Uždaromas eismas Aušros alėjoje

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Eis­mas Auš­ros alė­jo­je bus at­nau­jin­tas tik ru­dens pra­džio­je.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­ne­šė, kad dėl vyk­do­mų Auš­ros alė­jos re­konst­ra­vi­mo dar­bų nuo ba­lan­džio 1 die­nos iki rug­sė­jo 1 die­nos bus už­da­ro­mas eis­mas Auš­ros alė­jos at­kar­po­je tarp Var­po ir Že­mai­tės gat­vių.

Ši Auš­ros alė­jos at­kar­pa bus ap­va­žiuo­ja­ma Til­žės, Vy­tau­to ar­ba P. Cvir­kos ir Že­mai­tės gat­vė­mis. Kei­sis ir au­to­bu­sų marš­ru­tai. Ap­lin­ki­nė­se gat­vė­se bus įreng­ti ženk­lai, nu­ro­dan­tys, kaip ap­lenk­ti re­mon­tuo­ja­mą Auš­ros alė­jos ruo­žą.

Mi­nė­tos Auš­ros alė­jos at­kar­pos vie­šų­jų pa­sta­tų ir vie­šų­jų erd­vių priei­gų re­konst­ruk­ci­jos dar­bus at­liks UAB "Šiau­lių plen­tas". Sau­sio pra­džio­je ran­go­vas alė­jo­je jau iš­pjo­vė 82 me­džius. Sa­vi­val­dy­bės duo­me­ni­mis, pa­gal pro­jek­tą bus at­so­din­tas 61 me­dis ir pa­so­din­ti 346 krū­mai.

Pro­jek­tas apims vie­šų­jų erd­vių prie Šiau­lių ka­me­ri­nės sa­lės "Po­li­fo­ni­ja", Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos, Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro, Cent­ri­nio ir Didžd­va­rio par­kų ir jas jun­gian­čios Auš­ros alė­jos (nuo Že­mai­tės g. iki Var­po g.) at­nau­ji­ni­mą, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mą ir plėt­rą, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių re­konst­ruk­ci­ją, skve­rų su­tvar­ky­mą, ža­lio­sios inf­rast­ruk­tū­ros, ap­švie­ti­mo inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mą. Taip pat ža­da­ma to­bu­lin­ti vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mos priei­na­mu­mą, re­konst­ruo­jant įva­žas, su­sto­ji­mo sto­te­les. Bus die­gia­mos sau­gaus eis­mo prie­mo­nės, įren­gia­mi ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tai. Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to ver­tė – per 2,8 mi­li­jo­nus eu­rų. Dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti 2021 me­tų pa­bai­go­je.