Sodybos ūkio pastatai galėjo būti padegti

Rad­vi­liš­kio PGT nuo­tr.
Kol kas nė­ra aiš­ku, ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis su­de­gė šie ūkio pa­sta­tai – tai aiš­kin­sis po­li­ci­ja.
Rug­sė­jo 20-ąją, po 21 va­lan­dos, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Pal­ty­nų kai­me, de­gė ne­gy­ve­na­mos so­dy­bos ūkio pa­sta­tas ir dar­ži­nė.

Nu­de­gė ūkio pa­sta­to sto­gas, iš­de­gė per­den­gi­mas, dar­ži­nė – su­de­gė.

Gais­ro su­nio­ko­tus sta­ti­nius ap­žiū­rė­ję gais­rų ty­rė­jai, ži­di­nį ap­ti­ko dar­ži­nė­je, čia pat gu­lė­jo su­de­gęs čiu­ži­nys. Elekt­ros šiuo­se sta­ti­niuo­se ne­bu­vo, tad manoma, kad pa­sta­tai bu­vo ty­čia ar­ba dėl neat­sar­gaus el­ge­sio su ug­ni­mi pa­deg­ti.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl tur­to su­nio­ko­ji­mo pra­dė­jo po­li­ci­ja.