"Busturo" pirkimai žlunga vienas po kito

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Šie "SG du­jos" au­to­bu­sai, sam­dy­tų "Bus­tu­ro" vai­ruo­to­jų par­vai­ruo­ti į Pa­ne­vė­žį su­kė­lė įta­ri­mų, kad jie par­va­ry­ti "Bus­tu­rui" dar prieš jam pa­skel­biant kon­kur­są.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės val­do­mai ak­ci­nei bend­ro­vei "Bus­tu­ras" ne­pa­vy­ko pra­slys­ti pro Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos dė­me­sį ir įsi­gy­ti 20 nau­do­tų au­to­bu­sų pa­žei­džiant įsta­ty­mus bei ga­li­mai iš anks­to su­si­ta­rus su tie­kė­ju. VPT įpa­rei­go­jo įmo­nę nu­trauk­ti ne­skaid­rų pir­ki­mą. Tai jau ant­ras kon­kur­sas šį mė­ne­sį, ku­rį VTP "Bus­tu­rą" įpa­rei­go­jo nu­trauk­ti. Užuot su­si­rū­pi­nu­si įmo­nės da­ro­mais pa­žei­di­mais Sa­vi­val­dy­bė ją gi­na.

Tas pa­ts tie­kė­jas ir au­to­bu­sų pa­rū­pin­tų, ir du­jų įpil­tų

Praė­ju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pra­dė­jo pa­tik­ri­ni­mą dėl dvie­jų įta­ri­mų su­kė­lu­sių vie­šų­jų pir­ki­mų, ku­riuos or­ga­ni­za­vo "Bus­tu­ras" – „Ne­nau­jų trans­por­to prie­mo­nių (au­to­bu­sų) pir­ki­mas“ ir „Gam­ti­nių du­jų, su­spaus­tų iki 220 bar slė­gio, tie­kia­mų per sta­cio­na­rų gam­ti­nių du­jų tech­no­lo­gi­nių įren­gi­mų komp­lek­są (su už­pil­dy­mo įran­ga), pri­tai­ky­tą au­to­bu­sų du­jų ba­lio­nų re­zer­vua­rų pil­dy­mui pir­ki­mas“.

Kiek anks­čiau VPT Ri­zi­kų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Lai­mis Kuk­lie­rius ko­men­ta­vo, kad įta­ri­mų su­kė­lė tai, jog abiems pir­ki­mams pa­siū­ly­mus pa­tei­kė tik vie­nas ir tas pa­ts tie­kė­jas, nors pir­ki­mų ob­jek­tai iš es­mės sky­rė­si. Tar­ny­ba nu­spren­dė įver­tin­ti pro­ce­dū­ras.

VPT nu­sta­tė, kad "Bus­tu­ras" dirb­ti­nai ri­bo­jo kon­ku­ren­ci­ją, o 440 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės nau­do­tų au­to­bu­sų pir­ki­mo kon­kur­so są­ly­gos bu­vo su­ra­šy­tos taip, kad jas ati­ti­ko tik vie­nin­te­liai MAN A21 au­to­bu­sai. Pa­siū­ly­mą įsi­gy­ti bū­tent to­kius au­to­bu­sus pa­tei­kė tik vie­nas tie­kė­jas – UAB „SG du­jos“. Ta pa­ti įmo­nė vie­nin­te­lė da­ly­va­vo ir gam­ti­nių du­jų pir­ki­me, ku­rį VPT jau praė­ju­sią sa­vai­tę pa­va­di­no "kon­kur­so imi­ta­ci­ja" ir įpa­rei­go­jo nu­trauk­ti.

Tar­ny­bos eks­per­tai kons­ta­ta­vo, kad 20 au­to­bu­sų tu­rė­jo bū­ti per­ka­mi da­li­mis, ne­pri­si­ri­šant prie vie­no tie­kė­jo. Ne­nau­jos trans­por­to prie­mo­nės ga­li bū­ti įsi­gy­ja­mos tik ant­ri­nė­je rin­ko­je pa­gal to lai­ko­tar­pio pa­siū­lą – pa­pras­tai pa­gal tuo me­tu vyks­tan­čius trans­por­to prie­mo­nių nu­ra­šy­mus iš ki­tų au­to­bu­sų par­kų.

To­dėl tar­ny­ba lai­ko ne­ra­cio­na­liu pri­si­ri­ši­mą prie vie­nos au­to­bu­so mar­kės ir vie­no ga­min­to­jo. Ver­tin­to­jų neį­ti­ki­no "Bus­tu­ro" ar­gu­men­tai, kad vie­nos mar­kės au­to­bu­sų eksp­loa­ta­ci­ja pi­ges­nė, ne­rei­kia ap­mo­ky­ti dar­buo­to­jų.

"Per­kan­ty­sis su­bjek­tas sa­vo au­to­bu­sų par­ke šiuo me­tu nau­do­ja apie 10 ga­min­to­jų au­to­bu­sus, to­dėl jau da­bar mo­ka už priei­gą prie duo­me­nų ba­zės ga­min­to­jams ar­ba jų at­sto­vams bei jau tu­rė­jo bū­ti ap­mo­kęs už re­mon­tą at­sa­kin­gus sa­vo dar­buo­to­jus", – ra­šo­ma ver­ti­ni­mo iš­va­do­je.

Au­to­bu­sus par­si­va­rė prieš pa­skel­biant kon­kur­są

Tar­ny­ba kons­ta­ta­vo, kad UAB "SG du­jos" siū­lo­mus au­to­bu­sus įsi­gi­jo dar prieš pa­skel­biant kon­kur­są.

"Pa­žy­mė­ti­na, kad re­mian­tis pa­ties tie­kė­jo pa­teik­to­mis tran­zi­ti­nių nu­me­rių kor­te­lių ko­pi­jo­mis, mi­nė­tus au­to­bu­sus jis įsi­gi­jo ir per kai­my­ni­nės vals­ty­bės te­ri­to­ri­ją trans­por­ta­vo 2019 m. spa­lio mė­ne­sį t. y., dar prieš pa­skel­biant apie pir­ki­mą, kas tar­ny­bos nuo­mo­ne, lei­džia spręs­ti apie ga­li­mus išanks­ti­nius su­si­ta­ri­mus", – pa­žy­mė­ta ver­ti­ni­mo iš­va­do­je.

Ne­se­niai ra­šė­me, kad "Bus­tu­ro" vai­ruo­to­jai pri­va­čiu už­sa­ky­mu par­va­rė iš Ry­gos apie 20 nau­do­tų šve­diš­kų MAN au­to­bu­sų. Ke­li ne­va­žiuo­jan­tys au­to­bu­sai esą bu­vo par­vež­ti "Bus­tu­ro" tra­lu. Tik šie au­to­bu­sai ne­bu­vo at­va­ry­ti į Šiau­lius, o pa­lik­ti Pa­ne­vė­žy­je.

"Bus­tu­ro" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vai­das Sei­rac­kas ta­da pa­tvir­ti­no, jog įmo­nės vai­ruo­to­jai au­to­bu­sus par­va­rė.

"UAB „Bus­tu­ras“ tei­kia ne tik ve­ži­mo, bet ir ki­tas, ko­mer­ci­nes pa­slau­gas, to­kias kaip tech­ni­nė pa­gal­ba, vai­ruo­to­jų, au­to­bu­sų, nuo­mos ir ki­tas. Už vi­sas "Bus­tu­ro" tei­kia­mas pa­slau­gas yra iš­ra­šo­mos są­skai­tos fak­tū­ros. Prii­mant už­sa­ky­mą pa­slau­gai už­sa­ko­vas nė­ra įpa­rei­go­tas paaiš­kin­ti, kaip ir "Bus­tu­ras" iš­siaiš­kin­ti, ko­kios konk­re­čiai trans­por­to prie­mo­nės bus ga­be­na­mos (vai­ruo­ja­mos)", – tei­gė V. Sei­rac­kas.

Anot va­do­vo, spa­lio mė­ne­sį UAB „Bus­tu­ras“ tu­rė­jo ko­mer­ci­nius už­sa­ky­mus iš Ry­gos tech­ni­nės pa­gal­bos ir vai­ruo­to­jų pa­slau­goms. Už su­teik­tas pa­slau­gas už­sa­ko­vui są­skai­tos iš­ra­šy­tos ir už­sa­ko­vų ap­mo­kė­tos. Kas bu­vo už­sa­ko­vas V. Sei­rac­kas nein­for­ma­vo.

Per 20 šių au­to­bu­sų iš­ri­kiuo­ti gre­ta Pa­ne­vė­žio au­to­bu­sų par­ko. Šios įmo­nės va­do­vas pa­tvir­ti­no, kad šie au­to­bu­sai nė­ra skir­ti Pa­ne­vė­žio au­to­bu­sų par­kui.

Nors tei­gia­ma, kad au­to­bu­sai yra šve­diš­ki, jie yra su lat­viš­kais nu­me­riais.

UAB "SG du­jos" va­do­vas Vi­das Kor­sa­kas ne­nei­gė, kad tai jo va­do­vau­ja­mos įmo­nės au­to­bu­sai.

"Mes tu­ri­me dau­giau nei 20 au­to­bu­sų. Mū­sų ei­na skel­bi­mai, mes juos par­duo­da­me ir už vi­sai ki­tą kai­ną. Šiuo me­tu mes par­duo­si­me juos tiems, ku­rie mums su­mo­kės di­džiau­sią kai­ną. Jie pa­leis­ti į lais­vą rin­ką", – aiš­ki­no V. Kor­sa­kas.

Pak­lau­sus, ko­dėl jie su lat­viš­kai nu­me­riais, ga­vo­me at­sa­ky­mą:

"O ko­dėl tai jus jau­di­na? To­kia yra ga­be­ni­mo tvar­ka. Jie nė­ra iš Lat­vi­jos", – tvir­ti­no įmo­nės va­do­vas.

Jo tei­gi­mu, ant­ri­nė­je rin­ko­je nė­ra ge­rų nau­do­tų du­ji­nių au­to­bu­sų, ka­dan­gi dėl kli­ma­to kai­tos vie­nas iš pa­grin­di­nių šio pro­ce­sų as­pek­tų – trans­por­to trans­for­ma­vi­mas nau­do­jant al­ter­na­ty­vų ku­rą. Vie­na iš il­giau­sių per­spek­ty­vų yra me­ta­nas – gam­ti­nės du­jos.

V. Kor­sa­kas sa­kė dar ne­ži­nąs, ar "SG du­jos" da­ly­vaus vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­se, jei UAB "Bus­tu­ras" jį skelbs iš nau­jo. Spren­di­mą priims ta­da, kai kon­kur­sas bus pa­skelb­tas.

In­for­ma­ci­jos ne­ži­no, bet įmo­nę gi­na

Pap­ra­šius pa­ko­men­tuo­ti įsta­ty­mus pa­žei­džian­čius "Bus­tu­ro" vie­šuo­sius pir­ki­mus, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pra­ne­šė, kad gerb­da­ma Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą "Bus­tu­ro" va­do­vy­bė nu­trau­kė pir­ki­mą, kaip bu­vo rei­ka­lau­ja­ma, tai­so pir­ki­mo są­ly­gas pa­gal nu­ro­dy­tus kri­te­ri­jus ir pro­ce­dū­ras pra­dės iš nau­jo.

"Jei­gu kon­kur­so są­ly­gos bū­tų pri­tai­ky­tos konk­re­čiam X da­ly­viui, ta­da bū­tų pa­žei­di­mas. Bet to­kių ar­gu­men­tų, kad kon­kur­so są­ly­gos bū­tų pri­tai­ky­tos vie­nam nė­ra", – įsi­ti­ki­nęs Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Di­rek­to­rius, ma­tyt, ne­bu­vo in­for­muo­tas, kad ver­ti­ni­mo iš­va­do­se tei­gia­ma: "Iš­nag­ri­nė­jus Eu­ro­po­je po­pu­lia­riau­sių ga­min­to­jų (...) skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją apie 2009-2019 me­tais ga­min­tus au­to­bu­sus, ma­ty­ti, kad vi­sus tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mus ati­tin­ka tik MAN Truck & Bus SE ga­min­ti A21 mo­de­lio (skir­tin­goms rin­koms, skir­tin­gi pa­va­di­ni­mai) au­to­bu­sai, va­ro­mi su­spaus­to­mis gam­ti­nė­mis du­jo­mis".

Ne­bu­vo A. Bar­tu­lis gir­dė­jęs ir apie tai, kad VPT su­rink­ta in­for­ma­ci­ja jai lei­džia spręs­ti apie ga­li­mus išanks­ti­nius su­si­ta­ri­mus, vy­ku­sius dar prieš kon­kur­so pa­skel­bi­mą.

Di­rek­to­rius aiš­ki­no, kad nuo­lat do­mi­si "Bus­tu­ro" pir­ki­mų si­tua­ci­ja, ta­čiau įmo­nę gi­na. Jis tei­gė, kad ir dau­giau ins­ti­tu­ci­jų ga­vo ano­ni­mi­nius skun­dus dėl įmo­nės veik­los, ta­čiau ver­ti­na juos kaip kon­ku­ren­ci­nę ko­vą.

Per­nai au­to­bu­sai pirk­ti taip pat pa­žei­džiant įsta­ty­mus

2019 me­tų lapk­ri­tį VPT įver­ti­no ir praė­ju­sių me­tų pra­džio­je pirk­tų 15 nau­do­tų au­to­bu­sų pir­ki­mo pro­ce­dū­ras bei nu­sta­tė, kad "Bus­tu­ras" du kar­tus, pa­si­ra­šy­da­mas pa­pil­do­mus su­si­ta­ri­mus su tie­kė­ju "BTS Vil­nius" pra­tę­sė pre­kių pri­sta­ty­mo ter­mi­ną, tai yra pa­kei­tė su­tar­tį, tie­kė­jui nu­sta­tant pa­lan­kes­nes są­ly­gas.

Tei­gia­ma, kad taip įmo­nė at­li­ko es­mi­nį su­tar­ties pa­kei­ti­mą ir pa­žei­dė įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mus – neuž­tik­ri­no skaid­ru­mo prin­ci­po bei vie­šų­jų pir­ki­mų tiks­lo – ra­cio­na­laus lė­šų nau­do­ji­mo.

Tar­ny­ba pri­pa­ži­no, kad su­tar­tis tu­rė­tų bū­ti nu­trauk­ta, ta­čiau ji tuo me­tu jau bu­vo be­veik įvyk­dy­ta, ne­pris­ta­ty­tas bu­vo tik vie­nas iš 15 au­to­bu­sų, to­dėl ap­si­ri­bo­jo ver­ti­ni­mu.