Vilniuje iškovoti trys medaliai

Ry­čio KER­ŠIO al­bu­mo nuo­tr.
Im­ty­nių tur­ny­re „Vil­nius Open 2019“ jo­niš­kie­čiai (iš kai­rės) Pi­jus Bal­dy­šius, Ar­nas Pui­pa ir Ai­nius Po­vi­laus­kas iš­ko­vo­jo me­da­lius tarp 12 ša­lių spor­ti­nin­kų.
Bir­že­lio 1 die­ną Vil­niu­je su­reng­ta­me tarp­tau­ti­nia­me graikų–romėnų im­ty­nių tur­ny­re „Vil­nius Open 2019“ trys Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai, va­do­vau­ja­mi tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio, iš­ko­vo­jo tris me­da­lius.

Tarp vai­kų, gi­mu­sių 2008 me­tais ir jau­nes­nių, pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ai­nius Po­vi­laus­kas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 23 ki­log­ra­mų). Jis bu­vo žy­miai stip­res­nis nei var­žo­vai ir vi­sas im­tis lai­mė­jo įti­ki­na­mai.

Ar­nas Pui­pa (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 38 ki­log­ra­mų) įvei­kė du bal­ta­ru­sius, pra­lai­mė­jo Ru­si­jos at­sto­vui ir pa­sku­ti­nė­je im­ty­je dėl bron­zos me­da­lio įvei­kė ki­tą jo­niš­kie­tį Teo­do­rą Vin­ciū­ną.

Tarp jau­nių, gi­mu­sių 2002–2004 me­tais, tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Pi­jus Bal­dy­šius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 110 ki­log­ra­mų). Jo­niš­kie­tis pa­sie­kė tris per­ga­les ir du kar­tus pra­lai­mė­jo.

Tarp jau­nu­čių, gi­mu­sių 2005 me­tais ir jau­nes­nių, ge­rai ėmė­si Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 68 ki­log­ra­mų, ku­ris įvei­kė lat­vį ir uk­rai­nie­tį, bet pus­fi­na­ly­je pra­lai­mė­jo bal­ta­ru­siui. Ko­vo­da­mas su Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­ku jo­niš­kie­tis su­si­žei­dė ir dėl bron­zos me­da­lio ko­vo­ti ne­be­ga­lė­jo.

Iš vi­so tarp­tau­ti­nia­me graikų–romėnų im­ty­nių tur­ny­re „Vil­nius Open 2019“ var­žė­si be­veik ke­tu­ri šim­tai im­ty­ni­nin­kų iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos, Ar­mė­ni­jos, Pran­cū­zi­jos, Iz­rae­lio, Šve­di­jos, Da­ni­jos ir Nor­ve­gi­jos. Ant ke­tu­rių var­žy­bi­nių ki­li­mų var­žė­si vai­kai, jau­nu­čiai ir jau­niai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.