Ortopedinės įrangos prekeiviai mulkino Valstybinę ligonių kasą

FNTT nuo­tr.
Įta­ria­ma, kad or­to­pe­di­ne įran­ga pre­kiau­jan­čios įmo­nės klas­to­jo pa­ra­šus apie ne­va pa­ga­min­tus įtva­rus, or­to­pe­di­nę ava­ly­nę ir ki­tą or­to­pe­di­nę įran­gą ir tuo pa­grin­du iš Vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sos pa­si­sa­vi­no apie mi­li­jo­ną eu­rų.
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba, vyk­dy­da­ma di­de­lio mas­to iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, at­li­ko kra­tas or­to­pe­di­ne įran­ga pre­kiau­jan­čio­se bend­ro­vė­se Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių re­gio­nuo­se, įta­ria­mų­jų gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se, au­to­mo­bi­liuo­se ir įmo­nių pa­tal­po­se.

Ty­ri­mas at­lie­ka­mas dėl, kaip įta­ria­ma, di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to įgi­ji­mo ap­gau­le ir ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo, do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių re­gio­nuo­se veik­lą vyk­dan­čios pen­kios įmo­nės nuo 2018 me­tų sau­sio 1 die­nos klas­to­jo do­ku­men­tus, nu­sta­ty­tos for­mos pra­šy­mus, as­me­nų pa­ra­šus apie ne­va pa­ga­min­tus įtva­rus, or­to­pe­di­nę ava­ly­nę ir ki­tą or­to­pe­di­nę įran­gą ir pa­teik­da­vo juos Vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai (VLK). Ap­gau­lin­gai tvar­ky­da­mos bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, įmo­nės pa­si­sa­vi­no ne ma­žiau nei 1 mi­li­jo­ną eu­rų VLK skirs­to­mų lė­šų. Gau­tas lė­šas įmo­nių va­do­vai ar­ba bend­ri­nin­kai nuim­da­vo gry­nai­siais pi­ni­gais ir pa­si­da­lin­da­vo, nau­do­da­vo įmo­nės reik­mėms.

Šia­me ty­ri­me iš vi­so at­lik­ta dau­giau nei 20 kra­tų. Su­ras­ta ir paim­ta di­de­lis kie­kis ty­ri­mui reikš­min­gų do­ku­men­tų ir duo­me­nų. Įta­ria­mie­ji sten­gė­si iš­veng­ti su­lai­ky­mų, su­nai­kin­ti ty­ri­mui reikš­min­gus įro­dy­mus, ta­čiau jiems to pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko. Ap­ri­bo­ta įta­ria­mų­jų tur­to ver­tė – per 300 tūks­tan­čių eu­rų.

Kra­tų me­tu su­lai­ky­ti pen­ki as­me­nys. Jiems pa­reikš­ti įta­ri­mai pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo, su­kčia­vi­mo stam­biu mas­tu ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Šiuo me­tu ty­ri­mas tę­sia­mas, įta­ria­mų­jų ra­tas ga­li plės­tis.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.