Vagis įkliuvo su Tardymo izoliatoriaus juodžemiu

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Tvo­ra ap­juos­tą bū­si­mo Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus te­ri­to­ri­ją ap­lan­kė va­gis – kė­si­no­si pa­si­grob­ti juo­dže­mio.
Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus sta­tyb­vie­tė­je Šiau­lių ra­jo­ne Ma­la­vė­niu­kų kai­me su­lai­ky­tas va­gis.

Bir­že­lio 21-ąją, po de­šim­tos va­lan­dos ry­to, sta­tyb­vie­tės, kaip įpras­ta, ap­žiū­rė­ti nu­vy­kę Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus pa­rei­gū­nai ta­po nu­si­kal­ti­mo liu­dy­to­jais. Bū­si­mo Tar­dy­mo izo­lia­to­riaus te­ri­to­ri­jo­je sto­vė­jo du sunk­ve­ži­miai. Vie­no prie­ka­ba jau bu­vo pil­na ką tik pri­kas­to ne­si­jo­to juo­dže­mio, o ki­to sunk­ve­ži­mio prie­ka­ba dar pil­do­ma. Prie juo­dže­mio dar­ba­vo­si 61 me­tų vy­ras.

Va­gys­tę už­kar­dę pa­rei­gū­nai ne­dels­da­mi iš­kvie­tė po­li­ci­ją: su­lai­ky­ta­sis bu­vo per­duo­tas at­vy­ku­siam eki­pa­žui.

Aps­kai­čiuo­ta, kad vy­ras kė­si­no­si pa­grob­ti apie 16 ku­bi­nių met­rų ne­si­jo­to juo­dže­mio, ku­rio ver­tė apie 400 eu­rų.

Dėl va­gys­tės pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ra­sa Šo­šič in­for­ma­vo, kad Izo­lia­to­riaus, kaip spe­cia­laus sta­ti­nio, sta­tyb­vie­tės ste­bė­ji­mas yra vyk­do­mas nuo­la­tos. Du kar­tus per pa­rą Tar­dy­mo izo­lia­to­riaus pa­rei­gū­nai vyks­ta į Ma­la­vė­niu­kų kai­mą ir ap­žiū­ri tvo­ra ap­tver­tą te­ri­to­ri­ją.

R. Šo­šič tei­gi­mu, ši va­gys­tė yra pir­ma – nie­kas iki tol ne­si­kė­si­no į vals­ty­bės tur­tą.

"Apie bet ko­kį ban­dy­mą lįs­ti į bū­si­mo Tar­dy­mo izo­lia­to­riaus te­ri­to­ri­ją vi­sa­da bus in­for­muo­ta po­li­ci­ja, tad per­spė­ju net ne­ban­dy­ti to da­ry­ti", – sa­kė di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja.

Nau­jo­jo Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus sta­ty­ba lai­ki­nai yra su­stab­dy­ta, pra­dė­ti spe­cia­lios pa­skir­ties ob­jek­to kon­ser­va­vi­mo dar­bai. Net neį­si­bė­gė­ję sta­ty­bos dar­bai su­stab­dy­ti at­li­kus svar­bius inf­rast­ruk­tū­ri­nius dar­bus ir te­ri­to­ri­ją ap­juo­sus tvo­ra.

"Ti­kė­ti­na, kad 2020-ai­siais pa­vyks gau­ti in­ves­ti­ci­nių lė­šų ir sta­ty­ba bus at­nau­jin­ta", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė R. Šo­šič.

Komentarai

Darius Zimantas    Šeš, 2019-06-29 / 12:27
Gerai pasakyta;Tiketina,kad 2020-aisiais pavyks gauti investiciniu lesu:-}
alfa    Ant, 2019-07-02 / 08:54
Už pinigų švaistymą TIKIOMS statyboms kai kam reikėtų skvernus nuplėšti

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.