Viloje lankėsi Chaimo Frenkelio proproanūkis

Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus nuo­tr.
Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je lan­kė­si pro­proa­nū­kis Carl Woog su žmo­na Lau­ren.
Šiau­liuo­se lan­kė­si gar­sio­jo Šiau­lių fab­ri­kan­to Chai­mo Fren­ke­lio pro­proa­nū­kis Carl Woog su žmo­na Lau­ren.

Jie at­vy­ko iš JAV, kur įsi­kū­ru­si di­džio­ji da­lis Fren­ke­lių šei­mos pa­li­kuo­nių.

Sve­čiai ap­žiū­rė­jo Chai­mo Fren­ke­lio vi­lą ir par­ką, pa­si­vaikš­čio­jo po bu­vu­sio Fren­ke­lių šei­mos fab­ri­ko te­ri­to­ri­ją, ap­žiū­rė­jo iš­li­ku­sius įmo­nės sta­ti­nius, ap­lan­kė Ch. Fren­ke­lio pa­mink­lą.

Carl Woog su žmo­na mi­nė­jo, kad iš­vyks­ta ku­pi­ni ge­rų emo­ci­jų ir pa­lin­kė­jo mu­zie­jui tęs­ti dar­bą, puo­se­lė­jant šei­mos pa­vel­dą.