Koronaviruso grėsmė trumpina ir Kovo 11-osios renginių programą

Ro­lan­do PA­RA­FI­NA­VI­ČIAUS nuo­tr.
Iš­kil­min­gas vė­lia­vos pa­kė­li­mas Ko­vo 11-ąją Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je vyks, ta­čiau ki­ti ren­gi­niai – ne
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja, at­si­žvelg­da­ma į vals­ty­bi­nes re­ko­men­da­ci­jas, ap­ri­bo­jo ma­si­nius ren­gi­nius ir pra­šo mies­tie­čių juo­se ne­si­lan­ky­ti. Me­di­kai sa­ko esą pa­si­ren­gę pri­rei­kus si­tua­ci­ją val­dy­ti.

Nau­jų ma­si­nių ren­gi­nių reng­ti ne­be­leis

Vals­ty­bės ly­gio ekst­re­ma­lios si­tua­ci­jos vals­ty­bės ope­ra­ci­jų va­do­vas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga ko­vo 3 die­ną pa­si­ra­šė spren­di­mą re­ko­men­duo­ti ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riams at­šauk­ti ar­ba nu­kel­ti vė­les­niam lai­kui vi­sus ma­si­nius ren­gi­nius.

Spren­di­mus dėl konk­re­taus ren­gi­nio ri­bo­ji­mo siū­lo­ma priim­ti at­si­žvel­giant į ren­gi­nio ri­zi­ką. Or­ga­ni­za­to­riai, ku­rie nu­spren­džia ne­ri­bo­ti ren­gi­nio, tu­ri in­for­muo­ti lan­ky­to­jus ne­vyk­ti į ren­gi­nį, jei jiems pa­si­reiš­kia kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jos, ir už­tik­rin­ti tin­ka­mas ran­kų hi­gie­nos są­ly­gas.

Ant­ra­die­nį po­sė­džia­vu­si Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja re­ko­men­da­vo ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riams ne­pla­nuo­ti nau­jų ren­gi­nių vie­šo­se mies­to vie­to­se, jiems ne­bus iš­duo­da­mi lei­di­mai. Ren­gi­niai, ku­rie jau su­pla­nuo­ti ir tu­ri lei­di­mus, ga­lės vyk­ti, ta­čiau gy­ven­to­jams re­ko­men­duo­ja­ma su­si­lai­ky­ti nuo to­kių ren­gi­nių lan­ky­mo.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas An­ta­nas Bar­tu­lis pra­ne­šė, kad re­ko­men­duo­ja­ma at­si­sa­ky­ti ren­gi­nių už­da­ro­se pa­tal­po­se, jei juo­se lau­kia­ma 500 ir dau­giau žiū­ro­vų. A. Bar­tu­lis ak­cen­ta­vo, kad gy­ven­to­jai tu­ri bū­ti są­mo­nin­gi ir pa­tys spręs­ti, ar jiems ver­ta ei­ti į ren­gi­nius.

Šios re­ko­men­da­ci­jos kei­čia ir Ko­vo 11-osios ren­gi­nių pro­gra­mą. 12 va­lan­dą Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je pla­nuo­tas iš­kil­min­gas Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mas įvyks, ta­čiau Tris­pal­vės žy­gis „Lie­tu­va mū­sų šir­dy­se“ at­šau­kia­mas.

14 va­lan­dą Šiau­lių are­no­je tu­rė­jęs vyk­ti miu­zik­las „Gi­miau pa­čiu lai­ku“ nu­ke­lia­mas. Apie ren­gi­nio da­tą or­ga­ni­za­to­riai in­for­muos vė­liau. Įsi­gy­ti kvie­ti­mai į miu­zik­lą ga­lios ir ki­tą ren­gi­nio die­ną.

Ak­cen­tuo­ja­ma, kad vi­sus di­des­nius ren­gi­nius šiau­lie­čiai tu­rė­tų ver­tin­ti kaip pa­di­din­tas ga­li­my­bes vi­ru­sų (ne tik ko­ro­na­vi­ru­so) pli­ti­mui. Spor­ti­nės var­žy­bos ga­lė­tų bū­ti ren­gia­mos ir be žiū­ro­vų da­ly­va­vi­mo.

Kol kas vi­si nu­ro­dy­mai yra re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio. Nors Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis tu­ri tei­sę už­draus­ti vie­šus ren­gi­nius, to­kiam spren­di­mui lauks nu­ro­dy­mo iš Vil­niaus.

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ofi­cia­liu raš­tu jau krei­pė­si į ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius, pri­myg­ti­nai pra­šy­da­mas įver­tin­ti ne­pa­lan­kią epi­de­mi­nę si­tua­ci­ją. Me­ras taip pat in­for­ma­vo, kad kei­čian­tis si­tua­ci­jai dėl ko­ro­na­vi­ru­so pa­pli­ti­mo, ga­li bū­ti už­draus­ti ir pri­va­tūs ren­gi­niai.

Į pa­gal­bą ateis Cent­ro po­lik­li­ni­ka

Šiau­lių ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jo­je vi­sų mies­to svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų at­sto­vai in­for­ma­vo, kad jų spe­cia­lis­tai yra pa­si­ren­gę at­lik­ti sa­vo funk­ci­jas ir su­val­dy­ti si­tua­ci­ją – pa­kan­ka­mai tu­ri vi­sų bū­ti­nų prie­mo­nių. Ko­mi­si­jos spren­di­mu, jei Res­pub­li­ki­nei Šiau­lių li­go­ni­nei tap­tų per su­dė­tin­ga or­ga­ni­zuo­ti vi­sų įta­ria­mų vi­ru­su gy­ven­to­jų mė­gi­nių paė­mi­mą ir pri­sta­ty­mą ty­ri­mams, tuo už­siim­tų ir Cent­ro po­lik­li­ni­kos ko­man­da, ku­ri teik­tų to­kias pa­slau­gas vi­są pa­rą.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro va­ka­rykš­čiais duo­me­ni­mis, iš­sky­rus in­fe­kuo­tą šiau­lie­tę, dau­giau li­gos at­ve­jų ša­ly­je nė­ra už­fik­suo­ta. Per 4 000 Lie­tu­vos gy­ven­to­jų yra ste­bi­mi, jiems nu­ro­dy­ta izo­liuo­tis nuo vi­suo­me­nės vi­ru­so in­ku­ba­ci­niam pe­rio­dui.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas A. Bar­tu­lis pa­brė­žė, kad ga­li pa­si­tai­ky­ti at­ve­jų, kai izo­lia­ci­jos lai­ko­tar­pį na­muo­se lei­džian­tys gy­ven­to­jai ne­tu­ri ar­ti­mų­jų, ku­rie jiems ga­lė­tų pri­sta­ty­ti bū­ti­niau­sių mais­to pro­duk­tų. Nusp­ręs­ta, kad pa­gal­bą to­kiems šiau­lie­čiams su­teiks Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras. Dėl to­kio po­rei­kio So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras gaus in­for­ma­ci­ją iš Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro.

Mies­to švie­ti­mo įstai­go­se įsi­ga­lio­ja to­kia tvar­ka, kaip ir gri­po epi­de­mi­jos me­tu. Dėl au­gan­čio mo­ki­nių ser­ga­mu­mo gri­pu ar ki­to­mis in­fek­ci­jo­mis, įskai­čiuo­jant ir sa­vii­zo­lia­ci­jo­je esan­čius moks­lei­vius, bus ga­li­ma už­da­ry­ti ne tik at­ski­ras kla­ses, bet ir mo­kyk­las.

Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Šiau­liuo­se bu­vo už­da­ry­ta vie­nin­te­lė Ju­ven­tos pro­gim­na­zi­ja. Tre­čia­die­nį šio­je mo­kyk­lo­je ug­dy­mo pro­ce­sas at­nau­jin­tas.

Ty­ri­mai li­gos at­ve­jų ne­pat­vir­ti­na

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka po ko­mi­si­jos po­sė­džio in­for­ma­vo, kad ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­si šiau­lie­tė lie­ka li­go­ni­nė­je. Nors ji jau­čia­si ge­rai, ta­čiau pir­ma­die­nį at­lik­tas krau­jo ty­ri­mas vis dar bu­vo tei­gia­mas.

Anot va­do­vo, ant­ra­die­nį į li­go­ni­nę dėl ga­li­mo ko­ro­na­vi­ru­so krei­pė­si ka­riš­kis, grį­žęs iš Pie­tų Ko­rė­jos. Paim­tas krau­jo ty­ri­mas in­fek­ci­jos ne­pa­ro­dė, jis izo­lia­vo sa­ve na­muo­se.

Li­go­ni­nės at­sto­vė spau­dai Zi­ta Kat­kie­nė in­for­ma­vo, kad va­kar be ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sios li­go­ni­nės, li­go­ni­nė­je bu­vo izo­liuo­ti dar trys žmo­nės: vie­na mo­te­ris, grį­žu­si iš Ve­ro­nos re­gio­no Ita­li­jo­je ir šei­ma, grį­žu­si iš sli­di­nė­ji­mo ku­ror­to Šiau­rės Ita­li­jo­je. Jų krau­jo ty­ri­mai grės­min­go vi­ru­so ne­pat­vir­ti­no.