Parodoje pristatoma Lietuvos šaulių sąjunga

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi spau­di­niai, skir­ti Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos 100-me­čiui.
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­ko­je vei­kia spau­di­nių pa­ro­da, skir­ta Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos 100-me­čiui. Spau­di­niai at­sklei­džia Šau­lių są­jun­gos is­to­ri­ją, veik­lą Lie­tu­vo­je ir išei­vi­jo­je, pri­sta­to są­jun­gos kū­rė­jų ir va­do­vų biog­ra­fi­jas.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga įkur­ta 1919 me­tų bir­že­lio mė­ne­sį Kau­ne. Idė­ji­niai or­ga­ni­za­ci­jos va­dai – Vla­das Put­vins­kis-Pūt­vis, ku­rio dva­ras bu­vo Kel­mės ra­jo­ne, ir Ma­tas Šal­čius.

Są­jun­gos tiks­las bu­vo įtvir­tin­ti ša­lies ne­prik­lau­so­my­bę ko­vo­jant su bol­še­vi­kais, ber­mon­ti­nin­kais ir len­kais, idė­ja – ci­vi­lių as­me­nų pa­gal­ba ka­riuo­me­nei.

1919–1940 me­tais są­jun­ga veik­lą vyk­dė tri­mis pa­grin­di­nė­mis kryp­ti­mis: kul­tū­ros, spor­to ir ka­ry­bos.

Šau­lių są­jun­ga at­kur­ta 1989 me­tų bir­že­lio 1 die­ną Kau­ne.

1998 me­tais są­jun­gą pra­dė­ta per­tvar­ky­ti. Bu­vo su­for­muo­ta 10 ap­skri­čių šau­lių rink­ti­nių, jų na­riai ak­ty­viai da­ly­vau­ja vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je.

Spau­di­nių pa­ro­da veiks iki lie­pos 20 die­nos.