Padangų degėsiai iš Alytaus – į "Toksiką" prie Šiaulių

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Į UAB "Toksika" Šiaulių filialą pateks degėsiai iš gaisravietės Alytaus perdirbimo įmonėje "Ekologistika".
Į ne­to­li Šiau­lių įsi­kū­ru­sią pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mo įmo­nę "Tok­si­ka" ar­ti­miau­siu me­tu ga­li bū­ti at­vež­ti pa­dan­gų de­gė­siai iš gais­ra­vie­tės Aly­tu­je, UAB "Eko­lo­gis­ti­ka". Pla­nuo­ja­ma, kad de­gė­siai bus de­gi­na­mi čia esan­čia­me pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­ny­je – iš vi­so ga­li bū­ti apie 300 to­nų. "Toksikos" generalinis direktorius Arū­nas Dir­vins­kas sa­ko, kad paim­ti de­gė­sių mė­gi­niai, ti­ria­ma jų su­dė­tis.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
UAB "Toksika" generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas sako, kad kol kas kalbama tik apie degėsių atvežimą, apie užterštas nuoplovas ir nuogrindas dar nesitarta.

At­si­vež­tų de­gė­sius

Dau­giau ne­gu prieš sa­vai­tę, praė­ju­sio tre­čia­die­nio nak­tį, gais­ras ki­lo di­džiau­sio­je Bal­ti­jos ša­ly­se pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­je "Eko­lo­gis­ti­ka". Gais­ro plo­tas sie­kė apie 3 tūks­tan­čius kvad­ra­ti­nių met­rų, o pa­tal­po­se bu­vo su­kaup­ta apie 2 tūks­tan­čiai to­nų pa­dan­gų.

Nors ant­ra­die­nį ofi­cia­liai bu­vo skel­bia­ma, kad gais­ras už­ge­sin­tas, o dar­bai, "ku­rie vyk­do­mi da­bar, – tai gais­ra­vie­tės tvar­ky­mas", vaiz­dai iš gais­ra­vie­tės liu­di­jo ką ki­ta. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos in­for­ma­ci­ją nei­gė ir Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. "Taip, to, kas bu­vo vi­są sa­vai­tę – ne­bė­ra. Bet yra la­bai ak­ty­vus pa­dan­gų smil­ki­mas, ku­ris tik­rai bus šian­dien ir dar tik­rai bus ry­toj", – feis­bu­ke ant­ra­die­nį po pie­tų ra­šė N. Ce­siu­lis. Va­kar me­ras taip pat tei­gė, kad "pa­dan­gos vis dar dū­mi­na ir to­liau da­ro sa­vo juo­dą dar­bą".

Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė pra­ne­šė, kad į gais­ro vie­tą tre­čia­die­nį at­vy­ko vals­ty­bi­nės įmo­nės "Tok­si­ka" at­sto­vai, tar­ta­si dėl vie­tos, kur ge­riau­sia bū­tų iš­vež­ti at­lie­kas.

UAB "Tok­si­ka" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Arū­nas Dir­vins­kas "Šiau­lių kraš­tui" pa­tvir­ti­no, kad lan­kė­si gais­ra­vie­tė­je.

"Bu­vo kal­ba apie už­ge­sin­tų de­gė­sių – ne at­lie­kų – iš­ve­ži­mą. Mū­sų aki­mis, de­gė­sių yra apie 300 to­nų. Mes pa­siė­mė­me mė­gi­nius ir iš­tir­si­me, sprę­si­me, kaip to­liau juos tvar­ky­ti. Grei­čiau­siai – baig­ti de­gin­ti, kad lik­tų tik šla­kai, la­kie­ji pe­le­nai, ku­riuos mes su­tvar­ky­tu­me pa­vo­jin­gų at­lie­kų są­var­ty­ne, – sa­kė A. Dir­vins­kas. – Ma­no ži­nio­mis, va­kar po­sė­dy­je bu­vo nu­spręs­ta ap­skri­tai ne­lies­ti gais­ra­vie­tės, kol pro­ku­ra­tū­ra vyk­do ty­ri­mą."

Pa­dan­gų ne­de­gi­na

"Tok­si­kos" va­do­vas pa­sa­ko­jo, kad de­gė­sių krū­vo­je, ku­rią ap­žiū­rė­jo, ma­ty­ti ir vie­los li­ku­čių, ir gu­mos, va­di­na­si, ga­li bū­ti daug sie­ros.

"To­dėl rei­kia nu­sta­ty­ti, ko­kiais kie­kiais ir per ko­kį lai­ko­tar­pį ga­li­me su­tvar­ky­ti, kad ne­vir­šy­tu­me sa­vo emi­si­jų ir ati­tik­tu­me ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus. Ma­nau, kad mik­suo­jant su ki­to­mis at­lie­ko­mis, per du mė­ne­sius tu­rė­tu­me su­tvar­ky­ti."

Nors "Tok­si­ka" pa­dan­gų ne­de­gi­na, pa­sak A. Dir­vins­ko, ke­lių tar­ny­bos at­ve­ža pa­dan­gų nuo­tru­pų, ta­da che­mi­kai spren­džia, su ko­kio­mis at­lie­ko­mis su­mai­šy­ti ir ko­kiais kie­kiais, kad ga­lė­tų uti­li­zuo­ti.

Ar ga­li bū­ti į "Tok­si­ką" at­vež­tos ir nuo­plo­vos, nuo­gran­dos iš Aly­taus gais­ra­vie­tės, už­terš­tų ap­lin­ki­nių te­ri­to­ri­jų?

"Sun­ku pa­sa­ky­ti, apie jas dar ne­kal­ba­me, – at­sa­kė A. Dir­vins­kas. – Anks­ty­vas po­kal­bis bū­tų ir dėl gelž­be­to­nio konst­ruk­ci­jų lai­do­ji­mo. Ap­de­gu­sių konst­ruk­ci­jų ten yra la­bai daug. Aly­taus ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tu­rės pa­sa­ky­ti, kaip jie no­ri su­tvar­ky­ti. Mes teo­riš­kai ga­lė­tu­me priim­ti jas su­smul­kin­tas į sa­vo pa­vo­jin­gų at­lie­kų są­var­ty­ną. Tiks­lin­giau smul­kin­ti pa­čia­me Aly­tu­je, mes čia to­kios ga­li­my­bės ne­tu­ri­me."

Ne­ma­no, kad tar­ša pa­di­dės

Pak­laus­tas, ar ne­pa­di­dės tar­ša "Tok­si­kai" de­gi­nant at­lie­kas iš gais­ra­vie­tės Aly­tu­je, A. Dir­vins­kas pa­ti­ki­no, jog ne­ri­mo ne­tu­rė­tų bū­ti. Esą ty­ri­mai at­lie­ka­mi kas­dien, jų duo­me­nys skel­bia­mi, be to, per me­tus ne­ga­li vir­šy­ti nu­sta­ty­tos mak­si­ma­lios leis­ti­nos pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo ri­bos – 8 000 to­nų.

De­gant pa­dan­goms, ypač ne­ri­mą ke­lia svei­ka­tai pa­vo­jin­gi fu­ra­nai ir diok­si­nai. "Tok­si­kos" va­do­vas ak­cen­ta­vo, kad de­gins ne pa­dan­gas, o de­gi­mo at­lie­kas, įmo­nė kas­met du-tris kar­tus da­ro pa­pil­do­mus šių me­džia­gų ma­ta­vi­mus, ku­riuos at­lie­ka ne­prik­lau­so­mi eks­per­tai iš už­sie­nio. "Šie­met ne­bu­vo vir­šy­ta, dir­ba­me su di­de­le at­sar­ga, kad net mo­men­ti­nis šuo­lis ne­pa­siek­tų ri­bos. Per tiek me­tų jau atė­jo ir pa­tir­tis, ir che­mi­kai griež­tai dir­ba", – ko­men­ta­vo A. Dir­vins­kas.

Nu­gai­šęs kiš­kis įro­dė, ko­kios gais­ro pa­sek­mės

Kad de­gan­čios pa­dan­gos yra pa­vo­jin­gos ne tik žmo­gaus svei­ka­tai, bet ir vi­sai ap­lin­kai, va­kar pa­tvir­ti­no Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos in­for­ma­ci­ja apie nu­gai­šu­sį kiš­kį.

Na­cio­na­li­nia­me mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­te at­li­kus Aly­taus apy­lin­kė­se ras­to kiš­kio gai­še­nos pa­to­lo­gi­nį ana­to­mi­nį ty­ri­mą, pa­tvir­tin­ta diag­no­zė, kad gy­vū­nas nu­gai­šo dėl ūmaus kvė­pa­vi­mo funk­ci­jos ne­pa­kan­ka­mu­mo bei ki­tų komp­li­ka­ci­jų esant in­ha­lia­ci­nei trau­mai.

Medikų pagalbos jau prireikė ir įvykio vietoje dirbusiems ugniagesiams.

Kai pir­mą­ją gais­ro die­ną Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras ty­rė ša­lia esan­čio Aly­taus rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ro pa­tal­pų oro mė­gi­nius, juo­se ra­do gy­ve­na­ma­jai ap­lin­kai ne­bū­din­gų me­džia­gų: or­ga­ni­nių la­kių­jų jun­gi­nių – sti­re­no, ben­ze­no, eta­no­lo, 2-etok­sie­ta­no­lio bei neor­ga­ni­nių jun­gi­nių – sie­ros diok­si­do, kie­tų­jų da­le­lių (kaip suo­džių).

Bu­vo nu­sta­ty­ta, kad sie­ros diok­si­do bei sti­re­no kon­cent­ra­ci­jos vir­ši­jo leis­ti­nas pa­ros vi­du­ti­nes kon­cent­ra­ci­jas gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ore 2,5 kar­to, o suo­džių – net 5 kar­tus.

Sti­re­nas yra kvė­pa­vi­mo ta­kus, odą ir glei­vi­nes dir­gi­nan­ti me­džia­ga, ku­rios ūmus po­vei­kis pa­si­reiš­kia akių, no­sies, odos su­dir­gi­ni­mu (pa­rau­di­mu, per­štė­ji­mu), gerk­lės sau­su­mu, su­ke­lian­čiu ko­su­lį. Il­ga­lai­kis sti­re­no po­vei­kis pa­si­reiš­kia cent­ri­nės ner­vų sis­te­mos pa­ken­ki­mu (gal­vos, skaus­mais, nuo­var­giu, dep­re­si­ja, su­ma­žė­ju­sia dė­me­sio kon­cent­ra­ci­ja).

Il­ga­lai­kis kie­tų­jų da­le­lių po­vei­kis pa­si­reiš­kia lė­ti­nė­mis kvė­pa­vi­mo ta­kų bei šir­dies krau­ja­gys­lių li­go­mis, o sie­ros diok­si­do po­vei­kis sie­ja­mas su pa­daž­nė­ju­siu ser­ga­mu­mu kvė­pa­vi­mo sis­te­mos li­go­mis.

Ben­ze­nas vei­kia krau­jo ga­my­bos or­ga­nus, kau­lų čiul­pus, ga­li su­kel­ti įvai­rius krau­jo su­si­rgi­mus, leu­ke­mi­ją.

Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras at­krei­pė dė­me­sį, kad mė­gi­niai bu­vo paim­ti, kai pa­dan­gos dar de­gė at­vi­ra lieps­na, bet pa­grin­di­niai pa­vo­jin­gi ter­ša­lai (la­kie­ji or­ga­ni­niai jun­gi­niai) iš­si­ski­ria pa­dan­goms smilks­tant, tai esą trun­ka ir iki 2 sa­vai­čių.

Aly­taus apy­lin­kė­se kiš­kis nu­gai­šo dėl ūmaus kvė­pa­vi­mo funk­ci­jos ne­pa­kan­ka­mu­mo bei ki­tų komp­li­ka­ci­jų esant in­ha­lia­ci­nei trau­mai.

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Specialistai teigia, kad pagrindiniai pavojingi teršalai (lakieji organiniai junginiai) išsiskiria padangoms smilkstant.

Komentarai

Fantastika    Ket, 2019-10-24 / 08:22
Dar ir Šiaulius nuodys. Gal geriau užkasti ir nebekūrenti. Dunduliai.
Liucijus - Fantastikai    Ket, 2019-10-24 / 10:04
Kur pasiūlysite užkasti ? Nes užkasus, po to turėsite gerti užterštą vandenį ?
Vycka    Ket, 2019-10-24 / 10:39
O gal reikėjo leisti vietoj sudegti toms padangoms,- būtų mažiau taršos...
miestietis    Ket, 2019-10-24 / 10:42
Nepergyvenkite šiauliečiai- jei mūsų ausys atlaiko pastovius naikintuvų griausmus, tai ir plaučiai atlaikys deginamas padangas, ir tik gerai, kad šiuokart meras nėra kaltinamas tuo, kad ta "Toksika" atsirado beveik mieste, o kas pražiūrėjo tokią statybą, tai jums sufleruoti nereikia, tai- LDDP(LSDP) neobolševikai- stambiojo kapitalo atstovai.
.......    Ket, 2019-10-24 / 15:19

In reply to by miestietis

Kai nusptendžia statyti aplinkai pavojingą įmonę, pasipila įrodinėjimai kokia bus nepavojinga, kokia saugi, tiesiog nekaltybė. O kai atsitinka tokios nelaimės, jau post factum. Vėžys taps tokia įprasta liga kaip sloga, sirgsim kiekvienas. Beje, Šiauliuose irgi yra padangų perdirbimo ar sandėliavimo įmonė, kažin kaip ten su sauga, ar kas tikrina.
Prajuokino    Ket, 2019-10-24 / 11:03
tai jau senai metaloidas,nuodija Šiaulius ir nieka visiem gerai😄😄😄Nieka tarsos mokestis apvalys ora😄😄😄kuo jis bus didesnis tuo tuo lietuva gaiviau kvepes....
Pasirašykit peticiją VRM ministrei    Ket, 2019-10-24 / 12:32
Kai paliečia ir kitą rajoną, tada tik suprantame, kad tai ne vien Alytaus reikalas https://www.peticijos.lt/visos/75551/del-vrm-ministres-atsistatydinimo/?fbclid=IwAR3YSdStU10cTEull_ZBItP6Xa_i5pgi0wfK2g_N8BEdXG4rVpcNN8mYp4Y#signed
Degesys to miestietis    Ket, 2019-10-24 / 13:46
teisingai,ale kaip tie neobolsevikai atitarabanys tuos skanius smilkalus per visa Lietuva? Jeigu samosvalais atvirais,tai anie apsmilkys visos Lietuvos runkelius,katrie taip ar taip nieko nebijo ir istvers viska,net ir Ignalinos atliekas......
Ei    Ket, 2019-10-24 / 17:09
Jau nieko nebestebina - turime nacionalinį vėžio centrą - tipo, normalu. Ką darote, šmikiai?
Toksikai kas davė leidimą?    Ket, 2019-10-24 / 20:39
Kaip ir Alytaus padangų gamyklai, leidimą išdavė Aplinkos apsaugos agentūra, pavaldi VRM ministrei. Ten tikrai viskas gerai? Rašykitės peticiją, šiauliečiai
Vovka    Pen, 2019-10-25 / 17:24
Dar gereu bus seuliecem bus pigesnis šildymas an žiemos. Padangom kurensit nereiks malku 😀
Šiaulietė    Ant, 2019-10-29 / 09:55
kuo mes šiauliečiai taip nusikaltome ? Miesto budeliai jau nubaudė mus iškirtę miesto medžius, o dabar dar nori išnuodyti , o po to beliks padegti miestą kaip rusai padegė Maskvą užpuolus Napoleono armijai 1812 metais. Viskas kartojasi , kuo čia ne karas ?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.