Vaikai į namus negrįš dar mažiausiai pusantro mėnesio

Ni­jo­lės DA­MU­LĖS nuo­tr.
Tei­si­nė sis­te­ma be­veik dve­jiems me­tams iš­blaš­kė ma­mą ir du jos vai­kus.
Jau ne kar­tą ra­šė­me apie be­veik dve­jus me­tus už­tru­ku­sį tei­si­nį pro­ce­są ku­ria­me šiau­lie­tė kal­ti­na­ma pikt­nau­džia­vi­mu tė­vų pa­rei­go­mis – smur­ta­vu­si prieš sa­vo vai­kus. Vos pra­dė­jus iki­teis­mi­nį pro­ce­są iš mo­ters bu­vo paim­ti du pen­ke­rių ir de­šim­ties me­tų sū­nūs. Ma­mai ne­pa­vyks­ta įro­dy­ti, jog jos vai­kams – ge­riau­sia yra sa­vo na­muo­se.

Pa­daž­nin­ti pa­si­ma­ty­mai

Bau­džia­mo­jo­je by­lo­je mo­te­riai tai­ko­ma kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas neiš­vyk­ti su są­ly­ga – ne­bend­rau­ti ir neieš­ko­ti ry­šių su vai­kais.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas šiau­lie­tei pra­dė­tas vy­res­nia­jam sū­nui mo­kyk­lo­je paaiš­ki­nus, kad ma­ma jam su­da­vė.

Vy­res­ny­sis sū­nus au­ga pas lai­ki­ną­ją glo­bė­ją Šiau­liuo­se, o ma­žy­lis – pas sa­vo tė­vą Vil­niu­je. Ber­niu­kai be­veik dve­jus me­tus ne­si­ma­tė.

Ma­mos ad­vo­ka­tas ban­dė įti­kin­ti teis­mą grą­žin­ti vai­kus į sa­vo na­mus, ta­čiau sau­sio 16 die­ną vy­ku­sia­me teis­mo po­sė­dy­je Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Šiau­lių rū­mų po­sė­dy­je tei­sė­ja nu­spren­dė ma­mos ir jos ad­vo­ka­to pra­šy­mą ten­kin­ti tik iš da­lies – vie­to­je vie­no va­lan­dos sa­vai­ti­nio pa­si­ma­ty­mo su vai­kais lei­do ma­mai du kar­tus per sa­vai­tę pa­si­ma­ty­ti su sa­vo vai­kais, da­ly­vau­jant Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tui. Teis­mo nu­tar­tis ne­skun­džia­ma.

In­for­muo­ja­ma, jog teis­mas, at­si­žvelg­da­mas į ma­ža­me­čių nu­ken­tė­ju­sių­jų in­te­re­sus ir ki­tas by­lo­je nu­sta­ty­tas fak­ti­nes ap­lin­ky­bes, į tai, kad kal­ti­na­mą­ją ir nu­ken­tė­ju­siuo­sius sie­ja ar­ti­mi ry­šiai, o bau­džia­mo­ji by­la dar nė­ra baig­ta, ma­no, jog nė­ra iš­ny­kę kar­do­mo­sios prie­mo­nės sky­ri­mo są­ly­gos ir pa­grin­dai. Ta­čiau teis­mas at­si­žvel­gia ir į tai, kad mo­te­ris yra nu­ken­tė­ju­sių­jų mo­ti­na, vai­kai yra ma­ža­me­čiai. Be to, vai­kų ma­mai tė­vų val­džia nė­ra ap­ri­bo­ta, nes ci­vi­li­nė by­la yra su­stab­dy­ta. Teis­mas ak­cen­ta­vo, kad yra la­bai svar­bu, jog vai­kai vi­siš­kai ne­pra­ras­tų ry­šių su mo­ti­na.

Teis­mas bai­gė nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­ją by­lą, ta­čiau nuo­spren­džio dar teks pa­lauk­ti. Jį skelbs tik va­sa­rio 28 die­ną.

Smur­tą pa­ty­rė ir li­go­ni­nė­je?

Ma­ma teis­mo nu­tar­ti­mi bu­vo nu­si­vy­lu­si. Su­si­ti­ki­mus su Vil­niu­je pas tė­vą šiuo me­tu gy­ve­nan­čiu jau­nes­niuo­ju sū­nu­mi ji ir taip yra pri­vers­ta re­tin­ti su­si­ti­ki­mus. Anot ma­mos, to pra­šo ber­niu­ko mo­ky­to­ja, psi­cho­lo­gė. Po to­kių su­si­ti­ki­mų vai­kas pa­ti­ria di­džiu­lį stre­są – ver­žia­si į ma­mos ma­ši­ną, no­ri va­žiuo­ti na­mo, pyks­ta. Tai at­si­lie­pia pir­mo­kui mo­kyk­lo­je. Pas­ku­ti­nį kar­tą ji ber­niu­ką lan­kė Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se.

Pa­si­ma­ty­mai su vy­res­niuo­ju sū­nu­mi vyks­ta Šiau­lių glo­bos na­muo­se, kur jį at­ve­ža glo­bė­ja. Nuo Ka­lė­dų jis bu­vo pa­gul­dy­tas į psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nę, iš ku­rios iš­leis­tas šia sa­vai­tę.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad su­si­ti­ki­mo me­tu ber­niu­kas tei­gė, jog jį li­go­ni­nė­je mu­šė sa­ni­ta­ras – su­da­vė į gal­vą, kak­lą, va­di­no įvai­riais žo­džiais, o kad bū­tų ra­mes­nis jam su­leis­da­vo vais­tų. Vai­kas aiš­ki­no, kad taip bu­vo el­gia­ma­si ne su juo vie­nu, ta­čiau kol gu­lė­jo li­go­ni­nė­je apie tai pra­bil­ti bi­jo­jo.

Ka­dan­gi ma­mos su­si­ti­ki­muo­se su vai­ku da­ly­vau­ja ir vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tas, jis pa­ra­šė po­li­ci­jai raš­tą, ku­ria­me in­for­ma­vo apie vai­ko pa­tir­tą smur­tą.

Šiau­lių vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai Gai­lu­tė Smag­riū­nie­nė in­for­ma­vo, kad po­li­ci­ja ap­klau­sė ber­niu­ko ma­mą, tiks­li­na gau­tą in­for­ma­ci­ją. Spren­di­mas dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo dar ne­priim­tas.

Si­tua­ci­ja pik­ti­na me­rą

Į šios šei­mos is­to­ri­ją su­rea­ga­vo ir Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. Jis su­si­kvie­tė at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų su­si­ti­ki­mą, ta­čiau Šiau­lių ap­skri­ties vai­ko tei­sų ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Do­na­tas Ža­ka­ris su­si­ti­ki­me ne­da­ly­va­vo, taip pat ne­de­le­ga­vo ir at­sto­vo, ga­lin­čio paaiš­kin­ti si­tua­ci­ją.

Po­sė­džio da­ly­vius be­ne la­biau­siai ste­bi­mo fak­tas, kad abu vai­kai paim­ti iš šei­mos be­veik dve­jus me­tus, nors ir ne­bu­vo nu­sta­ty­ta aukš­tos ri­zi­kos veiks­nių, ku­rių pa­grin­du rei­kė­tų atim­ti vai­kus.

„Šiau­liai no­ri iš­lik­ti jau­kus mies­tas šei­moms, ga­lin­tis joms pa­siū­ly­ti pa­trauk­lią ir sau­gią gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką, to­dėl mes vi­si tu­ri­me pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už pa­da­ry­tą ža­lą ne tik konk­re­čiai šei­mai, bet ir vi­siems gy­ven­to­jams, ku­rie yra bau­gi­na­mi to­kiais įvy­kiais. Vi­si šios si­tua­ci­jos da­ly­viai – iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­ja, teis­mas, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, Vai­kų glo­bos na­mai – dir­bo for­ma­liai, pa­mirš­da­mi žmo­giš­ku­mą, to pa­sek­mė – be­veik dve­jus me­tus skriau­džia­mi vai­kai ir jų ma­ma. Vi­si tu­ri­me pa­si­steng­ti, kad sis­te­ma bū­tų žmo­giš­ka, o to­kio po­bū­džio by­los bū­tų spren­džia­mos ypač grei­tai,“ – su­si­ti­ki­mo me­tu pa­brė­žė Šiau­lių me­ras.

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad to­kio­se si­tua­ci­jo­se sa­vi­val­dy­bėms pa­lie­ka­mas tik ste­bė­to­jo vaid­muo. Me­ras įsi­ti­ki­nęs, kad bū­ti­na per­žiū­rė­ti spren­di­mus dėl vai­ko tei­ses sau­gan­čios tar­ny­bos cent­ra­li­za­vi­mo ir pa­val­du­mo per­da­vi­mo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai.