Šiaulių oro uosto ateities miražas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ti­ki­na­ma, kad krovi­ni­nius or­lai­vius Šiau­lių oro uos­tas at­bai­do pra­sta inf­rast­ruk­tū­ra, ke­lian­čia grės­mę skry­džių sau­gu­mui.
Šiau­lių oro uos­tas (ŠOU) ir to­liau ku­ria sa­vo ne­sėk­mės is­to­ri­ją. Kei­čia­si šios Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės įmo­nės va­do­vai, ta­čiau vi­si kal­ba vie­ną ir tą pa­tį – oro uos­to rei­ka­lai ne­ge­rė­ja. Nuos­to­liai per me­tus pa­di­dė­jo 8 kar­tus.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rė Au­re­li­ja Kue­za­da, įvar­di­jo prie­žas­tis, ko­dėl įmo­nė pa­ti­ria nuo­sto­lius.

Nuos­to­lis, ko­kio ne­si­ti­kė­ta

2019 me­tais Šiau­lių oro uos­tas pa­ty­rė 138 tūks­tan­čius eu­rų nuo­sto­lį. Kaip sa­ko di­rek­to­rė A. Kue­za­da, 5-me­tė­je oro uos­to stra­te­gi­jo­je net blo­giau­sia­me sce­na­ri­ju­je ne­bu­vo nu­ma­ty­tas toks nuo­sto­lis. 2018 me­tais įmo­nė taip pat dir­bo į mi­nu­są, ta­čiau jis sie­kė tik 17 tūks­tan­čių.

Va­do­vė in­for­ma­vo, kad per­nai įmo­nė ap­tar­na­vo tik 4 kro­vi­ni­nius lėk­tu­vus. Dar at­lie­ka ant­že­mi­nį ap­tar­na­vi­mą ka­ri­niams lėk­tu­vams. Pag­rin­di­nės įmo­nės pa­ja­mos – 170 tūks­tan­čių eu­rų iš mies­to biu­dže­to skry­džių sau­gu­mo funk­ci­jai už­tik­rin­ti ir 24 tūks­tan­čiai eu­rų už dvie­jų že­mės skly­pų nuo­mą in­ves­tuo­to­jui. Šiais me­tais oro uos­tas iš mies­to biu­dže­to pra­šo 210 tūks­tan­čių eu­rų.

Veik­lą nu­trau­kus pa­grin­di­nei įmo­nei, ku­ri anks­čiau ga­ben­da­vo kro­vi­nius per Šiau­lių oro uos­tą, jis pra­ktiš­kai li­ko be dar­bo. Siek­da­ma iš­gy­ven­ti, Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė nuo 25 dar­buo­to­jų su­si­trau­kė iki 13. Kaip sa­ko di­rek­to­rė, li­ko tik tie, ku­rie tu­ri už­tik­rin­ti skry­džių sau­gu­mą.

Pri­va­lu­mų daug – kro­vi­nių nė­ra

A. Kue­za­da api­bend­ri­na, kad Šiau­lių oro uos­tas nuo pat įmo­nės įstei­gi­mo 1993 me­tais vei­kia ne­sėk­min­gai dėl dvie­jų prie­žas­čių: kro­vi­nių oru ga­be­ni­mo stra­te­gi­jos vals­ty­bė­je ne­bu­vi­mas, vals­ty­bi­nio tur­to val­dy­mo spra­gų.

"Tos dvi ne­sėk­mių prie­žas­tys yra tar­si su­si­sie­kian­tys in­dai, ku­rių pa­grin­di­nė jun­gia­mo­ji da­lis – fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bės, tiks­liau – jų ne­bu­vi­mas. Nes ta ne­lem­ta ta­kos­ky­ra tarp sa­vi­val­dy­bės ir vals­ty­bės eg­zis­tuo­ja. O ne­tu­rė­tų, nes sa­vi­val­da yra su­dė­ti­nė vals­ty­bės da­lis", – tvir­ti­na di­rek­to­rė.

Ji ak­cen­tuo­ja, kad Vals­ty­bi­nės įmo­nės Lie­tu­vos tarp­tau­ti­nių oro uos­tų pa­grin­di­nė veik­la – ke­lei­vių, ke­liau­jan­čių oro trans­por­tu, ap­tar­na­vi­mas, o Šiau­lių oro uos­to – kro­vi­nių oru ga­be­ni­mas.

Šiau­lių oro uos­tas tu­ri są­ly­gas ap­tar­nau­ti di­džiau­sius kro­vi­ni­nius or­lai­vius, nes tu­ri il­giau­sią Bal­ti­jos ša­ly­se ki­li­mo-tū­pi­mo ta­ką (3500 met­rų). Vie­nin­te­liai tu­ri ser­ti­fi­kuo­tą ve­te­ri­na­ri­jos san­dė­lį su la­bo­ra­to­ri­ja, ku­ria­me ga­li­ma lai­ky­ti mais­to ir ki­tus pro­duk­tus įvai­riau­sia­me tem­pe­ra­tū­ri­nia­me re­ži­me. Oro uos­tas ne­tu­ri gar­so ap­ri­bo­ji­mų bei vei­kia iš­ti­są pa­rą, o gar­so ap­ri­bo­ji­mai ir lai­ko re­ži­mas yra tai­ko­mi pra­ktiš­kai vi­suo­se pa­sau­lio oro uos­tuo­se, iš­sky­rus ka­ri­nius.

Di­rek­to­rė pa­ti ke­lia klau­si­mą, ko­dėl tu­rė­da­mas šiuos pri­va­lu­mus oro uos­tas ne­ga­li pri­trauk­ti kro­vi­ni­nių skry­džių? Ir čia pat at­sa­ko – inf­rast­ruk­tū­ros ko­ky­bė.

"Šiau­ri­nis pe­ro­nas, ku­ria­me prii­ma­me kro­vi­ni­nius or­lai­vius, yra kri­ti­nės būk­lės, dvi or­lai­vių par­ka­vi­mo aikš­te­lės jau už­da­ry­tos, nes at­si­vė­ru­sios duo­bės ke­lia grės­mę or­lai­vių sau­gu­mui. Rie­dė­ji­mo ta­kas A, ve­dan­tis į šiau­ri­nį pe­ro­ną, jau se­no­kai už­da­ry­tas dėl dan­go­je at­si­vė­ru­sių ski­li­mų ir duo­bių. Pak­lau­si­te ko­dėl ne­su­sit­var­ko­me? Ne­ga­li­me, nes tur­tas ne mū­sų, ir pa­gal vei­kian­čius įsta­ty­mus ne­ga­li­me sve­ti­mo tur­to tvar­ky­ti už sa­vo ar sa­vi­val­dy­bės lė­šas. Ir tai yra svar­bi prie­žas­tis, ko­dėl ne­ga­li­me pri­trauk­ti rim­tų kro­vi­nius oru ga­be­nan­čių avia­li­ni­jų į Šiau­lių oro uos­tą – ne­sau­gu...", – aiš­ki­na di­rek­to­rė.

Oro uos­to tur­to klau­si­mus Šiau­lių mies­to val­džia spren­džia jau ant­rą ka­den­ci­ją, ta­čiau be re­zul­ta­tų. Pa­vy­ko tik už 240 eu­rų iš­si­nuo­mo­ti 4 ka­riš­kių an­ga­rus. Tik jie rei­ka­lin­gi kro­vi­niams per­krau­ti, o kro­vi­nių nė­ra.

Sa­vi­val­dy­bė pa­si­ža­dė­jo UAB "Avia­tic MRO", iš­si­nuo­mo­ju­siai oro uos­te skly­pus ir ke­ti­nan­čiai ten in­ves­tuo­ti mi­li­jo­nus, už 10 biu­dže­ti­nių mi­li­jo­nų įreng­ti inf­rast­ruk­tū­rą, ku­rios rei­kia, kad or­lai­viai ga­lė­tų at­vyk­ti į bū­si­mą re­mon­to įmo­nę.

Rie­dė­ji­mo ta­ke­lis, ku­ris nu­ma­to­mas pla­tin­ti ir at­nau­jin­ti, kol kas taip pat pri­klau­so ka­riuo­me­nei. A. Kue­za­da ti­ki­si, kad pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį Vy­riau­sy­bė pa­ga­liau priims spren­di­mą iš­nuo­mo­ti oro Šiau­lių uos­tui rei­ka­lin­gą inf­rast­ruk­tū­rą, o Sa­vi­val­dy­bės in­ves­tuo­tas lė­šas įskai­ty­ti į nuo­mos mo­kes­tį. Už mi­li­jo­nus, in­ves­tuo­tus į rie­dė­ji­mo ta­ke­lį, oro uos­tas ga­lė­tų ne­mo­kė­ti nuo­mos mo­kes­čio maž­daug de­šimt­me­tį.

Kas lau­kia Šiau­lių oro uos­to?

"ŠOU val­do 27 hek­ta­rų skly­pą, ku­ris yra ka­ri­nio ae­rod­ro­mo šiau­ri­nė­je da­ly­je. Dvi skly­po da­lys iš­nuo­mo­tos in­ves­tuo­to­jui UAB "Avia­tic MRO". Šios par­tne­rys­tės dė­ka oro uos­tas tu­rė­tų at­si­gau­ti iš 27 me­tų le­tar­go. Dėl šios par­tne­rys­tės at­si­ra­di­mo, dau­giau gir­dim sa­vo var­dą, tvir­tes­nį tu­rim ti­kė­ji­mą, jog vis­gi tu­rim šan­sų pa­kilt. Lau­kiam 2021 me­tų vi­du­rio, kai sa­vo „sraig­tus“ re­mon­tuo­tis nu­si­leis pir­mie­ji or­lai­viai", – vi­lia­si di­rek­to­rė.

Ji pri­pa­žįs­ta, kad tuo­met Šiau­lių oro uos­tas at­liks į re­mon­tą at­skren­dan­čių or­lai­vių ant­že­mi­nį ap­tar­na­vi­mą, už­pils ku­ro. Žo­džiu, veiks, kaip lėk­tu­vų de­ga­li­nė.

Ta­čiau ir ši vil­tis – tar­si mi­ra­žas. A. Kue­za­da ap­gai­les­ta­vo, kad Sa­vi­val­dy­bė pro­jek­tui įgy­ven­din­ti vis dar ne­tu­ri ran­go­vo. Jau gruo­džio ga­le tu­rė­jo bū­ti pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su kon­kur­so nu­ga­lė­to­ju, ta­čiau vie­nam iš da­ly­vių pa­tei­kus pre­ten­zi­ją, ter­mi­nai nu­si­kė­lė. Nors bu­vo pla­nuo­ta dar­bus pa­baig­ti iki 2021 me­tų ko­vo, jų pa­bai­ga ga­li nu­si­kel­ti iki bir­že­lio.

Komentarai

Buhalteris    Ket, 2020-01-16 / 14:18
Kol valdžioje bus toks klounas (meras) ir turės tokiu pakaliku kaip kad tas juokdarys pacanas pavaduotojas, tol Šiauliams nieko gero nebus, jiem rūpi tik kaip išsilaikyti kėdėje, o ant miesto ir žmonių jie jau senai padėję skersa...
Miraklas    Ket, 2020-01-16 / 14:48
jau bevei 30 metu mala apie Zoknius,anu laisva ekonomine zona,ale taip nieko ir neatsirado aprt visokiu ten viziju irengti kosmodroma,gabenti dramblius irgi vaduotoju jankiu grabus is Afgano.negi visi tie entitukai nepatikrins,kiek tenai buvo investuota,koks rezultatas,kai pakilimo takuose duobes irgi dilgeles iki keliu.jeigu skelbiat kitaicus priesais nr.1,o jie jau buvo atleke irgi Viniaus muitinyku nuskalpuoti,tai kas be anu daugiau pasirodys,o tokiu aerodromu Europoje buvo tik 5,galint priimti galingiausius lektuvus.kai Rusijoj vyko transporto forumai ,dalyvaujant Kinijai,makliorius Masiulis ten net akiu nerode ,todel rezultate kinai net savo gelzkelio iki pribaltikos nedatrauke,viska pasuke pas Batka-gal ponuliai pasidomekit,kokios milijardines investicijos vykdomos Baltarusijoj,anu rublis sustiprejo iki dvieju uz eura.Dabartiniai miesto klerkai nieko ir toliau nieko nedarys,nes anie ir toliau gauna pastovias algas irgi premijas,nepriklausomai nuo darbo rezultatu-o anu jokiu ir nesimato.....
miestietis    Ket, 2020-01-16 / 16:10

In reply to by Miraklas

Kartojau ir kartosiu ir iki užkimimo- duokdie, kad kitaicai mus aplenktu ir mūsų klerkams užtektu proto nuo tokių investuotojų atsiriboti. Tai galima suprasti, tik išstudijavus jų valstybinę strategiją ir nacionalinius ypatumus. Aš kalbu apie poveikį ne apie šiandienai ar rytdienai, bet apie dešimtmečius į priekį ar dar toliau. Kitaicams galima pasiūlyti tik vietą prekybos centrui ar daugiausiai kokiam fabrikėliui, bet tokių objektų jie neskuba statyti, o puola tik prie strateginių, infrastruktūrinių objektų. Baltarusiai neturi kito pasirinkimo, o mes esame ES nariai, tad mūsų kelias kiek kitoks. Kai kas Europoje jau graužiasi pirštukus, bet dar ne viskas prarasta.
>>    Pen, 2020-01-17 / 12:15

In reply to by miestietis

ir kas graužiasi tuos pirštukus? o gal vis tik prieš mus, durnelius, reikšmingai akelėm pavarto - oi, kaip blogai - o sau pinigą ir toliau į kišenę deda? ar nors vienas sandoris su kinais buvo nutrauktas? o gal jau net JAV iš tų "muitų karų", kuriais norėjo tik savo ekonomines galimybes praplėsti, traukiasi?. ar mes turim kinus vertinti kitaip nei svarbiausias mūsų NATO sąjungininkas? gal galėtumėt atsakyt?.. o ir kas per kitos tautybės, rasės žmonių žeminimas tokiomis pravardėmis..
Mindaugas     Tre, 2020-05-06 / 11:02

In reply to by >>

Tai gal nori visą pasaulį vertinti vienodai? Pats ir atsakyk į savo durnus klausimus kodėl kinus vertinti kitaip. Todėl jad jie nuo komunistų netoli ir todėl kad jie moka 3 € /h ir jei dar gali nu karpo algą. O dabar eik pats susigalvok kitus variantus į savo durnus klausimus :D
Pozityvas    Ket, 2020-01-16 / 15:09
Seniai laikas privatizuoti, gal tada atsirastu ir keleiviniai skrydziai.Artimiausias oro uostas siaulieciams Rygos, is esamo oro uosto miestui ir zmonems tik tarsa...
kazimieras    Ket, 2020-01-16 / 16:22
tipo remontuos orlaivius ,pasirodo tik degalus pils.Nevarkit valdzesedziai vilnius neleis jums Siauliu pakelti su orouostu nes ten sedi savanaudziai klerkai
Buratinui pritariant šiandien išpjauti kaštonai Kaštonų alėj    Ket, 2020-01-16 / 17:29
Buratinui pritariant šiandien išpjauti kaštonai Kaštonų alėjoje...
Nuos­to­lis, ko­kio ne­si­ti­kė­ta    Ket, 2020-01-16 / 17:55
Vizitu pas teatro pedagogę meras užbaigė pažinčių su 2019 m. Metų mokytojais ciklą
Saulė    Ket, 2020-01-16 / 17:58
Ausku pelninga turgu reikia parduoti, siaulių arena kaip nuosava įmonė...kur pazvelgsi jokio ūkiškumo.
Vantuzas    Ket, 2020-01-16 / 18:58
Senasis žydas veže 500÷1000 veršelių su BOING. Kyšio nedavė. Buvo pelnas.
Kodelgi ne    Ket, 2020-01-16 / 22:16
Galetu Šiauliu aruoostas netik krovininis but ,bet ir keleivinis.Tikrai nuostoliu nebūtu
Kodelgi ne    Ket, 2020-01-16 / 22:18
Galetu Šiauliu aruoostas netik krovininis but ,bet ir keleivinis.Tikrai nuostoliu nebūtu
Rochardas    Ket, 2020-01-16 / 22:43
Kai galutinai nustekensit privatizavime ir dalyvausiu.Kodel nekuriat ateities
miestieti    Pen, 2020-01-17 / 05:27
esi tupas kaip broilerio pimpalas-anglai jau seniai neislenda is Kinijos,kad tik kitaicai nors ka investuotu,nes apart anu nera kam.Ar daug tavo tas nusmukes briuselis investavo Lietuvoj-tik iklampino skolosna iki ausu kartu kartoms.Kur tos jankiu zadetos skalunu dujos-isgaravo kaip lendzgrybienos bezdalai,kad visi gyvensim kaip skandinavijoj-na nebent tie,kurie ten sekmingai isvyko gyventi irgi dirbti.Miraklas....
miestietis    Pen, 2020-01-17 / 11:36

In reply to by miestieti

Jei tamsta nebūtum toks gatvės išauklėtas, tai atsakyčiau plačiau į pačio pasvaičiojimus apie skalūnus ir kitus reikalus, o trumpai būtų taip- parodykite prašom kur kiniečiai Lietuvoje pastatė kokį fabriką? Kur nori jie užtūpti ir įsitvirtinti, tai jūrų uostai ir geležinkeliai ir panašiai, kad ilgiems dešimtmečiams uždėtu apynasrį, o apie gamybą kitur nė negalvoja.
Tamstos    Pen, 2020-01-17 / 12:48
Jūs norite,kad Šiauliai liktu visišku kaimu,turėdamas ilgiausia nusileidimo taką rytų Europoje. 27m. letargo miego. Aiškiai parašyta. Tai visą nepriklausomybės istorija. Niekas nė cento neinvestavo į šį objektą. Nė vienas buvęs meras. ir dar kartą pakartosiu. Po jų valdymo miesto skola buvo net 40 milijonų eurų. Skolinosi kaip tik mokėjo.,o miestas buvo apleistas,kaip kaimas ir visus tas labai tenkino,nė vieno protesto. Visiems buvo "labai,labai gerai" Kitame puslapyje rašoma visai kitaip. Čia kažką skiedžia Šiaulių kraštas ir labai,labai stipriai. Turėkite truputi sąžinės kaltinti merą kuris Šiaulių miestą bando prikellti iš letargo miego kuris truko labai,labai ilgai.
Tamsta    Pen, 2020-01-17 / 18:24

In reply to by Hm

Kiek žinau per pirmą turą šis meras surinko 52% balsų ir nereikėjo antro turo. Tai reiškes. Kad daugiau nei puse žmonių pasitiki meru ir klauso žmonių nuomonės. Jei visiškai nepasitikėtų. Tai būtų balsavę už Simuliką. Kuris dabar sėdi šiltoje seimo kėdėje.
Tamstele    Pen, 2020-01-17 / 15:07

In reply to by Tamstos

Skolos jūs skolos, pamiršote, kad buvo 2008-ųjų krizė ar apsimetat? Krizei pasibaigus, situacija pagerėjo, todėl ir skolos sumažėjo. O šitas meras viso labo įsisavina ES pinigus arba prašinėja jų iš vyriausybės. Nes Šiauliai pinigų, kaip neturėjo, taip ir neturi. Taigis, situacija beveik nepasikeitė. Klausimas vienas - kaip bus pabaigti visi užsukti projektai, jeigu, kaip rodo praktika, sąmatai išaugus pinigų jiems pabaigti miestas neturės. Išknista tai viskas...
Tamsta    Pen, 2020-01-17 / 18:04

In reply to by Tamstele

Bet juk negalima EU pinigais padegti Šiaulių miesto skolos. Šiauliai - Pinigų neturėjo. Tai kur tie 40 milijonų Eurų. Kur tie pinigai? Kur jie investuoti? Taip žinau apie visas krizes. Mano nuomone. Šiauliai visus 25m. Gyveno krizėje. Absoliučiai Šiauliai nebuvo tvarkomi. Tik pinigai kažkur dingdavo ir "Ikarusai" važiavo iki 2010 metų,jei neklystu. Atsakymas vienas. Negali išaugti sąmata,jei sutartis pasirašyta už tokia suma. Jei bulvaras nebus sutvarkytas laiku. Tai bus kalti Šiaulių miesto gyventojai ir jie turės sumesti pinigus,nes jų dėka darbai strigo. Kai visi šiuo metu vykdomi darbai buvo patvirtinti dar 2017m. Kai meras turėjo mažuma 5 žmonės buvo su juo tik ir visi daugiau tik trukdė dirbti Miesto labui.
Tamstele    Pen, 2020-01-17 / 19:36

In reply to by Tamsta

Nusikalbėjot visiškai. Pasidomėkit, kas yra palūkanos, kas yra delspinigiai už paskolas. Apie kokias "investicijas" svaigstate? Prie ko čia miesto gyventojai, jei darbai vėluoja ir kainos kyla? Raudų sienos aikštei jau skirti papildomi pinigai. Pasidomėkite, jei dar nežinote...
Ai ai ai    Pen, 2020-01-17 / 20:07

In reply to by Tamstele

Meras ir tada iš pradžių turėjo daugumą, o ne penkis žmonės. Jeigu jam kas ir trukdo dirbti, tai tikrai ne nepatenkinti šiauliečiai ir ne opozicija. Įdomu, kas tampo virvelės. Vargšas vargšas meras. :) Antrą kartą aukos vaidmuo gali ir nesuveikti.
Tamsta    Šeš, 2020-01-18 / 00:41

In reply to by Ai ai ai

Pažiūrėk nors kartą tarybos posėdį ir sužinosi,kas trukdo dirbti. Įdomu,kas tampo medžių gynėjus ir visaip kitaip trukdančius dirbti už virvutės. Va kur klausimas.
Mero gerbėjams    Šeš, 2020-01-18 / 02:07

In reply to by Tamsta

Aišku, kad už medžių stovi DP arba opozicija, arba bet kas, kas nesutinka su mero nuomone. :) Ir savo žodžiais, ir veiksmais labai nervina daugumą, kuri kažkodėl labai isteriškai reaguoja į bet kokią kritiką. Aišku, juk Šiauliuose negali būti kitų žmonių, turinčių savo nuomonę. :) Tautiečiai, gal per daug romanų apie sąmokslus skaitote?
Tamsta    Šeš, 2020-01-18 / 00:32

In reply to by Tamstele

Va būtent palūkanos ir delspinigiai. Per krize visi veržėmės diržus, tiek tu,tiek aš ir visa Lietuva. o Šiaulių savivaldybė toliau sėkmingai skolinosi iš bankų už super palūkanas ir kas išgelbėjo miestą nuo bankroto? Ogi šis Meras. 40milijonų euru skola buvo ir kas už šia suma buvo sutvarkyta. Ogi nieko. Raudų sienos aikštė taip jau skirti pinigai ir aš tą puikiai žinau,bet aš kalbu apie bulvarą. Kas trukdė dirbti? Kas rišosi prie liepų? Visa Lietuvos žiniasklaida kalbėjo? Va per tokius žmones ir vėluoja darbai. Jau viena dalis būtų sutvarkyta ir būtumėm matę vaizdą,kaip atrodys bulvaras,o dabar kas ten nieko nėra.
Varge vargeli    Šeš, 2020-01-18 / 01:58

In reply to by Tamsta

Šitas meras nuo nieko neišgelbėjo. Padėjo išaugusios miesto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio, t. y. atsigavusi ekonomika. Šitas meras nieko nesutvarkė už miesto pinigus. 2015 m. buvo skirti ES Urban programos pinigai. Apie skolas, palūkanas ir delspinigius dar kartą siūlau paskaityti ekonomikos vadovėliuose. Skolinamasi buvo ne investicijoms. Prisirišimas prie liepų niekam nesutrukdė. Viskas vyksta pagal planą. Dieve mano, kokio lygio mero saulės gerbėjai - ir nužengė iš dangaus mesijas visocko pavidalu. Nėra žodžių. Ir bet kokios diskusijos čia beprasmės. Čia jau fanatiško tikėjimo reikalas. Jeigu norit, tikėkit, čia jau jūsų pasirinkimo reikalas.
op    Pen, 2020-01-17 / 15:45
uztat direktore riebpka, pavalgius, ka cia prota sukt - uztenka 4 lektuvu per metus
Tamsta    Pen, 2020-01-17 / 18:15

In reply to by op

Prie ko čia direktorė? Nu prie ko. Visi Šiaulių miesto įmonių direktoriai važinėja su Lexsus mašinom ir jie ne ką prasčiau atrodo už šia damą. Tik niekam neužkliūva. Kažkodėl. Kodėl? Nes apie juos nerašo Šiaulių karštas.
Miestieti    Pen, 2020-01-17 / 16:07
ale pats tikrai buvai aukletas broilerio subinej,kad taip nusipezi-lysk lauk ir apsidairyk aplinkui,kokia aplink ubagyste po tavo taip garbinamos 30 metu laisves.O tam apleistam aerodrome gal tu tuos pseudoorlaivius remontuosi,pasigriebes natovcu kuvalda,spisiliste chrienovas?prisikeltu karalius Mindaugas-visiem tokiem kaip tu tupas makaules nukapotu,kadaise garsia Lietuva iki tokios ubagystes privedus.....
Nurimkit.     Pen, 2020-01-17 / 17:24
Nurimkit. Dar niekada taip gerai negyvenom. As prisimenu. Man virs 60.
Oro uosto direktorė    Šeš, 2020-01-18 / 11:19
Šiaulių kraštas, kaip visada, "puikiai" pateikia situaciją... Pasiima straipsnį iš savivaldybės puslapio, paskambina direktorei, užjaučiančiu balsu užduoda klausimus, palinki sėkmės ir parašo kraupią istoriją, kurią skaito miestiečiai ir puola komentuoti.... Ko jūs merą puolat? Jei ne mero ir jo komandos tikėjimas, kad investicija oro uostui reikalinga ir pasiteisins, tą oro uostą apskritai uždaryt reikėtų. O dabar - ateis investuotojas, kad ir vėluodamas porą mėnesių, įdarbins žmones, skraidins lėktuvus remontuot... Viskas po truputį ir įsisuks. Bet gi ne, papilkim geriau srutų iš kibiro, pagadinkim vieni kitiems nuotaikas, nes tiek tik ir temokam. Ir dar rankom patrinkim, kai kažkam kažkas nepasiseka. Žema ir nekultūringa.
nu pavarot    Šeš, 2020-01-18 / 23:26
paskaitai komentarus ir stebiesi - a lia tu matai kiek Šiauliuose aviacijos biznio specų, net ir kosmonautų pilna :)

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.