Savivaldybei trūksta pinigų, o in­ves­tuo­to­jas jau kal­ba apie lėk­tu­vus

Mar­ty­no ZA­REM­BOS nuo­tr.
UAB "Avia­tic MRO" di­rek­to­rius Ar­tū­ras Liud­ke­vi­čius sa­kė, kad įmo­nės pla­nai ne­si­kei­čia ir pir­mo­jo lėk­tu­vo tech­ni­nį ap­tar­na­vi­mą nau­jo­je ba­zė­je Šiau­lių oro uos­te pla­nuo­ja­ma at­lik­ti 2021 me­tų pra­džio­je.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė, kad trūks­ta ma­žiau­siai 5 mi­li­jo­nų eu­rų iš pla­nuo­tų 10 mi­li­jo­nų, kad ga­lė­tų įvyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus Šiau­lių oro uos­to in­ves­tuo­to­jui. Už juos tu­ri bū­ti įreng­ta rei­ka­lin­ga inf­rast­ruk­tū­ra. In­ves­ti­ci­jų su­tar­tį su Sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šė UAB "Ter­mi­com". Šiuo me­tu įmo­nė tu­ri jau ki­tą pa­va­di­ni­mą "Avia­tic MRO" ir ki­tą va­do­vą. "Šiau­lių kraš­tas" kal­bi­no įmo­nės di­rek­to­rių Ar­tū­rą Liud­ke­vi­čių.

– Ar UAB "Ter­mi­com" pa­kei­tus pa­va­di­ni­mą ir pa­si­kei­tus bend­ro­vės va­do­vy­bei at­si­ra­do po­ky­čių dėl įmo­nės pro­jek­to, įgy­ven­di­na­mo Šiau­lių oro uos­to te­ri­to­ri­jo­je?

– Įmo­nės pa­va­di­ni­mo pa­si­kei­ti­mas – for­ma­lu­mas, ku­ris ne­tu­ri įta­kos to­li­mes­niam pro­jek­to vys­ty­mui. Pro­jek­tas šiuo me­tu to­liau įgy­ven­di­na­mas pa­gal su­pla­nuo­tus eta­pus.

– Ko­kius dar­bus pro­jek­to apim­ty­je įmo­nė vyk­do šiuo me­tu? Kaip pa­vyks­ta lai­ky­tis abi­pu­sių su Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­be įsi­pa­rei­go­ji­mų ir dar­bų gra­fi­ko?

– Tiek vie­na, tiek ki­ta pu­sė yra įsi­pa­rei­go­ju­si lai­ky­tis dar­bų gra­fi­ko. Iš mū­sų pu­sės iki me­tų pa­bai­gos nu­ma­to­ma įmo­nė­je įdar­bin­ti 60 įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tų – lėk­tu­vų me­cha­ni­kų, įran­kių spe­cia­lis­tų, lo­gis­ti­kos spe­cia­lis­tų ir ki­tų po­zi­ci­jų. Šiuo me­tu įmo­nė­je jau esa­me įdar­bi­nę 20 dar­buo­to­jų ir to­liau vyk­do­me at­ran­kas.

Ly­giag­re­čiai vyks­ta kon­kur­sas dėl ge­ne­ra­li­nio pro­jek­to ran­go­vo, ku­ris per ki­tus me­tus pa­sta­tys an­ga­rą, pri­tai­ky­tą or­lai­vių ap­tar­na­vi­mui at­lik­ti. Dar­bų są­ma­ta vir­ši­ja 10 mi­li­jo­nų eu­rų, dėl to pro­ce­sas ne­vyks­ta taip grei­tai.

Ki­tas svar­bus žings­nis – gau­ti tarp­tau­ti­nės avia­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos (angl. EA­SA – Eu­ro­pean Avia­tion Sa­fe­ty Agen­cy) sau­gu­mo lei­di­mus an­ga­re at­lik­ti or­lai­vių prie­žiū­rą – šių lei­di­mų dė­ka "Avia­tic MRO" pro­jek­tas tam­pa ly­gia­ver­čiu žai­dė­ju rin­ko­je, kaip bet ku­ri ki­ta to­kio pro­fi­lio or­ga­ni­za­ci­ja, ne­prik­lau­so­mai nuo dy­džio ar lo­ka­ci­jos.

– Pa­gal abi­pu­sį su­si­ta­ri­mą or­lai­vių re­mon­to ir ap­žiū­ros ba­zė tu­ri bū­ti baig­ta 2021 me­tų ko­vą. Ar šis ter­mi­nas rea­lus, ka­da pla­nuo­ja­te pra­dė­ti veik­lą nau­ja­me ob­jek­te?

– Iš­si­kel­tas tiks­las yra rea­lus ir šiuo me­tu da­ro­me vis­ką, kad 2021 me­tų pir­mo­jo ket­vir­čio pa­bai­go­je bū­tu­me pa­jė­gūs at­lik­ti pir­mo­jo or­lai­vio tech­ni­nį ap­tar­na­vi­mą.

– Anks­čiau "Ter­mi­com" va­do­vas bu­vo mi­nė­jęs, kad gal­būt or­lai­vių re­mon­to ir ap­žiū­ros dar­bai bus pra­dė­ti vyk­dy­ti anks­čiau nuo­mo­ja­ma­me an­ga­re, nes įran­ga jau yra nu­pirk­ta. Ar šie pla­nai vis dar ga­lio­ja? Ka­da bū­si­te pa­si­ren­gę priim­ti pir­mą lėk­tu­vą?

– Įmo­nės ga­li­my­bės ap­tar­nau­ti or­lai­vius neap­si­ri­bo­ja vien tik fi­zi­niu an­ga­ro bu­vi­mu. Yra da­lis ma­žes­nės apim­ties lėk­tu­vo prie­žiū­ros dar­bų, ku­rie ga­li bū­ti at­lie­ka­mi ir ne an­ga­re. Pa­vyz­džiui, kar­tais lėk­tu­vas tu­ri leis­tis pri­va­lo­mai pa­tik­rai, jei­gu skry­džio me­tu bu­vo už­si­de­gu­si vie­na lem­pu­tė ir pra­šo­ma pa­tik­rin­ti šį ge­di­mą. Tuo­met, re­mian­tis tam tik­ro­mis pro­ce­dū­ro­mis, vyks­ta or­lai­vio pa­tik­ra, ku­rios me­tu svar­bu ap­žiū­rė­ti lėk­tu­vą, jo va­rik­lius ir iš­siaiš­kin­ti ar nė­ra kaž­ko, kas ga­li da­ry­ti įta­ką skry­džio sau­gu­mui. Mū­sų tiks­las – žie­mą at­skrai­din­ti iki tri­jų lėk­tu­vų ir at­lik­ti jiems rei­ka­lin­gus ap­tar­na­vi­mo dar­bus, jei­gu da­bar­ti­nė Šiau­lių oro uos­to inf­rast­ruk­tū­ra leis tai pa­da­ry­ti.

– Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su­si­du­ria su fi­nan­si­niais sun­ku­mais ir at­si­lie­ka nuo dar­bų gra­fi­ko. Ar jums tai ke­lia ne­ri­mą?

– Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė – svar­bus stra­te­gi­nis pro­jek­to par­tne­ris, ku­riuo pa­si­ti­ki­me ir nuo­lat bend­rau­ja­me su Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais. Kiek­vie­na pu­sė vyk­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus. Sa­vi­val­dy­bės dar­bai su­pla­nuo­ti eta­pais, o mū­sų veik­la ga­li­ma ir ne­bū­ti­nai įvyk­džius vi­sus eta­pus, to­dėl pa­si­ruo­ši­mas pir­mie­siems dar­bams jau vyks­ta ir ne­ri­mau­ti nė­ra dėl ko.

– Jūs esa­te ga­vę Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mą įran­gai įsi­gy­ti. Ko­kių pro­ble­mų vė­luo­jan­tys Sa­vi­val­dy­bės dar­bai įmo­nei su­kel­tų dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų ES fi­nan­sa­vi­mui gau­ti vyk­dy­mo?

– Už gau­tą pa­ra­mą įsi­gi­jo­me rei­kia­mą įran­gą, ku­rią jau šian­dien ga­li­me nau­do­ti ma­žes­nės apim­ties dar­bams at­lik­ti ir jiems an­ga­ro ne­rei­kia. An­ga­ro sta­ty­ba – tai ki­tas stra­te­gi­nis įmo­nės plėt­ros eta­pas, ku­ris bu­vo nu­ma­ty­tas pa­tvir­tin­ta­me vers­lo pla­ne, bet tai nė­ra bū­ti­na są­ly­ga veik­los star­tui.

Kur kas svar­biau šiuo at­ve­ju yra oro uos­to ir Sa­vi­val­dy­bės už­tik­ri­ni­mas dėl tin­ka­mos inf­rast­ruk­tū­ros vyk­dy­ti or­lai­vių tech­ni­nio ap­tar­na­vi­mo veik­lai. Oro uos­tas tu­ri bū­ti pa­jė­gus priim­ti ati­tin­ka­mus lėk­tu­vus, pa­vyz­džiui, "Boeing 737" ar "Air­bus A320" ti­po or­lai­vius. Mū­sų įmo­nė su tu­ri­ma mo­bi­lia įran­ga tuos lėk­tu­vus ga­li tin­ka­mai ap­tar­nau­ti. Esant rei­kia­mai inf­rast­ruk­tū­rai ir įver­ti­nus mū­sų tu­ri­mą įran­gą mes bū­si­me pa­jė­gūs už­tik­rin­ti vi­sus įsi­pa­rei­go­ji­mus pa­gal ES pa­ra­mos su­tar­tį, taip pat sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei.

– Jei Sa­vi­val­dy­bė, pri­sti­gu­si lė­šų, neį­rengs vi­sos jū­sų įmo­nės ob­jek­tui rei­ka­lin­gos inf­rast­ruk­tū­ros, kaip tai pa­veiks jū­sų pla­nus?

– Mes nuo­lat bend­rau­ja­me su Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais ir to­kios ri­zi­kos neįž­vel­gia­me.

Mū­sų tiks­las – žie­mą at­skrai­din­ti iki tri­jų lėk­tu­vų ir at­lik­ti jiems rei­ka­lin­gus ap­tar­na­vi­mo dar­bus, jei­gu da­bar­ti­nė Šiau­lių oro uos­to inf­rast­ruk­tū­ra leis tai pa­da­ry­ti.