Šiaulių oro uosto ateities miražas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ti­ki­na­ma, kad krovi­ni­nius or­lai­vius Šiau­lių oro uos­tas at­bai­do pra­sta inf­rast­ruk­tū­ra, ke­lian­čia grės­mę skry­džių sau­gu­mui.
Šiau­lių oro uos­tas (ŠOU) ir to­liau ku­ria sa­vo ne­sėk­mės is­to­ri­ją. Kei­čia­si šios Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės įmo­nės va­do­vai, ta­čiau vi­si kal­ba vie­ną ir tą pa­tį – oro uos­to rei­ka­lai ne­ge­rė­ja. Nuos­to­liai per me­tus pa­di­dė­jo 8 kar­tus.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rė Au­re­li­ja Kue­za­da, įvar­di­jo prie­žas­tis, ko­dėl įmo­nė pa­ti­ria nuo­sto­lius.

Nuos­to­lis, ko­kio ne­si­ti­kė­ta

2019 me­tais Šiau­lių oro uos­tas pa­ty­rė 138 tūks­tan­čius eu­rų nuo­sto­lį. Kaip sa­ko di­rek­to­rė A. Kue­za­da, 5-me­tė­je oro uos­to stra­te­gi­jo­je net blo­giau­sia­me sce­na­ri­ju­je ne­bu­vo nu­ma­ty­tas toks nuo­sto­lis. 2018 me­tais įmo­nė taip pat dir­bo į mi­nu­są, ta­čiau jis sie­kė tik 17 tūks­tan­čių.

Va­do­vė in­for­ma­vo, kad per­nai įmo­nė ap­tar­na­vo tik 4 kro­vi­ni­nius lėk­tu­vus. Dar at­lie­ka ant­že­mi­nį ap­tar­na­vi­mą ka­ri­niams lėk­tu­vams. Pag­rin­di­nės įmo­nės pa­ja­mos – 170 tūks­tan­čių eu­rų iš mies­to biu­dže­to skry­džių sau­gu­mo funk­ci­jai už­tik­rin­ti ir 24 tūks­tan­čiai eu­rų už dvie­jų že­mės skly­pų nuo­mą in­ves­tuo­to­jui. Šiais me­tais oro uos­tas iš mies­to biu­dže­to pra­šo 210 tūks­tan­čių eu­rų.

Veik­lą nu­trau­kus pa­grin­di­nei įmo­nei, ku­ri anks­čiau ga­ben­da­vo kro­vi­nius per Šiau­lių oro uos­tą, jis pra­ktiš­kai li­ko be dar­bo. Siek­da­ma iš­gy­ven­ti, Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė nuo 25 dar­buo­to­jų su­si­trau­kė iki 13. Kaip sa­ko di­rek­to­rė, li­ko tik tie, ku­rie tu­ri už­tik­rin­ti skry­džių sau­gu­mą.

Pri­va­lu­mų daug – kro­vi­nių nė­ra

A. Kue­za­da api­bend­ri­na, kad Šiau­lių oro uos­tas nuo pat įmo­nės įstei­gi­mo 1993 me­tais vei­kia ne­sėk­min­gai dėl dvie­jų prie­žas­čių: kro­vi­nių oru ga­be­ni­mo stra­te­gi­jos vals­ty­bė­je ne­bu­vi­mas, vals­ty­bi­nio tur­to val­dy­mo spra­gų.

"Tos dvi ne­sėk­mių prie­žas­tys yra tar­si su­si­sie­kian­tys in­dai, ku­rių pa­grin­di­nė jun­gia­mo­ji da­lis – fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bės, tiks­liau – jų ne­bu­vi­mas. Nes ta ne­lem­ta ta­kos­ky­ra tarp sa­vi­val­dy­bės ir vals­ty­bės eg­zis­tuo­ja. O ne­tu­rė­tų, nes sa­vi­val­da yra su­dė­ti­nė vals­ty­bės da­lis", – tvir­ti­na di­rek­to­rė.

Ji ak­cen­tuo­ja, kad Vals­ty­bi­nės įmo­nės Lie­tu­vos tarp­tau­ti­nių oro uos­tų pa­grin­di­nė veik­la – ke­lei­vių, ke­liau­jan­čių oro trans­por­tu, ap­tar­na­vi­mas, o Šiau­lių oro uos­to – kro­vi­nių oru ga­be­ni­mas.

Šiau­lių oro uos­tas tu­ri są­ly­gas ap­tar­nau­ti di­džiau­sius kro­vi­ni­nius or­lai­vius, nes tu­ri il­giau­sią Bal­ti­jos ša­ly­se ki­li­mo-tū­pi­mo ta­ką (3500 met­rų). Vie­nin­te­liai tu­ri ser­ti­fi­kuo­tą ve­te­ri­na­ri­jos san­dė­lį su la­bo­ra­to­ri­ja, ku­ria­me ga­li­ma lai­ky­ti mais­to ir ki­tus pro­duk­tus įvai­riau­sia­me tem­pe­ra­tū­ri­nia­me re­ži­me. Oro uos­tas ne­tu­ri gar­so ap­ri­bo­ji­mų bei vei­kia iš­ti­są pa­rą, o gar­so ap­ri­bo­ji­mai ir lai­ko re­ži­mas yra tai­ko­mi pra­ktiš­kai vi­suo­se pa­sau­lio oro uos­tuo­se, iš­sky­rus ka­ri­nius.

Di­rek­to­rė pa­ti ke­lia klau­si­mą, ko­dėl tu­rė­da­mas šiuos pri­va­lu­mus oro uos­tas ne­ga­li pri­trauk­ti kro­vi­ni­nių skry­džių? Ir čia pat at­sa­ko – inf­rast­ruk­tū­ros ko­ky­bė.

"Šiau­ri­nis pe­ro­nas, ku­ria­me prii­ma­me kro­vi­ni­nius or­lai­vius, yra kri­ti­nės būk­lės, dvi or­lai­vių par­ka­vi­mo aikš­te­lės jau už­da­ry­tos, nes at­si­vė­ru­sios duo­bės ke­lia grės­mę or­lai­vių sau­gu­mui. Rie­dė­ji­mo ta­kas A, ve­dan­tis į šiau­ri­nį pe­ro­ną, jau se­no­kai už­da­ry­tas dėl dan­go­je at­si­vė­ru­sių ski­li­mų ir duo­bių. Pak­lau­si­te ko­dėl ne­su­sit­var­ko­me? Ne­ga­li­me, nes tur­tas ne mū­sų, ir pa­gal vei­kian­čius įsta­ty­mus ne­ga­li­me sve­ti­mo tur­to tvar­ky­ti už sa­vo ar sa­vi­val­dy­bės lė­šas. Ir tai yra svar­bi prie­žas­tis, ko­dėl ne­ga­li­me pri­trauk­ti rim­tų kro­vi­nius oru ga­be­nan­čių avia­li­ni­jų į Šiau­lių oro uos­tą – ne­sau­gu...", – aiš­ki­na di­rek­to­rė.

Oro uos­to tur­to klau­si­mus Šiau­lių mies­to val­džia spren­džia jau ant­rą ka­den­ci­ją, ta­čiau be re­zul­ta­tų. Pa­vy­ko tik už 240 eu­rų iš­si­nuo­mo­ti 4 ka­riš­kių an­ga­rus. Tik jie rei­ka­lin­gi kro­vi­niams per­krau­ti, o kro­vi­nių nė­ra.

Sa­vi­val­dy­bė pa­si­ža­dė­jo UAB "Avia­tic MRO", iš­si­nuo­mo­ju­siai oro uos­te skly­pus ir ke­ti­nan­čiai ten in­ves­tuo­ti mi­li­jo­nus, už 10 biu­dže­ti­nių mi­li­jo­nų įreng­ti inf­rast­ruk­tū­rą, ku­rios rei­kia, kad or­lai­viai ga­lė­tų at­vyk­ti į bū­si­mą re­mon­to įmo­nę.

Rie­dė­ji­mo ta­ke­lis, ku­ris nu­ma­to­mas pla­tin­ti ir at­nau­jin­ti, kol kas taip pat pri­klau­so ka­riuo­me­nei. A. Kue­za­da ti­ki­si, kad pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį Vy­riau­sy­bė pa­ga­liau priims spren­di­mą iš­nuo­mo­ti oro Šiau­lių uos­tui rei­ka­lin­gą inf­rast­ruk­tū­rą, o Sa­vi­val­dy­bės in­ves­tuo­tas lė­šas įskai­ty­ti į nuo­mos mo­kes­tį. Už mi­li­jo­nus, in­ves­tuo­tus į rie­dė­ji­mo ta­ke­lį, oro uos­tas ga­lė­tų ne­mo­kė­ti nuo­mos mo­kes­čio maž­daug de­šimt­me­tį.

Kas lau­kia Šiau­lių oro uos­to?

"ŠOU val­do 27 hek­ta­rų skly­pą, ku­ris yra ka­ri­nio ae­rod­ro­mo šiau­ri­nė­je da­ly­je. Dvi skly­po da­lys iš­nuo­mo­tos in­ves­tuo­to­jui UAB "Avia­tic MRO". Šios par­tne­rys­tės dė­ka oro uos­tas tu­rė­tų at­si­gau­ti iš 27 me­tų le­tar­go. Dėl šios par­tne­rys­tės at­si­ra­di­mo, dau­giau gir­dim sa­vo var­dą, tvir­tes­nį tu­rim ti­kė­ji­mą, jog vis­gi tu­rim šan­sų pa­kilt. Lau­kiam 2021 me­tų vi­du­rio, kai sa­vo „sraig­tus“ re­mon­tuo­tis nu­si­leis pir­mie­ji or­lai­viai", – vi­lia­si di­rek­to­rė.

Ji pri­pa­žįs­ta, kad tuo­met Šiau­lių oro uos­tas at­liks į re­mon­tą at­skren­dan­čių or­lai­vių ant­že­mi­nį ap­tar­na­vi­mą, už­pils ku­ro. Žo­džiu, veiks, kaip lėk­tu­vų de­ga­li­nė.

Ta­čiau ir ši vil­tis – tar­si mi­ra­žas. A. Kue­za­da ap­gai­les­ta­vo, kad Sa­vi­val­dy­bė pro­jek­tui įgy­ven­din­ti vis dar ne­tu­ri ran­go­vo. Jau gruo­džio ga­le tu­rė­jo bū­ti pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su kon­kur­so nu­ga­lė­to­ju, ta­čiau vie­nam iš da­ly­vių pa­tei­kus pre­ten­zi­ją, ter­mi­nai nu­si­kė­lė. Nors bu­vo pla­nuo­ta dar­bus pa­baig­ti iki 2021 me­tų ko­vo, jų pa­bai­ga ga­li nu­si­kel­ti iki bir­že­lio.