Griū­nan­ti lie­pa ap­ga­di­no baž­ny­čios sto­gą

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Aud­ros neat­lai­kiu­si šim­ta­me­tė lie­pą griū­da­ma ap­grio­vė Ba­zi­lio­nų baž­ny­čios sto­gą.
Ko­vo 12–sios va­ka­rą siau­tu­sios smar­kios aud­ros neat­lai­kiu­si šim­ta­me­tė lie­pa griū­da­ma kliu­dė Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų šv. Ba­zi­li­jaus baž­ny­čios sto­gą.
Zigmo RIPINSKIO nuotr.
Jau penk­ta­die­nį pra­dė­ti baž­ny­čios re­mon­to dar­bai

Kle­bo­nas To­mas Ūk­sas pa­sa­ko­jo, kad ry­te nu­sku­bė­jęs pa­si­žiū­rė­ti aud­ros pa­da­ri­nių ir pa­ma­tė, kad šven­to­riu­je nu­vir­tu­si di­džiu­lė šim­ta­me­tė lie­pa. Me­dis kliu­dęs ir me­di­nės baž­ny­tė­lės skar­di­nį sto­gą. Dva­si­nin­kas iš kar­to apie įvy­kį pra­ne­šė se­niū­nui Vy­tau­tui Sla­biui, ra­jo­no me­rui An­ta­nui Be­za­rui.

Il­ga­me­tis Ba­zi­lio­nų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Radž­vi­las, Ba­zi­lio­nų se­niū­nai­tis Sta­sys Lem­ber­tas bei ba­zi­lio­niš­kis Ed­mun­das Ur­be­lis trak­to­riu­mi at­si­ve­žė įran­kių, me­džia­gų. Jų pa­stan­go­mis Ba­zi­lio­nų baž­ny­čia ne kar­tą re­mon­tuo­ta, da­žy­ta, to­dėl net klau­si­mų ne­ki­lo, ką da­ry­ti. Kuo grei­čiau sten­gė­si už­tai­sy­ti sto­go sky­lę, nes pliau­pian­tis lie­tus ga­lė­jo kiau­rai per­merk­ti me­di­nės baž­ny­čios lu­bas.

Ba­zi­lio­nų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas T. Ūk­sas su me­ru A. Be­za­ru bei pa­vel­do­sau­gos spe­cia­lis­tu Vy­tau­tu Kir­ku­čiu ap­žiū­rė­jo baž­ny­čios te­ri­to­ri­ją, ku­ri vi­sa ap­so­din­ta me­džiais. Nors se­ni me­džiai šven­to­riui tei­kia ypa­tin­go gro­žio, ta­čiau, kaip pa­ro­dė aud­ra, ke­lia ir ne­men­ką pa­vo­jų. Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras įpa­rei­go­jo Sa­vi­val­dy­bės ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tus įver­tin­ti šven­to­riaus me­džių būk­lę. Nu­vers­ta lie­pa at­ro­dė tvir­ta, ta­čiau da­bar paaiš­kė­jo, kad jos vi­dus jau bu­vo iš­pu­vęs.