Šauliai šventė Kelmėje

Vai­dos SUT­KIE­NĖS nuo­tr.
Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos Gar­bės sar­gy­bos kuo­pos šau­liai iš­šo­vė tris sal­ves: už Lie­tu­vos vals­ty­bę, už Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gą ir už Vla­dą Put­vins­kį-Pūt­vį, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įkū­rė­ją.
Sek­ma­die­nį Kel­mė­je vy­ko Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos at­kū­ri­mo 30-me­čio šven­tė, iš­kil­min­gai ati­deng­tas pa­mink­las Šau­lių są­jun­gos įkū­rė­jui Vla­dui Put­vins­kiui-Pūt­viui.

Šven­tė­je da­ly­va­vo kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Rai­mun­das Ka­rob­lis, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga, Sei­mo na­rys, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos pa­ra­mos gru­pės pir­mi­nin­kas Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, Sei­mo na­riai šau­liai Gin­ta­rė Skais­tė, Lau­ras Sta­ce­vi­čius, And­rius Kup­čins­kas, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Dai­nius Paš­vens­kas, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Gin­ta­ras Ko­ryz­na.

Sek­ma­die­nį ry­tą Kel­mės ka­pi­nė­se ant V. Put­vins­kio-Pūt­vio ka­po pa­dė­tos gė­lės, Šau­lių są­jun­gos įkū­rė­jas pa­gerb­tas ty­los mi­nu­te.

G. Ko­ryz­na pri­mi­nė, kaip prieš 30 me­tų prie V. Put­vins­kio-Pūt­vio ka­po aš­tuo­nio­li­ka en­tu­zias­tų iš­ta­rė šau­lio prie­sai­kos žo­džius.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos Vla­do Put­vins­kio-Pūt­vio klu­bo pre­zi­den­tas, Vy­čio kry­žiaus or­di­no ka­va­lie­rius Sta­sys Ig­na­ta­vi­čius pa­kar­to­jo prieš 30 me­tų pa­sa­ky­tą prie­sai­ką.

Kel­mės Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į Dan­gų baž­ny­čio­je už V. Put­vins­kį-Pūt­vį ir šau­lius au­ko­tos šv. mi­šios.

Vi­dur­die­nį S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je iš­si­ri­kia­vo iš­kil­min­ga šau­lių ri­kiuo­tė – vy­ko pa­mink­lo Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įkū­rė­jui Vla­dui Put­vins­kiui-Pūt­viui ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­ja.

Pa­mink­lo skulp­to­rius – Sta­sys Žir­gu­lis, su­ma­ny­to­jas ir ar­chi­tek­tas – Sta­sys Pūt­vis, V. Put­vins­kio-Pūt­vio proa­nū­kis.

Pa­mink­lą pa­šven­ti­no šau­lys, ku­ni­gas Sau­lius Pau­lius By­tau­tas.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos Gar­bės sar­gy­bos kuo­pos šau­liai iš­šo­vė tris sal­ves: už Lie­tu­vos vals­ty­bę, už Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gą ir už Vla­dą Put­vins­kį-Pūt­vį, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įkū­rė­ją.

G. Ko­ryz­na šau­liui Graž­vy­dui Zu­lo­nui, paau­ko­ju­siam lė­šas pa­mink­lui, įtei­kė ma­žą pa­mink­lo ko­pi­ją.

Šau­lė G. Skais­tė už ak­ty­vią veik­lą ir sva­rų as­me­ni­nį in­dė­lį stip­ri­nant Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gą ap­do­va­no­ta III laips­nio Šau­lių są­jun­gos pa­si­žy­mė­ji­mo ženk­lu "Už nuo­pel­nus Šau­lių są­jun­gai".

Iš­kil­mes ve­dė žur­na­lis­tas, šau­lys Vy­ta­ras Ra­dze­vi­čius.

Po pa­mink­lo ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­jos Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus kie­me vy­ko šau­lių są­skry­dis.

Iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų su­va­žia­vę šau­liai pri­sta­tė sa­vo veik­lą, gink­lų pa­ro­dą, kvie­tė da­ly­vau­ti rung­ty­se, žai­di­muo­se, vai­ši­no ka­rei­viš­ka ko­še. Šau­lių me­no ko­lek­ty­vai dai­na­vo pa­trio­ti­nes dai­nas.

Prie dva­ro bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti "Pors­che clas­sic" klu­bo au­to­mo­bi­lių.

Šeš­ta­die­nį Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je or­ga­ni­zuo­ta moks­li­nė kon­fe­ren­ci­ja "Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gai – 100 me­tų".

Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius svei­ki­no Gen. P. Ple­cha­vi­čiaus šau­lių 6-osios rink­ti­nės va­das at­sar­gos pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ka­zi­mi­ras Čiup­lins­kas.

Kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­ši­mus skai­tė Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos Vla­do Put­vins­kio-Pūt­vio klu­bo pre­zi­den­tas S. Ig­na­ta­vi­čius, šau­lio prie­sai­kos rai­dą per šimt­me­tį ap­ta­rė dr. Aud­rius Skais­tys, LŠS Cent­ro val­dy­bos na­rys, Vil­niaus ap­skri­ties šau­lių 10-osios rink­ti­nės Vil­niaus kuo­pos va­do pa­va­duo­to­jas.

Ka­ro is­to­ri­kas, pro­f. dr. Val­das Ra­ku­tis pri­sta­tė šau­liš­ku­mo ry­šį su ba­jo­rys­tės idė­jo­mis.

Sol­vei­ga Luk­mi­nai­tė, Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus rin­ki­nių sau­go­ji­mo ir ty­ri­nė­ji­mo sky­riaus fon­dų sau­go­to­ja, skai­tė pra­ne­ši­mą "Šau­lė Mi­ka­li­na Glem­žai­tė: tau­ti­nio me­no ir tau­ti­nio kos­tiu­mo po­pu­lia­rin­to­ja Lie­tu­vo­je".

Apie šau­lių veik­lą Kel­mės ir Šau­kė­nų vals­čiuo­se tar­pu­ka­riu kal­bė­jo Vid­man­tas Lo­pe­ta, Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos vy­riau­sia­sis eko­lo­gas ir kraš­to­ty­ri­nin­kas.