Ar šimtametis Papilės brukas sugrįš?

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Bru­kas Pa­pi­lė­je ne­do­mi­no pa­vel­do­sau­gi­nin­kų, kol sta­ty­bi­nin­kai nea­ti­den­gė šios kul­tū­ros is­to­ri­jos ver­ty­bės.
Pa­pi­lės cent­ri­nė­je da­ly­je at­nau­ji­nant vie­šą­ją inf­rast­ruk­tū­rą at­kas­ti XIX am­žiaus ar­ba XX am­žiaus pra­džios bru­ko frag­men­tai – ša­li­mais baž­ny­čios ir Si­mo­no Dau­kan­to me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus.
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas nu­ro­dė pa­reng­ti te­ri­to­ri­jos tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tą. Ka­dan­gi no­ri­ma iš po as­fal­to at­kas­tą šim­ta­me­tį grin­di­nį vėl eksp­loa­tuo­ti – šį­kart ir kaip is­to­ri­nę ver­ty­bę.
Dar­bų už­sa­ko­vė Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tris mė­ne­sius vis ne­ren­gia rei­kia­mų do­ku­men­tų.

Pro­jek­tuo­to­jai nu­ma­tė, kad aikš­tė prie­šais baž­ny­čią ir mu­zie­jų bū­tų iš­klo­ta da­bar ma­din­go­mis ply­te­lė­mis. Joms pa­grin­dą ruo­šian­tys sta­ty­bi­nin­kai va­sa­ros pra­džio­je ėmė ar­dy­ti as­fal­tą ir po juo ap­ti­ko iš­ti­si­nį grin­di­nį. Ly­gu­tė­lį, tik prie baž­ny­čios var­tų – su įdu­bi­mais. Kur yra vaikš­čio­ję dau­gy­bė žmo­nių.

Pro­jek­to au­to­riai brė­ži­niuo­se ne­bu­vo nu­ro­dę apie esa­mą grin­di­nį. Dėl ne­ti­kė­to ra­di­nio kreip­ta­si į ar­cheo­lo­gus. Jie lai­ki­nai su­stab­dė pra­dė­tus dar­bus, nu­ro­dė ati­deng­ti grin­di­nį.

Kreip­ta­si į Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to vie­ną iš ver­ti­ni­mo ta­ry­bų. Jos iš­va­da – pa­reng­ti te­ri­to­ri­jos tvar­ky­bos pro­jek­tą.

"Nes grin­di­nys ver­tin­gas, kaip su­si­jęs su mies­te­lio ur­ba­nis­ti­kos is­to­ri­ja", – sa­kė Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Šiau­lių te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio ve­dė­jas Ry­tis Bud­rys. – To­dėl trin­ke­lė­mis ne­de­ra vėl pa­slėp­ti grin­di­nį".

Ta­čiau Pa­pi­lė ne­tu­ri ur­ba­nis­ti­nės te­ri­to­ri­jos sta­tu­so. Tad nė­ra ati­tin­ka­mų ap­sau­gos sver­tų, ko­kius tu­ri ša­lies ur­ba­nis­ti­niai komp­lek­sai.

"De­par­ta­men­tas su­ra­do išei­tį kaip gel­bė­ti grin­di­nį, – sa­kė R. Bud­rys. – Juk kul­tū­ros ver­ty­bė yra Si­mo­no Dau­kan­to na­mas ir sau­go­mas, tad jam pri­skir­ta ir ap­lin­ka su grin­di­niu".

To­dėl pa­siū­ly­ta reng­ti to na­mo ir jo ap­lin­kos tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tą. Tuo­met tu­rė­tų bū­ti kei­čia­mas ir da­bar jau rea­li­zuo­ja­mas pro­jek­tas "Komp­lek­siš­kas Ak­me­nės mies­to ir Pa­pi­lės mies­te­lio bend­ruo­me­ni­nės ir vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mas".

"Šio tech­ni­nio sta­ty­bos pro­jek­to pa­ka­ko, kol ne­bu­vo ži­no­ma apie apie esa­mą kul­tū­ros ver­ty­bę, – tei­gė R. Bud­rys. – Da­bar bū­ti­nas šios te­ri­to­ri­jos tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tas, ku­ris bus kaip pa­grin­di­nio pro­jek­to pa­pil­dy­mas".

Ta­čiau Ak­me­nės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja del­sia už­sa­ky­ti nau­ją pro­jek­tą.

Ak­me­nės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas pa­vel­do­sau­gos rei­ka­lams An­ta­nas Ga­ba­lis tei­gė "Šiau­lių kraš­tui", kad sta­ty­bi­nin­kams iš­ki­lo pro­ble­mų. Jie ti­ki­na, kad fi­nan­siš­kai nau­din­giau bū­tų bru­ko lyg ne­be­ma­ty­ti.

"Pa­gal pa­grin­di­nį pro­jek­tą tas bru­kas ne­tu­ri iš­lik­ti, – sa­kė A. Ga­ba­lis. – Nes aukš­čiau ke­lio ne­ga­li at­si­ras­ti vamz­džiai. Tuo­met ga­li bū­ti už­lie­ta baž­ny­čia".

Esa­mo pro­jek­to va­do­vas Pa­pi­lės se­niū­nas An­ta­nas Vai­čius ma­no, kad esa­mos būk­lės bru­kas bus ne­pa­to­gus žmo­nėms, už­su­kan­tiems į mu­zie­jų, baž­ny­čią, ge­du­lo na­mus. Dėl ne­ly­gu­mų, vie­to­mis už­si­lai­kan­čio van­dens. To­dėl rei­kė­tų re­konst­ruk­ci­jos.

Ki­tą sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bės, sta­ty­bi­nin­kų, pro­jek­tuo­to­jų, pa­vel­do­sau­gi­nin­kų at­sto­vai rink­sis į pa­si­ta­ri­mą. Ja­me nu­ma­ty­ta ne vien svars­ty­ti kaip bru­ką re­konst­ruo­ti. Nu­ma­ty­tas siū­ly­mas – už­kas­ti, pa­li­kus tik ko­kį frag­men­tą?

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas, jo at­sto­vo R. Bud­rio tvir­ti­ni­mu, ne­nu­si­tei­kęs keis­ti po­zi­ci­jos.

Ko­dėl pro­jek­te ne­nu­ro­dy­ta apie bru­ką? Ne­gi ar­chi­tek­tai ne­pa­si­do­mė­jo, kaip mies­te­lio cent­ras at­ro­dė prieš šim­tą me­tų?

"Tai pir­miau­sia tu­ri ži­no­ti Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas, jis tu­rė­jo ne­tvir­tin­ti ar­chi­tek­tų pro­jek­to, jei ne­pa­si­rū­pin­ta kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­ga", – sa­kė Pa­pi­lės se­niū­nas An­ta­nas Vai­čius.