Padangų degėsiai iš Alytaus – į "Toksiką" prie Šiaulių

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Į UAB "Toksika" Šiaulių filialą pateks degėsiai iš gaisravietės Alytaus perdirbimo įmonėje "Ekologistika".
Į ne­to­li Šiau­lių įsi­kū­ru­sią pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mo įmo­nę "Tok­si­ka" ar­ti­miau­siu me­tu ga­li bū­ti at­vež­ti pa­dan­gų de­gė­siai iš gais­ra­vie­tės Aly­tu­je, UAB "Eko­lo­gis­ti­ka". Pla­nuo­ja­ma, kad de­gė­siai bus de­gi­na­mi čia esan­čia­me pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­ny­je – iš vi­so ga­li bū­ti apie 300 to­nų. "Toksikos" generalinis direktorius Arū­nas Dir­vins­kas sa­ko, kad paim­ti de­gė­sių mė­gi­niai, ti­ria­ma jų su­dė­tis.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
UAB "Toksika" generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas sako, kad kol kas kalbama tik apie degėsių atvežimą, apie užterštas nuoplovas ir nuogrindas dar nesitarta.

At­si­vež­tų de­gė­sius

Dau­giau ne­gu prieš sa­vai­tę, praė­ju­sio tre­čia­die­nio nak­tį, gais­ras ki­lo di­džiau­sio­je Bal­ti­jos ša­ly­se pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­je "Eko­lo­gis­ti­ka". Gais­ro plo­tas sie­kė apie 3 tūks­tan­čius kvad­ra­ti­nių met­rų, o pa­tal­po­se bu­vo su­kaup­ta apie 2 tūks­tan­čiai to­nų pa­dan­gų.

Nors ant­ra­die­nį ofi­cia­liai bu­vo skel­bia­ma, kad gais­ras už­ge­sin­tas, o dar­bai, "ku­rie vyk­do­mi da­bar, – tai gais­ra­vie­tės tvar­ky­mas", vaiz­dai iš gais­ra­vie­tės liu­di­jo ką ki­ta. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos in­for­ma­ci­ją nei­gė ir Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. "Taip, to, kas bu­vo vi­są sa­vai­tę – ne­bė­ra. Bet yra la­bai ak­ty­vus pa­dan­gų smil­ki­mas, ku­ris tik­rai bus šian­dien ir dar tik­rai bus ry­toj", – feis­bu­ke ant­ra­die­nį po pie­tų ra­šė N. Ce­siu­lis. Va­kar me­ras taip pat tei­gė, kad "pa­dan­gos vis dar dū­mi­na ir to­liau da­ro sa­vo juo­dą dar­bą".

Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė pra­ne­šė, kad į gais­ro vie­tą tre­čia­die­nį at­vy­ko vals­ty­bi­nės įmo­nės "Tok­si­ka" at­sto­vai, tar­ta­si dėl vie­tos, kur ge­riau­sia bū­tų iš­vež­ti at­lie­kas.

UAB "Tok­si­ka" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Arū­nas Dir­vins­kas "Šiau­lių kraš­tui" pa­tvir­ti­no, kad lan­kė­si gais­ra­vie­tė­je.

"Bu­vo kal­ba apie už­ge­sin­tų de­gė­sių – ne at­lie­kų – iš­ve­ži­mą. Mū­sų aki­mis, de­gė­sių yra apie 300 to­nų. Mes pa­siė­mė­me mė­gi­nius ir iš­tir­si­me, sprę­si­me, kaip to­liau juos tvar­ky­ti. Grei­čiau­siai – baig­ti de­gin­ti, kad lik­tų tik šla­kai, la­kie­ji pe­le­nai, ku­riuos mes su­tvar­ky­tu­me pa­vo­jin­gų at­lie­kų są­var­ty­ne, – sa­kė A. Dir­vins­kas. – Ma­no ži­nio­mis, va­kar po­sė­dy­je bu­vo nu­spręs­ta ap­skri­tai ne­lies­ti gais­ra­vie­tės, kol pro­ku­ra­tū­ra vyk­do ty­ri­mą."

Pa­dan­gų ne­de­gi­na

"Tok­si­kos" va­do­vas pa­sa­ko­jo, kad de­gė­sių krū­vo­je, ku­rią ap­žiū­rė­jo, ma­ty­ti ir vie­los li­ku­čių, ir gu­mos, va­di­na­si, ga­li bū­ti daug sie­ros.

"To­dėl rei­kia nu­sta­ty­ti, ko­kiais kie­kiais ir per ko­kį lai­ko­tar­pį ga­li­me su­tvar­ky­ti, kad ne­vir­šy­tu­me sa­vo emi­si­jų ir ati­tik­tu­me ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus. Ma­nau, kad mik­suo­jant su ki­to­mis at­lie­ko­mis, per du mė­ne­sius tu­rė­tu­me su­tvar­ky­ti."

Nors "Tok­si­ka" pa­dan­gų ne­de­gi­na, pa­sak A. Dir­vins­ko, ke­lių tar­ny­bos at­ve­ža pa­dan­gų nuo­tru­pų, ta­da che­mi­kai spren­džia, su ko­kio­mis at­lie­ko­mis su­mai­šy­ti ir ko­kiais kie­kiais, kad ga­lė­tų uti­li­zuo­ti.

Ar ga­li bū­ti į "Tok­si­ką" at­vež­tos ir nuo­plo­vos, nuo­gran­dos iš Aly­taus gais­ra­vie­tės, už­terš­tų ap­lin­ki­nių te­ri­to­ri­jų?

"Sun­ku pa­sa­ky­ti, apie jas dar ne­kal­ba­me, – at­sa­kė A. Dir­vins­kas. – Anks­ty­vas po­kal­bis bū­tų ir dėl gelž­be­to­nio konst­ruk­ci­jų lai­do­ji­mo. Ap­de­gu­sių konst­ruk­ci­jų ten yra la­bai daug. Aly­taus ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tu­rės pa­sa­ky­ti, kaip jie no­ri su­tvar­ky­ti. Mes teo­riš­kai ga­lė­tu­me priim­ti jas su­smul­kin­tas į sa­vo pa­vo­jin­gų at­lie­kų są­var­ty­ną. Tiks­lin­giau smul­kin­ti pa­čia­me Aly­tu­je, mes čia to­kios ga­li­my­bės ne­tu­ri­me."

Ne­ma­no, kad tar­ša pa­di­dės

Pak­laus­tas, ar ne­pa­di­dės tar­ša "Tok­si­kai" de­gi­nant at­lie­kas iš gais­ra­vie­tės Aly­tu­je, A. Dir­vins­kas pa­ti­ki­no, jog ne­ri­mo ne­tu­rė­tų bū­ti. Esą ty­ri­mai at­lie­ka­mi kas­dien, jų duo­me­nys skel­bia­mi, be to, per me­tus ne­ga­li vir­šy­ti nu­sta­ty­tos mak­si­ma­lios leis­ti­nos pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo ri­bos – 8 000 to­nų.

De­gant pa­dan­goms, ypač ne­ri­mą ke­lia svei­ka­tai pa­vo­jin­gi fu­ra­nai ir diok­si­nai. "Tok­si­kos" va­do­vas ak­cen­ta­vo, kad de­gins ne pa­dan­gas, o de­gi­mo at­lie­kas, įmo­nė kas­met du-tris kar­tus da­ro pa­pil­do­mus šių me­džia­gų ma­ta­vi­mus, ku­riuos at­lie­ka ne­prik­lau­so­mi eks­per­tai iš už­sie­nio. "Šie­met ne­bu­vo vir­šy­ta, dir­ba­me su di­de­le at­sar­ga, kad net mo­men­ti­nis šuo­lis ne­pa­siek­tų ri­bos. Per tiek me­tų jau atė­jo ir pa­tir­tis, ir che­mi­kai griež­tai dir­ba", – ko­men­ta­vo A. Dir­vins­kas.

Nu­gai­šęs kiš­kis įro­dė, ko­kios gais­ro pa­sek­mės

Kad de­gan­čios pa­dan­gos yra pa­vo­jin­gos ne tik žmo­gaus svei­ka­tai, bet ir vi­sai ap­lin­kai, va­kar pa­tvir­ti­no Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos in­for­ma­ci­ja apie nu­gai­šu­sį kiš­kį.

Na­cio­na­li­nia­me mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­te at­li­kus Aly­taus apy­lin­kė­se ras­to kiš­kio gai­še­nos pa­to­lo­gi­nį ana­to­mi­nį ty­ri­mą, pa­tvir­tin­ta diag­no­zė, kad gy­vū­nas nu­gai­šo dėl ūmaus kvė­pa­vi­mo funk­ci­jos ne­pa­kan­ka­mu­mo bei ki­tų komp­li­ka­ci­jų esant in­ha­lia­ci­nei trau­mai.

Medikų pagalbos jau prireikė ir įvykio vietoje dirbusiems ugniagesiams.

Kai pir­mą­ją gais­ro die­ną Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras ty­rė ša­lia esan­čio Aly­taus rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ro pa­tal­pų oro mė­gi­nius, juo­se ra­do gy­ve­na­ma­jai ap­lin­kai ne­bū­din­gų me­džia­gų: or­ga­ni­nių la­kių­jų jun­gi­nių – sti­re­no, ben­ze­no, eta­no­lo, 2-etok­sie­ta­no­lio bei neor­ga­ni­nių jun­gi­nių – sie­ros diok­si­do, kie­tų­jų da­le­lių (kaip suo­džių).

Bu­vo nu­sta­ty­ta, kad sie­ros diok­si­do bei sti­re­no kon­cent­ra­ci­jos vir­ši­jo leis­ti­nas pa­ros vi­du­ti­nes kon­cent­ra­ci­jas gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ore 2,5 kar­to, o suo­džių – net 5 kar­tus.

Sti­re­nas yra kvė­pa­vi­mo ta­kus, odą ir glei­vi­nes dir­gi­nan­ti me­džia­ga, ku­rios ūmus po­vei­kis pa­si­reiš­kia akių, no­sies, odos su­dir­gi­ni­mu (pa­rau­di­mu, per­štė­ji­mu), gerk­lės sau­su­mu, su­ke­lian­čiu ko­su­lį. Il­ga­lai­kis sti­re­no po­vei­kis pa­si­reiš­kia cent­ri­nės ner­vų sis­te­mos pa­ken­ki­mu (gal­vos, skaus­mais, nuo­var­giu, dep­re­si­ja, su­ma­žė­ju­sia dė­me­sio kon­cent­ra­ci­ja).

Il­ga­lai­kis kie­tų­jų da­le­lių po­vei­kis pa­si­reiš­kia lė­ti­nė­mis kvė­pa­vi­mo ta­kų bei šir­dies krau­ja­gys­lių li­go­mis, o sie­ros diok­si­do po­vei­kis sie­ja­mas su pa­daž­nė­ju­siu ser­ga­mu­mu kvė­pa­vi­mo sis­te­mos li­go­mis.

Ben­ze­nas vei­kia krau­jo ga­my­bos or­ga­nus, kau­lų čiul­pus, ga­li su­kel­ti įvai­rius krau­jo su­si­rgi­mus, leu­ke­mi­ją.

Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras at­krei­pė dė­me­sį, kad mė­gi­niai bu­vo paim­ti, kai pa­dan­gos dar de­gė at­vi­ra lieps­na, bet pa­grin­di­niai pa­vo­jin­gi ter­ša­lai (la­kie­ji or­ga­ni­niai jun­gi­niai) iš­si­ski­ria pa­dan­goms smilks­tant, tai esą trun­ka ir iki 2 sa­vai­čių.

Aly­taus apy­lin­kė­se kiš­kis nu­gai­šo dėl ūmaus kvė­pa­vi­mo funk­ci­jos ne­pa­kan­ka­mu­mo bei ki­tų komp­li­ka­ci­jų esant in­ha­lia­ci­nei trau­mai.

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Specialistai teigia, kad pagrindiniai pavojingi teršalai (lakieji organiniai junginiai) išsiskiria padangoms smilkstant.