Girta motina išėjo ir pamiršo vaikus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ar vai­kams gy­ven­ti na­muo­se vi­sa­da yra sau­gu? Po­li­ci­ja sa­ko, kad smur­to at­ve­jų pa­si­tai­ko ne taip jau re­tai, to­dėl dė­ko­ja pi­lie­tiš­kiems gy­ven­to­jams už pra­ne­ši­mus.
Sek­ma­die­nio po­pie­tę Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­ja su­lau­kė ano­ni­mi­nio pra­ne­ši­mo apie gir­tau­jan­čią ir tri­jų ma­ža­me­čių vai­kų ne­pri­žiū­rin­čią mo­ti­ną.

Pa­rei­gū­nai, vos ga­vę pra­ne­ši­mą, nu­vy­ko į pra­ne­šė­jo nu­ro­dy­tus na­mus – Rad­vi­liš­ky­je esan­čią J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vę. Trys vai­kai, iš ku­rių jau­niau­siam – vos pu­sant­ro mė­ne­sio, o vy­riau­siam – dve­ji, na­muo­se ras­ti vie­ni. Pa­tal­po­se bu­vo šal­ta.

Ant dvi­me­čio vei­do po­li­ci­nin­kai pa­ste­bė­jo su­ža­lo­ji­mus – mė­ly­nių ir krau­jos­ru­vų. Į įvy­kio vie­tą ne­del­siant bu­vo iš­kvies­ti vai­ko tei­sių gy­nė­jai.

Spė­ja­ma, kad al­ko­ho­lį la­biau nei vai­kus my­lin­ti mo­ti­na prieš ma­žiu­ką ga­lė­jo smur­tau­ti. Ga­li bū­ti ir tai, kad ne­pri­žiū­rė­tas vai­kas kri­to ir su­si­ža­lo­jo pa­ts. Ku­ris spė­ji­mas pa­si­tvir­tins, tu­rė­tų paaiš­kė­ti po ty­ri­mo, ku­rį pra­dė­jo po­li­ci­ja, me­tu.

23 me­tų mo­ti­na su­ras­ta, jai nu­sta­ty­tas 0,95 pro­mi­lės gir­tu­mas. Ji už­da­ry­ta į areš­ti­nę. Rad­vi­liš­kie­tei dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo gre­sia lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų me­tų.

Vi­si trys ma­žy­liai svei­ka­tos pa­tik­rai iš­ga­ben­ti į li­go­ni­nę. Aiš­ki­na­ma­si, kiek lai­ko jie ga­lė­jo pra­leis­ti vie­ni ne­šil­do­mo­se pa­tal­po­se.

Anot spe­cia­lis­tų, rad­vi­liš­kie­tė po­li­ci­jai ži­no­ma. Ži­no­ma ji ir Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos spe­cia­lis­tams. Šei­mą dėl įgū­džių sto­kos glo­bo­jo Rad­vi­liš­kio bend­ruo­me­nės pa­ra­pi­jos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras.

Ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų bū­ti nu­sta­ty­tas ma­ža­me­čių grės­mės ly­gis na­muo­se. Ta­da vai­ko tei­sių gy­nė­jai ir tu­rė­tų tar­ti žo­dį, ar vai­kams na­muo­se yra sau­gu.

Komentarai

gegutems     Tre, 2019-12-04 / 15:28
tikriausiai tokioms motinoms reikia padidinti vaiko pinigus.Seimunai paskubekit.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.