Kas apgins vaikus nuo sistemos?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ti­ki­si, kad bend­ro­mis me­rų ir mi­nis­te­ri­jų pa­stan­go­mis pa­vyks iš­ju­din­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mą, kad ji rea­liai gin­tų vai­kų in­te­re­sus.
Sau­sio 31 die­ną Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris su­si­ju­sių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vus pa­kvie­tė į dis­ku­si­ją Vy­riau­sy­bė­je ak­tua­liais vai­ko tei­sių ap­sau­gos klau­si­mais. Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, su­si­dū­ręs su konk­re­čia be­veik dve­jus me­tus iš ma­mos atim­tų vai­kų is­to­ri­ja, kė­lė svars­ty­mui vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos trū­ku­mus.

Trum­pin­ti ei­les eks­per­ti­zei ir vai­kų tei­ses gin­ti la­biau

Me­rą to­kiems žings­niams pa­ska­ti­no ne­se­niai vi­so­je ša­ly­je nu­skam­bė­ju­si vie­nos šiau­lie­tės is­to­ri­ja. Kai vie­nas iš dvie­jų jos sū­nų mo­kyk­lo­je pa­reiš­kė, kad ma­ma ji mu­šė, iš ma­mos bu­vo paim­ti du 10 ir 5 me­tų am­žiaus vai­kai.

Be­veik dve­jus me­tus, kol vy­ko iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ir teis­mo pro­ce­sas, tai­ko­ma kar­do­mo­ji prie­mo­nė – vai­kai at­skir­ti nuo ma­mos. Jie at­skir­ti ir vie­nas nuo ki­to. Ka­dan­gi ma­ma ne­pri­si­pa­žįs­ta nau­do­jus smur­tą prieš sa­vo vai­kus, kar­do­mo­ji prie­mo­nė nė­ra pa­nai­ki­na­ma. Ma­ma ga­li su­si­tik­ti su vai­kais du kar­tus per sa­vai­tę at­sa­kin­gų spe­cia­lis­tų prie­žiū­ro­je.

A. Vi­soc­ką pa­pik­ti­no ne tik ši si­tua­ci­ją, bet ir vai­ko tei­sių gy­nė­jų pa­sy­vu­mas. Po ne­se­niai at­lik­tos sis­te­mos re­for­mos Šiau­lių ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius Sa­vi­val­dy­bei ne­bė­ra pa­val­dus.

Prieš dis­ku­si­ją Vy­riau­sy­bė­je me­ras pa­pra­šė raš­tą, ku­ria­me pra­šė į dis­ku­si­jos pro­gra­mą įtrauk­ti klau­si­mą dėl vai­ko psi­chiat­ri­nės-psi­cho­lo­gi­nė eks­per­ti­zės at­li­ki­mo truk­mės.

Ši eks­per­ti­zė, ski­ria­ma bau­džia­ma­ja­me ir ci­vi­li­nia­me pro­ce­suo­se, la­bai prail­gi­na by­lų truk­mę. Dėl už­tru­ku­sių iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, ku­rių me­tu ne­re­tai vai­kai at­ski­ria­mi nuo šei­mos na­rių, tiek vai­kai, tiek jų tė­vai ar glo­bė­jai per­ne­lyg il­gą lai­ką bū­na nea­pib­rėž­to­je pa­dė­ty­je, ir tai nea­be­jo­ti­nai pa­žei­džia vai­ko in­te­re­sus.

Raš­te siū­lo­ma keis­ti Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nuo­sta­tas, reg­la­men­tuo­jan­čias kar­do­mų­jų prie­mo­nių, su­si­ju­sių su vai­kų at­sky­ri­mu nuo šei­mos, tai­ky­mą, nu­sta­tant, kad Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius tu­ri pa­teik­ti iš­va­dą dėl kar­do­mo­sios prie­mo­nės tai­ky­mo pa­grįs­tu­mo.

Sis­te­ma la­biau ža­lo­ja nei gi­na

Po su­si­ti­ki­mo Vy­riau­sy­bė­je me­ras A. Vi­soc­kas sa­kė ti­kįs, kad sis­te­mą pa­vyks iš­ju­din­ti. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bių me­rai, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis, vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė Ri­ta Ta­ma­šiū­nie­nė, Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, ki­ti at­sa­kin­gi as­me­nys. Me­ras džiau­gė­si, kad dis­ku­si­ja bu­vo at­vi­ra.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai aiš­ki­no, kad vai­kų psi­chiat­ri­nę-psi­cho­lo­gi­nę eks­per­ti­zę da­bar jau ga­li­ma at­lik­ti nuo­to­li­niu bū­du, to­dėl esą su­ma­žė­jo ei­lės. Ta­čiau, anot me­ro, ir da­bar pro­ce­sas trun­ka per il­gai – apie pus­me­tį.

"Aš pra­šiau, kad at­kreip­tų dė­me­sį į vai­ko tei­sių ap­sau­gos jė­gos di­di­ni­mą at­sto­vau­jant vai­ko in­te­re­sus teis­me. Vai­ko tei­sių at­sto­vai ju­ri­diš­kai ne­tu­ri di­de­lių įta­kų", – sa­kė me­ras, įsi­ti­ki­nęs, kad ir mi­nė­to­je šiau­lie­tės si­tua­ci­jo­je vai­ko tei­sų sis­te­mos at­sto­vai per ma­žai gy­nė iš ma­mos atim­tų ber­niu­kų tei­ses, to­dėl jie pa­smerk­ti ant­rus me­tus gy­ven­ti be ma­mos ir vie­nas be ki­to.

Anot me­ro, da­bar sis­te­ma gi­na pa­ti sa­ve. Sau­sio vi­du­ry­je pa­bai­gus nag­ri­nė­ti by­lą, kai tik po pu­sant­ro mė­ne­sio bus pa­skelb­tas nuo­spren­dis, nė­ra jo­kių prie­žas­čių kar­do­ma­jai prie­mo­nei, ta­čiau ji vis dar tai­ko­ma.

"Vie­nin­te­lė išei­tis ma­mai grei­čiau at­gau­ti vai­kus – pri­si­pa­žin­ti kal­ta. Ji yra te­ro­ri­zuo­ja­ma sis­te­mos. Ar kar­do­mo­ji prie­mo­nė yra adek­va­ti? Ne­nus­teb­siu, kad ta ma­ma pra­dės gin­tis prieš vals­ty­bę, ir to­kia by­la, jei­gu ji bus, tu­rės pa­grin­dą", – sa­kė A. Vi­soc­kas.

Jo ma­ny­mu, po vi­sų re­for­mų sis­te­mo­je neat­si­ra­do jun­gian­čios gran­dies, ku­ri ap­jung­tų at­ski­rų mi­nis­te­ri­jų dar­bą. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja lie­ka at­sa­kin­ga, ta­čiau ji ne­tu­ri ga­lių ki­toms mi­nis­te­ri­joms. To­kiu at­ve­ju sis­te­ma da­ro di­des­nę ža­lą, nei nau­dą, o pa­mo­kos skau­džiai kai­nuo­ja.

"Pa­ti tei­si­nė sis­te­ma su­si­py­ko tar­pu­sa­vy­je. Su­si­kir­to įsta­ty­mai. Pa­vyz­džiui, mak­si­ma­li lai­ki­no­ji glo­ba ga­li truk­ti 12 mė­ne­sių. Su išim­ti­niu pra­tę­si­mu – 18 mė­ne­sių. Šio­je by­lo­je jau vi­si ter­mi­nai se­no­kai pa­si­bai­gę", – ak­cen­ta­vo mies­to va­do­vas.

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad vai­ko tei­sių gy­nė­jai li­ko tar­si nuo­ša­ly­je, nors ša­ly­je ak­cen­tuo­ja­ma, kad spręs­ti to­kius klau­si­mus tu­ri bend­ruo­me­nės ir sa­vi­val­da.

"Kaip man spręs­ti, sa­ky­ti vai­ko tei­sių tar­ny­bos va­do­vui, kad tu la­biau gink, jei jis net pas ma­ne į su­si­ti­ki­mą nea­tei­na. Ži­no­da­mas, kad sa­vi­val­dai ne­pa­val­dus, jis ma­ne ig­no­ruo­ja. Jam įta­ką ga­li pa­da­ry­ti tik mi­nist­ras. Tai ir pra­šau So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rą da­ry­ti įta­ką Šiau­lių vai­kų tei­sių gy­nė­jams, kad la­biau gin­tų vai­kų in­te­re­sus teis­muo­se", – vie­šai krei­pė­si me­ras.

A. Vi­soc­kas tei­gė, kad jam ši is­to­ri­ja sun­kiai su­pran­ta­ma ir jis sa­vęs to­kio­je si­tua­ci­jo­je neį­si­vaiz­duo­ja.

"Tai­kos lai­ko­tar­py­je, 30-tais ne­prik­lau­so­my­bės me­tais, tu­rė­ję lai­ko su­si­tvar­ky­ti tei­si­nę sis­te­mą... Sa­vi­val­dy­bė bū­tų vai­kų tei­ses gy­nu­si ge­riau", – ti­ki­no mies­to gal­va.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.