Posūkyje nepastebėjo motociklo

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Su­si­dū­ri­mo me­tu su­ža­lo­tas mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas.

Pir­ma­die­nio ry­tą Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, V. Ku­dir­kos gat­vė­je, esant šla­piai ke­lio dan­gai, au­to­mo­bi­lis "Au­di A4", vai­ruo­ja­mas 27 me­tų mo­ters, su­kda­mas į kai­rę, ne­pra­lei­do prieš­prie­šiais va­žia­vu­sio mo­to­cik­lo "Sky­jet", ku­ris at­si­tren­kė į šio au­to­mo­bi­lio de­ši­nės pu­sės ga­li­nes du­re­les.

Per eis­mo įvy­kį nu­ken­tė­jo dvi­ra­tės trans­por­to prie­mo­nės 65 me­tų vai­ruo­to­jas.