Šildymo sezonui įsibėgėjant

Šiau­lių ap­skr. PGV nuo­tr.
Ne­tei­sin­ga kros­nių, elekt­ros įren­gi­nių eksp­loa­ta­ci­ja, ne­va­ly­ti ka­mi­nai – prie­žas­tys kil­ti vis­ką nio­ko­jan­čiam gais­rui.
Šiau­lių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­riaus pa­rei­gū­nai prieš pra­si­de­dan­čią šil­dy­mo se­zo­no pra­džią sten­gė­si ap­lan­ky­ti kuo dau­giau gy­ven­to­jų ir paaiš­kin­ti jiems, kaip ap­si­sau­go­ti nuo gais­rų, nes pra­dė­jus kū­ren­ti kros­nis pa­dau­gė­ja gais­rų gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se.

Pa­sak pa­rei­gū­nų, daž­niau­sios gais­rų prie­žas­tys ru­dens – žie­mos lai­ko­tar­piu yra šiurkš­tūs gais­ri­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mai, eksp­loa­tuo­jant šil­dy­mo sis­te­mas, įren­gi­nius, kū­re­nant kros­nis, esant elekt­ros tink­lo per­kro­voms bei žmo­nių neat­sar­gu­mas.

Gais­ras su­nai­ki­na vis­ką. Tad pa­sta­tuo­se prieš in­ten­sy­vų kū­re­ni­mą bū­ti­na su­tvar­ky­ti kros­nis, iš­va­ly­ti dūmt­rau­kius, pa­ku­rams ne­nau­do­ti de­gių ar grei­tai už­si­lieps­no­jan­čių skys­čių. Ne­ga­li­ma mal­kų ir ki­tų de­gių­jų me­džia­gų džio­vin­ti ar lai­ky­ti ant kros­nių ar­ba ar­ti jų, pa­lik­ti at­vi­rų pa­ku­ros du­re­lių.

Kai kū­re­na­si kros­nis ar de­ga du­ji­nė vi­ryk­lė, ne­ga­li­ma išei­ti iš na­mų.

Kū­re­nant kros­nis ypač pa­vo­jin­gos smal­kės, to­dėl bū­ti­na lai­ky­tis tam tik­rų tai­syk­lių. Iš­kū­re­nę kros­nį, per anks­ti neužs­tum­ki­te sklen­dės. Vi­siš­kai ją už­da­ry­ti ga­li­ma tik įsi­ti­ki­nus, kad ug­nis jau bai­gė ru­sen­ti. Smal­kės la­bai pa­vo­jin­gos, nes yra be­spal­vės ir be­kva­pės, ap­si­nuo­di­ji­mas jo­mis ga­li baig­tis mir­ti­mi.

Ki­ta ak­tua­li pro­ble­ma – pa­tal­pų šil­dy­mas elekt­ri­niais prie­tai­sais. Pa­vo­jin­ga į elekt­ros tink­lą kar­tu jung­ti ke­lis prie­tai­sus, nes per­krau­na­ma elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, kais­ta lai­dai, ga­li įvyk­ti trum­pas jun­gi­ma­sis, to­dėl ga­li kil­ti gais­ras.

Elekt­ri­nius šil­dy­mo prie­tai­sus pri­va­lu sta­ty­ti to­liau nuo užuo­lai­dų ir bal­dų.