Per avariją sužalotas paauglys

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ne­lai­mė įvy­ko, kai ne­pil­na­me­tis paaug­lys rė­žė­si į su­sto­ju­sį au­to­mo­bi­lį.

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos Vai­kų in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­riu­je gy­do­mas 16-me­tis Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas, su­si­ža­lo­jęs per ava­ri­ją. Paaug­liui be įta­ria­mo sme­ge­nų su­krė­ti­mo dar diag­no­zuo­ti vi­so kū­no nu­broz­di­ni­mai ir su­mu­ši­mai.

Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, ne­lai­mė įvy­ko pir­ma­die­nio pa­va­ka­rę Kur­šė­nuo­se, Ge­di­mi­no gat­vė­je. Vai­kas vai­ra­vo mo­to­cik­lą ir tren­kė­si į su­sto­ju­sį au­to­mo­bi­lį.

Komentarai

kike    Tre, 2019-09-25 / 16:04
Būtų įdomiau, jei būtų sprandą nusilaužęs. Vis ramiau vakarais.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.