Pagarsėjusi kuršėniškė "pamokė" dar vieną kavalierių

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Įta­ria­mai­siais dėl plė­ši­mo ta­pu­siems Kur­šė­nų gy­ven­to­jas ir vėl už­dė­ti ant­ran­kiai.
Kur­šė­nuo­se api­plėš­tas 25 me­tų Tel­šių ra­jo­no gy­ven­to­jas. Įta­ria­ma, kad vai­ki­nas ta­po po­li­ci­jai ge­rai pa­žįs­ta­mos ir ne kar­tą dėl įvai­rių nu­si­kal­ti­mų teis­tos 20-me­tės kur­šė­niš­kės bei jos bend­rų au­ka.

Pa­mo­kė kumš­čiais ir ap­šva­ri­no

Rug­sė­jo 8 die­ną tel­šiš­kis į Kur­šė­nus at­vy­ko ap­lan­ky­ti mer­gi­nos, su ku­ria su­si­pa­ži­no per "Fa­ce­book". Už­si­tę­su­sių iš­ger­tu­vių me­tu ki­lus konf­lik­tui, "į pa­gal­bą" mer­gi­nai at­sku­bė­jo du jos bend­rai. Šie su­mu­šė sve­čią ir pa­gro­bė jo mo­bi­liojo ry­šio te­le­fo­ną "Sam­sung Ga­la­xy S8" bei ban­ko kor­te­lę, ku­ria pa­si­nau­do­jus iš są­skai­tos bu­vo paim­ta 400 eu­rų.

Nu­ken­tė­ju­sy­sis po me­di­kų ap­žiū­ros gal­vos ir vei­do su­mu­ši­mus, no­sies lū­žį gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai.

Anot vai­ki­no, su kur­šė­niš­ke jis su­si­pa­ži­nęs maž­daug prieš me­tus, juo­du ne sy­kį bu­vo su­si­ti­kę, kar­tais mer­gi­ną pa­rem­da­vęs fi­nan­siš­kai. Esą sa­vait­ga­lį konf­lik­tas įsi­žie­bė dėl to, kad šį­syk jis at­si­sa­kęs duo­ti mer­gi­nai pi­ni­gų. Ta­da ir pri­si­sta­tė du kur­šė­niš­kės bend­rai.

Po­li­ci­ja su­lai­kė du plė­ši­mu įta­ria­mus as­me­nis – 20-me­tę ir 28-erių Kur­šė­nų gy­ven­to­ją.

Pavojingos pažintys

Paaiš­kė­jo, kad įta­ria­mo­ji – ta pa­ti mer­gi­na, ku­rios au­ka prieš ke­le­tą mė­ne­sių ta­po ir­gi feis­bu­ke "su­tik­tas" 24 me­tų Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas. Tą­syk vai­ki­nas bu­vo "pa­mo­ky­tas" po­ros su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­sio mer­gi­nos pusb­ro­lio.

Jo­niš­kie­čio ir ta­da 19-me­tės kur­šė­niš­kės pa­žin­tis už­si­mez­gė, kai vy­ras in­ter­ne­to erd­vė­je per­skai­tė mer­gi­nos int­ri­guo­jan­čią ži­nu­tę ir jai pa­ra­šė. Po ku­rio lai­ko nau­ji pa­žįs­tami su­ta­rė su­si­tik­ti.

Bir­že­lio 1-ąją vy­ras nu­si­pir­ko tor­tą ir pa­si­bel­dė į mer­gi­nos bu­to du­ris Kur­šė­nuo­se. At­vy­kė­lio lau­kė staig­me­na – tor­tą val­gy­ti te­ko tri­se, mat bu­te bu­vo dar vie­nas vy­riš­kis, mer­gi­nos pusb­ro­lis.

Be­ge­riant ar­ba­tą ki­lo in­ci­den­tas, ku­ris bai­gė­si plė­ši­mu. Pusb­ro­lis, anot nu­ken­tė­ju­sio­jo, jam įrė­mė me­ta­li­nį stry­pą ir ne­lei­do nė krus­te­lė­ti, o mo­te­ris iš pi­ni­gi­nės pa­si­sa­vi­no 170 eu­rų bei vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą.

Pa­siė­mu­si jo­niš­kie­čio au­to­mo­bi­lio rak­te­lius, ji pa­tik­ri­no ir jo au­to­mo­bi­lio sa­lo­ną, iš ku­rio pa­siė­mė čia bu­vu­sius mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus "App­le Ip­ho­ne 6S", "App­le Ip­ho­ne 4S" bei gro­tu­vą "App­le Ipod 3 GS". Tur­ti­nę ža­lą nu­ken­tė­ju­sy­sis įver­ti­no 490 eu­rų.

Par­da­vi­nė­jo daik­tus, ku­rių ne­tu­rė­jo

Tuo­jau po įvy­kio nu­ken­tė­ju­sy­sis krei­pė­si į po­li­ci­ją. Pa­rei­gū­nai greit iden­ti­fi­ka­vo įta­ria­muo­sius. Tai – jiems ge­rai pa­žįs­ta­ma kur­šė­niš­kė, dėl ku­rios nu­si­kals­ta­mų vei­kų pra­dė­tas ne vie­nas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Mer­gi­na įtar­ta kar­tu su bend­ri­nin­kais su­kčia­vu­si.

Nu­si­kal­ti­mams ir­gi bu­vo nau­do­ja­ma in­ter­ne­to erd­vė, ku­rio­je bu­vo skel­bia­ma apie įvai­rių daik­tų par­da­vi­mą. Kai pir­kė­jai į nu­ro­dy­tą są­skai­tą per­ves­da­vo avan­są už pir­ki­nį, kar­tais net ir vi­są su­mą, ry­šys su par­da­vė­jais nu­trūk­da­vo – nei pre­kės, nei pi­ni­gų, nei kon­tak­to su par­da­vė­ju. To­kių nu­ken­tė­ju­sių­jų Lie­tu­vo­je ne vie­nas.

Kur­šė­niš­kė kar­tu su sa­vo 24 me­tų pusb­ro­liu taip pat įta­ria­mi šių me­tų ge­gu­žę Tel­šių ra­jo­ne iš sa­vo su­gė­ro­vo pa­vo­gę du mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus.

Kal­ta, bet pa­lik­ta lais­vė­je

Va­sa­ros pra­džio­je kur­šė­niš­kė iš­gir­do teis­mo nuo­spren­dį dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, ne­tu­rint tiks­lo jų pla­tin­ti. Jai ke­tu­riems mė­ne­siams bu­vo ap­ri­bo­ta lais­vė.

Dėl mi­nė­to jo­niš­kie­čio api­plė­ši­mo kur­šė­niš­kei pa­skir­ta ne­lais­vės baus­mė vie­ne­rius me­tus, ta­čiau jos vyk­dy­mas ati­dė­tas pu­sant­rų me­tų.

Smo­gė pa­rei­gū­nei

Rug­sė­jo 10 die­ną po­li­ci­jos aki­ra­ty­je at­si­dū­rė ir dar vie­nas api­plė­ši­mu įta­ria­mos 20-me­tės šei­mos žmo­gus. Jam pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl pa­si­prie­ši­ni­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jams.

Prie vi­dur­die­nį konf­lik­tas ki­lo Kur­šė­nuo­se, V. Ku­dir­kos gat­vės dau­gia­bu­čio na­mo kie­me. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams tei­kiant pa­gal­bą Šiau­lių ap­skri­ties Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tams dėl mi­nė­tos įta­ria­mo­sios ma­ža­me­čio vai­ko paė­mi­mo iš ne­sau­gios ap­lin­kos jo se­ne­lių na­muo­se, 44 me­tų vy­ras su­da­vė al­kū­ne į vei­dą pa­rei­gas vyk­dan­čiai Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no PK 1-ojo veik­los sky­riaus vy­riau­sia­jai ty­rė­jai.

Pa­rei­gū­nė dėl pa­tir­to fi­zi­nio skaus­mo į gy­dy­mo įstai­gas ne­si­krei­pė. Vy­ras su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Komentarai

Ramus    Ket, 2019-09-12 / 07:52
Reikėtų skelbti visas pavardes ir adresus. Ypač tų vyrų, kurie naudojasi be verslo liudijimo dirbančių moterų paslaugomis.
kike    Ket, 2019-09-12 / 11:46
Laisvoje Lietuvoje nusikaltėliai beveik nebaudžiami, tad ko nesiautėti.
Nerka    Ket, 2019-09-12 / 18:28
Gyvenam geroj šaly, daro nusikaltimų, vaikšto laisvę, kad ir toliau darytų, nei pavardės, nei foto, kad žmonės galėtų pasisaugoti

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.