Vaikai norėjo sužinoti daugiau apie pareigas

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Vai­kai klau­sė, ar tei­sin­ga, kad už na­mų tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mą jiems ap­ri­bo­ja­mos pra­mo­gos, iš­vy­kos.
Jo­niš­kio ra­jo­no vai­ko ir šei­mos ge­ro­vės cent­ro bend­ruo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se au­gan­tys vai­kai do­mė­jo­si ne tik vai­kų tei­sė­mis, bet ir pa­rei­go­mis. Paaug­liams bu­vo smal­su iš­girs­ti apie vai­kų pa­rei­gas na­muo­se, mo­kyk­lo­je, gat­vė­je, vai­kų at­sa­ko­my­bę už pa­da­ry­tus nu­si­žen­gi­mus.

"Bend­ruo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se gy­ve­na skir­tin­go am­žiaus vai­kai. Jie tu­ri mo­kė­ti ras­ti bend­rą kal­bą ne tik tar­pu­sa­vy­je, bet ir su dar­buo­to­jais, ne ma­žiau svar­bu, kad vai­kai su­tar­tų ir su kai­my­nais, gy­ven­vie­tės bend­ruo­me­ne, kad įsi­lie­tų į ją. O tam rei­kia ži­no­ti ne tik sa­vo tei­ses, bet ir pa­rei­gas bei at­sa­ko­my­bę už rim­tes­nes iš­dai­gas", – sa­ko Jo­niš­kio ra­jo­ne dir­ban­ti Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tė Dan­guo­lė Rep­šie­nė.

Te­ma apie at­sa­ko­my­bę ypač su­do­mi­no paaug­lius. Su­si­ti­ki­mo pra­džio­je vai­kai reiš­kė nuo­mo­nę, kad at­sa­ko­my­bės iš jų ne­ga­li­ma rei­ka­lau­ti, kad už vis­ką at­sa­ko so­cia­li­niai dar­buo­to­jai ar­ba glo­bė­jai. Vai­ko tei­sių gy­nė­jai ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai paaiš­ki­no, kad ir ne­pil­na­me­tis ga­li at­sa­ky­ti už sa­vo nu­si­žen­gi­mus ir net pa­da­ry­tą ma­te­ria­li­nę ža­lą ar ad­mi­nist­ra­ci­nius pa­žei­di­mus. Vai­kai klau­sė, nuo ke­le­rių me­tų ne­pil­na­me­tis yra at­sa­kin­gas už sa­vo veiks­mus.

"Vai­kams paaiš­kin­ta, kad vy­res­niems nei 16-kos me­tų paaug­liams jau ga­li bū­ti tai­ko­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė. Jei­gu vy­res­nis nei 16-kos me­tų paaug­lys bend­ruo­me­ni­niuo­se glo­bos na­muo­se ty­čia iš­dau­žė lan­gą, jis pa­ts at­sa­ko už sa­vo el­ge­sį, taip pat, jei­gu paaug­lys tu­ri pa­ja­mų, ža­la ga­li bū­ti iš­skai­čiuo­ta iš jo", – sa­ko spe­cia­lis­tė D. Rep­šie­nė.

Vai­kai klau­sė, ar tei­sin­ga, kad už na­mų tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mą jie yra draus­mi­na­mi – ap­ri­bo­ja­mos pra­mo­gos, iš­vy­kos. Vai­kams pri­min­ta, kad jie tu­ri tiek pat pa­rei­gų, kiek ir tei­sių, o už pa­rei­gų ne­vyk­dy­mą vi­si su­si­du­ria su ko­kio­mis nors draus­mi­nan­čio­mis prie­mo­nė­mis.

Su vai­kais kal­bė­ta ir apie pa­rei­gą sau­go­ti svei­ka­tą. Pas­te­bė­ta, kad vai­kai kar­tais iki pa­ry­čių žai­džia žai­di­mus te­le­fo­nais, su­si­ra­ši­nė­ja ži­nu­tė­mis, to­dėl ne­pa­kan­ka­mai pa­mie­ga, tai ry­tą sun­ku kel­tis, mo­kyk­lo­je sun­ku su­si­kaup­ti, skau­da gal­vą.

Kad nuo­šir­dus po­kal­bis vai­kams bu­vo la­bai rei­ka­lin­gas pa­ro­dė pa­tys vai­kai. Jie pa­sa­ko­jo, kaip se­ka­si mo­kyk­lo­je, apie sa­vo lais­va­lai­kį, užim­tu­mą, tar­pu­sa­vio san­ty­kius, klau­sė pa­ta­ri­mų. So­cia­li­niai dar­buo­to­jai, pri­žiū­rin­tys glo­bo­ti­nius, dis­ku­ta­vo ak­tua­liais klau­si­mais apie vai­kų prie­žiū­rą, at­sa­ko­my­bę už ne­tin­ka­mą el­ge­sį.

Be vai­ko tei­sių gy­nė­jų su­si­ti­ki­me su bend­ruo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se gy­ve­nan­čiais vai­kais da­ly­va­vo ir Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai Dai­na Ka­mins­kie­nė ir Si­gi­tas Pet­rai­tis, tar­pins­ti­tu­ci­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo koor­di­na­to­rė Eg­lė Da­ma­la­kai­tė, Jo­niš­kio ra­jo­no vai­ko ir šei­mos ge­ro­vės cent­ro di­rek­to­rė Rai­mon­da Do­vil­tie­nė, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Dai­va Brie­die­nė.

Komentarai

kike    Šeš, 2019-11-16 / 09:14
Dabar vaikai, daugiau sužinoję apie savo pareigas ir atsakomybę, tapo geručiais? Nejuokinkit su tokiais renginiais. Jie tik pasitikslino, kad už nieką neatsakys.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.