Šiandien - Merkurijaus tranzitas Saulės disku

As­me­ni­nė iliustr.
Mer­ku­ri­jaus tran­zi­tas įvyks­ta vos 13 kar­tų per šimt­me­tį.
Šiandien, lapk­ri­čio 11 die­ną, jei leis oras, ga­lė­si­me ste­bė­ti re­tą ast­ro­no­mi­nį reiš­ki­nį – Mer­ku­ri­jaus tran­zi­tą Sau­lės dis­ku.

"Mer­ku­ri­jaus tran­zi­tas įvyks­ta vos 13 kar­tų per kiek­vie­ną šimt­me­tį, – sa­ko ast­ro­no­mas Va­cys Jan­kus, Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro ast­ro­fi­zi­kų bū­re­lio va­do­vas. – Ki­tas toks įvy­kis nu­ma­to­mas tik 2032 me­tų lapk­ri­čio 13 die­ną."

Šiau­lių uni­ver­si­te­to ob­ser­va­to­ri­jo­je (P.Vi­šins­kio g. 25, 803 kab.) ast­ro­no­mo ini­ci­juo­tas ne­mo­ka­mas ste­bė­ji­mo ren­gi­nys pra­si­dės nuo 14.30 iki 16.30 va­lan­dos (jei­gu bus tin­ka­mas oras).

Pir­ma­die­nį Sau­lės dis­ku Mer­ku­ri­jus pra­slinks kaip ma­žas juo­das taš­kas. Tran­zi­tas bus ma­to­mas Af­ri­ko­je, An­tark­ti­do­je, Eu­ro­po­je, Pie­tų ir Šiau­rės Ame­ri­ko­se.

Mer­ku­ri­jaus tran­zi­tą Šiau­liuo­se Lie­tu­vos lai­ku ga­li­ma ste­bė­ti to­kia ei­ga:

14.35 val. – pir­mas kon­tak­tas: Mer­ku­ri­jus ma­to­mas kaip juo­das taš­kas "pa­lie­čian­tis" Sau­lės dis­ką.

14.37 val. – ant­ras kon­tak­tas: Mer­ku­ri­jus yra ma­to­mas ant Sau­lės dis­ko prie pat jos kraš­to.

16.20 val. – Mer­ku­ri­jus ma­to­mas ar­čiau­siai Sau­lės dis­ko cent­ro.

16.22 val. – Mer­ku­ri­jaus tran­zi­tas te­be­vyks­ta Sau­lei lei­džian­tis.

17. 20 val. – di­džiau­sia Mer­ku­ri­jaus tran­zi­to fa­zė – ne­ma­to­ma, Sau­lė nu­si­lei­du­si.

Ast­ro­no­mas per­spė­ja, jog stip­ri sau­lės švie­sa ga­li ne­grįž­ta­mai su­ža­lo­ti akis, to­dėl ne­ga­li­ma žiū­rė­ti į Sau­lę pro žiū­ro­nus ar te­les­ko­pą, ne­ga­li­ma ste­bė­ti tran­zi­to per aki­nius nuo sau­lės, ne­ga­li­ma ste­bė­ti per at­si­tik­ti­nius filt­rus.

"Ne­žiū­rė­ki­te į Sau­lę tie­sio­giai – tai la­bai pa­vo­jin­ga. Ge­riau Sau­lės vaiz­dą su­pro­jek­tuo­ti po­pie­riaus la­pe ar­ba nau­do­ti spe­cia­lius filt­rus, su­lai­kan­čius di­džią­ją da­lį net tik ma­to­mų, bet ir ne­ma­to­mų (UV, IR) spin­du­lių", – sa­ko V. Jan­kus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.