Parama nuo gaisro nukentėjusiai Tarybos narės šeimynai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos na­rės Ing­ri­dos Vo­lo­so­vos šei­my­ną, nu­ken­tė­ju­sią nuo gais­ro, as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis pa­rė­mė ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai.
Į pir­mą­jį Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį su­si­rin­kę po­li­ti­kai nu­spren­dė pa­dė­ti sa­vo ko­le­gės Ta­ry­bos na­rės Ing­ri­dos Vo­lo­so­vos šei­my­nai. Pir­mą­ją 2020 me­tų die­ną šei­my­ną, ku­rio­je glo­bo­ja­mi 13 vai­kų nuo 5 iki 18 me­tų, iš­ti­ko ne­lai­mė – na­me ki­lo gais­ras.

Ta­ry­bos na­riai lais­va­no­riš­kai ir ko­le­giš­kai paau­ko­jo šei­my­nai as­me­ni­nių lė­šų. I. Vo­lo­so­va dė­ko­jo ko­le­goms už at­jau­tą ir sa­kė, kad to­kia pa­ra­ma la­bai rei­ka­lin­ga, ji bus pa­nau­do­ta la­bai tiks­lin­gai, nes gais­ro me­tu smar­kiai ap­de­gė na­mas, su­de­gė da­lis lan­gų, bal­dų, vai­kų as­me­ni­nių daik­tų, mo­ky­mo­si reik­me­nų.