Sukčiai apkaltinti tuo, ko padaryti nespėjo

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
10 tūks­tan­čių eu­rų – tiek pi­ni­gų Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas pa­ma­nė paau­ko­jęs su­kčiams. Lai­mė, kly­do.
Tre­čia­die­nio va­ka­rą 67-erių Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas, su­lau­kęs te­le­fo­ni­nių su­kčių skam­bu­čio ir pa­dik­ta­vęs jiems sa­vo ban­ko duo­me­nis, taip pa­si­me­tė, kad vers­lo san­do­rio me­tu pa­ties per­ves­tus pi­ni­gus pa­lai­kė va­gys­te iš są­skai­tos.

Ap­ga­vi­kai Ba­ry­sių kai­mo gy­ven­to­jui pa­skam­bi­no po še­šių va­ka­ro. Vie­nas skam­bi­nu­sy­sis pri­si­sta­tė ban­ko dar­buo­to­ju, o ki­tas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu ir pra­ne­šė, jog pas su­lai­ky­tą as­me­nį yra ras­ti jo as­mens do­ku­men­tai bei mo­kė­ji­mo kor­te­lės. Anot "ban­ki­nin­ko", bū­ti­na ap­sau­go­ti są­skai­to­je esan­čius pi­ni­gus, o tam esan­tys rei­ka­lin­gi ba­ry­siš­kio elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nys.

Vy­ras duo­me­nis, kaip ir pra­šė skam­bi­nu­sie­ji, pa­dik­ta­vo. Ir ne­tru­kus su­si­vo­kė grei­čiau­siai bu­vęs ap­mau­tas.

Ne­del­siant pa­si­nau­do­jęs tais pa­čiais duo­me­ni­mis ir per­žiū­rė­jęs įra­šus sa­vo są­skai­to­je vy­ras pa­si­ge­do ly­giai de­šim­ties tūks­tan­čių eurų. Vy­ras tuč­tuo­jau apie su­kčia­vi­mą pra­ne­šė po­li­ci­jai.

Apie va­gys­tę in­for­ma­vus ban­ką, šio dar­buo­to­jai po­li­ci­jai pra­ne­šė, jog nie­ko pa­na­šaus neį­vy­ko, pi­ni­gai ne­bu­vo pa­si­sa­vin­ti.

Tik ta­da są­skai­tos sa­vi­nin­kas pri­si­mi­nė pa­ts per­ve­dęs pi­ni­gus į sa­vo in­te­re­sams nau­din­gą są­skai­tą.

Komentarai

Paulina    Šeš, 2019-10-26 / 08:48
Ir dar sakysite, kad žmonės skursta, neturi pinigų...? Žmonėms trūksta proto, o ne pinigų, jeigu jie nebežino, kurioje sąskaitoje ir kiek jų turi.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.