Telefoniniai sukčiai stos prieš teismą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra Šiau­lių apy­lin­kės teis­mui per­da­vė te­le­fo­ni­nių su­kčių by­lą, ku­rio­je kal­ti­ni­mai, su­si­ję su pi­ni­gų iš žmo­nių iš­vi­lio­ji­mu, pa­reikš­ti de­šim­čiai as­me­nų – de­vy­niems vy­rams ir mo­te­riai. Be­veik vi­si kal­ti­na­mie­ji yra teis­ti, kai ku­rie – net de­šim­tis kar­tų, di­džio­ji da­lis jų šiuo me­tu at­lie­ka lais­vės atė­mi­mo baus­mes.

Vei­kė tar­si laik­ro­dis

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­kę Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai išaiš­ki­no di­de­lę bend­ri­nin­kų gru­pę, ku­rie at­lik­da­mi lais­vės atė­mi­mo baus­mes ar­ba bū­da­mi lais­vė­je, nuo 2017 me­tų lapk­ri­čio iki 2018 me­tų pra­džios iš tri­jų šiau­lie­čių ir vie­nos įmo­nės iš­vi­lio­jo ke­lio­li­ka tūks­tan­čių eu­rų.

Kal­ti­na­mie­ji nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mo me­tu tar­pu­sa­vy­je bend­ra­vo bū­da­mi skir­tin­go­se įka­li­ni­mo įstai­go­se – Ky­bar­tų pa­tai­sos na­muo­se, Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se bei Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se.

Vie­nas iš kal­ti­na­mų­jų at­si­tik­ti­ne se­ka ga­li­mai skam­bin­da­vo mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nų nau­do­to­jams, me­la­gin­gai pri­si­sta­ty­da­mas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu ir ban­ko dar­buo­to­ju. Jis įti­kin­da­vo žmo­nes, esą pa­si­nau­do­jus jų ban­ko są­skai­to­mis yra vyk­do­mos ne­tei­sė­tos fi­nan­si­nės ope­ra­ci­jos, to­dėl sie­kiant ap­sau­go­ti jų pi­ni­gus, jam bū­ti­na su­ži­no­ti pri­si­jun­gi­mo prie elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nis.

Ki­ti kal­ti­na­mie­ji taip pat ne­lik­da­vo be už­duo­čių – kai ku­rie ir­gi skam­bi­no at­si­tik­ti­niams žmo­nėms, ki­ti per­duo­da­vo pa­tik­lių pi­lie­čių duo­me­nis dar ki­tiems kal­ti­na­mie­siems, kad pa­sta­rie­ji lais­vė­je už pi­ni­gi­nį at­ly­gį su­ras­tų žmo­nių, su­tin­kan­čių, kad į jų są­skai­tas bū­tų per­ve­da­mi pi­ni­gai. Ki­ti kal­ti­na­mie­ji šiuos pi­ni­gus iš­gry­nin­da­vo, ir už jau pa­siim­da­vo sa­vo da­lį.

Kal­ti­na­mų­jų kur kas dau­giau

Ty­ri­mo me­tu su­rink­ta duo­me­nų, kad ke­lio­li­kai tūks­tan­čių eu­rų per­ves­ti iš vie­nos įmo­nės į ki­tą bu­vo nu­pirk­ta vie­na Šiau­liuo­se vei­ku­si ma­žo­ji bend­ri­ja. Ži­nant, jog įstei­gus ju­ri­di­nį as­me­nį, ku­ris rea­liai jo­kios ūki­nės ko­mer­ci­nės veik­los ne­vyk­dys, įmo­nė bu­vo per­re­gist­ruo­ta Re­gist­rų cent­re kar­tu su nau­ju fik­ty­viu di­rek­to­riu­mi. Per­ve­dus pi­ni­gus į nau­ją­ją ma­žą­ją bend­ri­ją, per ke­lis kar­tus bu­vo iš­gry­nin­ti dau­giau nei 10 tūks­tan­čių eu­rų.

Nu­si­kal­ti­mo sche­mo­je vei­kė iš­ti­sa gran­di­nė kal­ti­na­mų­jų. Be mi­nė­tų 10-ties as­me­nų, dar 11-kos vy­rų at­žvil­giu iki­teis­mi­niai ty­ri­mai at­skir­ti. Šio­je by­lo­je kal­ti­na­mi as­me­nys, ku­riems nuo 19 iki 39 me­tų, sa­vo kal­tę pri­pa­žįs­ta.

Nu­ken­tė­ju­sie­ji pa­reiš­kė ci­vi­li­nių ieš­ki­nių pa­da­ry­tai ža­lai at­ly­gin­ti už be­veik 17 tūks­tan­čių eu­rų su­mą.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą elekt­ro­ni­ne mo­kė­ji­mo prie­mo­ne ar­ba jos duo­me­ni­mis, ne­tei­sė­tą elekt­ro­ni­nės mo­kė­ji­mo prie­mo­nės ar jos duo­me­nų pa­nau­do­ji­mą, ne­tei­sė­tą pri­si­jun­gi­mą prie in­for­ma­ci­nės sis­te­mos ir su­kčia­vi­mą nu­ma­to vie­šuo­sius dar­bus ar­ba bau­dą, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mą, ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki aš­tuo­ne­rių me­tų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.