Pradedami stabdyti Šiaulių medžių naikintojai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Al­gi­man­tas Sė­jū­nas sa­ko: "Žel­dy­nų įsta­ty­mas apei­na­mas, nes kaž­kam la­bai nau­din­ga pa­da­ry­ti ply­ną lau­ką ir iš nau­jo so­din­ti me­džius. Tu­ri­me tai su­stab­dy­ti."
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su­lau­kė Vy­riau­sy­bės at­sto­vės rei­ka­la­vi­mų vyk­dy­ti Žel­dy­nų įsta­ty­mą, ku­rio nuo­sta­tas yra pa­žei­du­si.
"Pa­ga­liau pra­de­da veik­ti stab­džiai", – sa­ko Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, Ko­vo 11-osios Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­ras, at­kak­liai ke­lian­tis klau­si­mus dėl ma­si­nės me­džių pjū­ties tei­sė­tu­mo.
Al­gi­man­tas SĖ­JŪ­NAS at­kak­liai ra­šė raš­tus aukš­čiau­sioms val­džios ins­ti­tu­ci­joms nuo pat rugp­jū­čio mė­ne­sio, kai dar ti­kė­ta­si ap­sau­go­ti nuo pjūk­lo Šiau­lių lie­pas Vil­niaus gat­vės bul­va­re.

Sa­vi­val­dy­bė ne­vyk­do įsta­ty­mo

Dai­va Ke­re­keš, lai­ki­nai ei­nan­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se pa­rei­gas, su­ra­šė du rei­ka­la­vi­mus Šiau­lių mies­to ta­ry­bai. Plius vie­ną tei­ki­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui.

Rei­ka­la­vi­mai iš­kel­ti po Vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­gos at­lik­to ty­ri­mo, rea­guo­jant į sig­na­ta­ro Al­gi­man­to Sė­jū­no iš­kel­tus klau­si­mus dėl žel­dy­nų ap­sau­gos ir tvar­ky­mo Šiau­liuo­se.

Bu­vo kons­ta­tuo­ta, jog mies­to Sa­vi­val­dy­bė neį­gy­ven­di­na net ke­lių Žel­dy­nų įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų. Pir­miau­sia – dėl žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mo, ku­ris sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je tu­ri bū­ti at­lie­ka­mas kas 10 me­tų.

Per in­ven­to­ri­za­vi­mą tu­ri bū­ti įver­ti­na­ma kiek­vie­no me­džio būk­lė (ku­rie yra ge­ros būk­lės, ku­rie tu­ri bū­ti pri­žiū­ri­mi, ku­rie yra kirs­ti­ni), ir nu­sta­to­ma, ko­kie bus tvar­ky­mo eta­pai.

Pas­ku­ti­nį kar­tą Šiau­liuo­se sa­vi­val­dy­bės ly­giu toks žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mas bu­vo at­lik­tas 2008 me­tais, o nau­jas nė neor­ga­ni­zuo­ja­mas.

Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­sa­ky­me Vy­riau­sy­bės at­sto­vų tar­ny­bai tei­gia, jog "in­ven­to­ri­za­ci­ja sa­vi­val­dy­bės ly­giu šiuo me­tu nė­ra tiks­lin­ga". Mat vyks­ta "at­ski­rų žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mas" pa­gal vie­šų­jų erd­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tus, o "pil­nos apim­ties in­ven­to­ri­za­ci­ją pla­nuo­ja­ma at­lik­ti di­džia­jai mies­to da­liai su­si­tvar­kius, t.y. nuo 2021 me­tų."

Nus­ta­ty­ta, jog Sa­vi­val­dy­bė ne­vyk­do ir įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo už­tik­rin­ti, kad žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mo ir ap­skai­tos duo­me­nys bū­tų priei­na­mi vi­suo­me­nei.

To­dėl Vy­riau­sy­bės at­sto­vė pa­rei­ka­la­vo, kad nea­ti­dė­lio­jant bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių žel­dy­nų ir žel­di­nių in­ven­to­ri­za­vi­mas ir ap­skai­ta bei už­tik­ri­na­ma, kad šie duo­me­nys bū­tų priei­na­mi vi­suo­me­nei ir kas­met skel­bia­mi vie­šai.

Įs­ta­ty­mas taip pat rei­ka­lau­ja, kad bū­tų nu­sta­ty­ta lė­šų, rei­ka­lin­gų žel­dy­nų ap­sau­gai, tvar­ky­mui ir nau­jų vei­si­mui, sky­ri­mo tvar­ka. Bet Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­rius ir šiuo at­ve­ju in­for­ma­vo ma­nąs, jog to­kia "at­ski­ra lė­šų sky­ri­mo tvar­ka nė­ra rei­ka­lin­ga."

To­dėl Vy­riau­sy­bės at­sto­vė su­ra­šė ant­rą­jį rei­ka­la­vi­mą mies­to Ta­ry­bai – kad to­kia tvar­ka nea­ti­dė­lio­jant bū­tų nu­sta­ty­ta.

Me­ras yra įpa­rei­go­tas ar­ti­miau­sia­me mies­to Ta­ry­bos po­sė­dy­je in­for­muo­ti apie rei­ka­la­vi­mus.

Mies­to Ta­ry­ba rei­ka­la­vi­mus tu­ri ap­svars­ty­ti ne vė­liau, kaip per vie­ną mė­ne­sį, nuo jų ga­vi­mo die­nos.

Tei­ki­mas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui yra su­ra­šy­tas dėl Žel­dy­nų prie­žiū­ros ko­mi­si­jos su­dė­ties, ku­ri nė­ra pa­keis­ta, nors ne­be­tu­ri ke­lių na­rių.

"Ši ko­mi­si­ja tu­ri tar­ti sa­vo žo­dį ypa­tin­gais žel­di­nių tvar­ky­mo at­ve­jais ir tu­ri bū­ti nor­ma­liai vei­kian­ti, – ko­men­ta­vo "Šiau­lių kraš­tui" Vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­gos vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Vio­le­ta Kiu­rie­nė. – Žel­di­nių in­ven­to­ri­za­vi­mas – il­gas pro­ce­sas, bet svar­bu, kad jis bū­tų pra­dė­tas. La­bai aiš­ki tu­ri bū­ti ir žel­dy­nų tvar­ky­mui bei ap­sau­gai ski­ria­mų lė­šų tvar­ka: kiek kiek­vie­nais me­tais ski­ria­ma lė­šų, kas at­sa­kin­gas už jų pa­skai­čia­vi­mą, kas – už pa­nau­do­ji­mą."

Ji ak­cen­ta­vo, jog ty­ri­mas ties Šiau­liais ne­sus­tos: "Pa­tik­rin­si­me, kaip vyk­do Žel­dy­nų įsta­ty­mą ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės ap­skri­ty­je. Tu­ri­me sig­na­lų, jog dėl me­džių yra pro­ble­mų ir Rad­vi­liš­ky­je."

Sig­na­ta­ro po­zi­ci­ja

Ar mies­to Ta­ry­bos na­riai vyk­do prie­sai­ką?

– Apė­jom var­go ra­tą, – sa­ko sig­na­ta­ras. – Nuo Sa­vi­val­dy­bės pra­dė­jom, bet jo­kio at­sa­ky­mo ne­su­lau­kėm – ab­so­liu­tus ig­no­ra­vi­mas.

Tai ma­ty­da­mi, krei­pė­mės į fi­nan­sų, vi­daus rei­ka­lų, ap­lin­kos mi­nist­rus, du kar­tus – į Prem­je­rą. At­vi­ru laiš­ku krei­piau­si ir į Pre­zi­den­tą. Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris bu­vo da­vęs nu­ro­dy­mus mi­nis­te­ri­joms iš­nag­ri­nė­ti si­tua­ci­ją kar­tu su mies­to Sa­vi­val­dy­be, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja. Raš­tai su­ko­si ra­tu.

Ban­dėm at­kreip­ti dė­me­sį, jog Sa­vi­val­dy­bė ne­si­lai­ko tarp­tau­ti­nės Or­hu­so kon­ven­ci­jos ir Žel­dy­nų įsta­ty­mo, vyk­dy­da­ma re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tus ir ma­siš­kai pjau­da­ma svei­kus bran­džius me­džius.

Vie­nin­te­lė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja su­rea­ga­vo, siū­ly­da­ma Sa­vi­val­dy­bei dar kar­tą ap­tar­ti me­džių iš­sau­go­ji­mo ga­li­my­bę su vi­suo­me­ne, bet rea­liai nie­ko neį­vy­ko.

Pa­ga­liau pra­de­da įsi­jung­ti stab­džiai: pa­rei­ka­lau­ta nea­ti­dė­lio­ti­no mies­to me­džių in­ven­to­ri­za­vi­mo ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo apie žel­di­nių ap­skai­tą, jų būk­lę, tvar­ky­mą.

Ma­no ži­nio­mis, kai Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris dar kar­tą nu­ro­dė su­griež­tin­ti sa­vi­val­dy­bių kont­ro­lę, Vy­riau­sy­bės at­sto­vė ėmė­si ty­ri­mo.

Ke­tu­ris mė­ne­sius ra­tas su­ko­si. Ma­no tiks­las bu­vo ir pa­si­žiū­rė­ti, kaip "vir­šus" rea­guo­ja į ma­si­nę me­džių pjū­tį.

– Koks įspū­dis?

De­ja, mi­nist­rai, Prem­je­ras, net Pre­zi­den­tas tam­pa lyg prie­dan­ga Sa­vi­val­dy­bei vyk­dy­ti to­kius pro­jek­tus.

Gal vi­si ti­kė­jo­si, kad su­sto­siu?

– Ko­kių iš­va­dų pa­ts priė­jo­te?

– Ma­ne ap­stul­bi­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus aiš­ki­ni­mas, jog tik 2021 me­tais at­liks mies­to me­džių in­ven­to­ri­za­vi­mą. Tai vi­siš­kas įsta­ty­mo ne­vyk­dy­mas. Ne­ga­na to, vi­siš­kas ne­su­vo­ki­mas, kad įsta­ty­mo ne­ga­li­ma ne­vyk­dy­ti.

To­liau pjau­na par­ką, pjaus me­džius gat­vė­se – iki 2021 me­tų mies­to cent­re jau bus iš­pjo­vę 1 000 me­džių.

Pa­gal Žel­dy­nų įsta­ty­mą ne­ga­li­ma svei­kų me­džių kirs­ti. Jo­kie mi­nist­ro ar Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mai nė­ra vir­šes­ni už įsta­ty­mą.

Jei­gu rei­kia gat­vė­je me­džius kirs­ti, tu­ri vi­suo­me­nei įro­dy­ti, ko­dėl to rei­kia? Bet vis­kas da­ro­ma ty­liai, in­for­ma­ci­ja sle­pia­ma.

Įs­ta­ty­mo ig­no­ra­vi­mas – tai rim­tas klau­si­mas mies­to me­rui, vi­ce­me­rams, ir vi­siems mies­to Ta­ry­bos na­riams. Jie pri­sie­kė lai­ky­tis Kons­ti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų. Ar vyk­do prie­sai­ką?

Kel­si­me klau­si­mą apie as­me­ni­nę po­li­ti­kų – Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų – at­sa­ko­my­bę. Rei­kia aiš­kin­tis, kas ir kaip at­ly­gins jau pa­da­ry­tą ža­lą? Tai klau­si­mas vi­sai mies­to Ta­ry­bai.

Vil­niaus gat­vės bul­va­re bu­vo nu­pjau­ti di­de­li svei­ki bran­dos dar nė ne­su­lau­kę me­džiai. Jie ga­lė­jo aug­ti dar 30 ir dau­giau me­tų.

Pat­vir­ti­ni­mas yra Klai­pė­dos Vil­ties ir S. Nė­ries gat­vė­se au­gan­čios lie­pos, ku­rioms 120 me­tų. Bu­vo at­lik­ta jų ek­per­ti­zė ir lapk­ri­čio 29 die­ną vie­ša­me su­si­ri­ki­me su vi­suo­me­ne spręs­ta, ką su jo­mis da­ry­ti, kaip iš­sau­go­ti?

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė pra­dė­jo bend­rau­ti su vi­suo­me­ne. Ma­nau, jog tai ir mū­sų veik­los re­zul­ta­tas.

O Šiau­liuo­se iš­pjo­vė­me 60 me­tų lie­pas – tai nu­si­kal­ti­mas.

– Tu­ri­te vil­ties, kad ma­si­nė me­džių pjū­tis bus su­stab­dy­ta?

– Tai, kad nors vie­na ins­ti­tu­ci­ja pri­pa­ži­no, jog įsta­ty­mas yra ne­vyk­do­mas, tai jau daug. Bet mes dar­bo dar ne­bai­gėm.

Re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tų tiks­las – ge­rin­ti ap­lin­kos ko­ky­bę. Mes įro­di­nė­ja­me, jog jis ne­ga­li bū­ti pa­siek­tas, ma­siš­kai ker­tant svei­kus bran­džius me­džius.

Įžū­liai ti­ki­na­ma, jog jų iš­kir­ti­mas kom­pen­suo­ja­mas – mat so­di­na dau­giau, nei iš­ker­ta. Bet tai jo­kia kom­pen­sa­ci­ja.

Dend­ro­lo­gai tei­gia, jog vie­toj vie­no iš­kirs­to svei­ko bran­daus me­džio rei­kė­tų pa­so­din­ti 60–100 me­de­lių, kad jų la­jos at­sto­tų di­de­lio me­džio la­ją. Ar bul­va­re, ku­ria­me iš­kir­to 100 di­de­lių lie­pų, įma­no­ma pa­so­din­ti 600–1 000 nau­jų me­de­lių?

Nau­ji me­de­liai ga­li ir ne­pri­gy­ti. Apė­jom juos ir nu­sta­tėm, jog 40 pro­cen­tų tų me­de­lių būk­lė jau blo­ga, nes blo­gai pri­žiū­ri­mi. Po 30 me­tų ar net anks­čiau juos vėl rei­kės keis­ti.

To­kie eu­ro­re­mon­tai vyks­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ker­ti me­dį ir "įsi­sa­vi­ni" pi­ni­gus. Pi­ni­gai la­bai di­de­li. Šiau­liuo­se vie­šų­jų erd­vių re­konst­ruk­ci­joms skir­ta 55 mi­li­jo­nai eu­rų, iš jų 45 mi­li­jo­nai – Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma. Juos gi ga­li­ma skir­ti ne tik me­džių kir­ti­mui, bet ir prie­žiū­rai.

Me­džiai tu­ri bū­ti gi­na­mi ir gi­na­mi pa­gal Žel­dy­nų įsta­ty­mą.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to cent­re ma­siš­kai iš­pjau­tos di­de­lės svei­kos lie­pos.

Komentarai

Algirdas Urbanavicius    Šeš, 2019-12-07 / 13:35

In reply to by ?

JEI NE TIE, TAMSTOS ŽODŽIAIS "SENI BAMBEKLIAI " NEŠIOTUM 2-3 METUS RUSIŠKUS KAREIVIŠKUS KERZAVOS ČEBATUS KUR NORS RUSKYNĖS UŽKAMPY IR NET NESVAJOTUM APIE LONDONUS IR AMSTERDAMUS. VARTOTOJIŠKAS VA TOKIŲ JAUNŲ PUSGALVIŲ POŽIŪRIS IR LEIDŽIA VALDŽIAI DARYT KĄ NORI. NEPAISANT ĮSTATYMŲ JIE PATYS ĮSTATYMAI. VSIO ZAKONO
rimas    Šeš, 2019-12-07 / 16:30

In reply to by Algis

visa beda,kad renka protingi ir jie nenori nieko versti.Na o mazuma(pavardziu neminesiu),tai yra tu,vapalioja,kabinejasi ir nieko negali padaryti.Todel,kad besmegeiai
JK    Pen, 2019-12-06 / 08:35
Turim situaciją iš serijos - "drakonas mirė, tegyvuoja drakonas!" Bartulis turi Visocko užnugarį, o šitas - besmegenių marionečių tarybą. Taigi - kitaup nebus - iki kadencijos pabaigos taip ir valdys pagal principą "ką noriu - tą darau". Galim būt ramūs - mūsų nuomonė jiems nei truputį nerūpi.
Buratinams    Pen, 2019-12-06 / 08:43
Buratinams nei istatymai, nei teismu sprendimai negaliuoja.. jie gi medinukai..!!
Rimui    Šeš, 2019-12-07 / 21:59

In reply to by rimas

Gyvai ir aš mačiau kaip UAB "Genys" su specialiu sraigtu išgręžė šerdis, užpylė pjuvenomis ir apdėliojo trinkelių skeveldromis, kad tik nesimatytų sveikų kamienų. Yra likusios fotografijos. Dauguma nupjautų medžių buvo sveiki.
rimui    Šeš, 2019-12-07 / 22:35

In reply to by rimas

gyvenu prie bulvaro, dauguma liepų sveikos, o kam užkliuvo gražusis jaunasis šermukšnis prie Dailės parduotuvės, prie Verpsto kiemo, kuris šiemet, kaip niekad turėjo daug gražių raudonų uogų....nukirtus, greitai atlėkė valytojos, tuoj sušlavė, o kaip greitai vidų liepų išskabtavo iki pjuvenų, kad tik akivaizdžių įrodymų neliktų....baisiausia, jog mūsų meras akivaizdžiai šaipydavosi iš medžių gynėjų, nors 2017 m prižadėjo išsaugoti liepas senoje dalyje...pažadukas. Kodėl neatėjo į žmonių susirinkimus ir nepabendravo....kita nuomonė nebuvo įdomu....
:(    Sek, 2019-12-08 / 01:12

In reply to by rimui

Jūsų meras viso labo pilietis, nesurezgantis logiško sakinio, po kelių minučių atsisakantis savo žodžių (bent jau feisbuke) ir kitiems priskiriantis savo klaidas. Bijantis realybės ir todėl gyvenantis savo "estetikos" pasaulyje. Neįsižeiskit, ponas, tai tik asmeninė subjektyvi nuomonė. Labai norėčiau klysti. Tik ramybės neduoda vienas klausimas, kas iš tikrųjų stovi už jūsų pseudo- realybės, estetikos ir prncipų?
????????    Pen, 2019-12-06 / 08:49
Kodėl Vyriausybės atstovo tarnyba sureagavo tik tada, kaip signataras nurodė jiems vykdyti, ką ir taip jie privalo daryti ? kam iš vis reikalinga ši tarnyba ? Seimui ir Vyriausybei reiktų rimtai susimastyti, apie jos reikalingumą aplamai
Artas     Pen, 2019-12-06 / 09:07
Eikit sau inventorizuos visus medžius ir želdynus įvertins jų būklę , įdomu ar gerb. Sėjūnas pats tiki , kad tai yra įmanoma , įdomu žoles ir vabalėlius nereikia inventorizuoti , ir turės paaiškinti gyventojams kodėl reikia kirsti , taigi paaiškino kodėl kerta todėl , kad yra dendrologų išvados , na nieko viskas gerai senoliui bus ramiau gavo popiergalį kuris , beja turbūt iš nukirsto medžio išspaustas, ir bus ramiau gerai , kad meras turi galvą ir į pensininkų sapalionęs nekreipia dėmesio.
Artui    Pen, 2019-12-06 / 11:22

In reply to by Artas

Tai kad jūsų meras nelabai tos galvos turi ir populistas jis, kaip reta. Štai nusižiūrėjęs į Vilnių puolė medžiais rūpintis. :) Tai dabar Šiauliuose bus madinga kaimo lovio estetika? :)
>>    Pen, 2019-12-06 / 12:15

In reply to by Artas

Jeigu paskutinį kartą inventorizavo 2008 metais - vadinasi įmanoma, nes vis tik inventorizavo.. bet gi šitie net nežino jiems privalomų darbų apimties..
nulis    Pen, 2019-12-06 / 09:09
Šiaulių paradoksas: pozicionuoja save kaip Saulės miestą, kuria tai skelbiančius ženklus, šūkius ir viešuosius ryšius, bet REIKALAUJA TOTALAUS PAVĖSIO. Tai jūs apsispręskit - arba šviesa, arba pavėsis.
He    Pen, 2019-12-06 / 09:18

In reply to by nulis

Nuo kada toks subtilus pasidarei, kad pustonius pradėjai gaudyti? Stebini su pavėsio pajautomis. Nebent meras saulė perkaitino maumenėlį ir tikrai norisi skrybelės.
Šiaulietis    Pen, 2019-12-06 / 10:25

In reply to by nulis

Nuli-čia yra viskas labai paprasta: visi žinom, kad Visocko klyčka yra "Saulė". Prie viso šito jis dar ir pats yra pareiškęs - "Aš esu Šiauliai". Todėl dabar centre prie eglės ir parašyta "#ŠiauliaiŠviečia2020". Kas šviečia, taip ir šviečia. Todėl sutemus mieste taip ir tamsu.
Augustė    Pen, 2019-12-06 / 10:37

In reply to by Šiaulietis

Bet miesto centre, ypač prie savivaldybės vakare tamsu, net savivaldybės pastatas neapšviestas. Labai keista. Ir važiuoti nesaugu. Ne saulės miestas, o tamsos karalija
Vsio logično    Šeš, 2019-12-07 / 23:28

In reply to by nuliui

Užsieniečiams ir nereikia suprasti, nes jie tik Lezui reikalingi. Ir todėl, kad meras yra vartai pro kuriuos inastransai statys fabrikus vergams. Be to jis ir pats yra saulė. Šiauliai su grotomis haštage :)
nulis    Pen, 2019-12-06 / 09:16
Ir dar. Labai graži naujoji Šiaulių miesto aikštė. LABAI! Palikti seni medžiai - įstabūs, su aiškiai matomu šakų ornamentu. Senajame skvere (ar kaip jį pavadinti) to medžių grožio nesimatė visiškai - buvo šakų raizgalynė, vienas kitą gožė ir nei vieno negalima buvo išskirti kaip individo - su savo ypatinga laja, su savo šakų nėriniais. Buvo masė. Dabar matau, kaip ryte šioje aikštėje bent po keletą žmonių fotografuoja gražius vaizdus - ne tik eglę, nes iš tiesų yra į ką pažiūrėti šiauliečiams, ir svečiams.
Ir Rudokas nusišnekėjo    Sek, 2019-12-08 / 01:49

In reply to by nuliui

Išsižiojęs,kad Šiaulių aikštė yra tokio pat dydžio, kaip Raudonoji aikštė Maskvoje. Gėda net skaityti tokias "auksines" raudos sienos autoriaus mintis. Bet matyt žmogelis toliau savo buto durų niekur ir nebuvo išėjęs, jei viešai sugeba tokuas pievas kalbėti.
Vaikeli    Pen, 2019-12-06 / 10:00

In reply to by nulis

Visas aikštės ir eglutės "grožis" atsispindi mero feisbuke, ten, kur vienišas riedutininkas suka ratus apie vienišą eglutę betono lauke. :( Jei nebūtų likę senųjų medžių, nei žiūrėti, nei paveiksluoti nebūtų ko. Ir vieno iš pirmųjų bulvarų Europoje nebėra, tik tuštoka pėsčiųjų gatvė. Kaip visai rimtai rašė viena mero gerbėjų, turistams Šiauliai parodyti gali Akropolį ir Saulės miestą. :(
nuliui    Šeš, 2019-12-07 / 22:39

In reply to by nulis

O kai eglės nebus, gal fotografuos betono sieną? Kalėdos nesitęs amžinai. Dabar bent vienas medis -eglė centre stovi. Juk be medžių vis tiek neapsieina, kad ir sintetine ;)
medinis    Pen, 2019-12-06 / 10:29
buratinų virusas plinta neįtikėtina geometrija. Ar čia tokia acinaujinimo programa pavadinimu "Nieko nežadu"? Tipo, "Bus kaip bus", "Po manęs nors ir tvanas" arba "Man dzin kaip bus"?
    Pen, 2019-12-06 / 10:49
Ai,tai jums geriau po lapus braidyti😂,o ne švarų miestą turėti.Norit tų medžių,pilna jų parkuose ar miškuose.Čia MIESTAS,norit medžių-gyvenkit kaime.Kaip Kaune norit,kad varnos šiktų ant galvų lizdus susisukusios alėjoje?
:(    Pen, 2019-12-06 / 11:14

In reply to by

Nebraidykit po lapus, vaikščiokit po bulvarą. Medžių bulvare nėra ir jau nebus. Apie varnas Kaune, jei žiūrėjote, bet nesupratote, tai problema yra tame, kur pastatyti suoliukai, ir šiukšlyne.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.