Tradicinis Papilės bėgimas surengtas 27-ą kartą

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
8,2 ki­lo­met­ro bė­gi­mą "Si­mo­no Dau­kan­to ta­kais" mo­te­rų ir mer­gi­nų gru­pė­je lai­mė­jo Da­lia Lu­ko­šie­nė (vi­du­ry­je).
Dvi­de­šimt sep­tin­tą kar­tą su­reng­tas 8,2 ki­lo­met­ro bė­gi­mas "Si­mo­no Dau­kan­to ta­kais" Pa­pi­lės se­niū­ni­jo­je.

Dis­tan­ci­jo­je nuo Bi­liū­niš­kių kai­me esan­čio pa­mink­lo 1863 me­tais žu­vu­siems su­ki­lė­liams iki pa­mink­lo Si­mo­nui Dau­kan­tui Pa­pi­lės mies­te­ly­je tarp de­vy­nių var­žo­vių grei­čiau­sia bu­vo Šiau­lių ra­jo­no spor­to klu­bo "Lu­kas" at­sto­vė Da­lia Lu­ko­šie­nė (37 min.). Ant­ra fi­ni­ša­vu­si ki­ta šiau­lie­tė Jū­ra­tė Gai­liu­tė at­si­li­ko 3 mi­nu­tė­mis 44 se­kun­dė­mis.

Nau­jo­sios Ak­me­nės bė­gi­kė Li­na Vein­ber­ger lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą, fi­ni­ša­vu­si per 46 mi­nu­tes 25 se­kun­des.

Grei­čiau­sio bė­gi­ku ta­po To­mas Klu­sas iš Šiau­lių, nuo­to­lį įvei­kęs per 31 mi­nu­tę 23 se­kun­des.

At­kak­liau­siai jam prie­ši­no­si praė­ju­sių me­tų bė­gi­mo lai­mė­to­jas vie­tos spor­ti­nin­kas Va­len­tas Uža, at­si­li­kęs 7 se­kun­dė­mis. Šiau­lių ra­jo­no spor­to klu­bo "Lu­kas" na­rys Ed­vi­nas Kož­kus lai­mė­jo tą pa­čią tre­čią­ją vie­tą, 1 mi­nu­te pa­ge­rin­da­mas re­zul­ta­tą iki 34 mi­nu­čių 8 se­kun­džių.

133 moks­lei­viai, su­skirs­ty­ti pa­gal am­žiaus gru­pes, lenk­ty­nia­vo nuo 500 met­rų iki 2 ki­lo­met­rų il­gio tra­so­se Pa­pi­lės mies­te­lio gat­vė­mis. Pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti me­da­liais. Ap­do­va­no­ti jau­niau­si ir vy­riau­si var­žy­bų da­ly­viai.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Grei­čiau­sius bė­gi­kus (iš kai­rės) Va­len­tą Užą, To­mą Klu­są, Ed­vi­ną Kož­kų me­da­liais ap­do­va­no­jo Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­ro di­rek­to­rius Man­tas Ma­čius.