Kryžių kalno lankytojų poelgis apskriejo pasaulį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pa­sau­ly­je ži­no­mą Kry­žių kal­ną pa­gar­si­no dar ir tu­ris­tų iš Ry­tų Azi­jos poel­gis.
Šiau­lių ra­jo­ne įsi­kū­ru­sį Kry­žių kal­ną lan­kiu­siems ki­nų tu­ris­tams už­kliu­vo kry­žius su už­ra­šu "Pa­ra­ma Hon­kon­gui". Dar ke­li me­di­niai kry­žiai bu­vo ap­ga­din­ti. Kal­ne vei­kian­čios ste­bė­ji­mo ka­me­ros už­fik­sa­vo ne­leis­ti­nos vei­kos fak­tą.
Pir­ma­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, kar­tu su pro­ku­ro­rais įver­ti­nę su­rink­tą me­džia­gą dėl Kry­žių kal­ne ga­li­mai iš­nie­kin­tų kry­žių, priė­mė spren­di­mą pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Jis pra­dė­tas dėl ka­po ar ki­tos vie­šo­sios pa­gar­bos vie­tos iš­nie­ki­ni­mo dėl ra­si­nių, na­cio­na­li­nių ar re­li­gi­nių mo­ty­vų. Už to­kius veiks­mus bau­džia­ma vie­šai­siais dar­bais ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės atė­mi­mu iki tre­jų me­tų.

Kas yra kas

Meš­kui­čių se­niū­ni­jos se­niū­nė Jo­lan­ta Baš­kie­nė sa­ko, kad pa­sta­rai­siais me­tais Ki­ni­jos ir Ko­rė­jos tu­ris­tų, ap­si­lan­kan­čių Kry­žių kal­ne, skai­čius stip­riai išau­gęs.
Kry­že­lių, už­ra­šy­tų ki­nų hie­rog­li­fų raš­tu, Kry­žių kal­ne, anot se­niū­nės, pa­sta­ruo­ju me­tu itin daug.
„At­va­žiuo­ja tu­ris­tai iš Ry­tų Azi­jos, bū­ti­nai nu­si­per­ka vie­ną ar ke­lis eu­rus kai­nuo­jan­tį kry­že­lį, jį čia pat už­ra­šo ir įsmei­gia. Ką už­ra­šo, tik pa­tys ir ži­no – mes ne­sup­ran­ta­me“, – sa­kė se­niū­ni­jos, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je ir yra pa­sau­li­nio gar­so vie­ta, va­do­vė.
J. Baš­kie­nei ne­sma­gu, kad mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi ban­do­ma aiš­kin­tis po­li­ti­nius ne­su­ta­ri­mus, užuo­t pa­si­mel­dus, pa­dė­ko­jus Die­vui.

Pravertė vaizdo kameros

Po­li­ci­ja per­žiū­rėjo vaiz­do ka­me­rų me­džia­gą. 
Jo­je ma­ty­ti, kaip ki­niš­kos iš­vaiz­dos mo­te­ris iš­rau­na ir nu­me­ta kry­že­lį, ant ku­rio, kaip paaiš­kė­ja, pa­ra­šy­ta „Pa­ra­ma Hon­kon­gui“.
Už­fik­suo­ta ir kaip ant vie­nai lie­tu­vių šei­mai pa­sta­ty­to kry­žiaus ki­nų kal­ba už­ra­šy­tas pra­kei­ki­mas pro­tes­tuo­to­jams Hon­kon­ge.
Dar ke­li kry­žiai, ant ku­rių už­ra­šai „Už pa­ra­mą Hon­kon­gui“ už­tu­šuo­ti.
In­for­ma­ci­ja apie ne­de­ra­mą tu­ris­tų iš Ki­ni­jos el­ge­sį bu­vo iš­pla­tin­ta so­cia­li­nia­me tink­le „Twit­ter“. Pa­si­sa­ky­mus iš­ver­tė įra­šus tvi­te­ry­je pa­skel­bę pro­tes­tų Hon­kon­ge rė­mė­jai.

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas šeš­ta­die­nio va­ka­rą ga­vo ang­lų kal­ba pa­ra­šy­ta pa­reiš­ki­mą. Ti­kė­ti­na, kad jį pa­ra­šė ne­de­ra­mą vei­ką ap­ti­kęs Hon­kon­go gy­ven­to­jas.

Pa­rei­gū­nai bu­vo nu­vy­kę į vie­tą, pa­vy­ko su­ras­ti ir nu­mes­tą kry­žių. Ka­da ki­ti kry­žiai bu­vo pri­pec­kio­ti ir ap­ra­ši­nė­ti aiš­ki­na­ma­si – grei­čiau­siai tai įvy­ko lapk­ri­čio mė­ne­sį.

Ma­si­niai pro­tes­tai Hon­kon­ge pra­si­dė­jo pa­va­sa­rį rea­guo­jant į da­bar jau at­šauk­tą ekst­ra­di­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Rugp­jū­tį Vil­niu­je Ki­ni­jos rė­mė­jai Hon­kon­go ak­ty­vis­tams ban­dė su­truk­dy­ti ren­gi­nį ir su­si­stum­dė su ke­liais pa­ra­mos ak­ci­jos da­ly­viais. Tuo­met Lie­tu­va Ki­ni­jai įtei­kė no­tą, teig­da­ma, kad to­kie veiks­mai nė­ra priim­ti­ni ir ne­bus to­le­ruo­ja­mi.

Kry­žių kal­nas – ne ka­pi­nės

Tuo tar­pu Meš­kui­čių se­niū­ni­jos va­do­vei J. Baš­kie­nei rū­pi ne tik in­ci­den­tas, su­si­jęs su ne­tin­ka­mais už­ra­šais ki­nų kal­ba. Kur kas di­des­nė pro­ble­ma, anot se­niū­nės – lie­tu­vių, ver­čian­čių Kry­žių kal­ną ka­pi­nė­mis, el­ge­sys.

"Gal jau pen­kio­li­ka me­tų ko­vo­ja­me su Kry­žių kal­no lan­ky­to­jais, ku­rie nu­rin­kę me­di­nius kry­žius nuo ar­ti­mų­jų ka­pų net ne­si­var­gi­na nuim­ti len­te­lių su pa­lai­do­tų žmo­nių var­dais ir pa­var­dė­mis – ve­ža tie­siai į Kry­žių kal­ną", – pik­ti­no­si se­niū­nė. Kry­žių kal­no pri­žiū­rė­to­jai pri­vers­ti nuo­la­tos nui­mi­nė­ti tas len­te­les nuo kry­že­lių.

So­cia­li­nio tink­lo nuo­tr.
Iš­rau­tas kry­že­lis, ant ku­rio – už­ra­šas ki­nų kal­ba, bu­vo nu­mes­tas į Kry­žių kal­no pa­pė­dę.

Komentarai

lankytojas    Ant, 2019-12-31 / 20:24
seniune Jolanta,gal dar prismaigyk kryzeliu su Airijos Islaisvinimo Armijos,Folklendo salos,Taivanio irgi kitokiais palinkejimais-pamatysi labai idomia reakcija! Juk provokuojat kinus kiek begalit,o paskui stenat,kad anie nebesirodo nei Zokniu aledrome irgi jokiu investiciju nedaro visam pabaltijy,net gelzkelio neprivede.Pasidomekit pas Batka,kokia 2mlrd doleriu ivesticija daro Huawei ir kiek kinai atidaro imoniu prie Minsko-seile iki zemes nutys.....
Leonas    Tre, 2020-01-01 / 15:05
Šventoje vietoje ne vieta politikai. Jei ir toliau taip elgsitės, dar ne to sulauksit...
neziniukas    Tre, 2020-01-01 / 15:17
Ar yra kur nors kartuveliu kalnas,arba inkvizicijos lauzeliu kalnas,arba siaip siaubo kalnu?
lankytojui    Tre, 2020-01-01 / 18:22
kai pilvas svarbesnis už žmonių laisvę, tai galima parašyti, kad dolerių investicija svarbesnė už Taivanio ar Tibeto nepriklausomybę.
Lietuvos romuva    Tre, 2020-01-01 / 18:27
Kryžių kalnas - savita lietuvių Romuva. Todėl svetimtaučiai, kitų religijų ir politikų skleidėjai neturėtų čia rašinėti ar tvarkytis kaip namuose. Tikėtina, kad Kryžių kalnas retkarčiais apžiūrimas ir aptvarkomas
aha    Ket, 2020-01-02 / 18:49
kažkur mano komentars dingo... aš tada buvau klausęs-kodėl vienus vadina kovotojais už laisvę, nepriklausomybę, o kitus separatistais? O paskutinis komentaras tiesiai į tašką.
zemyna    Pen, 2020-01-03 / 07:13
Nereiktu tapatinti Lietuvos baltu tradicines senovines romuvos religijos su krikscioniskaja.Krikscioniskoji Lietuvoje ivesta daug veliau,naikindama viska kas susije su tuometine baltu religija,pasitelkdama ziauria inkvizicija.Didziausia pagarba ,tiems,kurie ir dabar puoseleja ir pripazysta Lietuvos senoves tradicine religija,pagarba proteviams ir Lietuvos zemelei.
To zemyna    Pen, 2020-01-03 / 07:34
Pasitelkdama žiaurią inkvizicija?! Totaliai nusišnekate. Gal galėtumėte kokius nors šaltinius nurodyti apie tai? Rašote bele ką ir manote, kad taip ir yra? Jei jau rašote apie kažką, tai bent pasidomėkite, ar tikrai taip buvo.
truputi ziauri    Pen, 2020-01-03 / 10:07
Apie ziauria krikscioniska inkvizicija (ypac kitatikiams) pripazino ir atsiprase popiezius.Visi kas nori zinot zino,kaip buvo ivesta krikscionybe,ogi naikinant sen. baltu sventyklas ir tikinciuosius kankinant, sudeginant ant lauzo.
To truputi ziauri    Šeš, 2020-01-04 / 11:52

In reply to by truputi ziauri

Rasot nesąmones ir jokio vargo, ar ne? Siūlyčiau pirma pasidometi religijotyra, inkvizicijos tikrąją istorija (tai, kad egzistavo valstybinės inkvizicijos, nieko bendro ne turėjusios su religija turbūt jums nebuvo žinoma?) ir tada rašinėti
To truputi ziauri    Šeš, 2020-01-04 / 11:52

In reply to by truputi ziauri

Rasot nesąmones ir jokio vargo, ar ne? Siūlyčiau pirma pasidometi religijotyra, inkvizicijos tikrąją istorija (tai, kad egzistavo valstybinės inkvizicijos, nieko bendro ne turėjusios su religija turbūt jums nebuvo žinoma?) ir tada rašinėti

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.