Vėt­ra nu­plė­šė par­duo­tu­vės sto­gą

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Bu­čiū­nų kai­me ura­ga­ni­nis vė­jas pa­lin­do ir nu­kė­lė vi­są skar­da deng­tą par­duo­tu­vės sto­gą.
Nak­tį į penk­ta­die­nį per Lie­tu­vą slin­kęs cik­lo­nas Lau­ra Jo­niš­kio ra­jo­ne plė­šė ši­fe­ro lakš­tus, per dvie­jų met­rų aukš­čio tvo­rą per­ne­šė pa­kel­tą sto­gi­nę au­to­mo­bi­liams, o Bu­čiū­nų kai­me nu­plė­šė par­duo­tu­vės sto­gą.
Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Jo­niš­ky­je vėt­ra per aukš­tą dvie­jų met­rų tvo­rą per­kė­lė vie­nos įmo­nės sto­gi­nę au­to­mo­bi­liams ir pa­gul­dė gre­ti­ma­me pri­va­čia­me kie­me.

 

Jo­niš­ky­je įsi­su­kęs gū­sin­gas vė­jas Že­mai­čių gat­vė­je per aukš­tą dvie­jų met­rų tvo­rą per­kė­lė vie­nos įmo­nės sto­gi­nę au­to­mo­bi­liams ir leng­vai kaip plunks­ne­lę ją švys­te­lė­jo į gre­ti­mą pri­va­tų kie­mą. Kris­da­mas me­džio konst­ruk­ci­jų skar­da deng­tas sta­ti­nys su­lanks­tė tink­li­nę tvo­rą, ap­lau­žė ke­le­tą de­ko­ra­ty­vių me­de­lių, kliu­dė lau­ko vir­tu­vės ši­fe­ri­nį sto­gą, ta­čiau nu­gu­lė ne­lie­tęs gre­ta sto­vin­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo ir neiš­kū­lė lan­go.

Pa­ma­tęs vėt­ros įneš­tą sta­ti­nį so­dy­bos šei­mi­nin­kas nu­sku­bė­jo pra­neš­ti gre­ti­mai įsi­kū­ru­sios bend­ro­vės bu­dė­to­jams. Jie pa­si­rū­pi­no, kad vie­na sto­gi­nės sie­na, ku­ri už­kri­to ant ta­ko, bū­tų nu­vež­ta, o li­ku­si da­lis sta­ti­nio dar te­be­gu­lė­jo pri­va­čia­me kie­me.

Bu­čiū­nų kai­me ura­ga­ni­nis vė­jas pa­lin­do ir nu­kė­lė vi­są skar­da deng­tą par­duo­tu­vės sto­gą. Vie­tos gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo, kad užė­jęs toks stip­rus ga­lin­gas gū­sis, jog net di­de­lės eg­lės bu­vo pri­lenk­tos prie pat že­mės. Ta­čiau me­džiai at­si­tie­sė, o sto­go konst­ruk­ci­jos neat­lai­kė. Sa­vi­nin­kė Kris­ti­na Bu­rec­kie­nė sa­kė, kad par­duo­tu­vę įsi­gi­jo prieš dve­jus me­tus, o sto­gas bu­vęs už­dė­tas maž­daug prieš ket­ve­rius.

Nuo vėt­ros ra­jo­ne nu­ken­tė­jo ne­ma­žai me­džių, kai kur nu­trauk­ta lai­dų.