Urminė prekyba – su sukčiavimo prieskoniais?

So­cial. tink­lo nuo­tr.
Ur­mu įsi­gy­tuo­se dė­vė­tų dra­bu­žių mai­šuo­se – ir kak­la­raiš­čiai su Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sim­bo­li­ka.
Į "Šiau­lių kraš­tą" krei­pė­si šiau­lie­tė, ku­ri sa­kė no­rin­ti per­spė­ti skai­ty­to­jus dėl so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ak­ty­viai "dir­ban­čių" dė­vė­tų dra­bu­žių par­da­vė­jų, rea­li­zuo­jan­čių gal­būt kon­tei­ne­riuo­se su­rink­tą šlamš­tą.

Anot mo­ters, ji bu­vu­si pri­blokš­ta, kuo­met, ur­mu įsi­gi­ju­si pen­kis dra­bu­žių mai­šus, juos at­vė­rė ir iš­vy­do tu­ri­nį.

"Ne dra­bu­žiai, o skar­ma­lai: krau­juo­ti, su­ply­šę, pur­vi­ni, dvo­kian­tys", – sa­kė mo­te­ris.

Anot šiau­lie­tės, mai­šuo­se bu­vę dra­bu­žiai – vi­sai ne iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, kaip ti­ki­no apie aukš­tą ko­ky­bę jai te­le­fo­nu kal­bė­ję šiau­lie­čiai pre­kei­viai, o grei­čiau­siai iš Lie­tu­vos kon­tei­ne­rių. Įsi­gy­tuo­se mai­šuo­se mo­te­ris sa­kė ra­du­si la­bai pur­vi­nų ir te­pa­luo­tų ge­le­žin­ke­lie­čio švar­kų, pa­lai­di­nių su Olim­pi­nės die­nos už­ra­šais, kak­la­raiš­čių su Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sim­bo­li­ka, pa­nau­do­tų apa­ti­nių kel­nai­čių ir t.t.

Pa­si­do­mė­ju­si, ką in­ter­ne­te apie šį par­da­vė­ją iš Šiau­lių ra­šo ki­ti dė­vė­tų dra­bu­žių pir­kė­jai, šiau­lie­tė su­ži­no­jo, kad to­kių, kaip ji, pa­si­bai­sė­ju­sių ir nu­si­vy­lu­sių gau­sy­bė.

"Jie te­le­fo­nu ma­lo­niai sa­ko, kad dra­bu­žiai mai­šuo­se – tik­rai ge­ros ko­ky­bės. Net nuo­trau­kų įsi­dė­ję rek­la­mi­nių. Rea­ly­bė­je – vaiz­das šo­ki­ruo­jan­tis", – sa­kė į re­dak­ci­ją užė­ju­si mo­te­ris.

Esą pa­reiš­ku­si pre­ten­zi­jas dėl ko­ky­bės, šiau­lie­tė su­lau­kė ne­ti­kė­tos reak­ci­jos – keiks­ma­žo­džiai, gra­si­ni­mai, vul­ga­rios sms ži­nu­tės ir t.t.

Mi­nė­ti par­da­vė­jai, anot pa­šne­ko­vės, nuo­la­tos kei­čia te­le­fo­nų nu­me­rius, pa­sky­rų pa­va­di­ni­mus. Dra­bu­žius mai­šuo­se, ku­rių ma­žiau­sias įsi­gy­ja­mas kie­kis de­šimt vie­ne­tų, jie par­da­vi­nė­ja iš Šiau­liuo­se, Že­mo­jo­je gat­vė­je esan­čių ga­ra­žų.

Ji tei­gė no­rin­ti įspė­ti ur­mi­ne pre­ky­ba be­si­do­min­čius gy­ven­to­jus ne­pak­liū­ti ant su­kčių kab­liu­ko, pa­ta­ria at­vy­kus įsi­gy­ti dė­vė­tų dra­bu­žių ur­mu par­da­vė­jų aky­se iš­vers­ti bent vie­ną mai­šą ir įsi­ti­kin­ti, kad dra­bu­žiai tik­rai to­kios ko­ky­bės, ko­kios ti­ki­ma­si.

"Bū­ki­te bud­rūs. Ne­pa­tai­ky­ki­te ant su­kčių", – per­spė­jo šiau­lie­tė.

So­cial. tink­lo nuo­tr.
So­cia­li­niuo­se tink­luo­se dė­vė­tų dra­bu­žių pre­kei­viai siū­lo mai­šus, ku­riuo­se ti­ki­na esant aukš­tos ko­ky­bės dra­bu­žius iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės.