Po "Šiaulių krašto" publikacijos gyventojams tvorų griauti nebereikės

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gy­ven­to­jai gy­nė sa­vo skly­pus.
Po to, kai ra­šė­me

Šiau­lių ra­jo­no, Kai­rių mies­te­lio Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jus pa­vy­ko ap­gin­ti – Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos pla­nas pla­tin­ti gat­vės ke­lią, nu­sa­vi­nant da­lį gy­ven­to­jų skly­pų, įgy­ven­di­na­mas ne­bus.
Apie gy­ven­to­jų nuo­gąs­ta­vi­mus, kad mies­te­lio gat­vės ke­lią iš­pla­ti­nus iki nu­ma­to­mo 18 met­rų plo­čio, kiek­vie­nas kie­mas pra­ras po du ar tris arus, ra­šy­ta "Šiau­lių kraš­te". Prob­le­mą iš­kė­lus į vie­šu­mą, ja su­si­do­mė­jo ne tik Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, bet ir pro­ku­ra­tū­ra.

Iš­gel­bė­jo vie­šu­mas

Vals­ty­bei pri­klau­san­tis ke­lias Kairiai–Norušaičiai–Degučiai, tai yra šio ke­lio at­kar­pa, ei­nan­ti per Kai­rių gy­ven­vie­tę, re­konst­ruo­ja­ma ne­bus, tad ir trauk­ti sa­vo tvo­rų, sta­ti­nių ar gė­ly­nų gy­ven­to­jams ne­rei­kės.

Kai­riš­kė Kaš­to­nų gat­vės 18 na­mo gy­ven­to­ja Bi­ru­ta Braz­džio­nie­nė, ku­ri šių me­tų va­sa­rą krei­pė­si į "Šiau­lių kraš­tą", šian­dien sa­ko, kad vie­šu­mas išė­jo į nau­dą. Mo­te­ris ne­sle­pia džiaugs­mo, kad ra­jo­ni­nio ke­lio sa­vi­nin­kei Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­vy­ko ras­ti komp­ro­mi­są.

Iki gy­ven­vie­tės ri­bo­ženk­lio – Sa­vi­val­dy­bės

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis "Šiau­lių kraš­tui" pa­tvir­ti­no, kad dėl Kaš­to­nų gat­vei pe­rim­ti į Sa­vi­val­dy­bės ba­lan­są spa­lio mė­ne­sį pri­ta­rė ir ra­jo­no Ta­ry­ba.

"Ki­lus triukš­mui, Ke­lių di­rek­ci­ja pa­ti pa­siū­lė Sa­vi­val­dy­bei pri­siim­ti šio ke­lio at­kar­pą: jie pa­siū­lė ati­duo­ti tur­tą – mes su­ti­ko­me pa­siim­ti. Abi su­ta­ru­sios pu­sės pa­tei­kė duo­me­nis Vy­riau­sy­bei. Ma­no ži­nio­mis, da­bar vyks­ta Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­to ren­gi­mas, de­ri­ni­mas", – sa­kė va­do­vas.

Tai­gi Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai pri­klau­siu­sio ra­jo­ni­nio ke­lio Kairiai–Norušaičiai–Degučiai at­kar­pa, ei­nan­ti per Kai­rius iki pat gy­ven­vie­tės ri­bo­ženk­lio, nuo šiol pri­klau­sys Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ir bus jos pri­žiū­ri­ma. Už mies­te­lio ri­bo­ženk­lio – Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai pri­klau­san­tis ra­jo­ni­nis ke­lias.

"To­kiu at­ve­ju iš­nyks­ta pla­tes­nės ke­lio zo­nos rei­ka­la­vi­mai ir gy­ven­to­jams ne­be­rei­kės at­si­kel­ti tvo­rų, nes va­žiuo­ja­mo­ji da­lis jau yra, ir to­kio plo­čio jai, kaip sa­vi­val­dy­bės ke­liui, vi­sai pa­kan­ka", – in­for­ma­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Anot jo, gy­ven­to­jams nie­kas ne­si­keis, šiek tiek pa­kei­ti­mų pa­jus tik Sa­vi­val­dy­bė, ku­riai pail­gės jos nuo­sa­vy­bė­je esan­čių ke­lių są­ra­šas. Vi­lia­ma­si, kad, są­ra­šui pail­gė­jus, pa­vyks gau­ti ati­tin­ka­mai dau­giau lė­šų ir ke­lių prie­žiū­rai.

G. Kark­le­lio žo­džiais, tai – pre­cen­den­tas, ko­kia išei­tis ga­li bū­ti no­rint iš­veng­ti konf­lik­to ana­lo­giš­ko­se si­tua­ci­jo­se.

"Jei per ko­kį kai­mą ar gat­vę Ke­lių di­rek­ci­ja atei­ty­je su­gal­vos pa­žeis­ti gy­ven­to­jų in­te­re­sus, esant ga­li­my­bei, mes mie­lai pri­siim­si­me tą gat­vę į sa­vo ba­lan­są", – sa­kė va­do­vas.

At­ve­jai, kai su­si­ker­ta žmo­nių ir vals­ty­bi­nius ke­lius val­dan­čios Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos in­te­re­sai, Lie­tu­vo­je nė­ra re­ti. Ke­lių di­rek­ci­ja va­do­vau­ja­si tei­sės ak­tais, ku­rie įga­lio­ja pla­tin­ti va­žia­vi­mo zo­nas, ta­čiau ne vi­sur pla­tin­ti įma­no­ma be pa­sek­mių – vie­ni skly­pai ar­čiau ke­lio pri­va­ti­zuo­ti, ki­ti – už­sta­ty­ti.

Šiuo me­tu lū­ku­riuo­ja­ma ži­nių ir dėl so­di­nin­kų bend­ri­jų ke­lių. Jei juos bū­tų ap­si­spręs­ta per­duo­ti sa­vi­val­dy­bių ži­nion, tek­tų per­žiū­rė­ti ir jų plo­tį, ku­ris dau­ge­ly­je vie­tų yra per men­kas, bei pra­šy­ti di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo prie­žiū­rai.

Ri­bas teks pa­tiks­lin­ti ir dar kar­tą?

Apie kai­riš­kių pro­ble­mą "Šiau­lių kraš­te" ra­šy­ta šių me­tų lie­pos 11 die­ną "Vals­ty­bė pa­sii­ma že­mę – ma­ti­nin­kai jau kie­me".

Ra­šė­me, kad bir­že­lio pra­džio­je ke­lias de­šim­tis Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jų pa­sie­kė Šiau­lių ma­ti­nin­kų bend­ro­vės laiš­kai su re­ko­men­da­ci­ja at­lik­ti ka­dast­ri­nių ma­ta­vi­mų at­nau­ji­ni­mą, ati­trau­kiant sa­vo skly­po ri­bas nuo gat­vės apie 3,5–4 met­ro. Paaiš­kin­ta, kad, at­li­kus Kaš­to­nų gat­vės, ku­ri yra kaip 18 met­rų plo­čio ra­jo­ni­nis ke­lias, ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus, pa­si­kei­tė vals­ty­bei pri­klau­san­čios že­mės ri­bos. Esą nuo 1954 me­tų at­ma­tuo­tos, pa­tvir­tin­tos, įre­gist­ruo­tos že­mės val­dos "per­si­den­gu­sios" su vals­ty­bės že­me, ku­rio­je su­pla­nuo­tas pla­tus ke­lias.

Vals­ty­bi­nį ke­lią pla­tin­ti už­si­mo­ta gy­ven­to­jų as­me­ni­nės že­mės są­skai­ta, ne­kom­pen­suo­jant pa­ti­ria­mos fi­zi­nės, skly­po plo­to su­ma­ži­ni­mo, ir ma­te­ria­li­nės ža­los, ma­ža to, gy­ven­to­jus ra­gi­nant sa­vo lė­šo­mis pa­tiks­lin­ti ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus.

Žmo­nės skai­čia­vo, kad Ke­lių di­rek­ci­jos pla­nas pla­tin­ti mies­te­lio gat­vės ke­lią, ati­trau­kiant ak­me­ni­ne tvo­ra at­žy­mė­tą skly­po ri­bą, jiems kai­nuo­tų be­veik 15 tūks­tan­čių eu­rų. Be to, že­mės val­dos skly­pai po pa­tiks­li­ni­mo su­ma­žė­tų per pu­sant­ro aro, va­di­na­si, ma­te­ria­li­nė ža­la – dar per 1 500 eu­rų.

Siek­da­ma ap­gin­ti gy­ven­to­jus, sto­jo ne tik Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, bet ir pro­ku­ra­tū­ra – dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo.

Kai ku­rie Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jai pa­klu­so ma­ti­nin­kų re­ko­men­da­ci­jai ir at­li­ko ka­dast­ri­nių skly­po ri­bų pa­tiks­li­ni­mą, už tai iš as­me­ni­nės ki­še­nės su­mo­kė­da­mi pust­re­čio šim­to eu­rų. Atit­rau­kę sa­vo tvo­ras po tris ar ke­tu­ris met­rus nuo ke­lio, žmo­nės vėl li­ko tar­si ap­gau­ti. Gal ma­ti­nin­kai ir vėl pa­siū­lys gy­ven­to­jams iš sa­vo ki­še­nės ir dar kar­tą at­lik­ti ma­ta­vi­mus grą­ži­nant skly­po ri­bas į bu­vu­sią pa­dė­tį?

Ke­lių di­rek­ci­ja pa­siū­lė ati­duo­ti tur­tą – mes su­ti­ko­me pa­siim­ti.

Komentarai

kike    Tre, 2019-11-27 / 12:31
Vis tiek ateityje bus rekonstruojama ši atkarpa. Gal už kelių metų...
As     Ket, 2019-11-28 / 09:20
Na dabar koki 50 metu nebus nieko daroma,nes savivaldybe niekuomet neturi pinigu,jei keliu direkcijai butu priklause,tai ir palopomas ir pabarstomas kelias butu. Tikriausiai visi mate kaip atrodo keliai mazesniuose miesteliuose ir gyvenvietiese,kurie priklauso savivaldybei.cia reikejo reikalaut kompensacijos,butumet bent gera priziuzima kelia tureje
Tomka    Pen, 2019-11-29 / 07:08
Iki 18 metrų pločio? Čia ką jie keturių juostų autostrada norėjo daryt ar žurnalistai kažką nusišneka? Dabar tas kelias kokių 6 metrų pločio jeigu dosniai matuotum.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.