Rudens lygiadienis – su vestuvių apeigomis ir ugnies reginiu

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ple­ne­ro "Sau­lės stul­pai" da­ly­viai iki ru­dens ly­gia­die­nio šven­tės su­kurs ke­tu­rias skulp­tū­ras, o šven­tės me­tu jas iš­degs, su­kur­da­mi neįp­ras­tą ug­nies re­gi­nį.
Rug­sė­jo 21 die­ną, šeš­ta­die­nį, 17 va­lan­dą Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je bus šven­čia­ma ru­dens ly­gia­die­nio šven­tė "Bal­tų jung­tys". Tra­di­ci­jų ku­pi­na šven­tė kvies šiau­lie­čius ir mies­to sve­čius pa­žy­mė­ti ast­ro­no­mi­nio ru­dens pra­džią lie­tu­vių ir lat­vių folk­lo­ri­niais šo­kiais ir dai­no­mis, ste­bint pa­gal se­nuo­sius bal­tų pa­pro­čius pa­reng­tą jung­tu­vių ce­re­mo­ni­ją ir mė­gau­tis įspū­din­gu ug­nies re­gi­niu.

Švęs ly­gia­die­nį ir Bal­tų vie­ny­bės die­ną

Šven­tė pra­si­dės lie­tu­vių ir lat­vių folk­lo­ri­niais šo­kiais ir įsi­jungs į vi­so­je Lie­tu­vo­je tą die­ną vyk­sian­čią ak­ci­ją "Vi­sa Lie­tu­va šo­ka". Šis pro­jek­tas ša­ly­je ir Šiau­liuo­se vyks jau penk­tus me­tus iš ei­lės. Ak­ci­jos me­tu šo­ka ne tik pa­ty­rę šo­kė­jai, bet ir vi­si no­rin­tys įsi­trauk­ti į sma­gų bal­tų folk­lo­ri­nių šo­kių sū­ku­rį.

18 va­lan­dą Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro apei­gi­nis folk­lo­ro an­samb­lis "Rė­da" (va­do­vė Jus­tė Li­pins­kie­nė) pa­kvies į bal­tiš­kų jung­tu­vių ce­re­mo­ni­ją.

"Jung­tu­vių ce­re­mo­ni­ja pa­rem­ta se­nai­siais lie­tu­vių pa­pro­čiais, ji sim­bo­li­zuo­ja virs­mą iš jau­nys­tės į suau­gu­sių­jų gy­ve­ni­mą. Bū­tų gra­žu, jei ir šiais lai­kais žmo­nės, ženg­da­mi šį žings­nį, ne tik kar­to­tų lie­pia­mus žo­džius, bet ir at­lik­tų apei­gas, ku­rios la­biau įpras­min­tų jung­tu­ves", – sa­ko an­samb­lio "Rė­da" va­do­vė.

J. Li­pins­kie­nė pa­sa­ko­ja, kad jung­tu­vių šven­tė su­si­dės iš ke­lių da­lių. Pir­miau­sia vyks jung­tu­vių iš­va­ka­rių apei­gos, va­di­na­mos va­ka­ry­no­mis ar­ba merg­va­ka­riu, per jas jau­no­ji at­si­svei­kins su jau­nys­tės pa­sau­liu ir links­mo­mis mer­ga­vi­mo die­no­mis, tė­vais, drau­gė­mis. Po šių apei­gų vyks jung­tu­vių ce­re­mo­ni­ja, ku­rio­je, ves­tu­vių da­ly­viams pro var­tus pa­te­kus į sak­ra­lią šven­tės vie­tą, bus at­lie­ka­mos bal­tiš­koms ves­tu­vėms bū­din­gos apei­gos.

19 va­lan­dą skam­bės lat­viš­ka mu­zi­ka. Kon­cer­tuos Lat­vi­jo­je po­pu­lia­ri folk­lo­ro gru­pė "Jau­no Ja­niu or­kest­ris".

Tems­tant, apie 20 va­lan­dą, Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je bus ati­den­gia­mos ir iš­de­ga­mos Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los or­ga­ni­zuo­to ple­ne­ro "Sau­lės stul­pai" me­tu su­kur­tos pir­mo­sios ke­tu­rios ša­mo­to skulp­tū­ros, lei­sian­čios šven­tės da­ly­viams gė­rė­tis įspū­din­gu ug­nies re­gi­niu. Ati­den­giant skulp­tū­ras žiū­ro­vai ga­lės mė­gau­tis ir ug­nies bei šo­kio gru­pės "13" pa­si­ro­dy­mu. Šven­tę už­baigs bal­tiš­ko­jo folk­me­ta­lo gru­pės "Ūka­no­se" kon­cer­tas.

"Ru­dens ly­gia­die­nio šven­tė neat­sie­ja­ma nuo ug­nies ri­tua­lų, žy­min­čių die­nos ir nak­ties truk­mės su­si­ly­gi­ni­mą, ją tra­di­ciš­kai ly­di šo­kiai, ru­dens gė­ry­bių mu­gės. Per ru­dens ly­gia­die­nį įpras­tai šven­čia­ma ir Bal­tų vie­ny­bės die­na, to­dėl ir mū­sų šven­tė bus neat­sie­ja­ma ne tik nuo lie­tu­viš­kų, bet ir lat­viš­kų šak­nų", – sa­ko Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro et­ni­nės kul­tū­ros spe­cia­lis­tė Auš­ra Bri­jū­nie­nė.

Ple­ne­ro da­ly­vius šil­dė šiau­lie­čių ge­ru­mas

Ant­ra sa­vai­tė Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je be­veik dvie­jų met­rų aukš­čio ša­mo­ti­nes skulp­tū­ras ku­ria ple­ne­ro "Sau­lės stul­pai" da­ly­viai lat­viai Alek­sandrs ir Ma­ri­te Dja­čen­ko, Il­ze Em­se-Grin­ber­ga, šiau­lie­čiai Ire­na ir Vi­lius Šliu­že­liai bei Vi­ta­li­ja Kur­ti­nai­tie­nė.

I. Šliu­že­lie­nė pa­sa­ko­ja, kad te­ko pa­tir­ti ne­ma­žų iš­ban­dy­mų, kai praei­tą penk­ta­die­nį pa­ki­lęs stip­rus vė­jas nu­ver­tė vie­ną iš pa­vė­si­nių, sau­gan­čių skulp­tū­ras nuo lie­taus. Lai­mei, virs­da­ma pa­vė­si­nė ne­kliu­dė pa­čios skulp­tū­ros. Pliau­piant lie­tui ple­ne­ro da­ly­viai ir pa­gal­bi­nin­kai bend­ro­mis jė­go­mis at­sta­tė pa­vė­si­nę, kad lie­tus ne­su­ga­din­tų skulp­tū­ros.

"Mū­sų Šiau­liai tik­rai šau­nūs. Mes čia gy­ve­na­me ant­ra sa­vai­tė, tu­ri­me ste­bė­to­jų, ku­rie atei­na pa­žiū­rė­ti, kiek mes jau pa­da­rė­me, mus vai­ši­na karš­ta ar­ba­ta, py­ra­gu, obuo­liais. Ir kai penk­ta­die­nį mus nu­siau­bė vėt­ra, žmo­nės siū­lė mums pa­gal­bą. Tai taip šil­ta, taip pa­glos­to šir­dį, kad at­ro­do ga­lė­tum da­ry­ti ir da­ry­ti, džiu­gin­ti ir džiu­gin­ti", – sa­ko I. Šliu­že­lie­nė.

Šiau­lių ir Jel­ga­vos me­ni­nin­kų bend­ra­dar­bia­vi­mas tę­sia­si me­tus. Ly­giai prieš me­tus Šliu­že­liai lan­kė­si Jel­ga­vo­je ple­ne­re ir iš su­tuok­ti­nių Dja­čen­kų mo­kė­si kur­ti ša­mo­ti­nes skulp­tū­ras. Ypač pa­ke­rė­jo vaiz­das, kai de­ga­mos skulp­tū­ros.

"Ati­den­gus skulp­tū­ra bus įkai­tu­si iki 1080 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros. Pa­ly­gi­ni­mui, lau­žo ža­ri­jos bū­na 700 laips­nių karš­čio. Šios skulp­tū­ros žė­rės rau­do­na, oran­ži­ne švie­sa, skulp­tū­rų vi­du­je tem­pe­ra­tū­ra bus dar aukš­tes­nė, per skulp­tū­rų an­gas ma­ty­sis ug­nis", – pa­sa­ko­ja ple­ne­ro or­ga­ni­za­to­rė.

Prieš de­gi­mo pro­ce­są skulp­tū­ros bus ap­vy­nio­tos tink­lu, iš­klo­tu spe­cia­lia va­ta, ku­ri nau­do­ja­ma kos­mi­niuo­se lai­vuo­se tem­pe­ra­tū­rų skir­tu­mams iš­lai­ky­ti. Va­tos sto­ris vos 2,5 cen­ti­met­ro, ir kai va­tos vi­du­je dau­giau kaip 1000 laips­nių karš­tis, išo­rė­je jun­ta­ma tik ši­lu­ma, net ga­li­ma pri­dė­jus ran­ką lai­ky­ti.

Kiek­vie­nai skulp­tū­rai yra pa­nau­do­ta 200 ki­log­ra­mų spe­cia­laus ša­mo­ti­nio mo­lio, ku­ris at­lai­ko to­kią aukš­tą de­gi­mo tem­pe­ra­tū­rą.

Iš­deg­tos skulp­tū­ros atei­ty­je gal­būt pa­puoš Šiau­lių mies­tą kaip švies­tu­vai.