Recidyvistas bus teisiamas už dar du nusikaltimus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pa­kir­ši­nio gy­ven­to­jas bus tei­sia­mas už sa­vo kai­mo žmo­nių skriau­di­mą.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no, Pa­kir­ši­nio kai­mo, 34 me­tų gy­ven­to­jas teis­mo už 2018 me­tais gruo­džio 30-osios va­ka­rą sa­vo kai­me įvyk­dy­tą plė­ši­mą lau­kia ka­lė­ji­me, at­lik­da­mas baus­mę už anks­čiau pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus.
Jis bus tei­sia­mas dar ir dėl va­gys­tės iš par­duo­tu­vės.

Nu­teis­ta­sis vėl ta­po įta­ria­muo­ju

Įta­ria­muo­ju dėl plė­ši­mo ta­pęs pa­kir­ši­niš­kis 2018 me­tų lapk­ri­čio pra­džio­je bu­vo nu­teis­tas ir lais­vę dve­jiems me­tams pra­ra­do dėl neat­sar­gaus gy­vy­bės atė­mi­mo.

2018 me­tų ko­vą šio vy­ro na­muo­se bu­vo ras­tas ne­gy­vas jo dve­jų me­tų sū­nus. Vai­ką pra­žu­dė ne­sau­gi elekt­ros lem­pu­čių gir­lian­da, prie ku­rios jis pri­si­lie­tė. Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad vai­ko tė­vas, dėl neat­sar­gu­mo ir pa­žeis­da­mas spe­cia­lią­sias el­ge­sio sau­gu­mo tai­syk­les, atė­mė gy­vy­bę sa­vo sū­nui. Už šį nu­si­kal­ti­mą ka­lė­ji­mu dve­jus me­tus nu­teis­tas vy­ras nuo­spren­dį ap­skun­dė.

Ta­čiau, lauk­da­mas Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mo, su­ge­bė­jo pa­da­ry­ti dar vie­ną nu­si­kal­ti­mą – plė­ši­mą.

2018 me­tų gruo­džio 30-osios va­ka­rą iš dar­bo grį­žu­si Pa­kir­ši­nio kai­mo gy­ven­to­ja ra­do iš­dauž­tą na­mo lan­gą ir priean­gy­je, krau­jo kla­ne, gu­lin­tį sa­vo tė­vą. Žiau­riai su­muš­tas vy­ras bu­vo nu­vež­tas į Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nę. Iš čia, įver­ti­nus svei­ka­tos būk­lę, per­vež­tas į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę.

Žiau­rią eg­ze­ku­ci­ją pa­ty­ru­siam 78 me­tų se­no­liui bu­vo nu­sta­ty­tos įvai­rių kū­no vie­tų krau­jos­ru­vos ir nu­broz­di­ni­mai, dvie­jų šon­kau­lių, per­dū­ru­sių plau­tį, lū­žiai, gal­vos sme­ge­nų su­mu­ši­mas. Pen­si­nin­ko būk­lė bu­vo kri­ti­nė.

Po šio įvy­kio nu­ken­tė­ju­sio­jo ar­ti­mie­ji na­muo­se pa­si­ge­do mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­no įkro­vik­lio ir ne­šio­ja­mo­jo kom­piu­te­rio "Asus" su kom­piu­te­rio krep­šiu.

Ty­ri­me – akis­ta­tos, ap­klau­sos, gy­ven­to­jų me­las

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dėl plė­ši­mo pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­ris bu­vo su­dė­tin­gas dėl vie­nos ap­lin­ky­bės – nu­ken­tė­ju­sia­jam dėl pa­tir­tos gal­vos trau­mos bu­vo su­trik­dy­ta psi­chi­nė svei­ka­ta ir jis ne­ga­lė­jo nu­pa­sa­ko­ti, kas jį už­puo­lė ir su­mu­šė.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nų aki­ra­ty­je bu­vo at­si­dū­rę sep­ty­ni įta­ria­mie­ji. Su jais bu­vo at­lie­ka­mi pla­taus spekt­ro pro­ce­si­niai veiks­mai – ap­klau­sos, akis­ta­tos, pa­ro­dy­mų pa­tik­ri­ni­mai, pa­skir­tas ne vie­nas DNR bei tra­so­lo­gi­niai ty­ri­mai.

Apk­laus­ta per 30 liu­dy­to­jų. Kai­mo gy­ven­to­jai, bi­jo­da­mi iš­duo­ti vie­ni ki­tus, ne vi­sa­da kal­bė­jo tie­są, klai­di­no ty­rė­jus. Kal­tę bu­vo pri­siė­męs net nie­kuo dė­tas vy­ras. Ty­ri­me te­ko nau­do­ti ir me­lo de­tek­to­rių.

Po me­tus tru­ku­sio ty­ri­mo pa­ga­liau pa­vy­ko nu­sta­ty­ti as­me­nį, ku­ris, pri­rem­tas įro­dy­mų, pri­si­pa­ži­no įvyk­dęs žiau­rų nu­si­kal­ti­mą. Tai – re­ci­dy­vis­tu pri­pa­žin­tas, 14 kar­tų už nu­si­kal­ti­mus, dau­giau­siai va­gys­tes, teis­tas mi­nė­tas 34 me­tų Pa­kir­ši­nio kai­mo gy­ven­to­jas. Tas pa­ts, ku­rio neat­sar­gu­mas pra­žu­dė jo pa­ties dve­jų me­tų sū­ne­lį.

Vy­ras pri­si­pa­ži­no, kad į kai­mo pa­kraš­ty­je sto­vin­tį na­mą už­su­ko tu­rė­da­mas tiks­lą jį ap­vog­ti. Pa­ma­nęs, kad na­muo­se nie­ko nė­ra, jis iš­dau­žė lan­gą, o, iš­gir­dęs at­ra­ki­na­mas du­ris, puo­lė prie jų ir įsi­ver­žė į vi­dų smū­giuo­da­mas jas ati­da­riu­siam se­no­liui. Apieš­ko­jęs na­mus, įsi­bro­vė­lis su­si­rin­ko jam pa­ti­ku­sius daik­tus ir iš­si­neš­di­no.

Įta­ri­mai ir dėl va­gys­tės

Šio­mis die­no­mis iki­teis­mi­nis ty­ri­mas jau baig­tas ir per­duo­tas nag­ri­nė­ti teis­mui.

Be­je, šio­je by­lo­je vy­rui yra pa­reikš­tas įta­ri­mas ir dar dėl vie­no nu­si­kal­ti­mo – 2018 me­tų lapk­ri­čio pra­džio­je įvyk­dy­tos va­gys­tės iš Bai­so­ga­los mies­te­ly­je esan­čios par­duo­tu­vės.

Įta­ria­ma, kad iš jos tas pa­ts Pa­kir­ši­nio gy­ven­to­jas, iš­dau­žęs lau­ko du­rų stik­lą, pa­vo­gė įvai­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ir ci­ga­re­čių už 406 eu­rus.

Komentarai

nesuprantu    Tre, 2020-02-12 / 09:34
kodel visu tu negalime naudoti experimentams, testuoti vaistus, naujoves

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.