Gyventojai įtaria taršą, tyrimai nenustato

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Į Ven­tos upę nu­ves­tu grio­ve­liu van­duo dar ne­te­ka, bet gy­ven­to­jai pa­ste­bi van­dens pa­vir­šiu­je at­si­ran­dan­čias rie­ba­lų dė­mes.
Į "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs Ak­me­nės ra­jo­no gy­ven­to­jas pik­ti­no­si ga­li­mais ter­ša­lais grio­ve­ly­je ne­to­li Ju­ra­kal­nio ap­žval­gos bokš­to Pa­pi­lė­je, bai­mi­no­si, kad vis­kas te­ka į Ven­tos upę.

Ven­tos re­gio­ni­niam par­kui pri­klau­san­čią te­ri­to­ri­ją ap­žiū­rė­jęs šios įstai­gos di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Ne­ri­jus Gud­mo­nas pa­tvir­ti­no: pa­ste­bi­mas van­dens bliz­ge­sys, gal dėl neaiš­kios kil­mės rie­ba­lų.

Nors pa­sta­ro­sios die­nos – lie­tin­gos, ta­čiau van­duo ne­te­ka, o telk­šo ba­lu­tė­mis kas ke­li žings­niai.

"Taip lai­kė­si be­veik vi­są šią saus­rin­gą va­sa­rą, tad į Ven­tą ne­bu­vo kam nu­te­kė­ti", – sa­ko N. Gud­mo­nas.

Dėl grio­ve­lio ga­li­mos tar­šos pra­ne­ši­mą yra ga­vu­si ir Ma­žei­kių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja. Jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Au­gus­ti­nas Len­ku­tis lie­pos pa­bai­go­je iš­kvie­tė ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų la­bo­ra­to­ri­jos spe­cia­lis­tus mė­gi­niams paim­ti, nes van­duo bu­vo su neaiš­kiu kva­pu. Ty­ri­mų iš­va­da: bio­che­mi­nis de­guo­nies su­var­to­ji­mas ati­tin­ka nor­ma­ty­vus.

"Ieš­ko­ta ir azo­to bei ki­tų tar­šių me­džia­gų, ta­čiau pa­ra­met­rai nė­ra nor­muo­ja­mi, kai nuo­te­kų ne­daug, – sa­kė A. Len­ku­tis. – Į grio­ve­lį nuo Dau­biš­kių gy­ven­vie­tės pu­sės at­ves­to dre­na­žo vamz­džio van­duo vos kap­si".

Grio­ve­lį mai­ti­nan­tis ki­tas dre­na­žo vamz­dis iš lau­kų bu­vo dar sau­ses­nis.

"Kol lauk­ta la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tų, bent pen­kis kar­tus va­žia­vau ap­žiū­rė­ti grio­ve­lio, bet nie­ko įtar­ti­no ne­ma­čiau", – sa­kė A. Len­ku­tis.

Vis dėl­to, jis svars­tė, gal į dre­na­žo sis­te­mą kur nors yra pa­jung­ti nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­mai, to­dėl plika aki­mi pa­ste­bi­ma ter­ša­lų?