Kryžių kalno lankytojų poelgis apskriejo pasaulį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pa­sau­ly­je ži­no­mą Kry­žių kal­ną pa­gar­si­no dar ir tu­ris­tų iš Ry­tų Azi­jos poel­gis.
Šiau­lių ra­jo­ne įsi­kū­ru­sį Kry­žių kal­ną lan­kiu­siems ki­nų tu­ris­tams už­kliu­vo kry­žius su už­ra­šu "Pa­ra­ma Hon­kon­gui". Dar ke­li me­di­niai kry­žiai bu­vo ap­ga­din­ti. Kal­ne vei­kian­čios ste­bė­ji­mo ka­me­ros už­fik­sa­vo ne­leis­ti­nos vei­kos fak­tą.
Pir­ma­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, kar­tu su pro­ku­ro­rais įver­ti­nę su­rink­tą me­džia­gą dėl Kry­žių kal­ne ga­li­mai iš­nie­kin­tų kry­žių, priė­mė spren­di­mą pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Jis pra­dė­tas dėl ka­po ar ki­tos vie­šo­sios pa­gar­bos vie­tos iš­nie­ki­ni­mo dėl ra­si­nių, na­cio­na­li­nių ar re­li­gi­nių mo­ty­vų. Už to­kius veiks­mus bau­džia­ma vie­šai­siais dar­bais ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės atė­mi­mu iki tre­jų me­tų.

Kas yra kas

Meš­kui­čių se­niū­ni­jos se­niū­nė Jo­lan­ta Baš­kie­nė sa­ko, kad pa­sta­rai­siais me­tais Ki­ni­jos ir Ko­rė­jos tu­ris­tų, ap­si­lan­kan­čių Kry­žių kal­ne, skai­čius stip­riai išau­gęs.
Kry­že­lių, už­ra­šy­tų ki­nų hie­rog­li­fų raš­tu, Kry­žių kal­ne, anot se­niū­nės, pa­sta­ruo­ju me­tu itin daug.
„At­va­žiuo­ja tu­ris­tai iš Ry­tų Azi­jos, bū­ti­nai nu­si­per­ka vie­ną ar ke­lis eu­rus kai­nuo­jan­tį kry­že­lį, jį čia pat už­ra­šo ir įsmei­gia. Ką už­ra­šo, tik pa­tys ir ži­no – mes ne­sup­ran­ta­me“, – sa­kė se­niū­ni­jos, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je ir yra pa­sau­li­nio gar­so vie­ta, va­do­vė.
J. Baš­kie­nei ne­sma­gu, kad mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi ban­do­ma aiš­kin­tis po­li­ti­nius ne­su­ta­ri­mus, užuo­t pa­si­mel­dus, pa­dė­ko­jus Die­vui.

Pravertė vaizdo kameros

Po­li­ci­ja per­žiū­rėjo vaiz­do ka­me­rų me­džia­gą. 
Jo­je ma­ty­ti, kaip ki­niš­kos iš­vaiz­dos mo­te­ris iš­rau­na ir nu­me­ta kry­že­lį, ant ku­rio, kaip paaiš­kė­ja, pa­ra­šy­ta „Pa­ra­ma Hon­kon­gui“.
Už­fik­suo­ta ir kaip ant vie­nai lie­tu­vių šei­mai pa­sta­ty­to kry­žiaus ki­nų kal­ba už­ra­šy­tas pra­kei­ki­mas pro­tes­tuo­to­jams Hon­kon­ge.
Dar ke­li kry­žiai, ant ku­rių už­ra­šai „Už pa­ra­mą Hon­kon­gui“ už­tu­šuo­ti.
In­for­ma­ci­ja apie ne­de­ra­mą tu­ris­tų iš Ki­ni­jos el­ge­sį bu­vo iš­pla­tin­ta so­cia­li­nia­me tink­le „Twit­ter“. Pa­si­sa­ky­mus iš­ver­tė įra­šus tvi­te­ry­je pa­skel­bę pro­tes­tų Hon­kon­ge rė­mė­jai.

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas šeš­ta­die­nio va­ka­rą ga­vo ang­lų kal­ba pa­ra­šy­ta pa­reiš­ki­mą. Ti­kė­ti­na, kad jį pa­ra­šė ne­de­ra­mą vei­ką ap­ti­kęs Hon­kon­go gy­ven­to­jas.

Pa­rei­gū­nai bu­vo nu­vy­kę į vie­tą, pa­vy­ko su­ras­ti ir nu­mes­tą kry­žių. Ka­da ki­ti kry­žiai bu­vo pri­pec­kio­ti ir ap­ra­ši­nė­ti aiš­ki­na­ma­si – grei­čiau­siai tai įvy­ko lapk­ri­čio mė­ne­sį.

Ma­si­niai pro­tes­tai Hon­kon­ge pra­si­dė­jo pa­va­sa­rį rea­guo­jant į da­bar jau at­šauk­tą ekst­ra­di­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Rugp­jū­tį Vil­niu­je Ki­ni­jos rė­mė­jai Hon­kon­go ak­ty­vis­tams ban­dė su­truk­dy­ti ren­gi­nį ir su­si­stum­dė su ke­liais pa­ra­mos ak­ci­jos da­ly­viais. Tuo­met Lie­tu­va Ki­ni­jai įtei­kė no­tą, teig­da­ma, kad to­kie veiks­mai nė­ra priim­ti­ni ir ne­bus to­le­ruo­ja­mi.

Kry­žių kal­nas – ne ka­pi­nės

Tuo tar­pu Meš­kui­čių se­niū­ni­jos va­do­vei J. Baš­kie­nei rū­pi ne tik in­ci­den­tas, su­si­jęs su ne­tin­ka­mais už­ra­šais ki­nų kal­ba. Kur kas di­des­nė pro­ble­ma, anot se­niū­nės – lie­tu­vių, ver­čian­čių Kry­žių kal­ną ka­pi­nė­mis, el­ge­sys.

"Gal jau pen­kio­li­ka me­tų ko­vo­ja­me su Kry­žių kal­no lan­ky­to­jais, ku­rie nu­rin­kę me­di­nius kry­žius nuo ar­ti­mų­jų ka­pų net ne­si­var­gi­na nuim­ti len­te­lių su pa­lai­do­tų žmo­nių var­dais ir pa­var­dė­mis – ve­ža tie­siai į Kry­žių kal­ną", – pik­ti­no­si se­niū­nė. Kry­žių kal­no pri­žiū­rė­to­jai pri­vers­ti nuo­la­tos nui­mi­nė­ti tas len­te­les nuo kry­že­lių.

So­cia­li­nio tink­lo nuo­tr.
Iš­rau­tas kry­že­lis, ant ku­rio – už­ra­šas ki­nų kal­ba, bu­vo nu­mes­tas į Kry­žių kal­no pa­pė­dę.