Eg­lu­tės Ka­lė­doms – ir iš miško, ir iš Danijos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vers­li­nin­kė Ra­min­ta Mo­tie­jū­nai­tė pre­kiau­ja da­niš­ko­mis eg­lu­tė­mis ir kė­niais.
Šiau­liuo­se ir vers­li­nin­kai, ir Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja pra­dė­jo pre­ky­bą Ka­lė­dų eg­lu­tė­mis. Vals­ty­bi­nę eg­lu­tę ga­li­ma iš­si­rink­ti už ke­lis eu­rus. At­ke­lia­vu­sios iš pri­va­čių plan­ta­ci­jų kai­nuo­ja nuo 10 eu­rų. Ką rink­tis – lie­tu­viš­ką ar da­niš­ką eg­lu­tę, kė­nį ar miš­ko eg­lę, o gal tik jos ša­ką?
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pir­kė­jai jau vi­lio­ja­mi eg­lu­tė­mis.

Mies­to cent­re prie pre­ky­bos cent­ro "Ma­xi­ma" da­niš­kas eg­lu­tes par­duo­da vers­li­nin­kė Ra­min­ta Mo­tie­jū­nai­tė. Ir smal­suo­liams, ir po­ten­cia­liems pir­kė­jams pa­ta­ria, ką rink­tis.

Jos žo­džiais, pir­kė­jai šie­met la­bai anks­ti pra­dė­jo do­mė­tis eg­lu­tė­mis: "Nuo lapk­ri­čio pa­bai­gos jau skam­bi­no, klau­sė, ka­da pra­dė­si­me pre­kiau­ti."

Par­duo­da įvai­rių dy­džių si­dab­ri­nes eg­lu­tes ir kė­nius. Me­de­liai ir va­zo­nuo­se, ir nu­kirs­ti. Eg­lu­tės kai­nuo­ja 10–16 eu­rų, kė­niai 25–45 eu­rus.

"Kėnių pliu­sas, kad jie ne­me­ta spyg­lių, il­giau iš­si­lai­ko, bet kė­nis ne­tu­ri kva­po, o eg­lu­tė kve­pia, – sa­ko vers­li­nin­kė. – Mū­sų eg­lu­tės ir kėniai užau­gin­ti Da­ni­jos plan­ta­ci­jo­je."

"Aš šie­met ieš­kau di­des­nės eg­lu­tės, – pa­si­da­li­ja no­ru priė­ju­si pir­kė­ja. – Vai­kys­tę no­ri­si pri­si­min­ti."

Mo­te­ris iš­si­ren­ka kė­nį, ne nu­kirs­tą, o va­zo­ne – už 40 eu­rų.

"No­ri­me, kad po Ka­lė­dų ne­rei­kė­tų iš­mes­ti, tu­ri­me sa­vo na­mą, pa­va­sa­rį ga­lė­tu­me lau­ke prie na­mų pa­sta­ty­ti, – sa­ko šiau­lie­tė. – Bet ar iš­gy­vens? Per­nai lie­tu­viš­ką kė­nį va­zo­ne pir­ko­me, bet neiš­gy­ve­no, nu­džiū­vo."

Vers­li­nin­kė pa­ti­ki­na, jog tu­rė­tų iš­gy­ven­ti. Tik pa­lais­ty­ti rei­kia ne­pa­mirš­ti.

Su at­vež­ti­nė­mis eg­lė­mis kon­ku­ruo­ja miš­ki­nin­kys­te už­sii­man­ti šiau­lie­čių už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė "In­ta­va". Ne pir­mus me­tus šiau­lie­čiai siū­lo pirk­ti for­muo­tas ka­lė­dų eg­lu­tes.

"In­ta­va" ak­ci­nin­kė As­ta Bu­ta­vi­čie­nė "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog pre­ky­bai dar ruo­šia­ma­si.

"Ketvirtadienį – penk­ta­die­nį pra­dė­si­me eg­lu­tė­mis pre­kiau­ti – prie "Ka­ne's are­nos" – ke­lias jau su­sta­tė­me rek­la­mai, – sa­kė A. Bu­ta­vi­čie­nė. – Mes siū­lo­me pre­kę lie­tu­viš­ką – pa­tys ka­lė­dų eg­lu­tes au­gi­na­me sa­vo plan­ta­ci­jo­je. Joms su­tei­kia­me for­mą, kad bū­tų gra­žios. Di­de­lio kie­kio ne­tu­ri­me. Kol kas ne­sku­ba­me jų kirs­ti, kad Ka­lė­doms ne­nu­by­rė­tų. Jei­gu žmo­nės ne­tu­ri sto­vo eg­lu­tei sta­ty­ti, iš­ka­sa­me ir par­duo­da­me su va­zo­nu."

"In­ta­va" tu­rės eg­lių nuo met­ro iki 3–3,5 met­ro aukš­čio. Kai­na – nuo 10 iki 35 eu­rų.

Cent­ri­nia­me mies­to tur­gu­je va­kar eg­lių pir­kė­jų lau­kė tik vie­nas par­da­vė­jas. Aikš­tė­je iš­ri­kiuo­tos eg­lu­tės va­zo­nuo­se, su­sta­ty­tos nu­kirs­tos, kai ku­rios iš jų su­vy­nio­tos. Kai­nos nuo 15 eu­rų iki 45 eu­rų. Bet men­kes­nes ir už 5 eu­rus par­duo­tų.

"Penk­ta­die­nį pra­dė­jo­me pre­ky­bą, – pa­si­da­li­jo vy­ras. – Par­duo­da­me ir da­niš­kas, ir lie­tu­viš­kas miš­ko eg­les."

Jo žo­džiais, sa­vait­ga­lį kon­ku­ren­tų "bu­vo daug". Tik pir­ma­die­nis tur­gu­je tuš­tes­nis ir par­da­vė­jais, ir pir­kė­jais.

Kaip kas­met, taip ir šie­met eg­lu­tė­mis pre­kiau­ja Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja. Šiau­lie­čiai tik tu­rė­tų at­va­žiuo­ti jų iš­si­rink­ti į ša­lia Šiau­lių esan­čią Vals­ty­bių miš­kų urė­di­jos Kur­šė­nų re­gio­ni­nio pa­da­li­nio būs­ti­nę To­lo­čiuo­se, Šiau­lių ra­jo­ne.

Gied­rius Ta­mo­šiū­nas, Kur­šė­nų re­gio­ni­nio pa­da­li­nio va­do­vas, ap­ro­do su­ri­kiuo­tas eg­lu­tes. Jos at­vež­tos iš 14 gi­ri­nin­ki­jų, nė­ra spe­cia­liai au­gi­na­mos – ker­ta­mos re­ti­nant miš­ką ar jei­gu ne vie­to­je au­ga.

Kiek ga­li kai­nuo­ti?

"To­kia bus 3 eu­rai", – ro­do miš­ki­nin­kų pa­da­li­nio va­do­vas met­ro aukš­čio dai­lią eg­lu­tę ir sa­ko kai­ną, pa­žvel­gęs į iš­ka­bin­tą kai­no­raš­tį.

Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja skel­bia, jog Ka­lė­dų me­de­lių kai­nos pa­na­šios kaip per­nai: pa­pras­to­sios eg­lu­tės iš miš­ko, pri­klau­so­mai nuo rū­šies ir dy­džio (nuo 0,5 m iki 4 m ir aukš­tes­nės), kai­nuo­ja nuo 2 iki 35 eu­rų, užau­gin­tos plan­ta­ci­jo­se – nuo 5 iki 40 eu­rų. Plan­ta­ci­jo­se užau­gin­tų si­dab­ri­nių eg­lu­čių kai­na yra nuo 10 iki 100 eu­rų.

"Ne­rei­kia žmo­nėms pa­tiems į miš­ką va­žiuo­ti eg­lių kirs­ti ar ša­kų lau­žy­ti, – ak­cen­tuo­ja G.Ta­mo­šiū­nas. – Ma­nau, jei­gu ne­tu­ri na­muo­se vai­kų ir anū­kų, ge­riau­sia yra puoš­ti eg­lės ša­ką."

Jis pa­brė­žia, jog kaip kas­met, taip ir šie­met eg­lių ša­kos bus ne­mo­ka­mai da­li­ja­mos ak­ci­jo­je "Par­si­nešk Ka­lė­das į na­mus". Ji vi­so­je ša­ly­je vyks gruo­džio 19 die­ną.

Nuo lapk­ri­čio pa­bai­gos jau skam­bi­no, klau­sė, ka­da pra­dė­si­me pre­kiau­ti.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gied­rius Ta­mo­šiū­nas, Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Kur­šė­nų re­gio­ni­nio pa­da­li­nio va­do­vas, kvie­čia išsirinkti eg­lu­tę, bet pa­ta­ria: „Ge­riau­sia puoš­ti ša­ką, jei­gu ne­tu­ri na­muo­se vai­kų ar anū­kų.“

Susijusios naujienos