Kitąmet "bado režimo" nebus, bet darbų – mažės

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis ža­dė­jo, kad ki­tą­met ba­do ne­bus, bet iš­šū­kių daug.
Po Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ko­ri­do­rius iki šiol tik ke­lia­vęs 2020 me­tų biu­dže­to pro­jek­tas iš­trauk­tas į die­nos švie­są ir pri­sta­ty­tas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. Kol kas bend­ra ki­tų me­tų biu­dže­to ver­tė – be­veik 149 mi­li­jo­nai eu­rų ir tai yra 7,3 mi­li­jo­nais ma­žiau nei šį­met (156 mi­li­jo­nai).

Dau­gės pro­jek­tų, ku­rie "neat­si­ve­da" eu­ro­pi­nių pi­ni­gų

Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ra­mi­na, kad tai dar ne pa­sku­ti­nis vi­so biu­dže­to skai­čius. Tik iki sau­sio 10 die­nos ga­lu­ti­nai paaiš­kės, kiek ne­pa­nau­do­tų apy­var­ti­nių lė­šų iš šių me­tų per­si­kels į ki­tus ir kiek mi­li­jo­nų eu­rų bus šį­met su­rink­ta dau­giau nei pla­nuo­ta. Kol kas šios pa­ja­mos įskai­čiuo­tos į bend­rą su­mą tik apy­tiks­liai.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas pri­pa­ži­no, kad ki­tų me­tų mies­to iž­do skai­čius ma­ži­na ge­ro­kai su­ma­žė­sian­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma. Nors in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti už pa­na­šią su­mą – 23 mi­li­jo­nus eu­rų, ta­čiau eu­ro­pi­nė pa­ra­ma jiems ma­žė­ja be­veik 8 mi­li­jo­nais eu­rų.

Sa­vi­val­dy­bė pa­si­ren­gu­si fi­nan­suo­ti mies­to pi­ni­gais to­kius pro­jek­tus, kaip oro uos­to inf­rast­ruk­tū­ros įren­gi­mas pri­trau­kiant in­ves­tuo­to­ją (9,8 mi­li­jo­no), Ba­čiū­nų gat­vės re­konst­ruk­ci­ja. Anot di­rek­to­riaus, šie pro­jek­tai neat­si­ve­da eu­ro­pi­nių lė­šų.

"Ši­tas neat­si­ve­di­mas ir duo­da tą es­mi­nį skir­tu­mą. Tai yra pa­grin­di­nė šių me­tų biu­dže­to nau­jie­na", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Pi­ni­gų su­ren­ka dau­giau

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius džiau­gė­si, kad su­ren­ka­mos pa­ja­mos į mies­to biu­dže­tą au­ga be­veik 3 pro­cen­tais. At­ly­gi­ni­mų di­dė­ji­mas lė­mė, kad gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio šį­met su­rink­ta 2 mi­li­jo­nais dau­giau. Pa­di­dė­jo ir ki­tų rink­lia­vų su­rin­ki­mas, ypač už išo­ri­nę rek­la­mą.

"Tai le­mia ele­men­ta­rios tvar­kos įve­di­mas. Ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad tą pro­ce­są pa­bai­gė­me, bet jis įga­vo pa­grei­tį. Disk­ri­mi­na­ci­jos tarp są­ži­nin­gų ir ne­są­ži­nin­gų vers­li­nin­kų ne­bė­ra", – ko­men­ta­vo A. Bar­tu­lis.

Šį­met neį­gy­ven­din­tas nė vie­nas vie­šų­jų erd­vių su­tvar­ky­mo pro­jek­tas

Nors Sa­vi­val­dy­bė skel­bia, kad 2019-tie­ji me­tai mies­tui bu­vo sėk­min­gi, per juos ne­bu­vo pil­nai įgy­ven­din­tas nė vie­nas taip va­di­na­mos UR­BAN pro­gra­mos vie­šų­jų erd­vių su­tvar­ky­mo pro­jek­tas. Iš per 20 mi­li­jo­nų eu­rų, skir­tų Šiau­liams, kol kas dar 2018 me­tais įgy­ven­din­tas vie­nin­te­lis Sau­lės laik­ro­džio aikš­tės re­mon­to pro­jek­tas.

Į 2020 me­tus per­ke­lia­mi jau pra­dė­ti Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų su­tvar­ky­mo, Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­jos, Kaš­to­nų alė­jos, Vil­niaus bul­va­ro at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo dar­bai. Pir­muo­sius tris pro­jek­tus pla­nuo­ja­ma už­baig­ti 2020-ai­siais.

Me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad vė­luo­ja Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos už­bai­gi­mas, nu­ma­ty­tas dar šių me­tų lapk­ri­tį, P. Vi­šins­kio gat­vės ir jos priei­gų at­nau­ji­ni­mas bei Kaš­to­nų alė­jos re­mon­tas.

Kal­bė­da­mas apie ki­tus ki­tų me­tų inf­rast­ruk­tū­ri­nius pro­jek­tus Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas pa­mi­nė­jo Dai­nų par­ko komp­lek­si­nį su­tvar­ky­mą, ta­čiau pir­miau­siai jam kar­tu su Ar­chi­tek­tų są­jun­ga su­rengs idė­jų kon­kur­są. A. Bar­tu­lis sa­kė, kad net vie­no ta­ke­lio per šį par­ką nu­tie­si­mas pa­ro­dė, kad mies­tie­čiams to par­ko rei­kia. Su­ma­ny­ta vi­sus ta­ke­lius į par­ką su­ves­ti į žie­dą ir ta­da pa­gal ar­chi­tek­tų pa­siū­ly­mus spręs­ti, kaip par­ką įveik­lin­ti.

Pa­gal švie­ti­mo pro­gra­mą pla­nuo­ja­mas sie­nų šil­ti­ni­mas lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se "Eg­lu­tė" ir "Dru­ge­lis", J. Ja­no­nio gim­na­zi­jos inf­rast­ruk­tū­ros su­tvar­ky­mas, Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos aikš­ty­no su­tvar­ky­mo dar­bai, "Da­gi­lė­lio" au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės re­mon­tas.

Sa­vi­val­dy­bė pa­si­ren­gu­si fi­nan­suo­ti mies­to pi­ni­gais to­kius pro­jek­tus, kaip oro uos­to inf­rast­ruk­tū­ros įren­gi­mas pri­trau­kiant in­ves­tuo­to­ją, Ba­čiū­nų gat­vės re­konst­ruk­ci­ja.

Vyk­dys pa­ža­dus

Mies­to val­džia lai­ko­si sa­vo pa­ža­do ma­nais už Nak­vy­nės na­mų per­kė­li­mą į Tie­sos gat­vę 3, su­tvar­ky­ti ap­lin­ki­nes gat­ves – S. Son­dec­kio, Tie­sos ir Ra­sos. Šis pa­ža­das kai­nuos 300 tūks­tan­čių. Ka­dan­gi "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jos va­do­vy­bė, skir­tin­gai nei di­de­lė da­lis bend­ruo­me­nės, pa­lai­kė val­džios ke­ti­ni­mus kai­my­nys­tė­je įkur­din­ti Nak­vy­nės na­mus, pa­pil­do­mų gė­ry­bių gaus ir mo­kyk­la.

"Švie­ti­mie­čiai, fi­nan­suo­da­mi mo­kyk­lai rei­ka­lin­gas įran­gas, "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jai ski­ria prio­ri­te­ti­nį prin­ci­pą. No­ri­me pa­ro­dy­ti, kad "Ra­sos" pro­gim­na­zi­ja tu­ri ko­ky­bi­nį šuo­lį su sa­vo vi­sa mo­ky­mo­si inf­rast­ruk­tū­ra ir tai ga­lė­tų vi­lio­ti moks­lei­vius", – ko­men­ta­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Ki­tai bend­ruo­me­nei už Kau­no gat­vė­je ža­da­mą aso­cia­lių be­na­mių kai­my­nys­tę pa­ža­dė­tas ga­vės ap­švie­ti­mas va­di­na­mas smul­kiu pro­jek­tu, ku­rį bus ga­li­ma fi­nan­suo­ti iš bend­rų inf­rast­ruk­tū­ri­nės pro­gra­mos lė­šų.

Sa­vi­val­dy­bės iš­lai­ky­mas kas­met brangs­ta po mi­li­jo­ną

Perž­vel­gus Sa­vi­val­dy­bės veik­los pro­gra­mas ly­gi­nant su šiais me­tais ki­tą­met la­biau­siai su­si­trauks Mies­to inf­rast­ruk­tū­ros ob­jek­tų prie­žiū­ros, mo­der­ni­za­vi­mo ir plėt­ros pro­gra­ma – be­veik 8,5 mi­li­jo­no eu­rų, Kul­tū­ros plėt­ros – 2 mi­li­jo­nais. Už­tat vi­su mi­li­jo­nu mo­kes­čių mo­kė­to­jams pa­brangs pa­čios Sa­vi­val­dy­bės iš­lai­ky­mas ir pa­sieks 12,5 mi­li­jo­nų eu­rų. Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas aiš­ki­na, kad tai nu­lė­mė biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­jos cent­ra­li­za­vi­mas, ir nau­jo pa­da­li­nio Koor­di­na­ci­nio cent­ro įstei­gi­mas. Be to, di­dė­ja vals­ty­bės tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mų ba­zi­nis dy­dis, au­ga mi­ni­ma­lus at­ly­gis.

A. Bar­tu­lis sa­kė, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos mo­kos fon­das au­ga ne­žy­miai – tiek, kiek nu­ma­ty­ta tei­sės ak­tuo­se. Nors kas­met Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos mo­kos fon­de at­lie­ka iki 100 tūks­tan­čių eu­rų, ku­rie iš­mo­ka­mi pre­mi­jo­mis, pla­nuo­jant ki­tų me­tų biu­dže­tą, vi­di­nių re­zer­vų neieš­ko­ma.

Sa­vi­val­dy­bė mi­li­jo­nu eu­rų mies­tie­čiams pa­bran­go ir tvir­ti­nant 2019 me­tų biu­dže­tą.

Šį­met net 800 tūks­tan­čius eu­rų ap­mo­kė­ti nuo­sto­lin­giems "Bus­tu­to" mies­to au­to­bu­sų rei­sams ap­mo­kė­ti sky­ru­si Sa­vi­val­dy­bė šį­met ža­da tam at­sei­kė­ti ma­žiau lė­šų. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius in­for­ma­vo, kad ką tik įvy­ko kon­kur­sas 5 mies­to marš­ru­tams ap­tar­nau­ti su nau­jais šį­met pa­gal vals­ty­bi­nę pro­gra­mą Sa­vi­val­dy­bės pirk­tais 12 au­to­bu­sų.

"Nu­ga­lė­to­jas per­ve­ži­mo kai­ną pa­siū­lė šiek tiek ma­žes­nę, va­di­na­si, mums rei­kės mo­kė­ti ma­žiau", – sa­kė di­rek­to­rius, dau­giau in­for­ma­ci­jos pa­ža­dė­jęs, kai baig­sis ga­li­mas kon­kur­so re­zul­ta­tų ap­skun­di­mo 10 die­nų ter­mi­nas.

Anot A. Bar­tu­lio, "Gat­vių ap­švie­ti­mui" skir­ti pi­ni­gai ne­di­dė­ja, "nes ne­bu­vo iš ko di­din­ti".

Ma­žiau at­liks dar­bų

Pa­si­tei­ra­vo­me Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, ku­rio­se sri­ty­se la­biau­siai pa­si­jus fi­nan­sa­vi­mo sty­gius.

"Da­bar­ti­nis fi­nan­sa­vi­mo lyg­muo yra tik­rai ne 2009 me­tų lyg­muo. Tik­rai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mū­sų asig­na­vi­mo val­dy­to­jai ne­tu­ri iš ko tua­le­ti­nio po­pie­riaus pirk­ti ar trūks­ta at­ly­gi­ni­mų mo­kos fon­do", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Jis ti­ki­no, kad biu­dže­ti­nės įstai­gos sa­vo veik­lai fi­nan­suo­ja­mos bus pa­kan­ka­mai, ta­čiau pa­tal­pų, inf­rast­ruk­tū­ros su­tvar­ky­mas, te­ri­to­ri­jų ap­tvė­ri­mas, gat­vių tvar­ky­mas yra nuo­la­ti­nis pro­ce­sas ir jis bus tų me­tų ly­gio.

"Bus ma­žiau in­ves­ti­ci­jų. Gal ne 5, o tris gat­ves su­re­mon­tuo­sim, spor­to sa­lių po 2–3 re­mon­tuo­da­vo­me, ki­tą­met gal bus vie­na ar dvi", – skir­tu­mus aiš­ki­no vi­ce­me­ras D. Griš­ke­vi­čius.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­pil­dė, kad ma­žiau, nei ga­lė­tų, bus re­mon­tuo­ja­ma gat­vių, kai 50 pro­cen­tų su­mos fi­nan­suo­ja pa­tys gy­ven­to­jai, pro­jek­tų, bet "ba­do re­ži­mo ne­bus".

Gruo­džio 23 die­ną 2020 me­tų biu­dže­to pro­jek­tas jau bus pa­skelb­tas Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Jis ten "ka­bės" 20 die­nų, iki sau­sio 13 die­nos Ad­mi­nist­ra­ci­ja lauks pa­siū­ly­mų iš gy­ven­to­jų. Sau­sio 16–17 die­no­mis vyks vie­šas pro­jek­to pri­sta­ty­mas, ku­ris bus trans­liuo­ja­mas in­ter­ne­tu.

Pak­laus­tas, ar per­nai daug su­lau­kė gy­ven­to­jų pa­siū­ly­mų, kaip pa­skirs­ty­ti mies­to pi­ni­gus, A. Bar­tu­lis šyp­te­lė­jo: "Bu­vo du".

Komentarai

Jo    Pen, 2019-12-27 / 08:17
Protelio kaip dirbti su EU pinigais daug nereikia - išbetonuoti nesunku. O kur svarbiausi darbai?
Klausimas    Pen, 2019-12-27 / 11:25
Norint, kad sutvarkytų kokią gatvę, reikalinga, kad joje apsigyventų bomžai?
Kazimieras    Pen, 2019-12-27 / 14:52
Bet gerai nukniso i vilneus kisene Ginkunu aplinkeliom pinigus ,rajono savivaldybe,kazkas gavo atkatus ir visi runkeliai tyli ,susisike
Badas    Pen, 2019-12-27 / 15:05
darbu apimtys susitrauks,bet savivaldybes ponuliu islaikymas irgi anu tortai-padides.kam badas,o kam didesnes algos-ha ha ha....
ŠK    Pen, 2019-12-27 / 21:20
ŠK trinate konentarus, bet piknaudżiavimas buvo, senaties terminas buvo.. oi, oi, oi..
Vakar    Pen, 2019-12-27 / 23:09
Kur jūs buvote visus metus kritikuotai? Paskutinis sakinys "Pak­laus­tas, ar per­nai daug su­lau­kė gy­ven­to­jų pa­siū­ly­mų, kaip pa­skirs­ty­ti mies­to pi­ni­gus, A. Bar­tu­lis šyp­te­lė­jo: "Bu­vo du". Kodėl jūsų čia tiek daug? O miesto gyvenime nedalyvaujate? Kitaip jūsų nepavadinsi tik "Laido riteriai". Labai senai miestas būtų sutvarkytas,jei ne centrinės valdžios merai Šiauliuose sėdėjo ir naikino Šiaulius visais įmanomais būdai. Pavyzdys Basanavičiaus gatvė. Galėjai ratą pamesti. Niekas netvarkė jos nuo 1990m. 25m. Labai ilgas laiko tarpas. Atėjo meras kuris dirba Šiauliams ir dar daugumos neturėjo savivaldybėje. Paėmė ir sutvarkė. Už Už 380 tūkst. Eur. Tai yra 1milinjonas 300000 tūkstančių litų. Per 25m. Niekas iš merų nesugebėjo jos sutvarkyti,o miesto skola pūtėsi,kaip ant mielių. Ir greičiausia už miesto pinigus, o ne už EU pinigus. Dabar važiuoji ir džiaugiesi. Miesto skola Lieka mažiausia tarp didžiųjų miestų ir tai gerai. Ar ne taip? Mieli "Laido riteriai".
Šiaulietis    Pen, 2019-12-27 / 23:53

In reply to by Vakar

Nereikia susireikšminti. Savivaldybės darbuotojai gauna atlyginimus už biudžeti formavimą. Kodėl eilinis pilietis turėtų jį rengti. Piliečius tsryba atstovauja. Ji ir turėtų teikti pasiūlymus. Tik kad pati admųnistracija nuo tarybos informaciją slepia.
:))))    Šeš, 2019-12-28 / 08:39

In reply to by Vakar

abukart caras-meras į valdžią atėjo su dauguma savivaldybėje.. tik pirmoje kadencijoje ją išbarstė.. užtat ėjo į koalicijas (vėl gi - užsitikrindamas daugumą) su tais, kuriuos pats dabar keikia (kai valdžią paimt - tai geri, o dabar - jau kiti geri, nes kiti garantuoja valdžią).. nors ir dabar jau matosi, kad prasidėjo skilimai daugumoje.. tačiau juodus darbus padaryt jau suspėjo..
Mokėtojas    Pir, 2019-12-30 / 11:03
Biudžetas, kaip sako auga, tai tik Šiaulių VĮ Registro dėka, nes prie buvusio vertinimo mokesčiams paskaičiuoti Registro darbuotojai dar pridėjo po 400, 600, 3000 ir daugiau Eurų (pasitikrinkite ir pamatysite) didesniems mokesčiams paskaičiuoti, kad miesto savivaldybė išgyventų

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.