Patiekalai – Motinos dienos stalui

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus būsimi virėjai rekomenduoja Motinos dienai išbandyti jų gaminamų patiekalų receptus.

De­ser­tas „Fan­ta­zi­ja“

1

Vie­nai de­ser­to po­rci­jai rei­kės: 40 g vyš­nių, braš­kių ar ki­tų uo­gų, 10 g sau­sai­nių, 50 g varš­kės, 30 g grie­ti­nė­lės (ga­li­ma keis­ti pie­nu), 10 g cuk­raus pud­ros.
Sau­sai­niu­kai su­tru­pi­na­mi. Grie­ti­nė­lė su­pla­ka­ma su cuk­raus pud­ra ir su varš­ke. Vyš­nios ar ki­tos uo­gos su­smul­ki­na­mos.
De­ser­ti­nė­je sluoks­niuo­ti sau­sai­nius, plak­tą varš­kės ma­sę, vyš­nias ir vėl varš­kės ma­sę.


Ki­vių že­lė

1

Vie­nai po­rci­jai rei­kės: 9 g že­la­ti­nos, 22 g ki­vių, 112 g jo­gur­to, 23 g cuk­raus, 115 g van­dens, cit­ri­nos pa­gal sko­nį.
Pa­da­ly­ti že­la­ti­ną į du in­de­lius ir už­pil­ti van­de­niu. Ki­vius nu­lup­ti, su­pjaus­ty­ti grie­ži­nė­liais, už­pil­ti ver­dan­čiu van­de­niu ir pa­lai­ky­ti 5 mi­nu­tes.
Iš cuk­raus, rūgš­te­lės, van­dens ir že­la­ti­nos pa­da­ry­ti že­lė. Ki­tą iš­tir­pin­tą že­la­ti­ną su­pil­ti į šil­tą jo­gur­tą.
Į tau­res pil­ti sluoks­nį jo­gur­to že­lė, kai su­stings, dė­ti ki­vių grie­ži­nė­lius ir už­pil­ti že­lė.


Viš­tie­nos troš­ki­nys su dar­žo­vė­mis

1

1 po­rci­jai rei­kės: 100 g viš­tie­nos fi­lė, 10 g krak­mo­lo, 40 g ma­ri­nuo­tų agur­kų, 15 g po­rų, 40 g mor­kų, 20 g po­mi­do­rų pa­da­žo, 25 g šal­dy­tų dar­žo­vių asor­ti, alie­jus ke­pi­mui, prie­sko­nių, drus­kos ir pi­pi­rų pa­gal sko­nį.
Viš­tie­nos fi­lė su­pjaus­to­me, pa­bars­to­me prie­sko­niais, prieš ke­pant pa­vo­lio­ja­me krak­mo­le ir ap­ke­pa­me. Ap­kep­tą mė­są de­da­me į puo­dą troš­ki­ni­mui. Su­de­da­me mor­kas, ma­ri­nuo­tus agur­kus (įpi­la­me šiek tiek agur­kų ma­ri­na­to) ir dar­žo­ves, vis­ką kar­tu pa­troš­ki­na­me. Pa­bai­go­je de­da­me po­mi­do­rų pa­da­žą.
Pa­tie­kia­me su vir­tais ry­žiais, pa­puo­šia­me ža­lu­ma.


Bel­giš­ki vaf­liai

1

Dviems žmo­nėms rei­kės: 7 g sau­sų mie­lių, 125 g šil­to van­dens, 210 g mil­tų, 125 g pie­no, 60 g svies­to, 1 kiau­ši­nio, 5 g va­ni­li­nio cuk­raus, drus­kos žiups­ne­lis.
Ne­di­de­lia­me du­be­nė­ly­je su­mai­šy­ki­te sau­sas mie­les ir šil­tą van­de­nį. Atk­reip­ki­te dė­me­sį, kad van­duo bū­tų tik šil­tas, o ne karš­tas, nes per karš­tas van­duo mie­les pa­da­rys neak­ty­vias ir ruo­šia­ma teš­la neiš­kils. Ati­dė­ki­te du­be­nė­lį su mie­lė­mis ir van­de­niu į ša­lį.
Di­de­lia­me du­be­ny­je su­mai­šy­ki­te mil­tus ir drus­ką. Su­pil­ki­te į mi­ši­nį iš­tir­pu­sias mie­les ir su­mai­šy­ki­te. Su­pil­ki­te pie­ną, tir­pin­tą ir iki kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros at­vė­sin­tą svies­tą, kiau­ši­nių try­nius ir va­ni­li­nį cuk­rų (ga­li­te nau­do­ti ir va­ni­lės ekst­rak­tą, to­kiu at­ve­ju įpil­ki­te jo per­pus ma­žiau). Išp­la­ki­te iki vien­ti­sos ma­sės.
Ki­ta­me du­be­ny­je iki stan­džių pu­tų iš­pla­ki­te kiau­ši­nių bal­ty­mus.
Įmai­šy­ki­te bal­ty­mus į pa­ruoš­tą teš­lą. Pa­li­ki­te pa­sto­vė­ti apie 30–60 mi­nu­čių šil­to­je vie­to­je, kol teš­los tū­ris pa­di­dės ko­ne dvi­gu­bai.
Pa­si­ruoš­ki­te vaf­lių kep­tu­vę: iš­tep­ki­te ga­ba­lė­liu svies­to ir įkai­tin­ki­te. Prik­lau­so­mai nuo vaf­lių kep­tu­vės dy­džio, su­pil­ki­te ir to­ly­giai pa­skleis­ki­te apie 0,5–1 puo­de­lį teš­los.
Pas­kirs­ty­ti teš­lą la­bai pa­to­gu men­te­le ar ki­tu plokš­čiu įran­kiu. Už­da­ry­ki­te vaf­li­nę ir kep­ki­te, kol vaf­liai bus gra­žios auk­so spal­vos.
Kad iš­kep­ti vaf­liai neat­vės­tų, lai­ky­ki­te juos iki maž­daug 110 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros įkai­tin­to­je or­kai­tė­je. Kai tik iš­kep­si­te vi­sus vaf­lius, su­dė­ki­te į lėkš­tę ir ne­del­siant pa­tie­ki­te su no­ri­mu pa­da­žu ar net ke­liais pa­da­žais – kad kiek­vie­nas ga­lė­tų su­si­kur­ti sa­vo sva­jo­nių vaf­lių sko­nį.


Ki­nie­tiš­kos sa­lo­tos

1

Vie­nai po­rci­jai rei­kės: 20 g vir­tos jau­tie­nos, 20 g mor­kų, 35 g švie­žių agur­kų, 5 g so­jos pa­da­žo, 12 g alie­jaus, 5 g bal­za­mi­ko ac­to, čes­na­ko, cuk­raus, mal­tų pi­pi­rų, cit­ri­nos sul­čių pa­gal sko­nį, se­za­mo sėk­lų pa­puo­ši­mui.
Jau­tie­ną pa­ma­ri­nuo­ja­me ir iš­ver­da­me, at­vė­si­na­me. Mor­kas nu­va­lo­me, nu­plau­na­me ir su­pjaus­to­me šiau­de­liais, agur­kus nu­plau­na­me ir su­pjaus­to­me šiau­de­liais. Jau­tie­ną taip pat su­pjaus­to­me šiau­de­liais. Vis­ką de­da­me į in­dą, įpi­la­me bal­za­mi­ko ac­to, so­jos pa­da­žo, čes­na­ko, cuk­raus, drus­kos, pi­pi­rų, įspau­džia­me cit­ri­nos, alie­jaus ir vis­ką iš­mai­šo­me. Sa­lo­tos tu­ri bū­ti ašt­ro­kos. Puo­šia­ma ža­lu­ma ir se­za­mo sėk­lo­mis.