siekiant nuslėpti sprendimus (nes, pasirodo, įsisavinami "auksiniai" medeliai).. apygardos teismas neskundžiama nutartimi konstatavo, kad miesto vadovai neteikia visuomenei pakankamai informacijos, nebendradarbiauja.. o juk tuo pažeidžiami Lietuvos pasirašytos Orhuso konvencijos reikalavimai.. štai dėl ko visi nepasitenkinimai..
?    Tre, 2020-01-08 / 11:20

In reply to by >>

Kaip tai neviešinami? O iš kur aš žinau? Gal manot, kad man projektą į pašto dėžutę įmetė? Viskas vieša, tik domėtis reikia laiku, o ne kelti triukšmą, kai darbai prasideda. Aš domėjausi, mačiau, man klausimų nekyla. Užtat jūsų nepasitenkinimas atrodo kaip iš medžių iškritusių vapėjimai.
>>    Ket, 2020-01-09 / 11:50

In reply to by ?

viešinimui taip pat yra reikalavimai.. ir ne tik respublikiniai reikalavimai, bet ir tarptautiniai - Orhuso konvencija.. o jei teismas nustatė, vadinasi buvo iš ko nustatyt.. nes viešinimas apima ne tik vienkartinį paskelbimą kokiame nors užkaboryje, bet ir atsakymus į gyventojų paklausimus ir skundus.. o atsakymų, deja, nėra..
?    Tre, 2020-01-08 / 09:26
Ar man vaidenasi, ar dalis buvusių komentarų po šiuo straipsniu tiesiog tyliai dingo? Regis, nei keiksmų, nei šmeižto juose nebuvo... Kas vyksta?
Alėja    Tre, 2020-01-08 / 09:37
Gatvių platinimas miesto centre yra blogis. Platesnė gatvė - daugiau mašinų, daugiau smarvės, mažiau žmonių, vaikštančių pėsčiomis. Pasidarys tranzitinė gatvė, o ne žmonių traukos vieta (kas nori eiti pasivaikščioti šalia autostrados?). Ją - atvirkščiai - reikėtų maksimaliai susiaurinti, palikti kuo daugiau vietos pėstiesiems ir dviratininkams.
Algis    Tre, 2020-01-08 / 09:58
Geriau nugriaukim visus siaulius kam jie reikalingi,to vietoje oro uosta praplesim reiks gi amerikonui kazkur invazija daryt.Visoje europoje sveikus medzius saugo bet pas mum rezia is eiles viska.Didzioji dalis buvo sveiki medzei,tam kurejui miesto skalpa nuimti reik bl
Pjaukit viską    Tre, 2020-01-08 / 10:00
Šaunu. Super. Išpjaukit visus medžius mieste kiek tik yra. Juk medžiams trukdo augti pastatai, žmonės, mašinos. Vietoj medžių ir visuose laisvose vietose vietoje žalios vejos statykime dar daugiau parkavimo vietų, didinkime oro taršą mieste. Super!
Dėl stovėjimo vietų    Tre, 2020-01-08 / 13:52

In reply to by Pjaukit viską

Dar nebuvo nė karto, kad Šiaulių centre darbo dienos viduryje (!) nebūčiau radusi tuščios stovėjimo vietos. Centras nedidelis, kelis žingsnius ir paeiti galima.
miestietis    Tre, 2020-01-08 / 11:17
Skiriu verksniams! Verksniai- sutvarkyti miestą didžiąja dalimi už ES lėšas turime bene vienintelį ir istorinį šansą, ir jei jį praleisime, tai taip ir liksime gyventi apsi-ikę. Visi miestai juda, kruta, gražėja, visur- Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje tuos medžius pakeičia kitais ir nėra didelių problemų ir tik mums tai prilygsta katastrofai. Ot bliuviai, nesikeikiant.
:(    Tre, 2020-01-08 / 12:07

In reply to by miestietis

Visur yra problemų. Problemų nemato tik tas, kas kiauras dienas sėdi prie kompiuterio, o per miesto centrą pravažiuoja tik auto. Tokiems per sunku suvokti, kad medžių tiesiog daugiau nebebus. Nes tai, kas sodinama, nėra ir niekada nebus medžiai, tai tik apgailėtini olandiški miesto augalai. O ir pačių Šiaulių tik gailėti galima. Tai bene vienintelis miestas Lietuvoje, kuris vardan pinigų be gailesčio sunaikino praktiškai visus medžius visame miesto centre. Kaip ir, beje, ir vieną pirmųjų Europoje bulvarų. Tai, kas buvo istorinis faktas, liko tik tuščia eilutė miesto metraštyje. Nebeliko nieko nei turistams, nei vaikams parodyti...
miestietis    Tre, 2020-01-08 / 12:25

In reply to by :(

Sutinku- tokių medžių, kurie vakar buvo suraikyti, daugiau jų nebebus, bet kad bulvaras dingo, tai naujiena beveik kas diena gaunasi, ir viena už kitą sensacingesnė. Tarp kitko- mūsų bulvaras tik pagal Puroną yra (buvo)bene vienintelis, o tikrovėje tai vien, pvz. Paryžiuje, jų suskaičiuotumei bene arti pusšimčio ir visi ilgaamžiai. Mūsiškis tik soclageryje buvo tarp pirmųjų. Sakau dar kartą- nebliaukite! Įtariu, kad gal nuo tos buvusios skulptūrėlės užsikrėtėte bliovimu, reiktu padauginti mini kopijas ir dalinti ašaras liejantiesiems kaip laureatams.
:)    Tre, 2020-01-08 / 12:35

In reply to by miestietis

bulvaras sunaikintas plačiąja prasme. Suprask - ne vien tik trinkelių ir medžių kontekste. Susiriesdamas diktuosi kaip turime elgtis? Nors čia verki nuo ryto iki vakaro, sėdėdamas "ant biudžeto".
miestietis    Tre, 2020-01-08 / 12:47

In reply to by :)

Kokia plačiąja- vakar ėjau, gal eisiu ir šiandien, niekas nesunaikinta, o kai sutvarkys ir tą kitą dalį, tai eisiu visas išsišiepęs ir širdis dainuos, o į verksnius laidysiu paniekos žvilgsnius.
:(    Tre, 2020-01-08 / 13:32

In reply to by miestietis

Vaikeli, tai jau ne bulvaras, o tiesiog eilinė gatvė, apsodinta susnelėmis. Dar papasakok, kad ir ten brandūs medžiai trukdė, nes galėjo ant mašinos užkirsti. :( Tikriausiai ir Paryžiuje bulvarai kas keliasdešimt metų tiesiog išpjaunami, o turistams labai įdomios šluotkočiais apsodintos gatvės.
miestietis    Tre, 2020-01-08 / 13:53

In reply to by :(

Gerai- pasiduodu, nes, pagal jus nevaiką, jei urbanizuotoje lokacijoje nėra neprižiūrėto šimtamečio miško, tai nėra ir negali būti bulvaro, žinosiu dabar, kad turime eilinę Vilniaus gatvę. Dar žinosiu ir tai, kad turistai atvažiuoja apleistų ir negenėtų medžių pasižiūrėti, nes mat, kitur jų nėra matę.O jei pasakyti be sarkazmo, tai ateityje sodinamų medžių problema egzistuoja tikrai labai aštriai ir tas viešumas turi gerą pusę ir gal naujus medžius sodinsime tinkamesnius, nei kad dabar yra iš kažkur atvežtinius.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.