Renkami geriausi policininkai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Gau­sus bū­rys po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų va­kar įvei­kė pir­mą­sias rung­tis. Ge­riau­sių­jų pa­var­dės tu­rė­tų paaiš­kė­ti šian­dien.

Ge­gu­žės 29-30 die­no­mis Šiau­liuo­se vyks­ta kon­kur­sas ge­riau­siai Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ko­man­dai nu­sta­ty­ti. Ja­me da­ly­vau­ja de­vy­nios ko­man­dos: trys iš Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, po vie­ną iš Rad­vi­liš­kio, Jo­niš­kio, Ra­sei­nių ir Pak­ruo­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų bei Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos ir Pat­ru­lių rink­ti­nės ko­man­dos.

Pa­rei­gū­nai dėl ge­riau­sių­jų var­do ko­vos de­vy­nio­se rung­ty­se: ži­nių pa­tik­ri­ni­mo, vai­ra­vi­mo, po­li­ci­jos tak­ti­kos įvy­kio vie­to­je, po­li­ci­jos tak­ti­kos trans­por­to prie­mo­nės ir as­me­nų su­lai­ky­mo, šau­dy­mo, pa­tal­pų pa­tik­ri­ni­mo ir as­me­nų su­lai­ky­mo, orien­ta­vi­mo­si, dar dvi rung­tys iš anks­to ne­skel­bia­mos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.