Planuojama drastiškai mažinti lėšas savivaldybių keliams

Redakcijos archyvo nuo­tr.
Planuojama, kad nuo kovo vidurio bus atnaujinti Bačiūnų gatvės rekonstravimo darbai.
Sa­vi­val­dy­bių vie­ti­nės reikš­mės ke­liams 2020 me­tams ski­ria­ma ma­žiau­sia su­ma per pa­sta­ruo­sius 5 me­tus. Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šų nau­do­ji­mo 2020 me­tų są­ma­tos pro­jek­te nu­ma­ty­ta dras­tiš­kai su­ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bių vie­ti­nės reikš­mės ke­liams ski­ria­mų lė­šų su­mas. Šiau­liai ne­tek­tų mi­li­jo­no.

Skriau­džia 58 sa­vi­val­dy­bes

Ly­gi­nant su 2019 me­tais fi­nan­sa­vi­mas sa­vi­val­dy­bių vie­ti­nių ke­lių prie­žiū­rai ma­žė­ja net 40 pro­cen­tų. Jei 2019 me­tais bend­ra su­ma su­da­rė be­veik 113 mi­li­jo­nų eu­rų, tai šį­met – 64 mi­li­jo­nai.

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kar­tu su ki­tais ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių me­rais iš­siun­tė raš­tą Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai, at­kreip­da­mas dė­me­sį, kad toks lė­šų pa­skirs­ty­mas stu­mia į keb­lią si­tua­ci­ją 58 ša­lies sa­vi­val­dy­bes, su­teik­da­mas iš­skir­ti­nu­mą dviems – Vil­niaus ir Klai­pė­dos.

Sei­mo priim­tas 2020 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mas Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai su­tei­kė tei­sę skir­ti iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šas ne tik vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­niams ke­liams su žvy­ro dan­ga as­fal­tuo­ti, spe­cia­lia­jai vie­ti­nės reikš­mės žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo pro­gra­mai, bet ir iš­sky­rė at­ski­rus Vil­niaus ir Klai­pė­dos pro­jek­tus. Tai vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gist­ra­li­nio ke­lio Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruo­žo re­konst­ra­vi­mas, vie­nos dvie­jų ly­gių san­kry­žos Vil­niu­je re­konst­ra­vi­mas, ir vie­nos Klai­pė­dos žie­di­nės san­kry­žos re­konst­ra­vi­mas, ku­riems nu­ma­ty­tas mak­si­ma­lus fi­nan­sa­vi­mas.

A. Vi­soc­kas įsi­ti­ki­nęs, kad taip lė­šos skirs­to­mos, pa­žei­džiant bend­rą prin­ci­pą, su­da­rant prio­ri­te­tą at­ski­riems Vil­niaus ir Klai­pė­dos pro­jek­tams.

Me­ras pa­ste­bė­jo, kad įsta­ty­mas įtvir­ti­no to­kio žings­nio ne prie­vo­lę, o ga­li­my­bę, ir ti­ki­si, kad Vy­riau­sy­bė įsi­klau­sys į 58 sa­vi­val­dy­bių ar­gu­men­tus. Jis pa­ste­bė­jo, kad ne­žiū­rint iš­skir­tų pro­jek­tų, Vil­niaus ir Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės dar gaus lė­šų, ku­rios pa­gal bend­rą prin­ci­pą iš­skirs­to­mos vi­soms sa­vi­val­dy­bėms.

Mies­to va­do­vas pa­brė­žė, kad sa­vi­val­dy­bės ti­ki­si bent to­kio fi­nan­sa­vi­mo, ku­ris bu­vo skir­tas iki praė­ju­sių me­tų. Praė­ju­siais me­tais sa­vi­val­dy­bių ke­lių re­mon­tams bu­vo skir­ta dau­giau lė­šų, to­dėl ne­si­ti­ki to­kios ge­ro­vės ir šį­met, ta­čiau iki 2019 me­tų fi­nan­sa­vi­mas bu­vo sta­bi­lus – apie 85 mi­li­jo­nai eu­rų – tad no­rė­tų, kad toks ir iš­lik­tų.

Anot mies­to va­do­vo, ki­taip neį­ma­no­ma pla­nuo­ti sa­vo atei­ties veiks­mų. Į stra­te­gi­nį veik­los pla­ną pri­va­lu su­dė­lio­ti 3 me­tų pro­jek­tus. Šio pla­no pa­grin­du su­dė­lio­ja­mas me­tų biu­dže­tas. Tu­rint to­kį dras­tiš­ką ma­žė­ji­mą, me­rui ky­la klau­si­mas, ką da­ry­ti su tais pro­jek­tais, ku­rie pra­dė­ti pla­nuo­ti.

"Esu sa­kęs, kad ne­ga­min­si­me nė vie­no po­pie­riaus į stal­čių. Jei pro­jek­tas pa­ga­min­tas, jis tu­ri bū­ti rea­li­zuo­ja­mas. Šio­je vie­to­je ir pa­kliū­na­me. Pak­liū­na­me lo­gi­ko­je", – ap­gai­les­ta­vo.

Jis įsi­ti­ki­nęs, jog tai yra klai­da ir ti­ki­si, kad Vy­riau­sy­bė tą klai­dą iš­tai­sys.

A. Vi­soc­kas paaiš­ki­no, kad į Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mą pa­ten­ka vals­ty­bi­nės lė­šos, gau­tos už su­rink­tą par­duo­da­mų de­ga­lų ak­ci­zą. Ke­lių prie­žiū­ros lė­šos ski­ria­mos kiek­vie­nai sa­vi­val­dy­bei pa­gal tam tik­rą bend­rą for­mu­lę.

Me­ras pa­ste­bė­jo, kad ši pro­gra­ma ken­čia dau­gy­bę me­tų. Jei vi­si pi­ni­gai už ku­ro ak­ci­zą pa­tek­tų į Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mą, ke­liai bū­tų ge­res­ni, ko ir ti­ki­si pi­lie­tis pirk­da­mas ben­zi­ną sa­vo trans­por­tui bei su­mo­kė­da­mas ak­ci­zą.

"Sei­mo na­riai, for­muo­jant vals­ty­bės biu­dže­tą, da­ro mil­ži­niš­ką spau­di­mą ir ši­ta skry­ne­lė tra­di­ciš­kai ken­čia. Vy­riau­sy­bei nė­ra iš kur paim­ti pi­ni­gų ir ima juos iš ke­lių", – at­sklei­dė me­ras.

Šiau­liams – mi­li­jo­nu ma­žiau

Jei Vy­riau­sy­bė pa­tvir­tins to­kią Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mą, koks pro­jek­tas yra tei­kia­mas, Šiau­liai gat­vių re­mon­tams gaus maž­daug mi­li­jo­nu eu­rų ma­žiau.

"Mums da­ro­si su­dė­tin­ga, tu­rė­si­me per­pla­nuo­ti tą mi­li­jo­ną biu­dže­te. Kiek­vie­nas 100 tūks­tan­čių mums svar­bu. Sten­gie­si iš vi­sų pu­sių, su­si­rink­da­mas po­li­ti­nio lau­ko gu­zus, tas lė­šas su­tau­py­ti, o ki­to­je vie­to­je su­lau­ki ne­ti­kė­tu­mų", – sa­kė A. Vi­soc­kas.

Jis pa­brė­žė, kad tas mi­li­jo­nas Ba­čiū­nų gat­vės re­mon­tui bū­tų auk­so ver­tės, nes dar­bai pra­dė­ti, juos rei­kia tęs­ti.

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja į si­tua­ci­ją jau su­rea­ga­vo. A. Vi­soc­kas vi­lia­si, kad Vy­riau­sy­bė ras ti­na­mus spren­di­mus, ku­rių lau­kia 58 sa­vi­val­dy­bės.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių me­ras A. Vi­soc­kas skai­čiuo­ja, kad Vy­riau­sy­bei pa­tvir­ti­nus tei­kia­mą Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mą, Šiau­liai gat­vių prie­žiū­rai ga­li gau­ti vi­su mi­li­jo­nu ma­žiau.

Komentarai

Hm    Tre, 2020-01-15 / 12:02
o kada vyks kova dėl REALIŲ pinigų žmonėms (pensijos ir darbo užmokestis, kaip EU šalyse - ne trupiniai, minimumai ar vidurkiai), o ne betonui?
Drastis    Tre, 2020-01-15 / 12:50
o 90-ais lendzgrybiena kabino makaronus,kad savivaldybes Vilniui mokes 10%-visi kiti pinigai bus panaudoti vietose! Ale kas gavosi atbulai-viska susigrobia Vilnius ir vietoms patrupina tuos varganus procentus,bet keliu mokesti moka net kioskai,katrie jokio transporto neturi.Tai va del ko prie Boksto stypsojot-ten duobes prastypsojot,tai po anas dabar ir braidykit.....
klausimėlis    Tre, 2020-01-15 / 14:56
tai ką ir Draugystės prospektas taip ir liks pusiau baigtas, su duobėm ir purvynais?
Filas    Tre, 2020-01-15 / 16:16
Tai dabar supratau, kodėl palei Nukloną mašinų ratai iki pusės duobėse prasmenga - neliko babkių net ir greideriavimui. Blin tie lenkai valdžioj. Kad juos šimtas velnių nusineštų.
Ramus    Ket, 2020-01-16 / 08:42
Manau, kad jei žmogus nežino kaip atsiranda pinigai, jis neturėtų teisės rinkti valdžias. Jei pusdurnis turi net automobilį, tai kažin ar galima tokiam leisti važinėti gatvėmis.
Šmikiui    Ket, 2020-01-16 / 09:53
Su pinigais gali kiekvienas durnius, o tu padaryk be jų, kaip anksčiau darė, atgavę laisvę.
Dr. Mangele    Ket, 2020-01-16 / 11:03
O koksai minties galiūnas buratinas, jis ką tuos posakius pas savo asmeninį kaučerį mokosi, ar pats sugalvoja. Na pasitvirtina eilini kartą taisyklė, planuok tik tai ką gali padaryti savais, ar katruos gali lengvai pasiskolinti.... dangaus manos laikai baigėsi.
.    Šeš, 2020-01-18 / 12:07
Gal pagaliau meras susiprotės pasikonsultuoti pas Etten-Leuro gatvės gyventojus kaip pigiau gatves išsiasfaltuoti ? :)

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.