Gaisrai nekyla be priežasties

Šiau­lių PGV nuo­tr.
Gais­ras me­džio ap­do­ro­ji­mo įmo­nė­je "Ba­ge­ta" ki­lo dėl ne­tei­sin­gai įreng­to dūmt­rau­kio, ku­ris įkai­ti­no ir už­de­gė įmo­nės pa­sta­to sto­go konst­ruk­ci­jas.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Šiau­lių ap­skri­ty­je ki­lę gais­rai su­nio­ko­jo ne tik tur­tą, bet ir žmo­nių svei­ka­tą. Ne vie­nam pa­de­gė­liui pri­rei­kė me­di­kų.

Žmo­gus ap­de­gė au­sį

Ug­nis Rad­vi­liš­ky­je, Gied­rai­čių gat­vė­je, gy­ve­na­mo­jo na­mo ka­ti­li­nė­je, įsi­žie­bė sek­ma­die­nį, po 16 va­lan­dos. Kai gais­ras bu­vo pa­ste­bė­tas, pa­tal­po­je vis­kas jau de­gė at­vi­ra lieps­na.

Na­mo sa­vi­nin­kas, kol at­vy­ko ug­nia­ge­siai, siau­tė­jan­čią lieps­ną pa­mė­gi­no su­tram­dy­ti. Ug­nies jis ne tik neuž­ge­si­no, bet nu­ken­tė­jo pa­ts – ap­de­gė plau­kus ir au­sį.

Nu­ken­tė­ju­sia­jam bu­vo iš­kvies­ti me­di­kai, jie pa­gal­bą su­tei­kė vie­to­je.

Gais­ro me­tu iš­de­gė ka­ti­li­nė ir ša­lia esan­ti pa­tal­pa, ap­rū­ko ki­tos pa­tal­pos.

Na­me dū­mų de­tek­to­riaus ne­bu­vo – gais­rą pa­ste­bė­jo at­si­tik­ti­nai į ka­ti­li­nę užė­jęs sa­vi­nin­kas.

Pir­mi­nė­mis iš­va­do­mis, gais­ro prie­žas­tis – šil­dy­mo kros­nies ge­di­mas. Anot gais­rų ty­rė­jų, kros­nies du­re­lė­se bu­vo at­si­ra­dęs ply­šys, tad jos ne­bu­vo san­da­riai už­da­ry­tos.

Per mi­nė­tą ply­šį, ti­kė­ti­na, ir iš­kri­to bei ant de­gių grin­dų už­si­lieps­no­jo ža­ri­ja. Ji ir ta­po vie­na iš la­biau­siai ti­kė­ti­nų ki­lu­sio gais­ro prie­žas­čių.

Su­kė­lė žie­žir­ba

Šeš­ta­die­nį, dvi va­lan­dos po vi­dur­nak­čio, Jo­niš­ky­je, Že­mai­čių gat­vė­je esan­čio dau­gia­bu­čio tre­čia­ja­me aukš­te, bend­ro­jo nau­do­ji­mo ko­ri­do­riu­je, už­si­lieps­no­jo so­fa-lo­va.

Pask­li­du­siais ait­riais dū­mais ap­si­nuo­di­jo vie­no ne­to­li gais­ro vie­tos esan­čio bu­to gy­ven­to­ja. Mo­te­ris iš­ves­ta į lau­ką.

Ko­ri­do­riu­je ap­rū­ko sie­nos ir lu­bos, nu­by­rė­jo tin­kas, ap­de­gė lo­va ir da­lis grin­dų. Ket­vir­ta­ja­me aukš­te esan­čia­me bu­te iš­de­gė da­lis grin­dų.

Ma­no­ma, kad gais­ras ki­lo dėl neat­sar­gaus rū­ky­mo.

Gais­ras rū­sy­je

Šeš­ta­die­nio po­pie­tę Kel­mė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, de­gė va­sa­ros vir­tu­vė.

At­vy­kus ug­nia­ge­siams, ug­nis ka­ra­lia­vo lau­ko vir­tu­vės rū­sy­je įreng­to­je ka­ti­li­nė­je. Ap­de­gė šio­je pa­tal­po­je sto­vė­jęs van­dens šil­dy­tu­vas ir elekt­ros lai­dai.

Me­die­nos įmo­nė li­ko be da­lies sto­go

To pa­ties šeš­ta­die­nio po­pie­tę Šiau­lių ra­jo­ne, Meš­kui­čių kai­me, gais­ras ki­lo me­džio ap­dir­bi­mo įmo­nė­je UAB "Ba­ge­ta" – de­gė ka­ti­li­nė.

Ne­lai­mė pa­ste­bė­ta ke­lios mi­nu­tės po 16 va­lan­dos.

At­vy­kus ug­nia­ge­siams, de­gė me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nės ka­ti­li­nės sto­gas.

Ap­de­gė apie 50 kvad­ra­ti­nių met­rų sto­go konst­ruk­ci­jų, ap­rū­ko sie­nos.

Ti­riant šio gais­ro prie­žas­tį, nu­sta­ty­ta, kad įmo­nė­je bū­ta šil­dy­mo sis­te­mos įren­gi­mo pa­žei­di­mų.

Per­nai mi­nė­ta sis­te­ma bu­vo per­tvar­ky­ta – į ki­tą vie­tą per­kel­tas šil­dy­mo ka­ti­las, pa­trauk­tas ka­mi­nas, dūmt­rau­kis. Pas­ta­ra­sis ir bu­vo įreng­tas gru­biai pa­žei­džiant sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus – neiš­lai­kant at­stu­mo nuo de­gių sto­go konst­ruk­ci­jų, tad įkai­tu­sios jos už­si­de­gė.

Sup­leš­kė­jo mo­lio fer­ma

Sau­sio 10-osios ry­tą Pak­ruo­jo ra­jo­no, Klo­vai­nių se­niū­ni­jos, Lai­puš­kių kai­me už­si­de­gė ap­leis­ta ne­nau­do­ja­ma mo­li­nė fer­ma.

Per gais­rą vie­no­je iš fer­mos da­lių su­de­gė apie dvi to­nas šie­no. Taip pat nu­de­gė ši­fe­rio sto­gas, me­di­nė per­dan­ga.

Ko­kia šio gais­ro prie­žas­tis, aiš­ki­na­ma­si.

Su­de­gė au­to­mo­bi­liai

Šeš­ta­die­nio va­ka­rą Šiau­lių ra­jo­ne, Kur­šė­nuo­se, Kle­vų gat­vė­je, už­si­de­gė ga­ra­žas. Net­ru­kus lieps­na įsi­ki­bo ir į šio­je pa­tal­po­je sto­vė­ju­sį au­to­mo­bi­lį "Opel Fron­te­ra".

Per gais­rą iš­de­gė au­to­mo­bi­lio sa­lo­nas, va­rik­lio sky­rius, pa­dan­gos, nu­de­gė ga­ra­žo per­dan­ga ir me­džio drož­lių plokš­čių sie­na.

Dar vie­nas au­to­mo­bi­lis šeš­ta­die­nį su­pleš­kė­jo Kel­mės ra­jo­ne, Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­jo­je, Pa­did­miš­kio kai­me.

At­vi­ra ug­ni­mis prieš vi­dur­nak­tį de­gęs "Nis­san Ju­ke" smar­kiai ap­ga­din­tas. Iš­de­gė au­to­mo­bi­lio va­rik­lio sky­rius, sa­lo­nas, nu­de­gė pa­dan­gos.

Per­nai gruo­džio mė­ne­sį ša­ly­je gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­sta­tuo­se ki­lo 314 gais­rų, ku­riuo­se žu­vo de­vy­ni žmo­nės.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas įspė­ja ir pra­šo gy­ven­to­jų su ug­ni­mi elg­tis la­bai at­sar­giai: ne­pa­lik­ti be prie­žiū­ros be­si­kū­re­nan­čios kros­nies, įjung­tų į elekt­ros tink­lą elekt­ri­nių šil­dy­mo prie­tai­sų, ne­rū­ky­ti lo­vo­je, ne­pa­lik­ti be prie­žiū­ros vie­nų ma­ža­me­čių vai­kų.