Reorganizacijos kirvis – dar vienoje mokykloje

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Juo­dei­kie­nė (de­ši­nė­je): "Per de­šimt­me­tį ra­jo­ne su­ma­žė­jo 2,6 tūks­tan­čio mo­ki­nių. Kai kur jų ma­žė­ja ir to­liau." Ša­lia – sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ju­di­ta Ste­po­na­vi­čie­nė.
Ma­žė­jant mo­ki­nių skai­čiui, kas­kart vis nau­jai Rad­vi­liš­kio ra­jo­no mo­ky­mo įstai­gai iš­ky­la reor­ga­ni­za­ci­jų grės­mė.
Šį­kart į po­li­ti­kų ma­lū­no gir­nas bu­vo pa­te­ku­sios Šau­ko­to ir Pa­kal­niš­kių mo­kyk­los. Iš jų pa­vy­ko pa­spruk­ti tik šau­ko­tiš­kiams.

Po­li­ti­kų ver­dik­tui – Pa­kal­niš­kių mo­kyk­la

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tų pa­reng­to­je ra­jo­no bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tink­lo ap­žval­go­je – ne­džiu­gi­nan­tys fak­tai: per pen­ke­rius pa­sta­ruo­sius me­tus ra­jo­no mo­kyk­lo­se su­ma­žė­jo dau­giau nei tūks­tan­čiu moks­lei­vių, prieš de­šimt­me­tį jų bu­vo 2,6 tūks­tan­čio dau­giau.

Sky­riaus tu­ri­mais duo­me­ni­mis, kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se mo­ki­nių ma­žės ir ar­ti­miau­siais moks­lo me­tais, to­dėl teks for­muo­ti jung­ti­nes kla­ses ir, jei ne­bus ima­ma­si prie­mo­nių, iš­lai­ky­ti pus­tuš­tes mo­kyk­las.

Sky­riaus ve­dė­jos Ge­no­vai­tės Juo­dei­kie­nės tei­gi­mu, ma­žai per­spek­ty­vų tu­ri Šiau­lė­nų Mar­ce­li­no Šikš­nio gim­na­zi­jos Šau­ko­to sky­rius ir Pa­kal­niš­kių pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Dėl to jų li­ki­mą nu­tar­ta ati­duo­ti į po­li­ti­kų ran­kas. Atei­ty­je esą ga­li tek­ti svars­ty­ti ir ki­tų ug­dy­mo įstai­gų li­ki­mą.

Pra­dė­jus svars­ty­ti Šau­ko­to ir Pa­kal­niš­kių mo­kyk­lų li­ki­mą, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos siū­ly­mas bu­vo toks: Šau­ko­to sky­rių nai­kin­ti ir šau­ko­tiš­kius vai­kus ve­žio­ti į Šiau­lė­nų Mar­ce­li­no Šikš­nio gim­na­zi­ją.

Pa­kal­niš­kių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą siū­ly­ta reor­ga­ni­zuo­ti į Še­du­vos gim­na­zi­jos sky­rių.

Ta­čiau vė­liau, jau pra­si­dė­jus ko­mi­te­tų po­sė­džiams, nai­kin­ti Šau­ko­to sky­rių bu­vo at­si­sa­ky­ta ir pa­lik­ta svars­ty­ti tik Pa­kal­niš­kių mo­kyk­los reor­ga­ni­za­ci­ja, nors, G. Juo­dei­kie­nės tei­gi­mu, abie­jų mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės raš­tu bu­vo pa­tei­ku­sios sa­vo pri­ta­ri­mus reor­ga­ni­za­ci­jai.

Gy­ven­to­jai – prieš reor­ga­ni­za­ci­ją

Ta­ry­bos po­sė­dy­je paaiš­kė­jo, jog su Pa­kal­niš­kių kai­mo bend­ruo­me­ne mo­kyk­los reor­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mai ne­bu­vo ap­tar­ti ir ji tam ne­pri­ta­rė. Tą po­sė­dy­je pa­reiš­kė Pa­kal­niš­kių ir Po­ciū­nų kai­mų gy­ven­to­jų de­le­guo­ta at­sto­vė, in­for­ma­vu­si, jog prieš reor­ga­ni­za­ci­ją pa­si­sa­kė per 300 pe­ti­ci­ją pa­si­ra­šiu­sių gy­ven­to­jų.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­si­sa­kiu­si mo­te­ris ti­ki­no, jog mo­kyk­los ta­ry­ba tė­vų su­kvie­tu­si net ne­bu­vo ir reor­ga­ni­za­ci­jos klau­si­mų su jais neap­ta­rė.

Pa­kal­niš­kie­tės tei­gi­mu, tė­vai ne­reiš­kia prie­kaiš­tų dėl mo­ky­mo ko­ky­bės jung­ti­nė­se kla­sė­se, o vai­kai šio­je mo­kyk­lo­je ne­si­jau­čia nu­skriaus­ti. Jie da­ly­vau­ja įvai­riuo­se kon­kur­suo­se, ren­gi­niuo­se ir pel­no už tai pa­dė­kas.

Mo­ki­nių skai­čiaus ma­žė­ji­mą, anot jos, ga­li lem­ti ir ne vie­ne­rius me­tus sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja apie mo­kyk­los už­da­ry­mą, jun­gi­mą. Esą dėl neaiš­kios mo­kyk­los atei­ties kai ku­rie tė­vai ne­bed­rįs­ta rink­tis šios mo­kyk­los.

"Ra­jo­nas su fi­nan­sais tvar­ko­si ge­rai ir lė­šų tu­ri. Ar bū­tų di­džiu­lė pro­ble­ma skir­ti lė­šų mo­kyk­los, o ne sky­riaus iš­lai­ky­mui? Ne­ga­li­ma griau­ti to, kas il­gus me­tus bu­vo puo­se­lė­ja­ma ir ku­ria­ma", – po­li­ti­kams kal­bė­jo pa­kal­niš­kie­tė.

Šiai nuo­mo­nei pri­ta­rė ir dau­giau gy­ven­to­jų, sa­vo nuo­mo­nę iš­reiš­ku­sių so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Pa­sak jų, Sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las yra vi­so­mis iš­ga­lė­mis iš­lai­ky­ti kai­muo­se ne tik mo­kyk­las, bet ir am­bu­la­to­ri­jas, ki­tas įstai­gas, no­rint, kad kai­mas ne­mir­tų.

Opo­zi­ci­ja siū­ly­mo ne­pa­lai­kė

"Ar pa­ge­rės vai­kų mo­ky­mo ko­ky­bė, jei jie bus ve­ža­mi į ki­tas mo­kyk­las? Ir kaip reor­ga­ni­za­ci­ja pri­si­dės prie mo­ky­mo ko­ky­bės? Ne ji pa­dės to pa­siek­ti. O gal no­ri­ma įteig­ti, jog kai­mo vai­kai pra­sčiau mo­ko­si?" – su ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tei­kia­mais ar­gu­men­tais ne­su­ti­ko opo­zi­ci­jo­je esan­ti Ta­ry­bos na­rė Zi­ta Žvi­kie­nė.

Ta­ry­bos na­rio K. Rač­kaus­kio tei­gi­mu, Pa­kal­niš­kių mo­kyk­lai bu­vo duo­tas per trum­pas ap­si­spren­di­mo lai­kas – vos sep­ty­nios die­nos, per ku­rias bu­vo neį­ma­no­ma šių klau­si­mų iš­sa­miai iš­dis­ku­tuo­ti ir priim­ti spren­di­mą.

Svars­tant Pa­kal­niš­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los reor­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mą, Ta­ry­bos na­riams bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją jo­je ir ga­li­mas per­spek­ty­vas.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus duo­me­ni­mis, šiais moks­lo me­tais Pa­kal­niš­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je mo­ko­si 65 mo­ki­niai. Pla­nuo­ja­ma, kad ki­tais moks­lo me­tais jų bus de­šim­čia ma­žiau.

Ki­tą­met čia ne­be­su­si­da­rys de­vin­to­kų kla­sė, nes jų liks tik še­ši, o vie­toj dvie­jų pra­di­nių kla­sių komp­lek­tų liks tik vie­nas, ku­ria­me mo­ky­sis vi­sų ke­tu­rių pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai.

Dar ki­tais me­tais de­vin­to­kų pa­kaks vie­nai kla­sei, čia ne­be­su­si­da­rys de­šim­to­kų kla­sė (skai­čiuo­ja­ma, kad jų liks tik še­ši) ir ne­be­bus ga­li­ma su­da­ry­ti jung­ti­nės penktokų–šeštokų kla­sės, nes jų bus tik sep­ty­ni.

Prob­le­ma šio­je mo­kyk­lo­je – ir neu­žim­tas va­do­vo eta­tas: šiuo me­tu mo­kyk­lai lai­ki­nai va­do­vau­ja pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja.

Bal­sa­vi­mo me­tu paaiš­kė­jo, jog Švie­ti­mo sky­riaus, o ne gy­ven­to­jų ir opo­zi­ci­jos ar­gu­men­tus pa­lai­kė Ta­ry­bos val­dan­čių­jų dau­gu­ma: ji bal­sa­vo už mo­kyk­los reor­ga­ni­za­ci­ją.

Mo­ki­nių ma­žė­ja ir ki­tur

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos G. Juo­dei­kie­nės tei­gi­mu, atei­ty­je ga­li tek­ti spręs­ti ir ki­tų ra­jo­no mo­kyk­lų bei sky­rių li­ki­mą. Įp­ras­tai tai ap­spren­džia­ma su­da­rant pen­ke­rių me­tų struk­tū­ri­nius pla­nus.

Ne­ko­kia si­tua­ci­ja yra V. Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jos Aukš­tel­kų sky­riu­je, kur mo­ko­si 13 iki­mo­kyk­li­nu­kų ir 10 įvai­raus am­žiaus pra­di­nu­kų. Vi­si pra­di­nu­kai mo­ko­si to­je pa­čio­je kla­sė­je.

10 iki­mo­kyk­li­nu­kų ir 10 pra­di­nu­kų – ir Bai­so­ga­los mo­kyk­los-dar­že­lio Skė­mių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je.

Švie­ti­mo sky­riaus duo­me­ni­mis, šiais moks­lo me­tais Šau­ko­to sky­riu­je mo­ko­si 33 mo­ki­niai. Jei si­tua­ci­ja ne­pa­si­keis, ki­tais moks­lo me­tais jų pri­skai­čiuo­ja­ma 30, dar ki­tais – 23.

"Jau da­bar, kad iš­lai­ky­tu­me du pra­di­nių ir du aukš­tes­nių kla­sių komp­lek­tus, pa­pil­do­mų lė­šų ten­ka skir­ti Sa­vi­val­dy­bei. Ki­tais moks­lo me­tais dvie­jų pra­di­nių kla­sių komp­lek­to čia ne­be­bus įma­no­ma su­komp­lek­tuo­ti, to­dėl vie­no­je jung­ti­nė­je kla­sė­je vie­nas mo­ky­to­jas tu­rės mo­ky­ti vie­ną ant­ro­ką, ke­tu­ris tre­čio­kus ir pen­kis ket­vir­to­kus. Dar po me­tų be­liks še­ši pra­di­nu­kai.

Jung­ti­nė­je penk­to­kų-šeš­to­kų kla­sė­je ki­tais moks­lo me­tais te­bū­tų 7 mo­ki­niai, to­dėl no­rint ją iš­lai­ky­ti, taip pat rei­kės ra­jo­no biu­dže­to pa­ra­mos", – skai­čia­vo ve­dė­ja.

Anot ve­dė­jos, dar vie­na pro­ble­ma – pe­da­go­gai: sun­ku ras­ti mo­ky­to­jų, ku­rie su­tik­tų dirb­ti tiek ma­žai dar­bo va­lan­dų.

"Is­to­ri­ką var­gais ne­ga­lais ra­do Jur­bar­ke – jis va­ži­nė­ja per ke­lias sa­vi­val­dy­bes ir Šau­ko­te dir­ba 0,16 eta­to. 0,16 eta­to dir­ban­ti geog­ra­fi­jos mo­ky­to­ja čia va­ži­nė­ja iš Ro­za­li­mo. Lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jo at­ran­ką te­ko skelb­ti du kar­tus, kol bu­vo pri­pra­šy­ta vie­ne­rius me­tus pa­dir­bė­ti jau ne­be­dir­ban­ti vie­tos mo­ky­to­ja", – sun­kias pe­da­go­gų, ku­rių ne­pil­nais eta­tais mo­kyk­lo­je dir­ba 17, paieš­kas var­di­jo G. Juo­dei­kie­nė.

Be pe­da­go­gų, dir­ba ir 10 ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo dar­buo­to­jų: kiem­sar­gis, sar­gai, va­ly­to­jos, vai­ruo­to­jas.

Šau­ko­to sky­riui vals­ty­bė ski­ria per 88 tūks­tan­čius eu­rų mo­ky­mo lė­šų, dar 28 tu­ri pri­dė­ti Sa­vi­val­dy­bė dėl ne­di­de­lio mo­ki­nių skai­čiaus, Sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mos ūkio lė­šos (ko­mu­na­li­nėms pa­slau­goms ir dar­bi­nin­kų at­ly­gi­ni­mams) su­da­ro dar 81 tūks­tan­tį.

Švie­ti­mo sky­rius pa­skai­čia­vo: iš­lai­ky­ti vie­ną mo­ki­nį Šau­ko­to sky­riu­je kai­nuo­ja per 5,6 tūks­tan­čio eu­rų, o, pa­vyz­džiui Rad­vi­liš­kio V. Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jo­je – 1,7 tūks­tan­čio.

Pa­sak G. Juo­dei­kie­nės, ar­ti­miau­siu me­tu ga­li­ma su­lauk­ti pa­kei­ti­mų ir ša­lies mas­tu – šiuo me­tu ga­li­mos nau­jo­vės yra per­duo­tos svars­ty­ti Vy­riau­sy­bei.

Tarp siū­lo­mų pa­kei­ti­mų – nuo penk­tos kla­sės ne­be­leis­ti jung­ti­nių kla­sių, o gim­na­zi­ja ga­lės bū­ti tik įstai­ga, tu­rin­ti pa­ra­le­li­nes kla­ses.

Tuo­met esą tek­tų įgy­ven­din­ti dar dau­giau reor­ga­ni­za­ci­jų, o gim­na­zi­jo­mis ra­jo­ne ga­lė­tų va­din­tis tik Še­du­vos, Liz­dei­kos ir Bai­so­ga­los mo­ky­mo įstai­gos.