Ūkio pastatą sudegino pats savininkas?

Rad­vi­liš­kio VPGT nuo­tr.
Ug­nis su­nio­ko­jo ūkio pa­sta­tą Šau­ko­te. Neat­me­ta­ma, kad gais­rą su­kė­lė pa­ts sa­vi­nin­kas.
Lie­pos 19 die­ną Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Šau­ko­to mies­te­ly­je, su­pleš­kė­jo so­dy­bos ūkio pa­sta­tas. Pir­mi­niais įta­ri­mais, pa­de­gė­jas – so­dy­bos šei­mi­nin­kas.

Gais­ras Ber­žų gat­vė­je pa­ste­bė­tas apie vi­dur­die­nį. At­vy­kus ug­nia­ge­siams, tri­jų da­lių pa­sta­tas de­gė at­vi­ra lieps­na.

Gais­ro me­tu nu­de­gė da­lis me­di­nio ga­ra­žo ir ūkio pa­sta­to sto­go, ap­de­gė ir su­lie­ta van­de­niu 20 ritinių sau­so šie­no. Ki­ta da­lis pa­sta­to su­de­gė vi­siš­kai.

Ug­nies su­nio­ko­tą sta­ti­nį ap­žiū­rė­ju­siems gais­rų ty­rė­jams be­veik ne­ki­lo abe­jo­nės, kad sta­ti­nys bu­vo pa­deg­tas. Juo­lab kad ap­tik­tas ir gais­ro ži­di­nys, jis – dar­ži­nė­je. Šio­je pa­tal­po­je, su­ta­ręs su so­dy­bos sa­vi­nin­ku, sa­vo 28 šie­no ritinius lai­kė kai­my­nas.

Įta­ri­mai pa­de­gi­mu kri­to ant so­dy­bos 66 me­tų šei­mi­nin­ko, ku­ris so­dy­bo­je gy­ve­no vie­nas. Neat­me­ta­ma, kad gais­rą su­kė­lė jis. To­kiam poel­giui vy­rą, ga­li bū­ti, pa­stū­mė­jo al­ko­ho­lis.

Praė­jus ne­ma­žai lai­ko po gais­ro šau­ko­tiš­kiui nu­sta­ty­tas 0,31 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Po­li­ci­ja dėl tur­to su­nio­ko­ji­mo pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. So­dy­bos šei­mi­nin­kas ap­klaus­tas.