Dar labiau ribos naktinę prekybą svaigalais

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Šiau­liuo­se – trys nak­ti­nės pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais „karš­tie­ji taš­kai“, ku­riuo­se fik­suo­tas di­džiau­sias vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų ir rim­ties trik­dy­mo at­ve­jų skai­čius.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės maž­me­ni­nės pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ri­bo­ji­mo ko­mi­si­ja "karš­tai­siais taš­kais" iden­ti­fi­ka­vo tris nak­ti­nės pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais vie­tas: Du­bi­jos gat­vė­je 44A, Til­žės gat­vė­je 80 ir Ly­ros gat­vė­je 13. Anot ko­mi­si­jos, jo­se fik­suo­tas di­džiau­sias vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų ir rim­ties trik­dy­mo at­ve­jų skai­čius.

Pir­mais dviem ad­re­sais Ta­ry­ba nak­ti­nę pre­ky­bą jau ap­ri­bo­jo. Lie­pos 4 die­ną spręs, ar ap­ri­bo­ti pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ką Šiau­lių mies­to vie­šo­jo mai­ti­ni­mo vie­to­se Ly­ros gat­vė­je 13, 13A ir 13C, drau­džiant pre­kiau­ti al­ko­ho­liu nuo 22 iki 8 va­lan­dos.

Šiais ad­re­sais vei­kia 6 ba­rai, ka­vi­nė ir už­kan­di­nė. Pen­ki iš jų pre­kiau­ja svai­ga­lais il­giau nei iki 22 va­lan­dos.

Sa­vi­val­dy­bė ga­vo Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­žy­mą su iš­va­do­mis, kad Ly­ros gat­vė­je 13 vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų, dėl ku­rių bu­vo pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na, nuo 2018 me­tų pra­džios iki šių me­tų ge­gu­žės dau­giau­sia bu­vo už­re­gist­ruo­ta nak­ties me­tu – po 22 va­lan­dos. Bu­vo pra­dė­tos ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­se­nos dėl nu­si­žen­gi­mų 73 ne­blai­vių as­me­nų at­žvil­giu.

Sa­vi­val­dy­bė ar­gu­men­tuo­ja, kad ap­ri­bo­ju­si svai­ga­lų pre­ky­bą, už­tik­rins vie­no di­džiau­sių mies­te Dai­nų mik­ro­ra­jo­no bend­ruo­me­nės tei­ses į sau­gią ap­lin­ką.