Alėjos rekonstrukcija su šoko terapija

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pjau­na­mi me­džiai, truk­dan­tys pla­tin­ti gat­vę.
Šiau­lių Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­jos pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai pra­si­de­da – pir­ma­die­nį pra­dė­tos pjau­ti se­no­sios lie­pos. Iš vi­so alė­jo­je bus iš­pjau­ti 82 me­džiai, at­so­di­na­mas 61 me­dis, ke­lio­li­ka iš­sau­go­ma.
"Šo­ko te­ra­pi­jos bus, bet kiau­ši­nie­nės neiš­kep­si, kiau­ši­nio ne­su­dau­žęs", – sa­ko alė­jos re­konst­ruk­ci­jos ar­chi­tek­tas Ša­rū­nas Sa­ba­liaus­kas.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Atė­jo ei­lė Auš­ros alė­jos lie­pų pjū­čiai.

"Gat­vė – ne me­džių au­gim­vie­tė"

Pir­ma­die­nį pra­dė­ta lie­pų pjū­tis Auš­ros alė­jos at­kar­po­je nuo Var­po gat­vės link Dva­ro gat­vės.

Auš­ros alė­ja bus re­konst­ruo­ja­ma nuo Var­po gat­vės iki Že­mai­tės gat­vės.

Sa­vi­val­dy­bė dėl alė­jos re­konst­ruk­ci­jos yra iš­da­vu­si lei­di­mus kirs­ti iš vi­so 82 me­džius. Iš jų 60 lie­pų, 7 kle­vus, 6 ąžuo­lus, 3 kaš­to­nus, 3 obe­lis, 1 uo­sį, 1 šer­mukš­nį, 1 eg­lę.

Pjau­na­mos lie­pos, pa­vyz­džiui, yra ir 20 cm skresmens, ir 70 cm skresmens, ąžuo­lai – 19 cm, 29 cm, 32 cm skresmens (1 met­ro 30 cm aukš­ty­je).

Sa­vi­val­dy­bės duo­me­ni­mis, pa­gal pro­jek­tą bus at­so­din­tas 61 me­dis ir pa­so­din­ti 346 krū­mai.

Vie­toj iš­pjau­tų me­džių bus so­di­na­mos 44 ma­ža­la­pės lie­pos, 4 gink­me­džiai, 3 rau­do­nie­ji kle­vai, 8 raus­va­žie­džiai kaš­to­nai, 2 de­ko­ra­ty­vi­nės obe­lys.

Re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­rius ar­chi­tek­tas Ša­rū­nas Sa­ba­liaus­kas "Šiau­lių kraš­tui" ko­men­ta­vo, jog ša­li­na­mi me­džiai, ku­rie pa­ten­ka į va­žiuo­ja­mą­ją da­lį, nes gat­vė pla­ti­na­ma. Ša­li­na­mi ir dėl būk­lės.

"Yra me­džių, ku­rie lyg ir ge­rai at­ro­do pa­gal ver­ti­ni­mą ir dar ga­lė­tų aug­ti, jei­gu ne­bū­tų da­ro­mi to­kios apim­ties dar­bai, bet pa­ju­di­nus vi­sas dan­gas ir at­lie­kant po­že­mi­nius dar­bus jų šak­nys bus pa­žeis­tos, – tei­gė ar­chi­tek­tas. – Ban­dy­da­mi sau­go­ti me­dį, tu­rė­si­me pro­ble­mų atei­ty­je, kai rei­kės juos keis­ti ir su­tvar­ky­tą gat­vę vėl ar­dy­ti."

Jo žo­džiais, "gat­vė – ne me­džių au­gim­vie­tė".

"Gat­vė­je me­dis yra tik vie­nas iš pen­kio­li­kos ly­gia­ver­čių jos kom­po­nen­tų, ne vie­ną kar­tą esu sa­kęs, jog me­džiui mies­te aug­ti truk­do pa­ts mies­tas – dan­gos, pa­sta­tai, ma­ši­nos, žmo­nės. Nai­kin­ki­me tas prie­žas­tis ir me­džiai pui­kiai augs", – aiš­ki­no mies­to me­džių si­tua­ci­ją Š. Sa­ba­liaus­kas.

Alė­ja pra­žys spal­vo­mis

Iš pra­džių pro­jek­tuo­to­jai gar­si­no, kad re­konst­ruo­jant alė­ją bus ša­li­na­mas 91 me­dis. Ar pa­si­kei­tė nuo­sta­tos me­džių at­žvil­giu?

"Iš tie­sų su kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tu Ka­ro­liu Gru­šu ėjo­me ir žiū­rė­jo­me, ko­kius me­džius dar ga­li­ma iš­sau­go­ti, – sa­kė Š. Sa­ba­liaus­kas. – Yra iš­sau­go­mi tie, ku­rie ne­mai­šo gat­vės re­konst­ruk­ci­jai ar yra gat­vės priei­go­se."

Jis iš­var­di­jo dau­giau nei de­šimt to­kių me­džių. Lie­ka aug­ti lie­pa prie Auš­ros alė­jos san­kry­žos su Dva­ro gat­ve, du kle­vai ties "Po­li­fo­ni­ja", trys dar tar­pu­ka­riu so­din­ti kaš­to­nai ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tu, trys ąžuo­lai prie Didžd­va­rio rū­mų ir du di­die­ji ąžuo­lai prie bib­lio­te­kos, ties įė­ji­mu į Cent­ri­nį par­ką, gu­do­bė­lė prie bib­lio­te­kos. Lie­ka ir ąžuo­las Auš­ros alė­jos ir Sa­lan­tų gat­vės kam­pe. Iš­sau­go­mi vi­si me­džiai, tarp jų eg­lės Kul­tū­ros cent­ro priei­go­se.

Au­gan­tys alė­jo­je 3–4 jau­ni me­de­liai bus per­so­di­na­mi į par­ką.

Alė­jo­je be me­džių bus so­di­na­mi 346 krū­mai, įren­gia­mi gė­ly­nai, so­di­nant dau­gia­me­tes gė­lės. Ar­chi­tek­tas ti­ki­na, jog alė­ja pra­žys spal­vo­mis.

De­ko­ra­ty­vi­nių krū­mų kom­po­zi­ci­jos bus įren­gia­mos ties pa­što pa­sta­tu, "Po­li­fo­ni­ja", po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tu, bib­lio­te­ka.

Didžd­va­rio rū­mų par­te­ry­je su­pro­jek­tuo­ta krū­mų kom­po­zi­ci­ja ir gė­ly­nas. Ties Kul­tū­ros cent­ru so­di­na­ma de­ko­ra­ty­vi­nių spyg­liuo­čių kom­po­zi­ci­ja.

"Vi­sur, kur rei­kia pa­pil­dy­ti kom­po­zi­ci­jas, ten so­di­na­mi dau­gia­me­čiai au­ga­lai, gė­lės – mū­sų tiks­las, kad žel­dy­nai bū­tų įvai­rūs, kad jaus­tų­si me­tų lai­kų po­ky­čiai, – pa­brė­žė Š.Sa­ba­liaus­kas. – Dau­gia­me­čiai au­ga­lai pa­rink­ti taip, kad rei­kė­tų tik mi­ni­ma­lios prie­žiū­ros, kad kas­met ne­rei­kė­tų so­din­ti bran­gių gė­lių, bet alė­jo­je bū­tų spal­vų, gė­lės žy­dė­tų nuo pa­va­sa­rio iki šal­nų."

"Aiš­ku, bus šo­ko te­ra­pi­jos, kai iš­pjo­vus me­džius, at­si­vers pa­sta­tai, bet bus ir ge­rų po­ky­čių. Ki­ta ver­tus, neiš­kep­si kiau­ši­nie­nės kiau­ši­nio ne­su­dau­žęs", – pa­brė­žė Š. Sa­ba­liaus­kas.

Re­konst­ruk­ci­ja truks dve­jus me­tus

Me­džių kir­ti­mas pra­dė­tas pa­gal Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir UAB "Šiau­lių plen­tas" pa­si­ra­šy­tą "Auš­ros alė­jos (nuo Že­mai­tės g. iki Var­po g.) vie­šų­jų pa­sta­tų ir vie­šų­jų erd­vių priei­gų re­konst­ruk­ci­jos dar­bų“ su­tar­tį.

Me­džius ker­tant alė­jo­je eis­mas ne­bus ri­bo­ji­mas.

Sa­vi­val­dy­bė ak­cen­tuo­ja, jog pro­jek­to tiks­las – "Šiau­lių mies­to tiks­li­nės te­ri­to­ri­jos pa­trauk­lu­mo gy­ven­to­jams di­di­ni­mas".

Taip pat, jog bus "pa­ge­ri­na­mos lais­va­lai­kio ir poil­sio ga­li­my­bės, su­si­sie­ki­mo ga­li­my­bės, die­gia­ma ma­žo­ji ar­chi­tek­tū­ra, ap­švie­ti­mas, tvar­ko­mi žel­di­niai." Bus iš­ple­čia­ma va­žiuo­ja­mo­ji da­lis, įren­gia­mos par­ka­vi­mo vie­tos, lie­taus nuo­te­kų sis­te­ma.

Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­jos dar­bus bend­ro­vė "Šiau­lių plen­tas" įsi­pa­rei­go­jo at­lik­ti iki 2021 me­tų gruo­džio 31 die­nos. Su­tar­ties ver­tė – 2,8 mi­li­jo­noi eu­rų.

Re­konst­ruk­ci­ja fi­nan­suo­ja­ma iš Eu­ro­pos Sa­jun­gos pa­ra­mos lė­šų, ku­rių yra skir­ta 2 mi­li­jo­nai eu­rų, ir Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ar­chi­tek­tas Ša­rū­nas Sa­ba­liaus­kas sa­ko, jog "gat­vė – ne me­džių au­gim­vie­tė", bet ke­lio­li­ka se­nų­jų me­džių pa­lie­ka aug­ti.