Reorganizacijos kirvis – dar vienoje mokykloje

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Juo­dei­kie­nė (de­ši­nė­je): "Per de­šimt­me­tį ra­jo­ne su­ma­žė­jo 2,6 tūks­tan­čio mo­ki­nių. Kai kur jų ma­žė­ja ir to­liau." Ša­lia – sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ju­di­ta Ste­po­na­vi­čie­nė.
Ma­žė­jant mo­ki­nių skai­čiui, kas­kart vis nau­jai Rad­vi­liš­kio ra­jo­no mo­ky­mo įstai­gai iš­ky­la reor­ga­ni­za­ci­jų grės­mė.
Šį­kart į po­li­ti­kų ma­lū­no gir­nas bu­vo pa­te­ku­sios Šau­ko­to ir Pa­kal­niš­kių mo­kyk­los. Iš jų pa­vy­ko pa­spruk­ti tik šau­ko­tiš­kiams.

Po­li­ti­kų ver­dik­tui – Pa­kal­niš­kių mo­kyk­la

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tų pa­reng­to­je ra­jo­no bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tink­lo ap­žval­go­je – ne­džiu­gi­nan­tys fak­tai: per pen­ke­rius pa­sta­ruo­sius me­tus ra­jo­no mo­kyk­lo­se su­ma­žė­jo dau­giau nei tūks­tan­čiu moks­lei­vių, prieš de­šimt­me­tį jų bu­vo 2,6 tūks­tan­čio dau­giau.

Sky­riaus tu­ri­mais duo­me­ni­mis, kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se mo­ki­nių ma­žės ir ar­ti­miau­siais moks­lo me­tais, to­dėl teks for­muo­ti jung­ti­nes kla­ses ir, jei ne­bus ima­ma­si prie­mo­nių, iš­lai­ky­ti pus­tuš­tes mo­kyk­las.

Sky­riaus ve­dė­jos Ge­no­vai­tės Juo­dei­kie­nės tei­gi­mu, ma­žai per­spek­ty­vų tu­ri Šiau­lė­nų Mar­ce­li­no Šikš­nio gim­na­zi­jos Šau­ko­to sky­rius ir Pa­kal­niš­kių pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Dėl to jų li­ki­mą nu­tar­ta ati­duo­ti į po­li­ti­kų ran­kas. Atei­ty­je esą ga­li tek­ti svars­ty­ti ir ki­tų ug­dy­mo įstai­gų li­ki­mą.

Pra­dė­jus svars­ty­ti Šau­ko­to ir Pa­kal­niš­kių mo­kyk­lų li­ki­mą, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos siū­ly­mas bu­vo toks: Šau­ko­to sky­rių nai­kin­ti ir šau­ko­tiš­kius vai­kus ve­žio­ti į Šiau­lė­nų Mar­ce­li­no Šikš­nio gim­na­zi­ją.

Pa­kal­niš­kių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą siū­ly­ta reor­ga­ni­zuo­ti į Še­du­vos gim­na­zi­jos sky­rių.

Ta­čiau vė­liau, jau pra­si­dė­jus ko­mi­te­tų po­sė­džiams, nai­kin­ti Šau­ko­to sky­rių bu­vo at­si­sa­ky­ta ir pa­lik­ta svars­ty­ti tik Pa­kal­niš­kių mo­kyk­los reor­ga­ni­za­ci­ja, nors, G. Juo­dei­kie­nės tei­gi­mu, abie­jų mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės raš­tu bu­vo pa­tei­ku­sios sa­vo pri­ta­ri­mus reor­ga­ni­za­ci­jai.

Gy­ven­to­jai – prieš reor­ga­ni­za­ci­ją

Ta­ry­bos po­sė­dy­je paaiš­kė­jo, jog su Pa­kal­niš­kių kai­mo bend­ruo­me­ne mo­kyk­los reor­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mai ne­bu­vo ap­tar­ti ir ji tam ne­pri­ta­rė. Tą po­sė­dy­je pa­reiš­kė Pa­kal­niš­kių ir Po­ciū­nų kai­mų gy­ven­to­jų de­le­guo­ta at­sto­vė, in­for­ma­vu­si, jog prieš reor­ga­ni­za­ci­ją pa­si­sa­kė per 300 pe­ti­ci­ją pa­si­ra­šiu­sių gy­ven­to­jų.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­si­sa­kiu­si mo­te­ris ti­ki­no, jog mo­kyk­los ta­ry­ba tė­vų su­kvie­tu­si net ne­bu­vo ir reor­ga­ni­za­ci­jos klau­si­mų su jais neap­ta­rė.

Pa­kal­niš­kie­tės tei­gi­mu, tė­vai ne­reiš­kia prie­kaiš­tų dėl mo­ky­mo ko­ky­bės jung­ti­nė­se kla­sė­se, o vai­kai šio­je mo­kyk­lo­je ne­si­jau­čia nu­skriaus­ti. Jie da­ly­vau­ja įvai­riuo­se kon­kur­suo­se, ren­gi­niuo­se ir pel­no už tai pa­dė­kas.

Mo­ki­nių skai­čiaus ma­žė­ji­mą, anot jos, ga­li lem­ti ir ne vie­ne­rius me­tus sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja apie mo­kyk­los už­da­ry­mą, jun­gi­mą. Esą dėl neaiš­kios mo­kyk­los atei­ties kai ku­rie tė­vai ne­bed­rįs­ta rink­tis šios mo­kyk­los.

"Ra­jo­nas su fi­nan­sais tvar­ko­si ge­rai ir lė­šų tu­ri. Ar bū­tų di­džiu­lė pro­ble­ma skir­ti lė­šų mo­kyk­los, o ne sky­riaus iš­lai­ky­mui? Ne­ga­li­ma griau­ti to, kas il­gus me­tus bu­vo puo­se­lė­ja­ma ir ku­ria­ma", – po­li­ti­kams kal­bė­jo pa­kal­niš­kie­tė.

Šiai nuo­mo­nei pri­ta­rė ir dau­giau gy­ven­to­jų, sa­vo nuo­mo­nę iš­reiš­ku­sių so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Pa­sak jų, Sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las yra vi­so­mis iš­ga­lė­mis iš­lai­ky­ti kai­muo­se ne tik mo­kyk­las, bet ir am­bu­la­to­ri­jas, ki­tas įstai­gas, no­rint, kad kai­mas ne­mir­tų.

Opo­zi­ci­ja siū­ly­mo ne­pa­lai­kė

"Ar pa­ge­rės vai­kų mo­ky­mo ko­ky­bė, jei jie bus ve­ža­mi į ki­tas mo­kyk­las? Ir kaip reor­ga­ni­za­ci­ja pri­si­dės prie mo­ky­mo ko­ky­bės? Ne ji pa­dės to pa­siek­ti. O gal no­ri­ma įteig­ti, jog kai­mo vai­kai pra­sčiau mo­ko­si?" – su ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tei­kia­mais ar­gu­men­tais ne­su­ti­ko opo­zi­ci­jo­je esan­ti Ta­ry­bos na­rė Zi­ta Žvi­kie­nė.

Ta­ry­bos na­rio K. Rač­kaus­kio tei­gi­mu, Pa­kal­niš­kių mo­kyk­lai bu­vo duo­tas per trum­pas ap­si­spren­di­mo lai­kas – vos sep­ty­nios die­nos, per ku­rias bu­vo neį­ma­no­ma šių klau­si­mų iš­sa­miai iš­dis­ku­tuo­ti ir priim­ti spren­di­mą.

Svars­tant Pa­kal­niš­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los reor­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mą, Ta­ry­bos na­riams bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją jo­je ir ga­li­mas per­spek­ty­vas.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus duo­me­ni­mis, šiais moks­lo me­tais Pa­kal­niš­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je mo­ko­si 65 mo­ki­niai. Pla­nuo­ja­ma, kad ki­tais moks­lo me­tais jų bus de­šim­čia ma­žiau.

Ki­tą­met čia ne­be­su­si­da­rys de­vin­to­kų kla­sė, nes jų liks tik še­ši, o vie­toj dvie­jų pra­di­nių kla­sių komp­lek­tų liks tik vie­nas, ku­ria­me mo­ky­sis vi­sų ke­tu­rių pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai.

Dar ki­tais me­tais de­vin­to­kų pa­kaks vie­nai kla­sei, čia ne­be­su­si­da­rys de­šim­to­kų kla­sė (skai­čiuo­ja­ma, kad jų liks tik še­ši) ir ne­be­bus ga­li­ma su­da­ry­ti jung­ti­nės penktokų–šeštokų kla­sės, nes jų bus tik sep­ty­ni.

Prob­le­ma šio­je mo­kyk­lo­je – ir neu­žim­tas va­do­vo eta­tas: šiuo me­tu mo­kyk­lai lai­ki­nai va­do­vau­ja pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja.

Bal­sa­vi­mo me­tu paaiš­kė­jo, jog Švie­ti­mo sky­riaus, o ne gy­ven­to­jų ir opo­zi­ci­jos ar­gu­men­tus pa­lai­kė Ta­ry­bos val­dan­čių­jų dau­gu­ma: ji bal­sa­vo už mo­kyk­los reor­ga­ni­za­ci­ją.

Mo­ki­nių ma­žė­ja ir ki­tur

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos G. Juo­dei­kie­nės tei­gi­mu, atei­ty­je ga­li tek­ti spręs­ti ir ki­tų ra­jo­no mo­kyk­lų bei sky­rių li­ki­mą. Įp­ras­tai tai ap­spren­džia­ma su­da­rant pen­ke­rių me­tų struk­tū­ri­nius pla­nus.

Ne­ko­kia si­tua­ci­ja yra V. Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jos Aukš­tel­kų sky­riu­je, kur mo­ko­si 13 iki­mo­kyk­li­nu­kų ir 10 įvai­raus am­žiaus pra­di­nu­kų. Vi­si pra­di­nu­kai mo­ko­si to­je pa­čio­je kla­sė­je.

10 iki­mo­kyk­li­nu­kų ir 10 pra­di­nu­kų – ir Bai­so­ga­los mo­kyk­los-dar­že­lio Skė­mių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je.

Švie­ti­mo sky­riaus duo­me­ni­mis, šiais moks­lo me­tais Šau­ko­to sky­riu­je mo­ko­si 33 mo­ki­niai. Jei si­tua­ci­ja ne­pa­si­keis, ki­tais moks­lo me­tais jų pri­skai­čiuo­ja­ma 30, dar ki­tais – 23.

"Jau da­bar, kad iš­lai­ky­tu­me du pra­di­nių ir du aukš­tes­nių kla­sių komp­lek­tus, pa­pil­do­mų lė­šų ten­ka skir­ti Sa­vi­val­dy­bei. Ki­tais moks­lo me­tais dvie­jų pra­di­nių kla­sių komp­lek­to čia ne­be­bus įma­no­ma su­komp­lek­tuo­ti, to­dėl vie­no­je jung­ti­nė­je kla­sė­je vie­nas mo­ky­to­jas tu­rės mo­ky­ti vie­ną ant­ro­ką, ke­tu­ris tre­čio­kus ir pen­kis ket­vir­to­kus. Dar po me­tų be­liks še­ši pra­di­nu­kai.

Jung­ti­nė­je penk­to­kų-šeš­to­kų kla­sė­je ki­tais moks­lo me­tais te­bū­tų 7 mo­ki­niai, to­dėl no­rint ją iš­lai­ky­ti, taip pat rei­kės ra­jo­no biu­dže­to pa­ra­mos", – skai­čia­vo ve­dė­ja.

Anot ve­dė­jos, dar vie­na pro­ble­ma – pe­da­go­gai: sun­ku ras­ti mo­ky­to­jų, ku­rie su­tik­tų dirb­ti tiek ma­žai dar­bo va­lan­dų.

"Is­to­ri­ką var­gais ne­ga­lais ra­do Jur­bar­ke – jis va­ži­nė­ja per ke­lias sa­vi­val­dy­bes ir Šau­ko­te dir­ba 0,16 eta­to. 0,16 eta­to dir­ban­ti geog­ra­fi­jos mo­ky­to­ja čia va­ži­nė­ja iš Ro­za­li­mo. Lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jo at­ran­ką te­ko skelb­ti du kar­tus, kol bu­vo pri­pra­šy­ta vie­ne­rius me­tus pa­dir­bė­ti jau ne­be­dir­ban­ti vie­tos mo­ky­to­ja", – sun­kias pe­da­go­gų, ku­rių ne­pil­nais eta­tais mo­kyk­lo­je dir­ba 17, paieš­kas var­di­jo G. Juo­dei­kie­nė.

Be pe­da­go­gų, dir­ba ir 10 ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo dar­buo­to­jų: kiem­sar­gis, sar­gai, va­ly­to­jos, vai­ruo­to­jas.

Šau­ko­to sky­riui vals­ty­bė ski­ria per 88 tūks­tan­čius eu­rų mo­ky­mo lė­šų, dar 28 tu­ri pri­dė­ti Sa­vi­val­dy­bė dėl ne­di­de­lio mo­ki­nių skai­čiaus, Sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mos ūkio lė­šos (ko­mu­na­li­nėms pa­slau­goms ir dar­bi­nin­kų at­ly­gi­ni­mams) su­da­ro dar 81 tūks­tan­tį.

Švie­ti­mo sky­rius pa­skai­čia­vo: iš­lai­ky­ti vie­ną mo­ki­nį Šau­ko­to sky­riu­je kai­nuo­ja per 5,6 tūks­tan­čio eu­rų, o, pa­vyz­džiui Rad­vi­liš­kio V. Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jo­je – 1,7 tūks­tan­čio.

Pa­sak G. Juo­dei­kie­nės, ar­ti­miau­siu me­tu ga­li­ma su­lauk­ti pa­kei­ti­mų ir ša­lies mas­tu – šiuo me­tu ga­li­mos nau­jo­vės yra per­duo­tos svars­ty­ti Vy­riau­sy­bei.

Tarp siū­lo­mų pa­kei­ti­mų – nuo penk­tos kla­sės ne­be­leis­ti jung­ti­nių kla­sių, o gim­na­zi­ja ga­lės bū­ti tik įstai­ga, tu­rin­ti pa­ra­le­li­nes kla­ses.

Tuo­met esą tek­tų įgy­ven­din­ti dar dau­giau reor­ga­ni­za­ci­jų, o gim­na­zi­jo­mis ra­jo­ne ga­lė­tų va­din­tis tik Še­du­vos, Liz­dei­kos ir Bai­so­ga­los mo­ky­mo įstai­gos.

Komentarai

Daiva    Tre, 2020-03-04 / 10:28
Pakalniškių mokyklą seniai reikia uždaryti ir visam laikui. Vieša paslaptis, kad ten vaikai vežami iš viso rajono, anksti ryte, lengvosiomis mašinomis, paslapčia. Kai tuo tarpu visai šalia Šeduvos gimnazija. Tėvai turėtų pagalvoti ne tik apie patogumą vaikui, bet ir apie ugdymo kokybę.
Kirvis    Tre, 2020-03-04 / 10:29
kai smetonos laikais daraktoriai steige mokyklas kiekvienam kaime,o tais atseit baisiais sovietu laikais,dirbant Siauliu TSO,stateme mokyklas ir darzelius kaimuose,tai lendzgrybiniam rojuj visos tos mokyklos uzdarinejamos totaliai.pernai teko buti Joninese Anglijos mieste Scunthorpe,tai ten jaunu seimu su vaikais susirinko debesys ir Lietuvoj nieks nedaroma,kad tos seimos sygryztu....
kai pagalvoji    Tre, 2020-03-04 / 17:23
Šaukote tik 30 mokinių, anų laikų biški daugiau negu viena klasė! Tai kam laikyti tą mokyklą? kalėjimo laikais (pagal profesorių) kai Šaukote nebuvo vidurinės, vežiodavo kolūkio lazas į Šiaulėnų vidurinę, tai varydavom pilnas autobusas. Tiek kiek dabar toje mokykloje mokosi mokinuku. Tai ar ne pigiau rajonui autobusu vežioti vaikus į Šiaulėnus ir mokslo kokybė gal geresnė. Aišku šaukotiškiams nemalonu, vis kelios darbo vietos, bet ką padarysi, kad jaunimas iš kaimų nyksta...
Saulius    Tre, 2020-03-04 / 21:50
Nei juoktis, nei verkti.Mokytojas važinėja iš kažkur per pusę Lietuvos už dešimtadalį etato, savivaldybė kiša dešimtim tūkstančių, kad darbo turėtų ūkvedys ir pečkurys, kad pakūrentų " kultūros židinį ".Vienoj klasėj vaikai nuo penktoko iki aštuntoko.Vienas mokosi daugybos lentelę, kitas sprendžia integralines lygtis ? Kas ta tokia Žvikienė dar nepatenkinta kažkuo ? Tegu pati finansuoja iš savo atlyginimo, atsirado opozicija. Aišku, kad uždaryt visas iki vienos tas vargo nokyklėles, o vaikus pigiau kainuos pavėžėt iki sukomplektuotų, pilnų krūviu dirbančių mokyklų.
????    Ket, 2020-03-05 / 20:06
Kur L***, kodėl jis leidžia taip laisvai taškyti pinigus? taigi jis vis rašo straipsniukus kokia neefektyvi radviliškio valdžia. O čia nieko. Kur jūsų žodis, garbusis pone? o gal tas Radviliškis toks turtingas?
nuobodybe    Sek, 2020-03-08 / 09:33
pakalniskiu mokykla reikia is tikruju senai uzdaryti visam laikui, nes ji yra kaip antra seduvos spec. mokykla,visokius vaikus prima net socialiai reminu seimu, kurie turtingu tevu vaikai tik aukstinamiir veziojami po visus konkursus o vargsu vaikai nemato tokiu renginiu

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.