Kitąmet "bado režimo" nebus, bet darbų – mažės

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis ža­dė­jo, kad ki­tą­met ba­do ne­bus, bet iš­šū­kių daug.
Po Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ko­ri­do­rius iki šiol tik ke­lia­vęs 2020 me­tų biu­dže­to pro­jek­tas iš­trauk­tas į die­nos švie­są ir pri­sta­ty­tas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. Kol kas bend­ra ki­tų me­tų biu­dže­to ver­tė – be­veik 149 mi­li­jo­nai eu­rų ir tai yra 7,3 mi­li­jo­nais ma­žiau nei šį­met (156 mi­li­jo­nai).

Dau­gės pro­jek­tų, ku­rie "neat­si­ve­da" eu­ro­pi­nių pi­ni­gų

Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ra­mi­na, kad tai dar ne pa­sku­ti­nis vi­so biu­dže­to skai­čius. Tik iki sau­sio 10 die­nos ga­lu­ti­nai paaiš­kės, kiek ne­pa­nau­do­tų apy­var­ti­nių lė­šų iš šių me­tų per­si­kels į ki­tus ir kiek mi­li­jo­nų eu­rų bus šį­met su­rink­ta dau­giau nei pla­nuo­ta. Kol kas šios pa­ja­mos įskai­čiuo­tos į bend­rą su­mą tik apy­tiks­liai.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas pri­pa­ži­no, kad ki­tų me­tų mies­to iž­do skai­čius ma­ži­na ge­ro­kai su­ma­žė­sian­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma. Nors in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti už pa­na­šią su­mą – 23 mi­li­jo­nus eu­rų, ta­čiau eu­ro­pi­nė pa­ra­ma jiems ma­žė­ja be­veik 8 mi­li­jo­nais eu­rų.

Sa­vi­val­dy­bė pa­si­ren­gu­si fi­nan­suo­ti mies­to pi­ni­gais to­kius pro­jek­tus, kaip oro uos­to inf­rast­ruk­tū­ros įren­gi­mas pri­trau­kiant in­ves­tuo­to­ją (9,8 mi­li­jo­no), Ba­čiū­nų gat­vės re­konst­ruk­ci­ja. Anot di­rek­to­riaus, šie pro­jek­tai neat­si­ve­da eu­ro­pi­nių lė­šų.

"Ši­tas neat­si­ve­di­mas ir duo­da tą es­mi­nį skir­tu­mą. Tai yra pa­grin­di­nė šių me­tų biu­dže­to nau­jie­na", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Pi­ni­gų su­ren­ka dau­giau

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius džiau­gė­si, kad su­ren­ka­mos pa­ja­mos į mies­to biu­dže­tą au­ga be­veik 3 pro­cen­tais. At­ly­gi­ni­mų di­dė­ji­mas lė­mė, kad gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio šį­met su­rink­ta 2 mi­li­jo­nais dau­giau. Pa­di­dė­jo ir ki­tų rink­lia­vų su­rin­ki­mas, ypač už išo­ri­nę rek­la­mą.

"Tai le­mia ele­men­ta­rios tvar­kos įve­di­mas. Ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad tą pro­ce­są pa­bai­gė­me, bet jis įga­vo pa­grei­tį. Disk­ri­mi­na­ci­jos tarp są­ži­nin­gų ir ne­są­ži­nin­gų vers­li­nin­kų ne­bė­ra", – ko­men­ta­vo A. Bar­tu­lis.

Šį­met neį­gy­ven­din­tas nė vie­nas vie­šų­jų erd­vių su­tvar­ky­mo pro­jek­tas

Nors Sa­vi­val­dy­bė skel­bia, kad 2019-tie­ji me­tai mies­tui bu­vo sėk­min­gi, per juos ne­bu­vo pil­nai įgy­ven­din­tas nė vie­nas taip va­di­na­mos UR­BAN pro­gra­mos vie­šų­jų erd­vių su­tvar­ky­mo pro­jek­tas. Iš per 20 mi­li­jo­nų eu­rų, skir­tų Šiau­liams, kol kas dar 2018 me­tais įgy­ven­din­tas vie­nin­te­lis Sau­lės laik­ro­džio aikš­tės re­mon­to pro­jek­tas.

Į 2020 me­tus per­ke­lia­mi jau pra­dė­ti Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų su­tvar­ky­mo, Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­jos, Kaš­to­nų alė­jos, Vil­niaus bul­va­ro at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo dar­bai. Pir­muo­sius tris pro­jek­tus pla­nuo­ja­ma už­baig­ti 2020-ai­siais.

Me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad vė­luo­ja Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos už­bai­gi­mas, nu­ma­ty­tas dar šių me­tų lapk­ri­tį, P. Vi­šins­kio gat­vės ir jos priei­gų at­nau­ji­ni­mas bei Kaš­to­nų alė­jos re­mon­tas.

Kal­bė­da­mas apie ki­tus ki­tų me­tų inf­rast­ruk­tū­ri­nius pro­jek­tus Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas pa­mi­nė­jo Dai­nų par­ko komp­lek­si­nį su­tvar­ky­mą, ta­čiau pir­miau­siai jam kar­tu su Ar­chi­tek­tų są­jun­ga su­rengs idė­jų kon­kur­są. A. Bar­tu­lis sa­kė, kad net vie­no ta­ke­lio per šį par­ką nu­tie­si­mas pa­ro­dė, kad mies­tie­čiams to par­ko rei­kia. Su­ma­ny­ta vi­sus ta­ke­lius į par­ką su­ves­ti į žie­dą ir ta­da pa­gal ar­chi­tek­tų pa­siū­ly­mus spręs­ti, kaip par­ką įveik­lin­ti.

Pa­gal švie­ti­mo pro­gra­mą pla­nuo­ja­mas sie­nų šil­ti­ni­mas lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se "Eg­lu­tė" ir "Dru­ge­lis", J. Ja­no­nio gim­na­zi­jos inf­rast­ruk­tū­ros su­tvar­ky­mas, Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos aikš­ty­no su­tvar­ky­mo dar­bai, "Da­gi­lė­lio" au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės re­mon­tas.

Sa­vi­val­dy­bė pa­si­ren­gu­si fi­nan­suo­ti mies­to pi­ni­gais to­kius pro­jek­tus, kaip oro uos­to inf­rast­ruk­tū­ros įren­gi­mas pri­trau­kiant in­ves­tuo­to­ją, Ba­čiū­nų gat­vės re­konst­ruk­ci­ja.

Vyk­dys pa­ža­dus

Mies­to val­džia lai­ko­si sa­vo pa­ža­do ma­nais už Nak­vy­nės na­mų per­kė­li­mą į Tie­sos gat­vę 3, su­tvar­ky­ti ap­lin­ki­nes gat­ves – S. Son­dec­kio, Tie­sos ir Ra­sos. Šis pa­ža­das kai­nuos 300 tūks­tan­čių. Ka­dan­gi "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jos va­do­vy­bė, skir­tin­gai nei di­de­lė da­lis bend­ruo­me­nės, pa­lai­kė val­džios ke­ti­ni­mus kai­my­nys­tė­je įkur­din­ti Nak­vy­nės na­mus, pa­pil­do­mų gė­ry­bių gaus ir mo­kyk­la.

"Švie­ti­mie­čiai, fi­nan­suo­da­mi mo­kyk­lai rei­ka­lin­gas įran­gas, "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jai ski­ria prio­ri­te­ti­nį prin­ci­pą. No­ri­me pa­ro­dy­ti, kad "Ra­sos" pro­gim­na­zi­ja tu­ri ko­ky­bi­nį šuo­lį su sa­vo vi­sa mo­ky­mo­si inf­rast­ruk­tū­ra ir tai ga­lė­tų vi­lio­ti moks­lei­vius", – ko­men­ta­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Ki­tai bend­ruo­me­nei už Kau­no gat­vė­je ža­da­mą aso­cia­lių be­na­mių kai­my­nys­tę pa­ža­dė­tas ga­vės ap­švie­ti­mas va­di­na­mas smul­kiu pro­jek­tu, ku­rį bus ga­li­ma fi­nan­suo­ti iš bend­rų inf­rast­ruk­tū­ri­nės pro­gra­mos lė­šų.

Sa­vi­val­dy­bės iš­lai­ky­mas kas­met brangs­ta po mi­li­jo­ną

Perž­vel­gus Sa­vi­val­dy­bės veik­los pro­gra­mas ly­gi­nant su šiais me­tais ki­tą­met la­biau­siai su­si­trauks Mies­to inf­rast­ruk­tū­ros ob­jek­tų prie­žiū­ros, mo­der­ni­za­vi­mo ir plėt­ros pro­gra­ma – be­veik 8,5 mi­li­jo­no eu­rų, Kul­tū­ros plėt­ros – 2 mi­li­jo­nais. Už­tat vi­su mi­li­jo­nu mo­kes­čių mo­kė­to­jams pa­brangs pa­čios Sa­vi­val­dy­bės iš­lai­ky­mas ir pa­sieks 12,5 mi­li­jo­nų eu­rų. Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas aiš­ki­na, kad tai nu­lė­mė biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­jos cent­ra­li­za­vi­mas, ir nau­jo pa­da­li­nio Koor­di­na­ci­nio cent­ro įstei­gi­mas. Be to, di­dė­ja vals­ty­bės tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mų ba­zi­nis dy­dis, au­ga mi­ni­ma­lus at­ly­gis.

A. Bar­tu­lis sa­kė, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos mo­kos fon­das au­ga ne­žy­miai – tiek, kiek nu­ma­ty­ta tei­sės ak­tuo­se. Nors kas­met Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos mo­kos fon­de at­lie­ka iki 100 tūks­tan­čių eu­rų, ku­rie iš­mo­ka­mi pre­mi­jo­mis, pla­nuo­jant ki­tų me­tų biu­dže­tą, vi­di­nių re­zer­vų neieš­ko­ma.

Sa­vi­val­dy­bė mi­li­jo­nu eu­rų mies­tie­čiams pa­bran­go ir tvir­ti­nant 2019 me­tų biu­dže­tą.

Šį­met net 800 tūks­tan­čius eu­rų ap­mo­kė­ti nuo­sto­lin­giems "Bus­tu­to" mies­to au­to­bu­sų rei­sams ap­mo­kė­ti sky­ru­si Sa­vi­val­dy­bė šį­met ža­da tam at­sei­kė­ti ma­žiau lė­šų. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius in­for­ma­vo, kad ką tik įvy­ko kon­kur­sas 5 mies­to marš­ru­tams ap­tar­nau­ti su nau­jais šį­met pa­gal vals­ty­bi­nę pro­gra­mą Sa­vi­val­dy­bės pirk­tais 12 au­to­bu­sų.

"Nu­ga­lė­to­jas per­ve­ži­mo kai­ną pa­siū­lė šiek tiek ma­žes­nę, va­di­na­si, mums rei­kės mo­kė­ti ma­žiau", – sa­kė di­rek­to­rius, dau­giau in­for­ma­ci­jos pa­ža­dė­jęs, kai baig­sis ga­li­mas kon­kur­so re­zul­ta­tų ap­skun­di­mo 10 die­nų ter­mi­nas.

Anot A. Bar­tu­lio, "Gat­vių ap­švie­ti­mui" skir­ti pi­ni­gai ne­di­dė­ja, "nes ne­bu­vo iš ko di­din­ti".

Ma­žiau at­liks dar­bų

Pa­si­tei­ra­vo­me Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, ku­rio­se sri­ty­se la­biau­siai pa­si­jus fi­nan­sa­vi­mo sty­gius.

"Da­bar­ti­nis fi­nan­sa­vi­mo lyg­muo yra tik­rai ne 2009 me­tų lyg­muo. Tik­rai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mū­sų asig­na­vi­mo val­dy­to­jai ne­tu­ri iš ko tua­le­ti­nio po­pie­riaus pirk­ti ar trūks­ta at­ly­gi­ni­mų mo­kos fon­do", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Jis ti­ki­no, kad biu­dže­ti­nės įstai­gos sa­vo veik­lai fi­nan­suo­ja­mos bus pa­kan­ka­mai, ta­čiau pa­tal­pų, inf­rast­ruk­tū­ros su­tvar­ky­mas, te­ri­to­ri­jų ap­tvė­ri­mas, gat­vių tvar­ky­mas yra nuo­la­ti­nis pro­ce­sas ir jis bus tų me­tų ly­gio.

"Bus ma­žiau in­ves­ti­ci­jų. Gal ne 5, o tris gat­ves su­re­mon­tuo­sim, spor­to sa­lių po 2–3 re­mon­tuo­da­vo­me, ki­tą­met gal bus vie­na ar dvi", – skir­tu­mus aiš­ki­no vi­ce­me­ras D. Griš­ke­vi­čius.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­pil­dė, kad ma­žiau, nei ga­lė­tų, bus re­mon­tuo­ja­ma gat­vių, kai 50 pro­cen­tų su­mos fi­nan­suo­ja pa­tys gy­ven­to­jai, pro­jek­tų, bet "ba­do re­ži­mo ne­bus".

Gruo­džio 23 die­ną 2020 me­tų biu­dže­to pro­jek­tas jau bus pa­skelb­tas Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Jis ten "ka­bės" 20 die­nų, iki sau­sio 13 die­nos Ad­mi­nist­ra­ci­ja lauks pa­siū­ly­mų iš gy­ven­to­jų. Sau­sio 16–17 die­no­mis vyks vie­šas pro­jek­to pri­sta­ty­mas, ku­ris bus trans­liuo­ja­mas in­ter­ne­tu.

Pak­laus­tas, ar per­nai daug su­lau­kė gy­ven­to­jų pa­siū­ly­mų, kaip pa­skirs­ty­ti mies­to pi­ni­gus, A. Bar­tu­lis šyp­te­lė­jo: "Bu­vo du".