Po "Šiaulių krašto" publikacijos gyventojams tvorų griauti nebereikės

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gy­ven­to­jai gy­nė sa­vo skly­pus.
Po to, kai ra­šė­me

Šiau­lių ra­jo­no, Kai­rių mies­te­lio Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jus pa­vy­ko ap­gin­ti – Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos pla­nas pla­tin­ti gat­vės ke­lią, nu­sa­vi­nant da­lį gy­ven­to­jų skly­pų, įgy­ven­di­na­mas ne­bus.
Apie gy­ven­to­jų nuo­gąs­ta­vi­mus, kad mies­te­lio gat­vės ke­lią iš­pla­ti­nus iki nu­ma­to­mo 18 met­rų plo­čio, kiek­vie­nas kie­mas pra­ras po du ar tris arus, ra­šy­ta "Šiau­lių kraš­te". Prob­le­mą iš­kė­lus į vie­šu­mą, ja su­si­do­mė­jo ne tik Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, bet ir pro­ku­ra­tū­ra.

Iš­gel­bė­jo vie­šu­mas

Vals­ty­bei pri­klau­san­tis ke­lias Kairiai–Norušaičiai–Degučiai, tai yra šio ke­lio at­kar­pa, ei­nan­ti per Kai­rių gy­ven­vie­tę, re­konst­ruo­ja­ma ne­bus, tad ir trauk­ti sa­vo tvo­rų, sta­ti­nių ar gė­ly­nų gy­ven­to­jams ne­rei­kės.

Kai­riš­kė Kaš­to­nų gat­vės 18 na­mo gy­ven­to­ja Bi­ru­ta Braz­džio­nie­nė, ku­ri šių me­tų va­sa­rą krei­pė­si į "Šiau­lių kraš­tą", šian­dien sa­ko, kad vie­šu­mas išė­jo į nau­dą. Mo­te­ris ne­sle­pia džiaugs­mo, kad ra­jo­ni­nio ke­lio sa­vi­nin­kei Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­vy­ko ras­ti komp­ro­mi­są.

Iki gy­ven­vie­tės ri­bo­ženk­lio – Sa­vi­val­dy­bės

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis "Šiau­lių kraš­tui" pa­tvir­ti­no, kad dėl Kaš­to­nų gat­vei pe­rim­ti į Sa­vi­val­dy­bės ba­lan­są spa­lio mė­ne­sį pri­ta­rė ir ra­jo­no Ta­ry­ba.

"Ki­lus triukš­mui, Ke­lių di­rek­ci­ja pa­ti pa­siū­lė Sa­vi­val­dy­bei pri­siim­ti šio ke­lio at­kar­pą: jie pa­siū­lė ati­duo­ti tur­tą – mes su­ti­ko­me pa­siim­ti. Abi su­ta­ru­sios pu­sės pa­tei­kė duo­me­nis Vy­riau­sy­bei. Ma­no ži­nio­mis, da­bar vyks­ta Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­to ren­gi­mas, de­ri­ni­mas", – sa­kė va­do­vas.

Tai­gi Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai pri­klau­siu­sio ra­jo­ni­nio ke­lio Kairiai–Norušaičiai–Degučiai at­kar­pa, ei­nan­ti per Kai­rius iki pat gy­ven­vie­tės ri­bo­ženk­lio, nuo šiol pri­klau­sys Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ir bus jos pri­žiū­ri­ma. Už mies­te­lio ri­bo­ženk­lio – Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai pri­klau­san­tis ra­jo­ni­nis ke­lias.

"To­kiu at­ve­ju iš­nyks­ta pla­tes­nės ke­lio zo­nos rei­ka­la­vi­mai ir gy­ven­to­jams ne­be­rei­kės at­si­kel­ti tvo­rų, nes va­žiuo­ja­mo­ji da­lis jau yra, ir to­kio plo­čio jai, kaip sa­vi­val­dy­bės ke­liui, vi­sai pa­kan­ka", – in­for­ma­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Anot jo, gy­ven­to­jams nie­kas ne­si­keis, šiek tiek pa­kei­ti­mų pa­jus tik Sa­vi­val­dy­bė, ku­riai pail­gės jos nuo­sa­vy­bė­je esan­čių ke­lių są­ra­šas. Vi­lia­ma­si, kad, są­ra­šui pail­gė­jus, pa­vyks gau­ti ati­tin­ka­mai dau­giau lė­šų ir ke­lių prie­žiū­rai.

G. Kark­le­lio žo­džiais, tai – pre­cen­den­tas, ko­kia išei­tis ga­li bū­ti no­rint iš­veng­ti konf­lik­to ana­lo­giš­ko­se si­tua­ci­jo­se.

"Jei per ko­kį kai­mą ar gat­vę Ke­lių di­rek­ci­ja atei­ty­je su­gal­vos pa­žeis­ti gy­ven­to­jų in­te­re­sus, esant ga­li­my­bei, mes mie­lai pri­siim­si­me tą gat­vę į sa­vo ba­lan­są", – sa­kė va­do­vas.

At­ve­jai, kai su­si­ker­ta žmo­nių ir vals­ty­bi­nius ke­lius val­dan­čios Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos in­te­re­sai, Lie­tu­vo­je nė­ra re­ti. Ke­lių di­rek­ci­ja va­do­vau­ja­si tei­sės ak­tais, ku­rie įga­lio­ja pla­tin­ti va­žia­vi­mo zo­nas, ta­čiau ne vi­sur pla­tin­ti įma­no­ma be pa­sek­mių – vie­ni skly­pai ar­čiau ke­lio pri­va­ti­zuo­ti, ki­ti – už­sta­ty­ti.

Šiuo me­tu lū­ku­riuo­ja­ma ži­nių ir dėl so­di­nin­kų bend­ri­jų ke­lių. Jei juos bū­tų ap­si­spręs­ta per­duo­ti sa­vi­val­dy­bių ži­nion, tek­tų per­žiū­rė­ti ir jų plo­tį, ku­ris dau­ge­ly­je vie­tų yra per men­kas, bei pra­šy­ti di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo prie­žiū­rai.

Ri­bas teks pa­tiks­lin­ti ir dar kar­tą?

Apie kai­riš­kių pro­ble­mą "Šiau­lių kraš­te" ra­šy­ta šių me­tų lie­pos 11 die­ną "Vals­ty­bė pa­sii­ma že­mę – ma­ti­nin­kai jau kie­me".

Ra­šė­me, kad bir­že­lio pra­džio­je ke­lias de­šim­tis Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jų pa­sie­kė Šiau­lių ma­ti­nin­kų bend­ro­vės laiš­kai su re­ko­men­da­ci­ja at­lik­ti ka­dast­ri­nių ma­ta­vi­mų at­nau­ji­ni­mą, ati­trau­kiant sa­vo skly­po ri­bas nuo gat­vės apie 3,5–4 met­ro. Paaiš­kin­ta, kad, at­li­kus Kaš­to­nų gat­vės, ku­ri yra kaip 18 met­rų plo­čio ra­jo­ni­nis ke­lias, ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus, pa­si­kei­tė vals­ty­bei pri­klau­san­čios že­mės ri­bos. Esą nuo 1954 me­tų at­ma­tuo­tos, pa­tvir­tin­tos, įre­gist­ruo­tos že­mės val­dos "per­si­den­gu­sios" su vals­ty­bės že­me, ku­rio­je su­pla­nuo­tas pla­tus ke­lias.

Vals­ty­bi­nį ke­lią pla­tin­ti už­si­mo­ta gy­ven­to­jų as­me­ni­nės že­mės są­skai­ta, ne­kom­pen­suo­jant pa­ti­ria­mos fi­zi­nės, skly­po plo­to su­ma­ži­ni­mo, ir ma­te­ria­li­nės ža­los, ma­ža to, gy­ven­to­jus ra­gi­nant sa­vo lė­šo­mis pa­tiks­lin­ti ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus.

Žmo­nės skai­čia­vo, kad Ke­lių di­rek­ci­jos pla­nas pla­tin­ti mies­te­lio gat­vės ke­lią, ati­trau­kiant ak­me­ni­ne tvo­ra at­žy­mė­tą skly­po ri­bą, jiems kai­nuo­tų be­veik 15 tūks­tan­čių eu­rų. Be to, že­mės val­dos skly­pai po pa­tiks­li­ni­mo su­ma­žė­tų per pu­sant­ro aro, va­di­na­si, ma­te­ria­li­nė ža­la – dar per 1 500 eu­rų.

Siek­da­ma ap­gin­ti gy­ven­to­jus, sto­jo ne tik Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, bet ir pro­ku­ra­tū­ra – dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo.

Kai ku­rie Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jai pa­klu­so ma­ti­nin­kų re­ko­men­da­ci­jai ir at­li­ko ka­dast­ri­nių skly­po ri­bų pa­tiks­li­ni­mą, už tai iš as­me­ni­nės ki­še­nės su­mo­kė­da­mi pust­re­čio šim­to eu­rų. Atit­rau­kę sa­vo tvo­ras po tris ar ke­tu­ris met­rus nuo ke­lio, žmo­nės vėl li­ko tar­si ap­gau­ti. Gal ma­ti­nin­kai ir vėl pa­siū­lys gy­ven­to­jams iš sa­vo ki­še­nės ir dar kar­tą at­lik­ti ma­ta­vi­mus grą­ži­nant skly­po ri­bas į bu­vu­sią pa­dė­tį?

Ke­lių di­rek­ci­ja pa­siū­lė ati­duo­ti tur­tą – mes su­ti­ko­me pa­siim­ti.