Jaunieji astronomai stebėjo Merkurijaus tranzitą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Moks­lei­viai, iš­si­ne­šę te­les­ko­pą, ir ant ob­ser­va­to­ri­jos sto­go ban­dė "su­gau­ti" Sau­lės dis­ką ir juo slen­kan­tį Mer­ku­ri­jų.
Va­kar Šiau­lių uni­ver­si­te­to ob­ser­va­to­ri­jo­je jau­nie­ji ast­ro­no­mai iš Jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro rin­ko­si ste­bė­ti Mer­ku­ri­jaus tran­zi­to Sau­lės dis­ku. Ne­pai­sy­da­mi ne­pa­lan­kaus oro, jie ban­dė "gau­dy­ti" Sau­lę de­be­sų pro­per­šo­se.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
ŠU ob­ser­va­to­ri­jo­je re­to ast­ro­no­mi­nio reiš­ki­nio su­si­rin­ko ste­bė­ti Jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro ast­ro­no­mų bū­re­lis, va­do­vau­ja­mas sa­vo mo­ky­to­jo ast­ro­no­mo Va­cio Jan­kaus.

Lie­tu­vos lai­ku 14 va­lan­dą 35 mi­nu­tės Mer­ku­ri­jaus "taš­ke­lis" pri­si­lie­tė prie Sau­lės dis­ko ir po ke­lių mi­nu­čių ėmė lė­tai per jį slink­ti.

Dan­gų den­gę de­be­sys truk­dė įžiū­rė­ti Sau­lę pro ob­ser­va­to­ri­jos te­les­ko­pą. Bet moks­lei­viai iki pat Sau­lės lai­dos (16.30 val.) at­kak­liai ban­dė įžvelg­ti jos dis­ką. Jau­nie­ji ast­ro­no­mai ne­no­rė­jo ten­kin­tis tik tie­sio­gi­ne Mer­ku­ri­jaus tran­zi­to trans­lia­ci­ja per "You­tu­be".

Per ply­še­lį Sau­lę aki­mir­ką pa­vy­ko "pa­gau­ti", kai iš­si­ne­šė ant sto­go te­les­ko­pą "Sky-wat­cher".

16 va­lan­dą 20 va­lan­dą Mer­ku­ri­jus bu­vo ma­to­mas ar­čiau­siai Sau­lės dis­ko cent­ro, o vi­sas jo tran­zi­tas tru­ko iki 20 va­lan­dos 04 mi­nu­čių Lie­tu­vos lai­ku.

"Mer­ku­ri­jaus tran­zi­tas per Sau­lę įvyks­ta vos 13 kar­tų per kiek­vie­ną šimt­me­tį, – sa­ko ast­ro­no­mas Va­cys Jan­kus, Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro ast­ro­fi­zi­kų bū­re­lio va­do­vas. – Prieš tai jis vy­ko 2014 me­tais, o ki­tas vyks tik 2032 me­tų lapk­ri­čio 13 die­ną."

Mer­ku­ri­jus – ar­čiau­siai Sau­lės skrie­jan­ti Sau­lės sis­te­mos pla­ne­ta.

"Mer­ku­ri­jų, ku­ris žvaigž­dė­ta­me dan­gu­je ma­to­mas raus­vas, pa­na­šiai kaip Mar­sas, se­no­vės lie­tu­viai va­di­no Vai­vo­ra (Pa­ža­ri­nis)", – pri­me­na ast­ro­no­mas.

Pir­ma­die­nį Mer­ku­ri­jaus tran­zi­tas Sau­lės dis­ku bu­vo ma­to­mas Af­ri­ko­je, An­tark­ti­do­je, Eu­ro­po­je, Pie­tų ir Šiau­rės Ame­ri­ko­se.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO repr.
Mer­ku­ri­jaus "taš­ke­lis" ke­lią per Sau­lę pra­dė­jo 14 va­lan­dą 35 mi­nu­tės, o bai­gė 20 va­lan­dą 04 mi­nu­tės Lie­tu­vos lai­ku.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos