Turgavietėse – šiurkštūs pažeidimai

FNTT nuo­tr.
Vie­ni tur­gaus pre­kei­viai sa­vo ka­so­se tu­rė­jo per daug pi­ni­gų, pas ki­tus pi­ni­gų trū­ko.
Mė­sos, žu­vies, duo­nos ir pie­no pro­duk­tų, dra­bu­žių pir­kė­jams – neiš­duo­da­mi kvi­tai, ka­so­je – neaps­kai­ty­ti gry­nie­ji pi­ni­gai, veik­la – neį­re­gist­ra­vus in­di­vi­dua­lios veik­los ar ne­tu­rint vers­lo liu­di­ji­mo, o dar­buo­to­jai – ne­le­ga­lūs. Tai paaiš­kė­jo Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos ty­rė­jams spa­lio 2–6 die­no­mis at­li­kus pa­tik­ri­ni­mus Šiau­lių ir ki­tų Lie­tu­vos mies­tų bei mies­te­lių tur­ga­vie­tė­se.

Pir­mą spa­lio sa­vai­tę ša­ly­je bu­vo pa­tik­rin­tas 71 tur­ga­vie­tės pre­kei­vis. Iš vi­so nu­sta­ty­ti 87 pa­žei­di­mai, api­brė­žia­mi Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se: ka­sos apa­ra­to kvi­to neiš­da­vi­mai, elekt­ro­ni­nių ka­sos apa­ra­tų ne­nau­do­ji­mas, ko­mer­ci­nės ar ūki­nės veik­los, bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tai­syk­lių pa­žei­di­mai, ne­le­ga­lus dar­bas bei pre­ky­ba ap­skri­tai be ka­sos apa­ra­to.

FNTT Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos val­dy­bos ty­rė­jai ne kar­tą ap­ti­ko gry­nų­jų pi­ni­gų trū­ku­mą ka­so­se, o ki­tur ir jų per­tek­lių. An­tai Šiau­lių ra­jo­no Kur­šė­nų tur­ga­vie­tė­je rū­ky­tos mė­sos par­da­vė­ja ne tik neiš­duo­da­vo kvi­tų, bet ne­tgi ne­tu­rė­jo do­ku­men­tų, liu­di­jan­čių, iš kur įsi­gy­ta pro­duk­ci­ja.

FNTT nuo­lat ver­ti­na ir ana­li­zuo­ja si­tua­ci­ją įvai­riuo­se sek­to­riuo­se, įskai­tant pre­ky­bą mė­sos pro­duk­tais, dar­žo­vė­mis, pla­taus var­to­ji­mo pre­kė­mis (dra­bu­žiais, ava­ly­ne ir pan.). Už­fik­suo­ti pa­žei­di­mai ro­do, kad vis dar neiš­duo­da­mi kvi­tai, yra nea­ti­ti­ki­mų ka­so­se, iš­krai­po­mi duo­me­nys apie rea­lų pre­ky­bos mas­tą, ven­gia­ma mo­kė­ti mo­kes­čius.

Komentarai

Turgis    Tre, 2019-10-09 / 07:32
o kada tie FNTupiTrintukai patikrys savivaldybes ponu veikla-kad ir medeliu irgi visokiu ten remontu kainas ar tik trimituos kokia kaimo bobule turguj pagave-didvyriai chrienovi....
Patikrinkite kirpyklas, visus grožio salonus ir dantistus    Tre, 2019-10-09 / 12:49
Jokių čekių (atsiskaitymo kvitų) neduoda kirpyklose, visuose grožio salonuose. Niekada jokių kvitų neduoda dantistai (odontologai), paima kosminius pinigus ir į savo kišenę.O paprasti žmoneliai jiems atiduoda paskutinius pinigus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.