Akligatvių gyventojams asfalto teks laukti arba prisidėti patiems

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Ak­li­gat­vių as­fal­tui nu­ma­ty­tos lė­šos ke­liaus į Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ir Si­dab­ros (nuo­trau­ko­je) gat­ves, kur va­žiuo­jant per duo­bes jau ga­li­ma ap­ga­din­ti au­to­mo­bi­lį.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bai pa­skirs­čius ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šas paaiš­kė­jo, kad ke­lis kar­tus pra­šy­mus tei­kę Jo­niš­kio mies­to ak­li­gat­vių gy­ven­to­jai kol kas asf­la­to ne­su­lauks. Re­mon­tuo­ti pa­si­rink­tos itin duo­bė­tos mies­to Si­dab­ros ir Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės, ku­rio­se in­ten­sy­vus eis­mas. Ak­li­gat­viuo­se įsi­kū­ru­siems jo­niš­kie­čiams bus siū­lo­ma pri­si­dė­ti sa­vo lė­šo­mis.

As­fal­tuo­ja­mos tik gat­vių da­lys

Pa­gal spren­di­mą pa­skirs­ty­tas 1 mi­li­jo­nas 113 tūks­tan­čių 600 eu­rų. Vi­so­se ra­jo­no se­niū­ni­jo­se, iš­sky­rus Ru­diš­kių, nu­ma­ty­ta as­fal­tuo­ti po vie­ną, dvi ar­ba tris gat­ves, ku­rios ke­lia dau­giau­sia rū­pes­čių gy­ven­to­jams.

Tarp jų as­fal­to su­lauks Ža­ga­rės se­niū­ni­jos Ver­šių kai­mo Se­no­jo Ąžuo­lo, Jo­niš­kio se­niū­ni­jos Kal­ne­lio kai­mo Si­dab­ros, Gai­žai­čių se­niū­ni­jos Juo­dei­kių kai­mo So­džiaus, Kriu­kų mies­te­lio Kęs­tu­čio gat­vė. Ta­čiau ir šios, ir ki­to­se se­niū­ni­jo­se nu­ma­ty­tos tvar­ky­ti gat­vės bus as­fal­tuo­tos ne nuo pra­džios iki ga­lo, bet jų da­lis pa­gal tu­ri­mas lė­šas. Tik Sat­kū­nų se­niū­ni­jo­je, kur Pli­kiš­kių kai­me as­fal­to su­lauks trys gat­vės, vie­na jų – Bi­jū­nų – tu­rė­tų bū­ti as­fal­tuo­ta iki ga­lo.

Ru­diš­kių se­niū­ni­jo­je vi­sos lė­šos pa­skirs­ty­tos as­falt­be­to­nio duo­bėms ly­gin­ti ir ke­liams bei gat­vėms re­mon­tuo­ti ir pri­žiū­rė­ti.

645 900 eu­rų bus iš­leis­ti ke­lių ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui ir re­konst­ra­vi­mui. Šios lė­šos pa­skirs­ty­tos Ke­pa­lių se­niū­ni­jos ke­lio Mėdginai–Linksmėnai re­konst­ra­vi­mui, pro­jek­to vyk­dy­mo prie­žiū­rai – 300 000 eu­rų, tos pa­čios se­niū­ni­jos ke­lio A12–Sabačiūnai–Šlapakiai ka­pi­ta­li­nio re­mon­to tech­ni­nio dar­bo pro­jek­tui pa­reng­ti, prie­žiū­rai ir dar­bams at­lik­ti – 180 000 eu­rų, ke­lio Nr. JN0513 Kirnaičiai–Gasčiūnai ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui pro­jek­to vyk­dy­mo prie­žiū­rai – 106100 eu­rų. Taip pat bus pa­reng­tas Jo­niš­kio mies­to So­di­nin­kų ta­ko tech­ni­nis dar­bo pro­jek­tas, at­lie­ka­mi la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­nė­ji­mo dar­bai, pro­jek­tų eks­per­ti­zė, tech­ni­nė prie­žiū­ra, sau­gaus eis­mo au­di­tas.

Ak­li­gat­vius iš­kei­tė į di­des­nes gat­ves

Pa­gal spren­di­mo pro­jek­tą, ku­rį ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Ado­mai­tis, as­fal­to ga­lė­jo ti­kė­tis jau ne vie­ną kar­tą pa­ra­šus rin­kę ir pra­šy­mus ra­jo­no val­džiai tei­kę Jo­niš­kio mies­to Sau­lė­te­kio, Kęs­tu­čio ak­li­gat­vių gy­ven­to­jai.

Ga­lu­ti­nia­me spren­di­mo pro­jek­to va­rian­te, ku­ris at­si­dū­rė Ta­ry­bos po­sė­dy­je, ak­li­gat­vių ne­li­ko, vie­to­je jų pa­si­rink­ta re­mon­tuo­ti itin duo­bė­tas Jo­niš­kio mies­to Si­dab­ros ir Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ves.

Ap­lin­kos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Pet­ras Gir­ža­das tei­gė, kad pir­miau­sia lė­šas rei­kia skir­ti gat­vėms, ku­rio­se di­des­nis srau­tas au­to­mo­bi­lių ir gy­ven­to­jų. Tai ne­reiš­kia, kad ak­li­gat­viai iš­brau­kia­mi iš są­ra­šo "vi­sam gy­ve­ni­mui", bet šiuo me­tu jie ati­de­da­mi.

Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius "Šiau­lių kraš­tui" paaiš­ki­no, kad kal­bant apie gat­vių tvar­ky­mą gal­vo­ja­ma apie vie­šo­jo ir pri­va­taus ka­pi­ta­lo bend­ra­dar­bia­vi­mą. Inf­rast­ruk­tū­ros sky­rius ren­gia tai­syk­les, kaip bū­tų tei­kia­mi prio­ri­te­tai ob­jek­tams, ku­riuos tvar­kant lė­šo­mis pri­si­dė­tų pa­tys gy­ven­to­jai ar­ba vers­li­nin­kai.

Ei­lių ko­re­ga­vi­mas pa­gal tei­kia­mus pra­šy­mus, ra­jo­no va­do­vo tei­gi­mu, nė­ra pa­ts ge­riau­sias va­rian­tas, nes ta­da bet ku­ris Ta­ry­bos na­rys ga­li pa­sa­ky­ti: "Su­rin­ki­te gat­vės gy­ven­to­jų pa­ra­šus ir as­fal­tuo­sim", ta­čiau ob­jek­ty­viai ver­ti­nant ga­li bū­ti svar­bes­nių, mies­tui ir ra­jo­nui ak­tua­les­nių ob­jek­tų, ku­rie tu­ri bū­ti tvar­ko­mi pir­miau. Si­dab­ros ir Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­se jau to­kios duo­bės, kad sa­vi­val­dy­bė ga­li su­lauk­ti ne tik gy­ven­to­jų prie­kaiš­tų, bet ir ieš­ki­nių dėl su­ga­din­to au­to­mo­bi­lio.