Savivaldybei trūksta pinigų, o in­ves­tuo­to­jas jau kal­ba apie lėk­tu­vus

Mar­ty­no ZA­REM­BOS nuo­tr.
UAB "Avia­tic MRO" di­rek­to­rius Ar­tū­ras Liud­ke­vi­čius sa­kė, kad įmo­nės pla­nai ne­si­kei­čia ir pir­mo­jo lėk­tu­vo tech­ni­nį ap­tar­na­vi­mą nau­jo­je ba­zė­je Šiau­lių oro uos­te pla­nuo­ja­ma at­lik­ti 2021 me­tų pra­džio­je.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė, kad trūks­ta ma­žiau­siai 5 mi­li­jo­nų eu­rų iš pla­nuo­tų 10 mi­li­jo­nų, kad ga­lė­tų įvyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus Šiau­lių oro uos­to in­ves­tuo­to­jui. Už juos tu­ri bū­ti įreng­ta rei­ka­lin­ga inf­rast­ruk­tū­ra. In­ves­ti­ci­jų su­tar­tį su Sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šė UAB "Ter­mi­com". Šiuo me­tu įmo­nė tu­ri jau ki­tą pa­va­di­ni­mą "Avia­tic MRO" ir ki­tą va­do­vą. "Šiau­lių kraš­tas" kal­bi­no įmo­nės di­rek­to­rių Ar­tū­rą Liud­ke­vi­čių.

– Ar UAB "Ter­mi­com" pa­kei­tus pa­va­di­ni­mą ir pa­si­kei­tus bend­ro­vės va­do­vy­bei at­si­ra­do po­ky­čių dėl įmo­nės pro­jek­to, įgy­ven­di­na­mo Šiau­lių oro uos­to te­ri­to­ri­jo­je?

– Įmo­nės pa­va­di­ni­mo pa­si­kei­ti­mas – for­ma­lu­mas, ku­ris ne­tu­ri įta­kos to­li­mes­niam pro­jek­to vys­ty­mui. Pro­jek­tas šiuo me­tu to­liau įgy­ven­di­na­mas pa­gal su­pla­nuo­tus eta­pus.

– Ko­kius dar­bus pro­jek­to apim­ty­je įmo­nė vyk­do šiuo me­tu? Kaip pa­vyks­ta lai­ky­tis abi­pu­sių su Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­be įsi­pa­rei­go­ji­mų ir dar­bų gra­fi­ko?

– Tiek vie­na, tiek ki­ta pu­sė yra įsi­pa­rei­go­ju­si lai­ky­tis dar­bų gra­fi­ko. Iš mū­sų pu­sės iki me­tų pa­bai­gos nu­ma­to­ma įmo­nė­je įdar­bin­ti 60 įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tų – lėk­tu­vų me­cha­ni­kų, įran­kių spe­cia­lis­tų, lo­gis­ti­kos spe­cia­lis­tų ir ki­tų po­zi­ci­jų. Šiuo me­tu įmo­nė­je jau esa­me įdar­bi­nę 20 dar­buo­to­jų ir to­liau vyk­do­me at­ran­kas.

Ly­giag­re­čiai vyks­ta kon­kur­sas dėl ge­ne­ra­li­nio pro­jek­to ran­go­vo, ku­ris per ki­tus me­tus pa­sta­tys an­ga­rą, pri­tai­ky­tą or­lai­vių ap­tar­na­vi­mui at­lik­ti. Dar­bų są­ma­ta vir­ši­ja 10 mi­li­jo­nų eu­rų, dėl to pro­ce­sas ne­vyks­ta taip grei­tai.

Ki­tas svar­bus žings­nis – gau­ti tarp­tau­ti­nės avia­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos (angl. EA­SA – Eu­ro­pean Avia­tion Sa­fe­ty Agen­cy) sau­gu­mo lei­di­mus an­ga­re at­lik­ti or­lai­vių prie­žiū­rą – šių lei­di­mų dė­ka "Avia­tic MRO" pro­jek­tas tam­pa ly­gia­ver­čiu žai­dė­ju rin­ko­je, kaip bet ku­ri ki­ta to­kio pro­fi­lio or­ga­ni­za­ci­ja, ne­prik­lau­so­mai nuo dy­džio ar lo­ka­ci­jos.

– Pa­gal abi­pu­sį su­si­ta­ri­mą or­lai­vių re­mon­to ir ap­žiū­ros ba­zė tu­ri bū­ti baig­ta 2021 me­tų ko­vą. Ar šis ter­mi­nas rea­lus, ka­da pla­nuo­ja­te pra­dė­ti veik­lą nau­ja­me ob­jek­te?

– Iš­si­kel­tas tiks­las yra rea­lus ir šiuo me­tu da­ro­me vis­ką, kad 2021 me­tų pir­mo­jo ket­vir­čio pa­bai­go­je bū­tu­me pa­jė­gūs at­lik­ti pir­mo­jo or­lai­vio tech­ni­nį ap­tar­na­vi­mą.

– Anks­čiau "Ter­mi­com" va­do­vas bu­vo mi­nė­jęs, kad gal­būt or­lai­vių re­mon­to ir ap­žiū­ros dar­bai bus pra­dė­ti vyk­dy­ti anks­čiau nuo­mo­ja­ma­me an­ga­re, nes įran­ga jau yra nu­pirk­ta. Ar šie pla­nai vis dar ga­lio­ja? Ka­da bū­si­te pa­si­ren­gę priim­ti pir­mą lėk­tu­vą?

– Įmo­nės ga­li­my­bės ap­tar­nau­ti or­lai­vius neap­si­ri­bo­ja vien tik fi­zi­niu an­ga­ro bu­vi­mu. Yra da­lis ma­žes­nės apim­ties lėk­tu­vo prie­žiū­ros dar­bų, ku­rie ga­li bū­ti at­lie­ka­mi ir ne an­ga­re. Pa­vyz­džiui, kar­tais lėk­tu­vas tu­ri leis­tis pri­va­lo­mai pa­tik­rai, jei­gu skry­džio me­tu bu­vo už­si­de­gu­si vie­na lem­pu­tė ir pra­šo­ma pa­tik­rin­ti šį ge­di­mą. Tuo­met, re­mian­tis tam tik­ro­mis pro­ce­dū­ro­mis, vyks­ta or­lai­vio pa­tik­ra, ku­rios me­tu svar­bu ap­žiū­rė­ti lėk­tu­vą, jo va­rik­lius ir iš­siaiš­kin­ti ar nė­ra kaž­ko, kas ga­li da­ry­ti įta­ką skry­džio sau­gu­mui. Mū­sų tiks­las – žie­mą at­skrai­din­ti iki tri­jų lėk­tu­vų ir at­lik­ti jiems rei­ka­lin­gus ap­tar­na­vi­mo dar­bus, jei­gu da­bar­ti­nė Šiau­lių oro uos­to inf­rast­ruk­tū­ra leis tai pa­da­ry­ti.

– Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su­si­du­ria su fi­nan­si­niais sun­ku­mais ir at­si­lie­ka nuo dar­bų gra­fi­ko. Ar jums tai ke­lia ne­ri­mą?

– Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė – svar­bus stra­te­gi­nis pro­jek­to par­tne­ris, ku­riuo pa­si­ti­ki­me ir nuo­lat bend­rau­ja­me su Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais. Kiek­vie­na pu­sė vyk­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus. Sa­vi­val­dy­bės dar­bai su­pla­nuo­ti eta­pais, o mū­sų veik­la ga­li­ma ir ne­bū­ti­nai įvyk­džius vi­sus eta­pus, to­dėl pa­si­ruo­ši­mas pir­mie­siems dar­bams jau vyks­ta ir ne­ri­mau­ti nė­ra dėl ko.

– Jūs esa­te ga­vę Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mą įran­gai įsi­gy­ti. Ko­kių pro­ble­mų vė­luo­jan­tys Sa­vi­val­dy­bės dar­bai įmo­nei su­kel­tų dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų ES fi­nan­sa­vi­mui gau­ti vyk­dy­mo?

– Už gau­tą pa­ra­mą įsi­gi­jo­me rei­kia­mą įran­gą, ku­rią jau šian­dien ga­li­me nau­do­ti ma­žes­nės apim­ties dar­bams at­lik­ti ir jiems an­ga­ro ne­rei­kia. An­ga­ro sta­ty­ba – tai ki­tas stra­te­gi­nis įmo­nės plėt­ros eta­pas, ku­ris bu­vo nu­ma­ty­tas pa­tvir­tin­ta­me vers­lo pla­ne, bet tai nė­ra bū­ti­na są­ly­ga veik­los star­tui.

Kur kas svar­biau šiuo at­ve­ju yra oro uos­to ir Sa­vi­val­dy­bės už­tik­ri­ni­mas dėl tin­ka­mos inf­rast­ruk­tū­ros vyk­dy­ti or­lai­vių tech­ni­nio ap­tar­na­vi­mo veik­lai. Oro uos­tas tu­ri bū­ti pa­jė­gus priim­ti ati­tin­ka­mus lėk­tu­vus, pa­vyz­džiui, "Boeing 737" ar "Air­bus A320" ti­po or­lai­vius. Mū­sų įmo­nė su tu­ri­ma mo­bi­lia įran­ga tuos lėk­tu­vus ga­li tin­ka­mai ap­tar­nau­ti. Esant rei­kia­mai inf­rast­ruk­tū­rai ir įver­ti­nus mū­sų tu­ri­mą įran­gą mes bū­si­me pa­jė­gūs už­tik­rin­ti vi­sus įsi­pa­rei­go­ji­mus pa­gal ES pa­ra­mos su­tar­tį, taip pat sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei.

– Jei Sa­vi­val­dy­bė, pri­sti­gu­si lė­šų, neį­rengs vi­sos jū­sų įmo­nės ob­jek­tui rei­ka­lin­gos inf­rast­ruk­tū­ros, kaip tai pa­veiks jū­sų pla­nus?

– Mes nuo­lat bend­rau­ja­me su Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais ir to­kios ri­zi­kos neįž­vel­gia­me.

Mū­sų tiks­las – žie­mą at­skrai­din­ti iki tri­jų lėk­tu­vų ir at­lik­ti jiems rei­ka­lin­gus ap­tar­na­vi­mo dar­bus, jei­gu da­bar­ti­nė Šiau­lių oro uos­to inf­rast­ruk­tū­ra leis tai pa­da­ry­ti.

Komentarai

Jo,    Šeš, 2019-11-23 / 19:44
savu laiku dirbo Zoknių lėktuvų remonto įmonėje apie 1000 žmonių,dabar jie ko gero pensininkai jei, gyvi.Bet tėvų ,senelių pavyzdys kitą kartą gali užkrėsti aviaciniu entuziazmu.Kažin kas dabar ruošia specialistus nuo mechanikų iki inžinierių.Tada aviamechanikus ruošė kariuomenėje.Apmokymas vyko net iki 9 mėnesių,ir praktika daliniuose dar porą metų.
kazimieras    Sek, 2019-11-24 / 19:07
Ir vel sukis Siauliam i ratus pagalius vilnius su kaunu.Gi aplinkelio pinigus nukniso ,taipogi ne is meiles
saukstai    Pir, 2019-11-25 / 10:01
Kazi kokia patirtis tokios imones, kuri metu pradzioj tik 4 darbuotojus turejo... Ar galima pasitiketi, kai idirbio visai nera ?
Tam-kiek atmenu    Pir, 2019-11-25 / 10:49
o as atmenu,kad tokie veikejai skripkowskis su saldum jau nuo 90-ju milijonus investavo,o rezultate vienas papirko vietos gazieta,o kitas patapo banko akcinyku.Kai dar neseniai kitaicai buvo atleke,tai anu orlaiviai vos tekiniu nepamete ant apleisto nusileidimo tako po tokio atseit investavimo.O ta mineta pana pasikeite pavarde ir vel dairosi tupu investoriu.....
Vakar    Pir, 2019-11-25 / 13:22
Būtų labai malonu žinoti. Ar čia tie kurie komentuoja prieš Šiaulių oro uostą atgaivinimą yra Šiauliečiai. Nes jai patys miestiečiai nori,kad Šiauliai virstu tikru kaimu. Tada komentarų nėra. Tai tada kodėl "Nato" čia sėkmingai skraido dabar jau 5 kartus per dieną ir visa Lietuva moka už tai. Kodėl "Nato" tenkina ir oro uostas,ir nusileidimo takas? Visi buvę Šiaulių merai galėjo sutvarkyti Šiaulių miestą už 40milijonų euru,bet deja per jų valdymo metus. Miestas neteko 50000 žmonių ir čia komentuojantys nori,kad dar tiek pat išvyktų. To nedarykite,medžių nekirskite ir visa kita kas vyksta Šiauliuose. Tik vienas miestas nori visiško Šiaulių miesto sunaikinimo ir tai yra VILNIUS. Jam turi atitekti visi laurai,o kiti tegul miršta lėta mirtimi. Su pagarba mieli miestiečiai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.